Search result for

*irc*

(745 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irc, -irc-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birch[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
circle[N] การหมุนเวียนครบรอบ, Syn. cycle, round
circle[N] วงกลม, Syn. ring, loop, wheel
circle[N] เส้นวงกลม
circum[PRF] รอบ, See also: โดยรอบ
circus[N] โรงละครสัตว์
smirch[VT] ทำให้เปื้อน
aircrew[N] ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
circlet[N] วงกลมวงเล็กๆ
circuit[N] การโคจรรอบ, Syn. course, journey around
circuit[N] ขอบเขต
circuit[N] พื้นที่ที่จำกัดเขตไว้
haircut[N] การตัดผม
haircut[N] ทรงผม
aircraft[N] สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
besmirch[VT] ทำลายความคิดเห็น, Syn. sully
circuity[N] การอ้อม, See also: การไม่ตรง, Syn. indirection
circular[ADJ] ที่เกี่ยวกับวงกลม
circular[ADJ] ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
circular[ADJ] ที่เป็นวงกลม, Syn. round, orbicular
circular[ADJ] ไม่ตรง, Syn. circuitous, indirect, roundabout
encircle[VT] ล้อมรอบ, See also: ล้อม, ล้อมวง, Syn. circle, enclose, girdle, surround
circuitry[N] วงจรไฟฟ้า
circulate[VI] เคลื่อนไหวอย่างอิสระ, See also: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
circulate[VI] โคจรเป็นวงกลม, Syn. move around, get around, get about
circulate[VT] ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
midcircle[N] วงกลมที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
staircase[N] บันไดทอดหนึ่ง, Syn. ladder, stairway
circuitous[ADJ] อ้อม, Syn. indirect, roundabout
circumflex[N] เครื่องหมายที่อยู่บนสระเพื่อแสดงการออกเสียงในบางภาษา
circumvent[VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass
semicircle[N] ครึ่งวงกลม, See also: รูปครึ่งวงกลม, ส่วนโค้งของครึ่งวงกลม, Syn. arc, half circle, half-moon
circle over[PHRV] บินวน
circulation[N] การเคลื่อนไหวโดยอิสระ, Syn. flowing, passage
circulation[N] การไหลเวียนครบรอบ, See also: การเคลื่อนที่ครบรอบวงโคจร, Syn. rotation, current
circumspect[ADJ] ที่คิดอย่างรอบคอบ, Syn. cautious, careful
antiaircraft[ADJ] ที่ใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบ
circle about[PHRV] บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle around
circle about[PHRV] วนเวียนอยู่รอบๆ
circle round[PHRV] บินวน, Syn. circle about
circle round[PHRV] วนเวียนอยู่รอบๆ
circumscribe[VT] จำกัด, Syn. confine, limit
circumscribe[VT] ทำให้ล้อมรอบ, Syn. encircle
circumstance[N] โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance[N] สภาวะแวดล้อม
circumstance[N] เหตุการณ์, Syn. situation, condition
encirclement[N] การล้อมวง, See also: การล้อมรอบ, Syn. enclosure
inner circle[N] กลุ่มคนวงใน, Syn. clique, faction
microcircuit[N] วงจรขนาดเล็กมาก
semicircular[ADJ] ซึ่งเป็นครึ่งวงกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
birch(เบิร์ชฺ) n. ต้นไม้จำพวกBetula
circa(เซอ'คะ) adv.,prep. ประมาณ,ในราว
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlet(เซอ'คลิท) n. วงกลเล็ก ๆ
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
circuit breakern. อุปกรณ์ตัดวงจร
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuitry(เซอ'คิทรี) n. วงจรไฟฟ้า,วงจรในอุปกรณ์อิเล็กตรอน,วิทยาศาสตร์วงจรไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็คตรอน
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม,ภาวะวกเวียน
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
circum-Pref.รอบ,เวียนรอบ
circumambientadj. ซึ่งล้อมรอบ,โคจร
circumambulate n.vt.,vi. เดินรอบ,ไปรอบ
circumaviatevt. บินรอบโลก,บินรอบ
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter,circuit
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
circumfluencen. การล้อมรอบ,การไหลวน
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
circumnavigatevt. แล่นไปรอบ ๆ ,เดินเรือรอบโลก, See also: circumnavigable adj. circumnavigator,circumnavigation n.
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
circumspectadj. รอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ,ภายใต้สถานการณ์
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
birch(n) ต้นเบิช
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
circular(n) ใบปลิว,จดหมายเวียน
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
circumvent(vi) ล้อมจับ,ดัก,ตีวงกั้น
circus(n) ละครสัตว์
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
semicircle(n) รูปครึ่งวงกลม
semicircular(adj) เป็นรูปครึ่งวงกลม
smirch(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,มลทิน
smirch(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย
staircase(n) ขั้นบันได
zircon(n) พลอย,เพทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perioral; circumoral-รอบปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyxidium; circumscissile capsule; pyxisผลแห้งแตกแบบฝาเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyxis; circumscissile capsule; pyxidiumผลแห้งแตกแบบฝาเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel circuitวงจรขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonary circulation; circulation, lesserการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
printed circuitวงจรพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
papier mâchéหุ่นกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placental circulationการไหลเวียนผ่านรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary circuitวงจรปฐมภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perianal; circumanal; periproctic-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic decimal; circulating decimal; recurring decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pleurisy, circumscribedเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periproctic; circumanal; perianal-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymph circulationการไหลเวียนน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesser circulation; circulation, pulmonaryการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex arc; reflex circleวงรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex arc; circle, reflexวงรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex circle; reflex arcวงรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex circle; arc, reflexวงรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retour sans protêt (Fr.)ส่งตั๋วเงินกลับคืนโดยไม่ต้องทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeating decimal; circulating decimal; periodic decimal; recurring decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rate, circulationอัตราเลือดไหลเวียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right circular coneกรวยกลมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recirculated airลมหมุนเวียนกลับ มีความหมายเหมือนกับ return air [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
recirculating waterน้ำหมุนเวียนกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
recirculation flowการไหลเวียนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating circuitวงจรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sequential circuit๑. วงจรเชิงลำดับ๒. วงจรมีความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SVC (switched virtual circuit)เอสวีซี (วงจรเสมือนสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
systemic circulation; circulation, general; circulation, greaterการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary circuitวงจรทุติยภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semicircle; semi-circleครึ่งวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semicircular canalหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saisie-arrêt (Fr.)การอายัดทรัพย์ในครอบครองของบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
switched virtual circuit (SVC)วงจรเสมือนสลับ (เอสวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, circulatoryระบบไหลเวียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semi-circle; semicircleครึ่งวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
open circuitวงจรเปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
open circuit voltageแรงดันวงจรเปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
orthogonal circlesวงกลมเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
application specific integrated circuit (ASIC)วงจรรวมเฉพาะงาน (เอสิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Non-circulationทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืมออก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printed circuit board technologyเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asynchronous circuitsวงจรอะซิงโครนัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Monetary circulationการหมุนเวียนทางการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Electric circuit analysisการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic circuit designการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric circuit breakerเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zirconเซอร์คอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zirconium oxideเซอร์โคเนียมออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Arrest of aircraftการกักอากาศยาน [TU Subject Heading]
Asynchronous circuitsวงจรอะชิงโครนัส [TU Subject Heading]
Blood circulationการไหลเวียนของเลือด [TU Subject Heading]
Circadian rhythmsจังหวะรอบวัน [TU Subject Heading]
Circuitsวงจร [TU Subject Heading]
Circular sawsเลื่อยวงเดือน [TU Subject Heading]
Circular velocity of moneyอัตราการหมุนเวียนเงินตรา [TU Subject Heading]
Circulationความแพร่หลาย [TU Subject Heading]
Circulation analysisการวิเคราะห์การยืม-คืน [TU Subject Heading]
Circulation and loansการยืม-คืน [TU Subject Heading]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Digital integrated circuitsวงจรรวมแบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Electric circuit analysisการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric circuitsวงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronic circuit designการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic circuitsวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Female circumcisionการขลิบอวัยวะเพศสตรี [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Haircuttingการตัดผม [TU Subject Heading]
Hijacking of aircraftการจี้เครื่องบิน [TU Subject Heading]
Integrated circuitsวงจรรวม [TU Subject Heading]
Integrated circuits industryอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Aircraftอากาศยาน [เศรษฐศาสตร์]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Library circulation and loansบริการยืม-คืนของห้องสมุด [TU Subject Heading]
Linear integrated circuitsวงจรรวมเชิงเส้น [TU Subject Heading]
Logic circuitsวงจรตรรก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculatingหมุนเวียน
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.- Du nix Kirche? Hunting Scenes from Bavaria (1969)
Church?Kirche? Mother's Little Helper (2014)
Church.Kirche. Chappie (2015)
Who major in drum circlesใครจะเรียนวิชาหลักกลอง New Haven Can Wait (2008)
A perfect circle, no beginning and no end.งานปราณีตมาก... Committed (2008)
But the circumstances have changed.แต่สถานการเปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
Just to short circuit that discussion,\ .เพียงเพื่อทางลัดของการวิจัย Adverse Events (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
Is bad circulation.คือการไหลเวียนโลหิตไม่สะดวก Last Resort (2008)
Your circuits are loose. No one's crazy enough to do that.วงจรเจ้าหลวมแน่ ใครจะบ้าทำแบบนั้น Destroy Malevolence (2008)
R2-D2, my you are a sight for short circuits.อาร์ทู-ดีทู เจ้าจะทำข้าหัวใจลัดวงจรตาย Destroy Malevolence (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
In this circle, we're all equals. You're not fighting because someone's ordering you to.เราเท่าเทียมกัน ที่เจ้าสู้ไม่ใช่เพราะว่ามีใครสั่ง The Moment of Truth (2008)
Jar Jar, you great webfoot, you're squashing my circuits.จาร์ จาร์ เจ้าเท้าพังผืด เจ้ากำลังทับวงจรข้าอยู่ Bombad Jedi (2008)
I know that under the circumstances it's not much but, erm, anything you want, anything you need,ข้ารู้ว่า ภายใต้สถานการณ์ ถึงมันจะไม่มาก, แต่, อืม To Kill the King (2008)
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Teachers should never, under any circumstances, kick a student out of school.สถานการณ์อย่างนี้ อาจารย์ไม่ควรที่จะไล่นักเรียนออกน่ะครับ Baby and I (2008)
Thirteen in a circle.สิบสามคนล้อมวงกัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Unfortunate circumstances...สถานการณ์ไม่ค่อยดี.. The Secret of Moonacre (2008)
And I was born under unusual circumstances.และผมเกิดมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Today you have your first beer, and tomorrow we'll circumcise you.วันนี้เราดื่มครั้งแรก และพรุ่งนี้ เราจะขลิบหนังหุ้มปลายของน้องชายหลาน Superhero Movie (2008)
sometimes, under special circumstances.อืม.. บางครั้ง,ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ Passengers (2008)
What does one have to do to become a "special circumstance" around here?อะไรที่ทำให้มันกลายเเป็น "สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ" ที่นี่? Passengers (2008)
Circle up.ล้อมเป็นวงกลม! Outlander (2008)
Circle up!ล้อมวงเข้า! Outlander (2008)
When are you gonna come full circle?เมือไหรนายจะกลับมา? Rambo (2008)
You're always gonna be tearing away at yourself... until you come to terms with what you are and you come full-circle.นายมักทำใหตัวเองยุงยากเสมอ... จนกวานายจะยอมรับในสิงทีนายเปน แลวกลับมาเปนตัวเอง Rambo (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
Are you interested in his character or his social circle?สนใจบุคลิกเขา หรือว่าคนที่เขาควงด้วยล่ะ The Dark Knight (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can you move it around in a circle?คุณหมุนมันเป็นวงกลมได้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- And a haircut.-แล้วก็ตัดผมด้วย Inkheart (2008)
- And give her a haircut.-ไม่นะ! -แล้วก็ตัดผมให้เธอด้วย Inkheart (2008)
Hello, Mr. Fenoglio? Oh. These guys are just circling the perimeter.สวัสดีค่ะ คุณเฟโนกลิโอ พวกนี้จะเฝ้าอยู่เฉพาะด้านนอก Inkheart (2008)
Let the circle be drawn.ข้าจะเริ่มวาด. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Roger that, I'll reposition the aircraft.-ทราบ จะตรวจสอบตำแหน่งทางอากาศ Body of Lies (2008)
Not with all his aircraft, all his people, all his money and joie de vivre.ไม่ว่าด้วยเครื่องบิน ด้วยคนหรือเงินของเขา หรืออะไรก็ตาม Body of Lies (2008)
The Deluca Brothers Circus is coming to town. Isn't that just adorable?คณะละครสัตว์เดลูคา บราเทอร์\\\ เร็วๆนี้จะมีการแสดง น่ารักมั้ยล่ะครับ? The Love Guru (2008)
We explain what the circumstances are.อธิบายว่า -สถานการณ์เป็นยังไง Marley & Me (2008)
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
You're circumcised;เธอขลิบเหรอ Changeling (2008)
He's circumcised;เขาขลิบด้วย Changeling (2008)
He could have had him circumcised; He could have;มันอาจจะขลิบเด็กคนนั้น หรืออาจจะ... Changeling (2008)
And circumcision?แล้วเรื่องขลิบล่ะคะ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ircUnder the circumstances, bankruptcy is inevitable.
ircDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
ircA rumor circulated through the city.
ircThey are in comfortable circumstance.
ircI want to get a haircut before I go on the trip.
ircThe protection circuit is built into the system.
ircChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
ircHe couldn't adapt to new circumstances.
ircExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
ircA full description of him has been circulated in every newspaper.
ircShe had an airconditioner installed in her house.
ircWe must accommodate our plan to these new circumstances.
ircHappiness depends, not so much on circumstances, as on one's way of looking at one's life.
ircIt is time you had a haircut!
ircHe adapted himself to circumstances.
ircShe bore up well under unfavorable circumstances.
ircYou should go and have your haircut.
ircFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
ircIt is difficult to break the vicious circle of wages and prices.
ircRed circles on the map mark schools.
ircMoney circulates through the banking system.
ircWhy don't you adapt your way of life to circumstances?
ircUnder the circumstances we have no choice but to surrender.
ircCircumstances did not permit me to help you.
ircWe enjoyed watching a circus parade.
ircThanks to the development of aircraft, the world has become much smaller.
ircThey set up a pole at the center of the circle.
ircThe circus entertained us very much.
ircThis is the shop at which I had a haircut.
ircYou must choose the second-best policy according to the circumstances.
ircQuick to adapt to changing circumstances.
ircThe circulation of the newspaper is only one-third that of its competitor.
ircIt is high time you had a haircut.
ircIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
ircDraw a circle.
ircHe can't accommodate himself to his circumstance.
ircI accommodated my plan to those new circumstances.
ircHe was adapted to the circumstances.
ircPlease don't do anything that would besmirch the Matsuno family name!
ircThat aircraft company deals in freight only.
ircHappiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.
ircThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
ircWe've been driving in circles for an hour.
ircCircumstances do not permit me such a holiday.
ircCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
ircHe gets a haircut three times a month.
ircIt was a poor choice of words under the circumstances.
ircThis magazine circulates widely.
ircAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
ircI drew a circle with compasses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
วงการทูต[N] diplomatic circles, Syn. แวดวงทูต, Example: แขกที่มาอวยพรคู่บ่าวสาวมีแต่ผู้ที่อยู่ในวงการทูตทั้งนั้น, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูต
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
วงการศิลปะ[N] art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
ไอซี[N] integrated circuit, See also: IC
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut
แวดวง[N] circle, Syn. วงการ, กลุ่ม, สังคม
ปริวรรตเงินตรา[V] money exchange, See also: circulate, Example: รัฐบาลปฏิเสธที่จะปริวรรตเงินตราตามที่ลงนามรับพันธสัญญาไว้กับสากล
ภาวะเศรษฐกิจ[N] economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
วงจร[N] circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count unit: วงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วงจรไฟฟ้า[N] circuit, Example: วงจรลัดเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วงสังคม[N] society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณฑล[N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ละครสัตว์[N] circus, Example: การแสดงละครสัตว์คณะนี้โลดโผนมาก, Thai definition: การแสดงของคณะกายกรรมโดยมีสัตว์ต่างๆ แสดงร่วมด้วย
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
แหวน[N] ring, See also: hoop, circle, circular band, Syn. วงแหวน, Thai definition: เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง
อ้อม[V] encircle, Syn. โอบรอบ, ตีวงโค้ง, ล้อม, Example: ช้างพลายดูดน้ำ ยกงวงอ้อมมาทางข้าง จ่อปลายขึ้นเหนือคอแล้วพ่นเสียงดัง
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ล้อมรอบ[V] surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ลือเลื่อง[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ
วงกลม[N] circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
แวดล้อม[V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
หมุนเวียน[V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
โอบกอด[V] embrace, See also: enfold, encircle, Syn. สวมกอด, กอดรัด, Example: รุ่นพี่ยิ้มให้ฉันแล้วโอบกอดด้วยความรักใคร่เอ็นดู, Thai definition: กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง
ใบบอกบุญ[N] circular of solicit subscriptions, Example: ทางวัดออกใบบอกบุญให้แก่ชาวบ้านเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่, Thai definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร
เปื้อนเปรอะ[V] dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
มอมแมม[ADJ] dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
รัดกุม[V] be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
แพร่สนั่น[V] spread, See also: circulate, disseminate, propagate, get around, go around, Syn. แพร่สะพัด, Example: ข่าวที่ดาราดังถ่ายหนังโป๊แพร่สนั่นไปทั่ววงการ, Thai definition: กระจายออกไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
แพร่กระจาย[V] spread, See also: circulate, disseminate, propagate, Syn. แพร่ขยาย, แพร่, แพร่ระบาด, แพร่ไป, Example: ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วตลาดจนนักค้าเงินต่างพากันวิตกกังวล, Thai definition: กระจายออกไปหรือแผ่ออกไปในที่ต่างๆ
เกี้ยวพาน[V] court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยวพาราสี[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยว[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
เกรียน[ADJ] very short, See also: short, closely cropped (of haircut), Syn. สั้น, เหี้ยน, Example: วัยรุ่นผมเกรียน หน้าตาคมเข้ม ตะโกนลั่นแทรกเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่มในดิสโก้เธค, Thai definition: สั้นเกือบติดหนังหัว ผิวหนัง หรือพื้นที่
เข้าสุหนัต[V] be circumcized, Example: เด็กผู้ชายชาวมุสลิมส่วนใหญ่ต้องเข้าสุหนัตกันทั้งนั้น, Thai definition: เข้าพิธีขริบหนังหุ้มลึงค์ตามลัทธิศาสนาอิสลาม
คอยเหตุ[V] observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai definition: ระวังเหตุการณ์
เรือบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เครื่องบิน, Example: เรือบินทิ้งระเบิดที่สะพานรถไฟตรงแม่น้ำปราณบุรี, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน, Notes: (ปาก)
มอม[V] soil, See also: dirty, blacken, smirch, foul, defile, Example: เขามอมหน้าของเขาด้วยถ่านให้ดูเหมือนพวกนิโกร, Thai definition: ทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน
ล้อม[V] besiege, See also: surround, encircle, enclose, Syn. ล้อมรอบ, Example: เราจะช่วยกันล้อมปลาให้ว่ายหนีเข้าไปหาฝั่งที่ตื้น, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ, กั้นรอบ
ห้อมล้อม[V] surround, See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in, Syn. โอบล้อม, แวดล้อม, Example: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา
อากาศนาวา[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, เครื่องบิน, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บินวน[v.] (binwon) EN: circle   FR: survoler en cercle ; décrire un cercle
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   
เดินสะพัด[v.] (doēnsaphat) EN: circulate ; be current   
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ไฟจราจร[n. exp.] (fai jarājøn) EN: traffic light   FR: feu de circulation [m]
ไฟสัญญาณ[n. exp.] (fai sanyān) EN: traffic light   FR: feu de circulation [m]
ฟิวส์[n.] (fiu = fiūs) EN: fuse   FR: fusible [m] ; coupe-circuit [m]
ฟิวส์อัตโนมัติ[n. exp.] (fiu attanōmat) EN: circuit breaker   
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūangbin) EN: model aircraft   FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จราจร[n.] (jarājøn) EN: trafic ; street traffic   FR: trafic [m] ; circulation (routière) [f]
จดหมายเวียน[n. exp.] (jotmāi wīen) EN: circular ; handbill ; flier   FR: circulaire [f]
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การจราจร[n.] (kān jarājøn) EN: traffic   FR: trafic [m] ; circulation [f]
การจราจรหนาแน่น[n. exp.] (kān jarājøn nānaen) FR: circulation dense [f] ; trafic dense [m]
การจราจรที่เคลื่อนไปได้ช้า[n. exp.] (kān jarājøn thī khleūoen pai dai chā) EN: slow-moving traffic   FR: trafic très ralenti [m] ; circulation difficile [f]
การหมุนเวียน[n.] (kān munwīen) EN: circulation ; rotation   FR: circulation [f]
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen khøng ngoensot) EN: circulation of notes and coins   FR: circulation des pièces et billets [f]
การหมุนเวียนเลือด[n. exp.] (kān munwīen leūat) FR: circulation sanguine [f]
การถ่ายเทของอากาศ[n. exp.] (kān thāithē khøng ākāt) FR: circulation de l'air [f] ; ventilation [f]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phisēt) EN: special circumstances ; special case ; particular case   FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
กัดหางตัวเอง[v. exp.] (kat hāng tūa-ēng) EN: talk in circles   
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān jarājøn) EN: impede traffic ; obstruct traffic   FR: entraver la circulation
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คณะละครสัตว์[n. exp.] (khana lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongklom) EN: draw a circle   FR: tracer un cercle
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRCH    B ER1 CH
CIRCA    S ER1 K AH0
AIRCO    EH1 R K OW0
SIRCY    S ER1 K IY0
VIRCO    V ER1 K OW0
KIRCH    K ER1 K
CIRCON    S ER1 K AA0 N
PEIRCE    P IH1 R S
CIRCLE    S ER1 K AH0 L
PEIRCE    P IY1 R S
AIRCAL    EH1 R K AA0 L
CHIRCO    K IH1 R K OW0
CIRCUS    S ER1 K AH0 S
ZIRCON    Z ER1 K AH0 N
AIRCOA    EH2 R K OW1 AH0
DIRCKS    D ER1 K S
KIRCHER    K ER1 K ER0
CIRCUIT    S ER1 K AH0 T
CIRCLED    S ER1 K AH0 L D
CIRCLES    S ER1 K AH0 L Z
ZIRCONS    Z ER1 K AA0 N Z
HAIRCUT    HH EH1 R K AH2 T
BIRCH'S    B ER1 CH AH0 Z
KIRCHEN    K ER1 K AH0 N
BIRCHER    B ER1 CH ER0
AIRCREW    EH1 R K R UW2
CIRCUITS    S ER1 K AH0 T S
CIRCULAR    S ER1 K Y AH0 L ER0
KIRCHMAN    K ER1 K M AH0 N
HAIRCUTS    HH EH1 R K AH2 T S
CIRCUS'S    S ER1 K AH0 S AH0 Z
CIRCUSES    S ER1 K AH0 S AH0 Z
AIRCRAFT    EH1 R K R AE2 F T
AIRCAL'S    EH1 R K AE2 L Z
ENCIRCLE    EH0 N S ER1 K AH0 L
CIRCLING    S ER1 K AH0 L IH0 NG
BIRCHARD    B ER1 K ER0 D
BIRCHLER    B ER1 K AH0 L ER0
CIRCLING    S ER1 K L IH0 NG
BIRCHETT    B ER1 CH AH0 T
BIRCHALL    B ER1 K AH0 L
CIRCLE'S    S ER1 K AH0 L Z
KIRCHNER    K ER1 K N ER0
KIRCHOFF    K ER1 K HH AO0 F
KIRCHBERG    K ER1 CH B ER0 G
CIRCADIAN    S ER0 K EY1 D IY0 AH0 N
KIRCHHOFF    K ER1 K HH AO0 F
FAIRCLOTH    F EH1 R K L AH0 TH
AIRCRAFTS    EH1 R K R AE2 F T S
CIRCULATE    S ER1 K Y AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birch    (v) (b @@1 ch)
circa    (in) (s @@1 k @)
circle    (v) (s @@1 k l)
circus    (n) (s @@1 k @ s)
smirch    (v) (s m @@1 ch)
aircrew    (n) (e@1 k r uu)
birched    (v) (b @@1 ch t)
birches    (v) (b @@1 ch i z)
circled    (v) (s @@1 k l d)
circles    (v) (s @@1 k l z)
circlet    (n) (s @@1 k l i t)
circuit    (n) (s @@1 k i t)
haircut    (n) (h e@1 k uh t)
aircraft    (n) (e@1 k r aa f t)
aircrews    (n) (e@1 k r uu z)
besmirch    (v) (b i1 s m @@1 ch)
birching    (v) (b @@1 ch i ng)
circlets    (n) (s @@1 k l i t s)
circling    (v) (s @@1 k l i ng)
circuits    (n) (s @@1 k i t s)
circular    (n) (s @@1 k y u l @ r)
circuses    (n) (s @@1 k @ s i z)
encircle    (v) (i1 n s @@1 k l)
haircuts    (n) (h e@1 k uh t s)
smirched    (v) (s m @@1 ch t)
smirches    (v) (s m @@1 ch i z)
birch-rod    (n) - (b @@1 ch - r o d)
circulars    (n) (s @@1 k y u l @ z)
circulate    (v) (s @@1 k y u l ei t)
encircled    (v) (i1 n s @@1 k l d)
encircles    (v) (i1 n s @@1 k l z)
haircloth    (n) (h e@1 k l o th)
smirching    (v) (s m @@1 ch i ng)
staircase    (n) (s t e@1 k ei s)
besmirched    (v) (b i1 s m @@1 ch t)
besmirches    (v) (b i1 s m @@1 ch i z)
birch-rods    (n) - (b @@1 ch - r o d z)
circuitous    (j) (s @@1 k y uu1 i t @ s)
circulated    (v) (s @@1 k y u l ei t i d)
circulates    (v) (s @@1 k y u l ei t s)
circumcise    (v) (s @@1 k @ m s ai z)
circumflex    (n) (s @@1 k @ m f l e k s)
circumvent    (v) (s @@2 k @ m v e1 n t)
encircling    (v) (i1 n s @@1 k l i ng)
haircloths    (n) (h e@1 k l o th s)
semicircle    (n) (s e1 m i s @@ k l)
staircases    (n) (s t e@1 k ei s i z)
aircraftman    (n) (e@1 k r a f t m @ n)
aircraftmen    (n) (e@1 k r a f t m @ n)
besmirching    (v) (b i1 s m @@1 ch i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

German-Thai: Longdo Dictionary
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
Kirchen(n) |pl.|, See also: die Kirche

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltkreis {m}de-energizing circuit [Add to Longdo]
Abschaltstromkreis {m}shutdown circuit [Add to Longdo]
Abtei {f}; Klosterkirche {f} [relig.]abbey [Add to Longdo]
Abzweigkreis {m}derived circuit [Add to Longdo]
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Akkuladeschaltung {f}charging circuit [Add to Longdo]
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft [Add to Longdo]
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit [Add to Longdo]
Analogschaltung {f}analog circuit [Add to Longdo]
Anfangskurzschlusswechselstrom im [electr.]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Auflage {f} (einer Zeitung)circulation [Add to Longdo]
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics [Add to Longdo]
Auslöseschaltung {f}trigger circuit [Add to Longdo]
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
Begräbnis {n}; Beisetzung {f}; Beerdigung {f} | Begräbnisse {pl}; Beisetzungen {pl}; Beerdigungen {pl} | kirchliches Begräbnisburial | burials | Christian burial [Add to Longdo]
Bekanntenkreis {m}circle of acquaintances; acquaintances [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}circularization [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Beschneidung {f}circumcision [Add to Longdo]
Bezirk {m}circuit [Add to Longdo]
Bezirksgericht {n}circuit court [Add to Longdo]
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit [Add to Longdo]
Birke {f} [bot.] | Birken {pl}birch | birches [Add to Longdo]
Birkenbaum {m}birch tree [Add to Longdo]
Birkenpech {n}birch pitch; birch bark pitch [Add to Longdo]
Birkenrinde {f}birchbark [Add to Longdo]
Bistum {n}; Diözese {f}; Landeskirche {f}see [Add to Longdo]
Blockierschaltung {f}clamping circuit [Add to Longdo]
Blutkreislauf {m}; Zirkulation {f}circulation [Add to Longdo]
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation [Add to Longdo]
Brückenschaltung {f}bridge circuit [Add to Longdo]
Bürstenschnitt {m}crewcut; butch haircut [Am.] [Add to Longdo]
Bus-Leiterplatte {f}circuit card [Add to Longdo]
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit [Add to Longdo]
Dauerumlauf {m}recirculation [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}circumstance [Add to Longdo]
Dickschichtschaltkreis {m} [electr.]thick-film circuit [Add to Longdo]
Digitalschaltung {f}; digitale Schaltung {f}digital circuit [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Dünnschichtschaltkreis {m}thin-film circuit [Add to Longdo]
Durchblutung {f}blood flow; circulation [Add to Longdo]
Einheitskreis {m} [math.]unit circle [Add to Longdo]
Endstromkreis {m} [electr.]final circuit [Add to Longdo]
Erdumfang {m}circumference of the earth [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Fachkreis {m} | Fachkreise {pl}circle of experts | circles of experts [Add to Longdo]
in der Fachweltamong experts; in professional circles [Add to Longdo]
Familienleben {n}family circle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
アイアールシー[, aia-rushi-] (n) {comp} IRC [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry [Add to Longdo]
アンド回路[アンドかいろ, ando kairo] (n) AND circuit [Add to Longdo]
インサーキットエミュレータ[, insa-kittoemyure-ta] (n) {comp} incircuit emulator [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[, inta-nettorire-chatto] (n) {comp} Internet relay chat; IRC [Add to Longdo]
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit [Add to Longdo]
ウィーン学団[ウィーンがくだん, ui-n gakudan] (n) Vienna Circle [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker [Add to Longdo]
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft [Add to Longdo]
エアサイクルシステム[, easaikurushisutemu] (n) air circulating system [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI [Add to Longdo]
カマボコ型[カマボコがた, kamaboko gata] (adj-no) semi-circular; D-shaped [Add to Longdo]
カラーサークル[, kara-sa-kuru] (n) color circle [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
キルヒホッフ[, kiruhihoffu] (n) Kirchhoff; (P) [Add to Longdo]
キルヒホッフの法則[キルヒホッフのほうそく, kiruhihoffu nohousoku] (n) Kirchhoff's law [Add to Longdo]
クルーカット[, kuru-katto] (n) crew-cut (type of haircut) [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ゲート回路[ゲートかいろ, ge-to kairo] (n) gate circuit [Add to Longdo]
サーカス[, sa-kasu] (n) circus; (P) [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm [Add to Longdo]
サーカムスクライブ[, sa-kamusukuraibu] (n) circumscribe [Add to Longdo]
サーカムスクリプション[, sa-kamusukuripushon] (n) circumscription [Add to Longdo]
サーカムフレックス;シルコンフレックス;スィルコンフレックス[, sa-kamufurekkusu ; shirukonfurekkusu ; suirukonfurekkusu] (n) circumflex [Add to Longdo]
サーキット[, sa-kitto] (n) circuit; (P) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service [Add to Longdo]
サーキットトレーニング[, sa-kittotore-ningu] (n) circuit training [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
中国文学艺术界联合会[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]
中国文联[Zhōng guó wén lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) [Add to Longdo]
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, / ] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess) [Add to Longdo]
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] Switched Virtual Circuit; SVC [Add to Longdo]
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, / ] continuously circling one another; to buzz around [Add to Longdo]
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, ] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits) [Add to Longdo]
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) [Add to Longdo]
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, / ] surveillance aircraft [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [Add to Longdo]
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, / ] to circulate copies; to copy and pass on [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate [Add to Longdo]
传流[chuán liú, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to spread; to hand down; to circulate [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably [Add to Longdo]
八廓[Bā kuò, ㄅㄚ ㄎㄨㄛˋ, ] (N) Barkhor (pilgrim circuit around Jokhang temple in Lhasa, Tibet) [Add to Longdo]
冠脉循环[guān mài xún huán, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] coronary circulation [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances [Add to Longdo]
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances [Add to Longdo]
割包皮[gē bāo pí, ㄍㄜ ㄅㄠ ㄆㄧˊ, ] to circumcise [Add to Longdo]
割礼[gē lǐ, ㄍㄜ ㄌㄧˇ, / ] circumcision [Add to Longdo]
剧坛[jù tán, ㄐㄩˋ ㄊㄢˊ, / ] the world of Chinese opera; theatrical circles [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances [Add to Longdo]
包围[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle [Add to Longdo]
包皮环切[bāo pí huán qiē, ㄅㄠ ㄆㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄝ, / ] circumcision [Add to Longdo]
包皮环切术[bāo pí huán qiē shù, ㄅㄠ ㄆㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄕㄨˋ, / ] circumcision [Add to Longdo]
北回归线[Běi huí guī xiàn, ㄅㄟˇ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Cancer, the circle of latitude at 23° 26' 22" N [Add to Longdo]
北极圈[Běi jí quān, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢ, / ] Arctic Circle [Add to Longdo]
半圆[bàn yuán, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] semicircle [Add to Longdo]
半圆形[bàn yuán xíng, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] semi-circular [Add to Longdo]
半规管[bàn guī guǎn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, / ] semicircular canal [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) [Add to Longdo]
南回归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S [Add to Longdo]
印刷电路板[yìn shuā diàn lù bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, / ] printed circuit board [Add to Longdo]
印制电路[yìn zhì diàn lù, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] printed circuit [Add to Longdo]
印制电路板[yìn zhì diàn lù bǎn, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, / ] printed circuit board [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
反空降[fǎn kōng jiàng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] anti-aircraft defense [Add to Longdo]
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles [Add to Longdo]
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, / ] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry) [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou [Add to Longdo]
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, / ] circumference of a circle is proverbially three times its radius [Add to Longdo]
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference [Add to Longdo]
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings) [Add to Longdo]
喷气式飞机[pēn qì shì fēi jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] jet aircraft [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book) [Add to Longdo]
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
データ回線[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit [Add to Longdo]
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit [Add to Longdo]
ロジック回路[ロジックかいろ, rojikku kairo] logic circuit [Add to Longdo]
回線[かいせん, kaisen] line, circuit [Add to Longdo]
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路[かいろ, kairo] electrical circuit [Add to Longdo]
回路機構[かいろせつぞく, kairosetsuzoku] circuitry [Add to Longdo]
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] circuitry [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC [Add to Longdo]
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
専用回線[せんようかいせん, senyoukaisen] leased circuit [Add to Longdo]
専用回線[せんようかいせん, senyoukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
相手先選択接続[あいてさきせんたくせつぞくきのう, aitesakisentakusetsuzokukinou] Switched Virtual Circuit, SVC [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
教会[きょうかい, kyoukai] Kirche [Add to Longdo]
聖堂[せいどう, seidou] konfuzianischer_Tempel, Kirche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRC
     Internet Relay Chat [protocol] (RFC 1459, Internet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRC
     InformationsRessourcen Controlling (IM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top