Search result for

*ired*

(580 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ired, -ired-
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fired[ADJ] ที่ปรุงอยู่ในกระทะ
fired[ADJ] เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated
hired[ADJ] ซึ่งว่าจ้าง, Syn. employed
mired[ADJ] ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก, Syn. turbid
mired[ADJ] ซึ่งติดหล่ม
tired[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
wired[ADJ] ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
expired[ADJ] ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed
retired[ADJ] ปลดเกษียณ, See also: ปลดประจำการ
retired[ADJ] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn
acquired[ADJ] ที่ได้มา
Airedale[N] ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง มีขายาวขนแข็งเหมือนเส้นลวดมีสีแทนคาดดำ
impaired[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ, Syn. deteriorated
inspired[ADJ] ที่ถูกดลใจ
inspired[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม
tired of[ADJ] เหนื่อย, Syn. fatigued
wiredraw[VT] ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง, Syn. elongate
wiredrew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ wiredraw, See also: ทำให้เป็นเส้นลวดที่บางลง
all-fired[ADJ] สุดขีด (คำสแลง), See also: สุดยอด, Syn. extreme, complete
hired gun[SL] มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน), See also: ผู้ลอบฆ่า
oil-fired[ADJ] ซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
overtired[ADJ] เหนื่อยล้ามาก, See also: อ่อนล้าเต็มที่
tiredness[N] ความเหน็ดเหนื่อย, See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า, Syn. fatigue, weariness
undesired[ADJ] ซึ่งไม่ปรารถนา, See also: ซึ่งไม่ต้องการ, Syn. unwanted
wiredrawn[ADJ] ละเอียดลออเกินไป, See also: จู้จี้เกินไป
longhaired[ADJ] เกี่ยวกับความรู้หรือรสนิยม, Syn. longhair
uninspired[ADJ] ซึ่งไม่ถูกใจ, See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา, Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian, unimagination, Ant. inspired
well-wired[ADJ] ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในธุรกิจการค้า
wiredrawer[N] เครื่องหรือคนที่ใช้ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง
sick and tired of[IDM] เบื่อระอา(กับ), See also: เหนื่อยหน่าย(กับ)
leave a lot to be desired[IDM] ขาดสิ่งสำคัญ (เป็นภาษาพูดที่สุภาพ), See also: ไม่มีข้อมูลสนับสนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
dog-tired(ดอก'ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
wired(ไว'เออร์ดฺ) adj. ติดตั้งระบบสายลวด (เช่นโทรเลข,โทรศัพท์) ,ประกอบด้วยเส้นลวด,มัดหรือพันด้วยลวด, Syn. equipped with
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
property acquired to an offenceทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paired observationsข้อมูลสังเกตชนิดคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, conditioned; reflex, acquired; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, trained; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
response, conditioned; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
syndrome, acquired immune deficiency; AIDS; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, acquired immunodeficiency; AIDS; syndrome, acquired immune deficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
azygous; impar; unpairedไม่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquired immune deficiency syndrome; AIDS; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired immunityภูมิคุ้มกันได้มา (หลังเกิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired immunodeficiency syndrome; AIDS; syndrome, acquired immune deficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired reflex; reflex, conditioned; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired toleranceความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
after-acquiredที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after-acquired propertyทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditioned reflex; reflex, acquired; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conditioned response; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desired number of childrenจำนวนบุตรที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired riskการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ มีความหมายเหมือนกับ substandard risk [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impar; azygous; unpairedไม่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, acquiredภูมิคุ้มกันได้มา (หลังเกิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unexpired risks reserveเงินสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด มีความหมายเหมือนกับ unearned premium reserve [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unpaired; azygous; imparไม่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wiredrawingการไหลรีด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquired immunodeficiency syndromeโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human immunodeficiency virus หรือเรียกย่อๆ ว่า HIV (เอชไอวี) โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จึงทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่าย เช่น เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และโรคต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

เชื้อเอชไอวีติดต่อได้หลายวิธีดังนี้
- การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทั้งในรักร่วมเพศและรักต่างเพศ
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่มักใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
- การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การผสมเทียม
- ทารกติดเชื้อจากมารดา โดยทารกอาจได้รับเชื้อแพร่มาตามเลือดสายสะดือ หรือติดเชื้อขณะคลอดจากเลือดและเมือกในช่องคลอด หรือติดเชื้อในระยะเลี้ยงดูโดยได้รับเชื้อจากน้ำนม

อาการของโรค
ภายหลังได้รับเชื้อในระยะแรกผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการไข้และมีต่อมน้ำเหลืองโตตามซอกคอและซอกรักแร้ อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นานและหายไปได้เอง เมื่อการติดเชื้อดำเนินต่อไปอีกหลายปี ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย ต่อมาเริ่มมีอาการ เช่น ไข้เรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง มีฝ้าขาวในปาก เมื่อถึงระยะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและจะเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยพบในคนทั่วไป นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการทางระบบประสาท เช่น เฉื่อยชา ความจำเสื่อม ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

ระยะตั้งแต่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายจนถึงระยะแสดงอาการโรคเอดส์เต็มขั้นจะกินเวลานานหลายปี ในระหว่างนี้ถ้าต้องการจะทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด

การรักษา
1. การดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป เช่น การให้อาหารที่เพียงพอ
2. การรักษาตามอาการ
3. การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส
5. การให้ยากระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ จันทพงษ์ วะสี และรวงผึ้ง สุทเธนทร์. (2539). กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 20, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Hearing impairedความบกพร่องทางการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Coal-fired power plantsโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน [TU Subject Heading]
Community-acquired infectionsการติดเชื้อจากชุมชน [TU Subject Heading]
Films for the hearing impairedภาพยนตร์สำหรับคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing impairedคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing impaired childrenเด็กพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Libraries and the hearing impairedห้องสมุดกับคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Officials and employees, Retiredข้าราชการและพนักงานบำนาญ [TU Subject Heading]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ
เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Desired Family Size ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา
จำนวนบุตรที่คู่สมรสต้องการจะมี บางครั้งเรียกว่าจำนวนบุตรที่ปรารถนา (desired number of children) [สิ่งแวดล้อม]
Air-Dired Soil ดินผึ่งแห้ง
ดินแห้งที่มีสภาพความชื้นสมดุลกับสภาพบรรยากาศ แวดล้อม ปริมาณความชื้นดินที่แท้จริงจะผันแปรตามความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของ บรรยากาศในขณะนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Absorption, Impairedการดูดซึมไม่ดี [การแพทย์]
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
Acquired Coagulation Defectsความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Acquired Immunodeficiency Syndromeกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม, โรคภูมิต้านทานบกพร่อง, ภูมิคุ้มกันบกพร่องภายหลัง, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เอดส์, โรคเอดส์, โรคภูมิต้านทานเสื่อม [การแพทย์]
Air, Inspiredอากาศที่หายใจเข้า [การแพทย์]
Ambulation as Desiredการให้พักผ่อนปกติ [การแพทย์]
Amputee, Acquiredพิการภายหลัง [การแพทย์]
Bladder Emptying, Impairedกระเพาะปัสสาวะบีบตัวลำบาก [การแพทย์]
Blood Level, Desiredระดับเลือดที่ต้องการ [การแพทย์]
Bronchiectasis, Acquiredหลอดลมโป่งพองที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Cognition, Impairedความคิดความอ่านเสื่อม [การแพทย์]
Color Vision Abnormalities, Acquiredตาบอดสีที่เกิดขึ้นทีหลัง [การแพทย์]
Color Vision Defects, Acquiredตาบอดสีที่เกิดภายหลัง [การแพทย์]
Comparisons, Pairedการเปรียบเทียบข้อมูล2ชุด [การแพทย์]
Coordination, Impairedโคออร์ดิเนชันเสีย,การทรงตัวไม่ดี [การแพทย์]
Cysts, Acquiredถุงที่เกิดภายหลัง [การแพทย์]
Defects, Acquiredความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Deficiency, Acquiredการบกพร่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Ear Deformities, Acquiredหูผิดรูปหลังกำเนิด,หูผิดรูป [การแพทย์]
Electrons, Unpairedอิเล็คตรอนเดี่ยว,อิเลกตรอนเดี่ยว [การแพทย์]
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]
Extraction, Ion-Pairedการสกัดไอออน-แพร์ [การแพทย์]
Fanconi Syndrome, Acquiredกลุ่มอาการแฟนโคนีที่เป็นภายหลัง [การแพทย์]
Food Required by Bodyอาหารที่ร่างกายต้องการ [การแพทย์]
Foot Deformities, Acquiredเท้าผิดรูปหลังกำเนิด,เท้าผิดรูป [การแพทย์]
law of inheritance of acquired characteristicกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acquired behaviorพฤติกรรมที่ได้มา, พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบในสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดี เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucose Tolerance, Impairedความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ, [การแพทย์]
Hospital Acquiredการติดเชื้อในโรงพยาบาล, [การแพทย์]
Hospital Acquired Infectionการติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล, [การแพทย์]
Immunity, Acquiredภูมิคุ้มกันหลังเกิดโรค, ภูมิคุ้มกันโรคเกิดภายหลัง, ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกันที่ได้รับภายหลัง, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง, ภูมิคุ้มกันโรคที่มีขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Immunity, Cellular, Acquiredภูมิคุ้มกันของเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Maternally-Acquiredภูมิคุ้มกันจากมารดา [การแพทย์]
Insulin Secretion, Impairedการหลั่งอินซูลินเสื่อม [การแพทย์]
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Memory, Impairedความจำเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
required by law กฎหมายกำหนด
unimpaired (adj ) ไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเกียรติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got fired.คุณยิงคน Last Resort (2008)
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
Look, i, uh, I'm tired, so...ฟังนะ ชั้น .. เอ่อ .. Chuck in Real Life (2008)
Uh, isn't he gonna get fired for this?เขาคงไม่ถูกไล่ออกเราะนี่หรอกนะ There Might be Blood (2008)
The whole thing was inspired.ทั้งสิ่งที่เคยเป็นแรงบันดาลใจ There Might be Blood (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์ Odyssey (2008)
Target position acquired.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Odyssey (2008)
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
Because they've hired me to investigate the wrong person.เพราะเค้าจ้างชั้น เพื่อจะสำรวจคนที่ผิด Not Cancer (2008)
Who hired you?ใครจ้างคุณ Not Cancer (2008)
It would explain why she seized, why she's always tired.อธิบายได้ว่าทำไมเธอชัก.. และเธออ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
She parties until 3:00 a.m., that's why she's always tired.เธอมีปาร์ตี้ถึง ตี 3 เกือบทุกวัน นั่นบอกได้ว่าทำไหมเธอถึงอ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
He hasn't fired back.เขาไม่ยิงตอบ Lucky Thirteen (2008)
I'm tired all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเลย Lucky Thirteen (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
I had my dick make keys when I hired him to dick up the team.ผมมีไอ้นั่นไว้ืำทำกุญแจ ฉันจ้างเขา ไว้ทำไอ้นั่นให้ทีม Lucky Thirteen (2008)
You expect me to believe that you hired Lucas to investigate everyone except for me?คุณต้องการให้ผมเชื่อ คุณจ้างลูกัสทำ เพื่อสืบทุกๆคน ยกเว้นตัวผม Lucky Thirteen (2008)
You're fired.คุณโดนไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
You fired me because I screwed up.คุณไล่ฉันออก เพราะว่าฉันทำพลาด Lucky Thirteen (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
I did good work yesterday, and I was still fired.ฉันทำงานดีเมื่อวานนี้ และฉันยังคงถูกไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
I'm tired.ฉันเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
Tired, I guess.พ่อว่า พ่อเหนื่อย... Joy (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
They're tired.พวกเขาป่วย พวกเขาเหนื่อย Joy (2008)
That's why I left House. You got fired.นั่นคือเหตุผลที่ฉันลาออก คุณโดนไล่ออก The Itch (2008)
But your decision to stick it to the man clearly inspired Oliver Twist.แต่การตัดสินใจคุณ ทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ แรงบันดาลในจาก "โอลิเวอร์ทวิส" Emancipation (2008)
I'm tired... all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเวลา Last Resort (2008)
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ Dying Changes Everything (2008)
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Is the hyperdrive repaired yet?ว่าไฮเปอร์ไดร์ฟซ่อมเสร็จหรือยัง? Destroy Malevolence (2008)
General, the hyperdrive has been completely repaired.ท่านนายพลครับ ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Destroy Malevolence (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องคอยเก็บอะไรต่ออะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องเก็บข้าวของอะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
That's what's required. You are more than that,you're not nearly a mere warrior.มันจำเป็น ท่านไม่ใช่นักรบทั่วไป Excalibur (2008)
Haven't you tired of revenge? Haven't you?เจ้าไม่เหนื่อยบ้างหรือที่ต้องตามล้างแค้นแบบนี้ Excalibur (2008)
I'm tired of all this whingข้าเหนื่อยกับการพูดปดของเจ้าแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)
Why did you retired?ทำไมคุณถึงถอนตัวออกมา? Beethoven Virus (2008)
You got fired too.เธอก็โกรธนี่นา Beethoven Virus (2008)
After mother-in-law died, and you retired...หลังจากแม่มีเสีย และคุณเกษียน Beethoven Virus (2008)
If you get fired, then won't you lose your girlfriend?คุรจะเสียแฟนหรือเปล่า ถ้าคุณถูกไล่ออก? Beethoven Virus (2008)
But in the end, he got fired.แต่สุดท้ายเขาก็ไล่ออก Beethoven Virus (2008)
I'm tired of showing up at your school every day.ชั้นเบื่อที่จะต้องไปโรงเรียนเต็มที Baby and I (2008)
I'm so tired.เหนื่อยจริงๆ Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iredI am not at all tired.
iredI'm tired, but I'm going anyway.
iredHe got fired for making waves too often.
iredAnd on top of it all, I was fired.
iredHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
iredThough he was tired, he kept on working.
iredTo tell the truth, I am tired of it.
iredI think that this work is tired.
iredHe retired on a pension at the age of sixty.
iredThat long-haired youth is rude.
iredYou look tired. Shall I take the wheel?
iredI really must have my watch repaired.
iredAll passengers are required to show their tickets.
iredI am not tired at all.
iredHe was too tired to walk any more.
iredHe was fired against his will.
iredI must have my car repaired.
iredThey were pretty tired after having worked all day.
iredThey admired the lovely scenery.
iredTo tell the truth, I'm tired of violent movies.
iredHe was tired but worked.
iredShe inspired me with confidence.
iredThat is to say, he was old and gray and tired.
iredHe has at last retired from public office.
iredI'm getting tired. It's your turn to drive.
iredYou work too hard these days. Aren't you tired?
iredThe criminal got very tired from the fight with the two officers.
iredI'm so tired that I can't walk any longer.
iredHe acquired French when he was young.
iredThis robot does whatever I say. That's a big help when I'm too tired to do anything (myself). - Not too likely, huh?
iredAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
iredI'm tired from lack of sleep.
iredThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
iredThe troops were retired from the front lines.
iredIt leaves nothing much to be desired.
iredI'm not at all tired.
iredWhy are you so tired today?
iredThe minister inspired us with a marvelous sermon.
iredWhere did you get your camera repaired?
iredI had my camera repaired at that shop.
iredI'm tired.
iredMy companion said that she was too tired to walk, let alone run.
iredIt needs to be repaired.
iredYour behavior leaves much to be desired.
iredHe retired at the age of 65.
iredHowever tired you may be, you must finish that work today.
iredI was tired.
iredHe told me to run faster, and asked me if I was tired.
iredI'm tired of your complaints.
iredI've worked all day, so that I am very tired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
อ่อนระทวย[V] be feeble, See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted, Syn. ระทวย, สิ้นแรง, Example: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว, Thai definition: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
เอดส์[N] Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
เข้าพุง[V] forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
วิชาบังคับ[N] required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน
ฝันค้าง[V] dream on, See also: be unsuccessful in obtaining a desired end, Example: รัฐบาลปล่อยให้ข้าราชการฝันค้างเรื่องการให้เงินโบนัส, Thai definition: ไม่ได้อย่างที่ปรารถนา แม้ว่าจะมีท่าทีส่อว่าจะได้
รถเช่า[N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
สมภาร[N] accumulated good deeds, See also: acquired merit, Thai definition: บุญที่สะสมไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหน็ดเหนื่อย[V] be tired, See also: be exhausted, be fatigued, feel weary, Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: พวกเราเป็นห่วงท่านเจ้าคุณมาก เพราะท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันแล้ว, Thai definition: อ่อนเพลียเพราะทำงาน
ล้า[V] be exhausted, See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out, Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน, Example: แกเหวี่ยงลงไปข้างแพจากท่าทีร้อนรนจนค่อยๆ ล้า, Thai definition: รู้สึกว่ากำลังน้อยลงหลังจากที่ใช้นาน
เหนื่อย[V] be tired, See also: be fatigued, be worn out, be exhausted, be weary, Syn. เหน็ดเหนื่อย, อิดโรย, Example: หุ่นยนต์ไม่เหมือนคนมันไม่รู้จักเหนื่อย และไม่รู้จักเบื่อ, Thai definition: รู้สึกอ่อนแรงลง
เหนื่อยล้า[V] be weary, See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted, Syn. เหนื่อย, ล้า, เมื่อยล้า, อ่อนล้า, Example: ท่านนายกฯ เดินตามริมสนามกอล์ฟด้วยระยะทางถึง 5 กิโลเมตรทำเอาผู้ติดตามเหนื่อยล้าจนเหงื่อโทรมกาย, Thai definition: เชื่องช้าลงกว่าเดิมเพราะหย่อนหรือขาดแรงกำลัง
เหนื่อยหน่าย[V] be bored, See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง, Example: ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่, Thai definition: หมดความพอใจ
อ่อนใจ[V] fatigue, See also: feel tired (exhausted, weary, weak), Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: ฉันอ่อนใจจริงๆ ที่จะต้องทำงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
น่าระอา[V] be tired of, See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome, Syn. น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, Ant. สนุกสนาน, Example: พฤติกรรมของเขาน่าระอาจนเพื่อนไม่อยากยุ่งด้วย
เพลีย[V] be tired, See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down, Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า, Example: พ่อคงเพลียมาก กลับมาก็นอนเลยไม่กินข้าว, Thai definition: อ่อนแรงลง, ถอยกำลังลง
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย[N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
ไม่มีแรง[V] burn oneself out, See also: burn someone out, burn out, become extremely tired, Syn. หมดแรง, เหนื่อย, Ant. มีแรง, Example: ตอนนี้ผมไม่มีแรงที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้
อ่อนเปลี้ย[V] be exhausted, See also: be tired, be listless, be weak, be fatigued, be knackered, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เขาอยู่กึ่งกลางแม่น้ำ กำลังอ่อนเปลี้ย ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร, Thai definition: เพลียมาก
อ่อนเพลีย[V] be tired, See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued, Syn. หมดแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: อาการของวัณโรคคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมลง มีไข้, Thai definition: อ่อนกำลัง
อ่อนแอ[V] be feeble, See also: be tired, weary, Ant. เข้มแข็ง, Example: ทารกบางคนอ่อนแอ ขี้โรค ระบบประสาทเชื่องช้า, Thai definition: มีกำลังน้อย
คู่[V] match, See also: be paired with, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีวัดสง่างามคู่วังหลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ
โผเผ[V] be tired, See also: be exhausted, be weak, be worn out, be fatigued, Syn. อ่อนแรง, ไม่มีแรง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Example: แม้จะยังโผเผอยู่ แต่เขาก็ต้องเริ่มงานต่อทันทีหลังฟื้นไข้, Thai definition: รู้สึกไม่มีแรง
แพ้แรง[V] be tired, See also: exhaust one's strength, exhaust oneself, Syn. หมดแรง, Example: เธอแพ้แรงเพราะอาเจียนตลอดเวลาเลย, Thai definition: เสียกำลังไปมาก
มืออ่อนตีนอ่อน[V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
เป็นที่ต้องการ[V] be required, See also: be wanted, be needed, be requested, Syn. เป็นที่เรียกร้อง, Example: ความสำนึกในนวกรรมทางเทคโนโลยีกำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
ละเหี่ย[V] feel weary, See also: feel tired, feel weak, feel exhausted, languish, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, Example: คนกรุงแสนจะละเหี่ยกับสภาพรถติดทุกวัน, Thai definition: รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ
ละเหี่ยใจ[V] feel disheartened, See also: feel discouraged, feel weary/tired, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย, Example: ฉันละเหี่ยใจเป็นอันมากที่จะต้องตั้งต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ
อิด[V] be tired, See also: be worn out, be exhausted, be weary, Syn. เหนื่อย, Example: ปีนี้แล้งติดต่อกันนานยาวนาน จนผู้คน และหมูหมาต่างอิดล้าอ่อนโรยไปตามๆ กัน
อิดโรย[ADJ] tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
เอดส์[N] AIDS, See also: acquired immune deficiency syndrome, Syn. โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, Example: ในปัจจุบันคนยอมรับเรื่องเอดส์มากขึ้น เพราะสถานการณ์เอดส์เข้าใกล้ตัวแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
อิดโรย[V] be exhausted, See also: be tired, be weary, be worn out, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขาไม่อาจแข็งใจหลับต่อได้อีกทั้งๆ ที่อิดโรยอย่างเต็มที่
เอือม[V] be fed up, See also: be bored, be tired of, Syn. เอือมระอา, เบื่อหน่าย, Example: คนไทยไม่รักการอ่าน เพราะกว่าจะอ่านออกเขียนได้ ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เอือมแสนที่จะเอือมต่อการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น, Thai definition: เบื่อหน่ายในสิ่งที่ซ้ำๆ ซากๆ มากเกินไป
เอือมระอา[V] be fed up, See also: be bored, be tired of, Syn. เอือม, เบื่อหน่าย, Example: การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศที่ต่างเอือมระอารัฐบาลเผด็จการ
สินเดิม[N] property acquired before marriage, Syn. สินส่วนตัว, Example: เขายังต้องรับผิดชอบในหนี้สินจากสินเดิมของตัวเองอยู่, Thai definition: ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมีอยู่แล้วก่อนสมรส หรือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างเป็นสามีภรรยาโดยทางพินัยกรรม หรือมีผู้ยกให้โดยเสน่หา เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้นั้นแสดงไว้ว่าให้เป็นสินเดิม, Notes: (กฎหมาย)
เด้ง[V] be dismissed, See also: be discharged, be fired, Example: ข้าราชการคนใดทำตัวเป็นอุปสรรคย่อมจะถูกเด้งเข้ากรุเพื่อยุติบทบาทเสียชั่วคราว, Thai definition: ถูกบีบออกจากงาน
ท้อแท้[V] tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
ทะมัดทะแมง[ADV] safely attired, Syn. รัดกุม, Ant. รุ่มร่าม, Example: เธอนัดเพื่อนไปปีนเขา เธอจึงแต่งตัวทะมัดทะแมง
ทันใจ[ADV] fast, See also: fast enough, as quickly as required, Syn. ทันอกทันใจ, รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที, Example: เขาทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้เจ้านายชื่นชอบเขาเป็นพิเศษ, Thai definition: เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ
ทรงเครื่อง[V] be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
ทำเวลา[V] make time, See also: perform at the required time, Example: คนขับรถต้องทำเวลา เพื่อให้ไปถึงที่หมายก่อนเที่ยง, Thai definition: ทำให้ได้เวลาตามกำหนด, เร่งให้เร็วขึ้น
เบื่อชีวิต[V] be tired of life, See also: be tired of living, be dejected, be bored with life, Syn. เบื่อหน่ายชีวิต, Example: หล่อนเคยเบื่อชีวิตและคิดฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว, Thai definition: ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
ระโหย[V] be exhausted, See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness), Syn. ระโหยโรยแรง, อิดโรย, Thai definition: อิดโรยเพราะหิว หรืออดนอน
ระอา[V] be bored with, See also: be tired of, be fed up with, Syn. เบื่อ, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, เอือมระอา, Example: ทุกคนต่างระอากับการทะเลาะวิวาทของครอบครัวเขา เพราะนอกจากเสียงดังน่ารำคาญแล้ว ยังถูกดึงเข้าไปห้ามทัพอีกด้วย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
ระอิดระอา[V] fed up, See also: be fed up with, be tired of, be bored with, Syn. ระอา, เอือมระอา, เบื่อหน่าย
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้
ปลกเปลี้ย[V] be weak, See also: be feeble, be exhausted, be tired, Syn. เพลีย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, Example: สภาพเขาปลกเปลี้ยมากหลังจากที่นั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์งานมาทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired   
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn thī kasīen) EN: retired worker   FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate   FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
คู่[v.] (khū) EN: match ; be paired with   
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
ไม่มีแรง[xp] (mai mī raēng) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired   FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
เมื่อย[v.] (meūay) EN: feel stiff ; have an ache ; be exhausted ; be tired   FR: être exténué
เมื่อย[p.p.] (meūay) EN: tired ; stiff   FR: courbatu ; courbaturé ; moulu ; rompu de fatigue ; brisé de fatigue
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted   FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อยปาก[v. exp.] (meūay pāk) EN: be tired of speaking   
มืออ่อนตีนอ่อน[X] (meū-øn tīn-øn) EN: tired   
เมียเช่า [n. exp.] (mīa chao) EN: hired wife ; rent wife   
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหน็ดเหนื่อย[adj.] (netneūay) EN: tired ; exhausted   FR: exténué ; fourbu
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary   FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: dog-tired   FR: épuisé ; claqué ; crevé
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted   FR: être fatigué
เหนื่อยมาก[X] (neūay māk) EN: exhausted ; dog-tired ; very tired ; extremely tired   FR: très fatigué ; épuisé (santé)
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued   FR: être faible
เหนื่อยสุดกำลัง[X] (neūay sut kamlang) EN: exhausted ; very tired   FR: très fatigué, épuisé (santé)
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted   
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary   FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary   
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued   
อ่อนเพลีย[X] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out   FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered   
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted   
เพลีย[X] (phlīa) EN: exhausted ; weak ; tired ; worn out   FR: courbatu ; fatigué ; faible ; las ; épuisé
ผมดัด[n. exp.] (phom dat) EN: curly-haired   FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]
ผมสีแดง[adj.] (phom sī daēng) EN: red-haired   
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]
เปลี้ย[adj.] (plīa) EN: tired ; exhausted   FR: fatigué ; épuisé
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with   FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car   FR: voiture de location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIRED    W AY1 ER0 D
HIRED    HH AY1 ER0 D
FIRED    F AY1 ER0 D
MIRED    M AY1 R D
WIRED    W AY1 R D
AIRED    EH1 R D
TIRED    T AY1 ER0 D
PAIRED    P EH1 R D
HAIRED    HH EH1 R D
REWIRED    R IY0 W AY1 ER0 D
RETIRED    R IY0 T AY1 ER0 D
REHIRED    R IY0 HH AY1 ER0 D
RETIRED    R IY0 T AY1 R D
RETIRED    R AH0 T AY1 R D
ASPIRED    AH0 S P AY1 R D
ATTIRED    AH0 T AY1 R D
EXPIRED    IH0 K S P AY1 R D
ADMIRED    AH0 D M AY1 ER0 D
DESIRED    D AH0 Z AY1 ER0 D
CHAIRED    CH EH1 R D
REQUIRED    R IY0 K W AY1 ER0 D
REQUIRED    R IY0 K W AY1 R D
FIREDAMP    F AY1 ER0 D AE2 M P
AIREDALE    EH1 R D EY2 L
ACQUIRED    AH0 K W AY1 ER0 D
REPAIRED    R IY0 P EH1 R D
REPAIRED    R AH0 P EH1 R D
HOTWIRED    HH AA1 T W AY2 ER0 D
IMPAIRED    IH2 M P EH1 R D
INQUIRED    IH2 N K W AY1 ER0 D
INSPIRED    IH2 N S P AY1 ER0 D
BACKFIRED    B AE1 K F AY2 ER0 D
UNEXPIRED    AH2 N IH0 K S P AY1 ER0 D
CONSPIRED    K AH0 N S P AY1 ER0 D
TIREDNESS    T AY1 ER0 D N AH0 S
DESPAIRED    D IH2 S P EH1 R D
REACQUIRED    R IY0 AH0 K W AY1 R D
UNIMPAIRED    AH2 N IH2 M P EH1 R D
UNINSPIRED    AH2 N IH2 N S P AY1 ER0 D
FIGUEIREDO    F IY0 G ER0 EY1 D OW0
TRANSPIRED    T R AE0 N S P AY1 ER0 D
SHORTHAIRED    SH AO1 R T HH EH2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aired    (v) (e@1 d)
fired    (v) (f ai1 @ d)
hired    (v) (h ai1 @ d)
mired    (v) (m ai1 @ d)
sired    (v) (s ai1 @ d)
tired    (v) (t ai1 @ d)
wired    (v) (w ai1 @ d)
haired    (n) (h e@1 r d)
paired    (v) (p e@1 d)
admired    (v) (@1 d m ai1 @ d)
aspired    (v) (@1 s p ai1 @ d)
attired    (v) (@1 t ai1 @ d)
chaired    (v) (ch e@1 d)
desired    (v) (d i1 z ai1 @ d)
expired    (v) (i1 k s p ai1 @ d)
firedog    (n) (f ai1 @ d o g)
retired    (v) (r i1 t ai1 @ d)
rewired    (v) (r ii2 w ai1 @ d)
squired    (v) (s k w ai1 @ d)
umpired    (v) (uh1 m p ai @ d)
Airedale    (n) (e@1 d ei l)
acquired    (v) (@1 k w ai1 @ d)
enquired    (v) (i1 n k w ai1 @ d)
firedamp    (n) (f ai1 @ d a m p)
firedogs    (n) (f ai1 @ d o g z)
impaired    (v) (i1 m p e@1 d)
inquired    (v) (i1 n k w ai1 @ d)
inspired    (v) (i1 n s p ai1 @ d)
misfired    (v) (m i2 s f ai1 @ d)
oilfired    (j) (oi1 l f ai @ d)
repaired    (v) (r i1 p e@1 d)
required    (v) (r i1 k w ai1 @ d)
respired    (v) (r i1 s p ai1 @ d)
Airedales    (n) (e@1 d ei l z)
backfired    (v) (b a1 k f ai1 @ d)
conspired    (v) (k @1 n s p ai1 @ d)
despaired    (v) (d i1 s p e@1 d)
perspired    (v) (p @1 s p ai1 @ d)
tiredness    (n) (t ai1 @ d n @ s)
unexpired    (j) (uh2 n i k s p ai1 @ d)
transpired    (v) (t r a1 n s p ai1 @ d)
unimpaired    (j) (uh2 n i m p e@1 d)
uninspired    (j) (uh2 n i n s p ai1 @ d)
long-haired    (j) - (l o1 ng - h e@1 d)
wire-haired    (j) - (w ai2 @ - h e@1 d)
time-expired    (j) - (t ai2 m - i k s p ai1 @ d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
飽きる[あきる, akiru] Thai: เบื่อหน่าย English: to get tired of
疲れる[つかれる, tsukareru] Thai: เหนื่อยล้า English: to get tired

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtseinsetzung {f}chaired [Add to Longdo]
Baugrenze {f}required set-back line [Add to Longdo]
Bauvorlage {f}required documentation [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man [Add to Longdo]
Drahtfunk {m}wired radio [Add to Longdo]
Fehlbrand {m}misfired pottery [Add to Longdo]
Feuerbock {m}firedog [Add to Longdo]
Feuerdrachen {m}firedrake [Add to Longdo]
Feuerlöschübung {f} | Feuerlöschübungen {pl}firedrill | firedrills [Add to Longdo]
Feuerwehr {f}firedepartment [Add to Longdo]
Grubengas {n} | Grubengase {pl}firedamp | firedamps [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Kabelrundfunk {m}wired broadcasting [Add to Longdo]
Mietwagen {m}; Leihwagen {m}hired car [Br.] [Add to Longdo]
Müdigkeit {f}tiredness [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement [Add to Longdo]
Schiedsrichter sein | Schiedsrichter seiend | Schiedsrichter gewesen | ist Schiedsrichterto umpire | umpiring | umpired | umpires [Add to Longdo]
Schreckschuss {m}shot fired in the air [Add to Longdo]
Sehstörung {f}impaired vision [Add to Longdo]
Sollwert {m}desired value; scheduled value [Add to Longdo]
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status [Add to Longdo]
Wunsch {m} (nach); Verlangen {n} (nach); Lust {f} (auf); Trieb {m} | auf Wunschdesire (for) | if desired [Add to Longdo]
Wunschtermin {m}desired date; desired deadline [Add to Longdo]
abfeuern | abfeuernd | abgefeuertto fire off | firing off | fired off [Add to Longdo]
allein stehend; alleinstehend [alt]; unpaarig {adj}unpaired [Add to Longdo]
anerzogen {adj}acquired [Add to Longdo]
anfragen | anfragend | angefragtto inquire | inquiring | inquired [Add to Longdo]
angetanattired in [Add to Longdo]
anregen; inspirieren | anregend; inspirierend | angeregt; inspiriert | regt an; inspiriert | regte an; inspirierteto inspire | inspiring | inspired | inspires | inspired [Add to Longdo]
aufatmen | aufatmend | aufgeatmetto respire | respiring | respired [Add to Longdo]
aufstreben; streben | aufstrebend; strebend | aufgestrebt; gestrebtto aspire | aspiring | aspired [Add to Longdo]
ausbessern; reparieren; instandsetzewnbeheben | ausbessernd; reparierend; behebend | ausgebessert; repariertto repair | repairing | repaired [Add to Longdo]
ausgelüftetaired [Add to Longdo]
beeinträchtigen | beeinträchtigend | beeinträchtigtto impair | impairing | impaired [Add to Longdo]
beeinträchtigt; behindert; gestört {adj}impaired [Add to Longdo]
begehren; wünschen | begehrend; wünschend | begehrt; gewünscht | begehrt; wünscht | begehrte; wünschteto desire | desiring | desired | desires | desired [Add to Longdo]
begleiten; eskortieren | begleitend; eskortierend | begleitet | begleitet | begleiteteto squire | squiring | squired | squires | squired [Add to Longdo]
behaarthaired [Add to Longdo]
beliebigany desired [Add to Longdo]
beschießen | beschießend | beschießt | beschossento fire at | firing at | fires at | fired at [Add to Longdo]
beschmutzen | beschmutzend | beschmutztto mire | miring | mired [Add to Longdo]
bewundern; verehren | bewundernd; verehrend | bewundert; verehrt | bewundert | bewunderteto admire | admiring | admired | admires | admired [Add to Longdo]
blondblond; blonde; fair; fair-haired [Add to Longdo]
brünett {adj}brunette; dark-haired [Add to Longdo]
dingen (als Diener) | dingend | gedungen | er/sie dingt | ich/er/sie dingte | er/sie hat/hatte gedungento hire; to engage | hiring | hired | he/she hires | I/he/she hired | he/she has/had hired [Add to Longdo]
drahtete neurewired [Add to Longdo]
durchgesickerttranspired [Add to Longdo]
erforderlichrequired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
イレデンティズム[, iredenteizumu] (n) irredentism [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
ハードワイヤード[, ha-dowaiya-do] (n) {comp} hard-wired [Add to Longdo]
ハイヤー[, haiya-] (n) (1) hire; (2) hired automobile with driver; hired car; (P) [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ワイヤード[, waiya-do] (n) wired [Add to Longdo]
ワイヤードロジック[, waiya-dorojikku] (n) {comp} wired logic [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
逸民[いつみん, itsumin] (n) retired person; recluse [Add to Longdo]
隠居[いんきょ, inkyo] (n,vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) [Add to Longdo]
隠居仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
永久欠番[えいきゅうけつばん, eikyuuketsuban] (n) retired (uniform) number [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired) [Add to Longdo]
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
火竜[かりょう, karyou] (n) firedrake [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
懐かし[なつかし, natsukashi] (adj-no) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かしい[なつかしい, natsukashii] (adj-i) (See 懐く・なつく) dear; desired; missed; (P) [Add to Longdo]
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited) [Add to Longdo]
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity [Add to Longdo]
笠の台が飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
願ったり叶ったり[ねがったりかなったり, negattarikanattari] (n) everything working out as desired [Add to Longdo]
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired [Add to Longdo]
規定値[きていち, kiteichi] (n) control value; minimal required value [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
金ドラ[きんドラ, kin dora] (n) (abbr) television drama aired on Friday nights [Add to Longdo]
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of [Add to Longdo]
倦む;厭む[あぐむ;うむ(倦む), agumu ; umu ( umu )] (v5m,vi) to get tired of (doing); to lose interest in [Add to Longdo]
嫌気[いやき(P);いやけ;けんき, iyaki (P); iyake ; kenki] (n,vs,adj-no) dislike; disgust; disinclination; tired of; (P) [Add to Longdo]
嫌気が差す[いやけがさす, iyakegasasu] (exp,v5s) to be tired of; to be sick of [Add to Longdo]
見飽きる[みあきる, miakiru] (v1,vi) to be tired of looking at [Add to Longdo]
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] short of; tired [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure) [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, / ] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] dried up; dry; exhausted, tired [Add to Longdo]
切盼[qiè pàn, ㄑㄧㄝˋ ㄆㄢˋ, ] to look forward eagerly to sth; keenly desired [Add to Longdo]
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, / ] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances [Add to Longdo]
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] hired car; chartered car [Add to Longdo]
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, ] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb [Add to Longdo]
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of [Add to Longdo]
反聘[fǎn pìn, ㄈㄢˇ ㄆㄧㄣˋ, ] to re-hire retired personnel [Add to Longdo]
受雇[shòu gù, ㄕㄡˋ ㄍㄨˋ, / ] to employ; to pay; employed; hired (as a bodyguard or mercenary) [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
多此一举[duō cǐ yī jǔ, ㄉㄨㄛ ㄘˇ ㄧ ㄐㄩˇ, / ] to do more than is required (成语 saw); superfluous; guilding the lily [Add to Longdo]
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting) [Add to Longdo]
必修[bì xiū, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ, ] a required course [Add to Longdo]
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] required course; compulsory course [Add to Longdo]
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required [Add to Longdo]
急用[jí yòng, ㄐㄧˊ ㄩㄥˋ, ] to need sth urgently; urgently required [Add to Longdo]
爱滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, / ] (loan word) AIDS (acquired immune deficiency syndrome) [Add to Longdo]
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm [Add to Longdo]
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] necessary (for); required [Add to Longdo]
打长工[dǎ cháng gōng, ㄉㄚˇ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] to work as longterm hired hand [Add to Longdo]
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, ] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
排偶[pái ǒu, ㄆㄞˊ ㄡˇ, ] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device) [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] keep tidy and repaired; sew [Add to Longdo]
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wired; cable (television) [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, / 毿] long-haired; shaggy [Add to Longdo]
炒鱿鱼[chǎo yóu yú, ㄔㄠˇ ㄧㄡˊ ㄩˊ, 鱿 / ] to be fired; to fire [Add to Longdo]
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, ] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug [Add to Longdo]
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] acquired (i.e. not inborn) [Add to Longdo]
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] acquired immunity [Add to Longdo]
获得性阅读障碍[huò dé xìng yuè dú zhàng ài, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] acquired dyslexia [Add to Longdo]
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, ] tired; weary [Add to Longdo]
疲倦[pí juàn, ㄆㄧˊ ㄐㄩㄢˋ, ] tire; tired [Add to Longdo]
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, / ] beaten; exhausted; tired [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired [Add to Longdo]
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token [Add to Longdo]
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top