ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*infektion*

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: infektion, -infektion-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And go and get me some antiseptic.Holen Sie ein Desinfektionsmittel. Carry on Nurse (1959)
- Antiseptic.Desinfektionsmittel. Carry on Nurse (1959)
PRESSURE NORMAL, RESPIRATION NORMAL, HEART ACTION NORMAL, NO INFECTION, THROAT CLEAR, NASAL PASSAGES CLEAR, EARS CLEAR.Blutdruck ist normal, normale Atmung, normale Herzfunktion, keine Infektionen, Rachen, Nasenwege und Ohren sind frei. Escape Clause (1959)
You better wear rubber gloves and use a strong disinfectant.Zieh Gummihandschuhe an und benutze Desinfektionsmittel. Elmer Gantry (1960)
Leave him alone. That will spread it all over his body.Aber so breiten Sie die Infektion nur aus. Exodus (1960)
If it keeps going down, we may have the infection checked.Wenn es sinkt, haben wir die Infektion im Griff. Exodus (1960)
We soaked her in disinfectant, wrapped her in a towel, pinned a label to her saying Emergency Ward, andWir haben Sie in Desinfektionsmittel gebadet, sie in ein Handtuch gewickelt ... und ihr ein Schild umgehängt: "Notfallstation". The Grass Is Greener (1960)
If that story is supposed to illustrate what I think are your intentions, I must warn you. I'm in no mood to be soaked in disinfectant.Wenn du andeuten willst, dass mich dasselbe erwartet, dann muss ich dir sagen, dass ich nicht in Desinfektionsmittel gebadet werden möchte. The Grass Is Greener (1960)
You know, sometimes i... i think i've lived my whole life inside of a dark cave with walls of gauze, and the wind that blows into the mouth of the cave smells of ether and disinfectant.Wissen Sie, manchmal glaube ich, ich habe mein ganzes Leben in einer dunklen Höhle mit Wänden aus Verbandsmull gelebt. Und der Wind, der in den Eingang der Höhle bläst, schmeckt nach Ether und Desinfektionsmittel. Eye of the Beholder (1960)
It'll keep away any infection.Es hilft gegen Infektionen. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
Scrape the scabs off and apply enough strong disinfectant... there's a chance civilization might recover.Schaben Sie die Kruste ab und applizieren Sie ein genug mächtiges Desinfektionsmittel, und es ist möglich, dass die Zivilisation zu sich kommt. Panic in Year Zero (1962)
In the end what we need is... some hygiene, some cleanliness, disinfection.Letztendlich brauchen wir nur etwas Hygiene, Sauberkeit, Desinfektionsmittel. 8½ (1963)
This is disinfectant.Das dient zur DesinfektionDoctor Zhivago (1965)
Yesi I want to get some morphinei disinfectant.Ja, ich möchte etwas Morphium holen und Desinfektionsmittel. Doctor Zhivago (1965)
A 3-month-old fracture, some infection.Ein drei Monate alter Bruch, eine InfektionIn Harm's Way (1965)
- No infection.- Keine InfektionThe Chimp Who Went Ape (1966)
- No, we're okay there.- Nein, Infektionen hat sie keine. The Chimp Who Went Ape (1966)
I don't think you should go. You just got over a virus infection.Du hast dich gerade erst von deiner Virusinfektion erholt. Death in the African Sun (1966)
You know how long those low-grade infections hang on.Sie wissen selbst, wie lange diese Infektionen andauern. Death in the African Sun (1966)
Yeah, that ear infection is just about all cleared up.Ja, die Ohrinfektion ist fast ganz abgeklungen. The Test (1966)
The infection is almost gone but she's still running a fever.Die Infektion ist abgeklungen, aber sie hat immer noch Fieber. Cry for Help (1966)
- A North American black bear with an incipient case of salmonella.- Ein nordamerikanischer Schwarzbär mit einer Salmonellen-InfektionShoot to Kill (1966)
Oh, to disinfect any water hole where Bruno may have been drinking.Zur Desinfektion der Wasserlöcher, aus denen Bruno getrunken hat. Shoot to Kill (1966)
Well, a little sting from the needle now is far less pain from the tetanus later on.Besser jetzt ein kleiner Nadelstich, als später eine TetanusinfektionThe Killer Lion (1966)
If she doesn't get help, she could die of infection.Ohne Hilfe könnte sie an einer Infektion sterben. Trail of the Cheetah (1966)
You've got an infection here.Da haben Sie eine InfektionAlfie (1966)
The infection is spreading.Die Infektion breitet sich aus. How to Steal a Million (1966)
He might have got an infection.Er hätte eine Infektion bekommen können. How to Steal a Million (1966)
- Nothing before infection.- Nichts vor der InfektionThe Carriers (1966)
Lmmediately after infection, a massive dose of lomycin will usually bring it under control.Unmittelbar nach Infektion kann man es mit einer massiven Lomycindosis kontrollieren. The Carriers (1966)
- Infection's all cleared up.- Die Infektion ist abgeklungen. Judy and the Baby Elephant (1967)
That should clear up the infection in about 24 hours.Das beseitigt die Infektion binnen 24 Stunden. Judy and the Astro-Chimp (1967)
Or she might have picked up a virus infection or something so the rest can do her good.Oder sie hat eine Virusinfektion, da wird ihr die Ruhe guttun. Judy and the Astro-Chimp (1967)
Anyhow, yeah, the infection's coming along fine.Sieht gut aus. Die Infektion ist fast abgeklungen. Judy and the Wizard (1967)
Yes, he's suffering from an apparently dangerous leg infection.Er hat irgendwas am Bein, vielleicht auch eine InfektionLittle Miss Nightingale (1967)
It's a fungus infection surrounded by canker sores.Aber durch das offene Geschwür hat er eine InfektionLittle Miss Nightingale (1967)
There's no sign of infection though.Hoffentlich bekommt er keine InfektionLittle Miss Nightingale (1967)
What a rotten thing to do, dragging your mother out like that into the middle of the harbor for a bowl of sheep dip.Wieso? Sie zum Hafen rauszuschleppen, wegen einer Schüssel Schafsinfektionsbad. Barefoot in the Park (1967)
Sakuro's disease is extremely rare.Die Sakurus-Infektion ist extrem selten. Metamorphosis (1967)
Even the Symbalene blood burn does not act that swiftly.Sogar die symbalene Blutinfektion breitet sich nicht so schnell aus. The Changeling (1967)
It's just a matter now of debriding these lacerations against infection.Wir müssen dafür sorgen, dass er keine Infektion bekommt. Once Upon a Fang (1968)
She has a low-grade infection. We had to take her cub away.Sie hat eine InfektionA Family for Jenny (1968)
There are no signs of infection.Es gibt keine Infektionsgefahr. The Rape of the Vampire (1968)
Disinfectant?Desinfektionsmittel? The Odd Couple (1968)
I have to go to Cienfuegos to find some disinfectant or the mosquitos will eat us up tonight.Ich muss sowieso wegen dem Desinfektionsmittel nach Cienfuegos, sonst fressen uns diese Nacht die Mücken. Lucía (1968)
Well, it could be brucellosis. Perhaps a staph infection.Es könnte eine Staphylokokkeninfektion sein. The Cardinal (1968)
Cinnamon, take this plastic sheet off the examining table and put it in the sterilizer.Cinnamon, nehmen Sie die Folie vom Untersuchungstisch und legen Sie sie in das Desinfektions-Gerät. The Town (1968)
You see a pig's most common spot for infections is here.Sehen Sie die häufigste Stelle für Infektionen beim Schwein ist hier. The Longest Hunt (1968)
The infection is massive.Die Infektion ist beträchtlich. Plato's Stepchildren (1968)
How do I knock out an infection when the tricorder doesn't show any information on Platonius bacteria?Wie kuriere ich eine Infektion, ohne etwas über hiesige Bakterien zu wissen? Plato's Stepchildren (1968)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
infektion (n ) การติดเชื้อ
infektion (n ) การติดเชื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desinfektion {f}disinfection [Add to Longdo]
Desinfektion {f} | Desinfektionen {pl}fumigation | fumigations [Add to Longdo]
Desinfektionsmethode {f}sanitization method [Add to Longdo]
Desinfektionsmittel {n}disinfectant [Add to Longdo]
Infektionskrankheit {f}infectious disease [Add to Longdo]
Schuhsohlendesinfektion {f}shoe disinfection [Add to Longdo]
desinfektionsmittelbeständig {adj}disinfectant proof [Add to Longdo]
Reinfektion {f}; Neuansteckung {f} [med.]reinfection [Add to Longdo]
Superinfektion {f} [med.]superinfection [Add to Longdo]
Virusinfektion {f} [med.]virus infection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
感染[かんせん, kansen] Ansteckung, Infektion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  infektion
   infection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top