ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*i.*

AY1   
322 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i., -i.-
Possible hiragana form: *い.*
English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
i.e.[N] นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est), See also: กล่าวคือ, คือ, Syn. that is to say
v.i.[ABBR] ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ, Syn. see below
V.I.P[ABBR] บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), See also: คนดัง, คนใหญ่คนโต, Syn. celebrity, notable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. i. a.abbr. American Institute of Architects
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
i.(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย
i.c.b.m.abbr. intercontinental ballistic missile
i.d.(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card
i.d. cardบัตรประจำตัว, Syn. Identity Card
i.e.(ไอ'อี) L. id est,นั่นคือ
i.l.o.abbr. International Labo (u) r Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
i.m.f.abbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
i.o.u.abbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
i.q.ดูintelligence quotient
i.u.p.abbr. intrauterine pregnancy
i.u.p.d.abbr. intrauterine pregnancy delivered
l.i.p.abbr. lymphocytic interstitial pneumonia
p.s.i.abbr. pounds per squareinch
u.p.i.abbr. United Press International
v.i.p.abbr. very important person

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
P.I. indexดัชนีพีไอ [มีความหมายเหมือนกับ Russell index] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.i. (ex interest)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ex interest (x.i.)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institute of London Underwriters (I.L.U.)สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน (ไอแอลยู) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
International Phonetic Alphabet (I.P.A.)สัทอักษรสากล (ไอพีเอ) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.B.N.R.เกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.L.U. (Institute of London Underwriters)สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน (ไอแอลยู) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
i.o.p. (irrespective of percentage)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.P.A. (International Phonetic Alphabet)ไอพีเอ (สัทอักษรสากล) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrespective of percentage (i.o.p.)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
index, P.I.ดัชนีพีไอ [มีความหมายเหมือนกับ index, Russell] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Investigation, Federal Bureau of (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า
<i>เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ i> [สิ่งแวดล้อม]
Certificate of Identity (C.I.)หนังสือสำคัญประจำตัว จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดย รีบด่วน หากแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุนาน แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออกหนังสือเดินทางให้ใหม่ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
c.i.d. (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. Criminal Investigation Department,
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you gotta, you gotta. I... I...เมื่อคุณจะ, คุณจะ ฉันฉัน ฉันจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I...ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I think I...ฉันคิดว่าฉัน... The Great Dictator (1940)
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
- It's Napaloni.- จาก เนโพโลนี ครับ The Great Dictator (1940)
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
- Madam Napaloni...- ท่านผู้หญิง เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
Not bad, says I.ไม่ได้เลวร้ายครั้งที่หนึ่งกล่าวว่า Pinocchio (1940)
- Toodle-ooo, Stromboli. - Goodbye, Mr Strombo--ทูดลดู, สทรอมโบลี ลาก่อน, นาย สทรอมโบ Pinocchio (1940)
I'm sorry, I didn't mean to stare, but I... I only thought...ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะจ้อง เพียงแต่ฉันคิดว่า-- Rebecca (1940)
Well, I...เเหม-- Rebecca (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
Oh, I...- ฉันขอไข่กวนค่ะ Rebecca (1940)
You know, I...รู้มั้ยค่ะฉันหวังว่าจะมีสิ่งประดิษฐ์.. Rebecca (1940)
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
Kop-chai.กอบชัย The Ugly American (1963)
Well, I... I've never met anyone quite like her before.ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ Rebecca (1940)
She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know, Maxim, you and I.มีเเค่ 2 คนในโลกที่รู้เรื่องนี้ คุณกับฉันไง Rebecca (1940)
I... I wanted to say that if any of us might be required to give evidence,ผมอยากบอกว่าถ้าพวกเราคนใดต้องไปให้ปากคํา Rebecca (1940)
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ Rebecca (1940)
I...I... 12 Angry Men (1957)
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
May I...ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
I swear, I...ฉันสาบานฉัน ... 12 Angry Men (1957)
So would I. A kid like that?ดังนั้นจะ I. เด็กเช่นนั้น? 12 Angry Men (1957)
- Listen, I...- ฟังฉัน ... 12 Angry Men (1957)
- Please. I...- กรุณา ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น 12 Angry Men (1957)
I... didn't mean to get nasty.ฉัน ... ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับที่น่ารังเกียจ 12 Angry Men (1957)
Listen. I...ฟัง ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
Oh, I'm sorry. I...โอ้ฉันขอโทษ ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
I...I... 12 Angry Men (1957)
And so, God knows, am I.และเพื่อพระเจ้ารู้พ่ะย่ะค่ะ The Old Man and the Sea (1958)
Sawad-di.สลัด-di The Ugly American (1963)
Thank you, Rachani.ขอขอบคุณคุณ Rachani The Ugly American (1963)
- Hello, Ti-Ti.- สวัสดี Ti-Ti The Ugly American (1963)
Sawad-di, Ti-Ti.สลัด-di, Ti-Ti The Ugly American (1963)
- No. I could not get it off, Swami.ไม่ ฉันไม่สามารถรับมันออกสวามี Help! (1965)
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.กลัว ไคยีลี Help! (1965)
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี Help! (1965)
Kaili...ไคยีลี คุณ Help! (1965)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
Kaili.ไคยีลี Help! (1965)
Kaili. Kaili.ไคยีลี ไคยีลี Help! (1965)
This way, Swami.วิธี สวามี นี้ Help! (1965)
- No brew. - Bum on. On to Tripoli.ไม่มีชง บอมบน บอมบน ใน ตริโปลี How I Won the War (1967)
And I. The King and I. You know?และฉันกษัตริย์และ I. คุณรู้ หรือไม่? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i.About this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
i.A group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
i.All of the classmates waited for Takeshi.
i.A lot of people were killed in World War II.
i.Any student with an I.D. card has access to the library.
i.A pair of gloves was left in the taxi.
i.As a was in a hurry, I had to take a taxi.
i.As it was raining, I took a taxi.
i.As the bus was late, I took a taxi.
i.As to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
i.Bob missed the last train and had to take a taxi.
i.Choose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
i.Come Alive with Pepsi.
i.Do you have any I. D?
i.During the vacation my sister and I stayed at a small village at the foot of Mt. Fuji.
i.Father named me Kazunari.
i.Few people know that Mr Itsumi is from Kansai.
i.Finally we got to the Mississippi.
i.Foreigners admire Mt. Fuji.
i.From Sendai I extended my journey to Aomori.
i.Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
i.Germany was allied with Italy in World War II.
i.Good for Nobuyuki.
i.He abandoned his family and went to live in Tahiti.
i.He cannot be older than I.
i.He can play the piano better than I.
i.He can run faster than I.
i.He can speak Japanese almost as well as you and I.
i.He can't write any kanji.
i.He caught sight of Nancy getting into a taxi.
i.He declined the offer and so did I.
i.He didn't go, and neither did I.
i.He didn't go there. Neither did I.
i.He does not live in Sendai.
i.He does not run as fast as I.
i.He doesn't like beef. Neither do I.
i.He doesn't speak French, neither do I.
i.He doesn't want to go; neither do I.
i.He earns three times as much as I.
i.He found a public telephone and called a taxi.
i.He found me a taxi.
i.He had a strong alibi.
i.He had twice as much money as I.
i.He hailed a cruising taxi.
i.He has fewer friends than I.
i.He has half as many books against as I.
i.He has just come here by taxi.
i.He has more experience on the job than I.
i.He has several times as many books as I.
i.He has twice as many books as I.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คือ[ADV] namely, See also: i.e., that is, for example, Syn. ได้แก่, กล่าวคือ, Example: โลกของเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
คนสำคัญ[N] very important person, See also: V.I.P., important person, Syn. บุคคลสำคัญ, Example: ห้องวีไอพีที่สนามบินจัดไว้ต้อนรับเฉพาะคนสำคัญเท่านั้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamtūa) EN: identity card ; i.d. card ; identification card   FR: carte d'identité [f] ; pice d'identité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[n. exp.] (bat prajamtūa prachāchon) EN: identity card ; i.d. card   FR: carte d'identité [f]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is (to say) ; namely ; i.e.   FR: c'est-à-dire ; à savoir ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūaktang = kān leuaktang ) EN: general election   FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]
เก้าสิบ[num.] (kaosip) EN: ninety ; 90   FR: quatre-vingt-dix [m] ; nonante (Belg., Sui.) ; 90
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
หมอฟัน[n.] (møfan) EN: dentist   FR: dentiste [m, f] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]
นั่นคือ[X] (nankheū) EN: i.e.   
แปดสิบ[num.] (paētsip) EN: eighty ; 80   FR: quatre-vingt [m] ; octante (Sui.) ; 80
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ทันตแพทย์[n.] (thantaphaēt) EN: dentist ; dental surgeon   FR: dentiste [m] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)
ยาแก้ ...[n. exp.] (yā kaē ...) FR: médicament contre ... ; médicament anti.. [m]
๗๐ (เจ็ดสิบ)[num.] (jetsip) EN: 70 (seventy)   FR: 70 (soixante-dix ; septante (Belg., Sui.))

CMU English Pronouncing Dictionary
I. AY1
I.S AY1 Z
I.'S AY1 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near, #477 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong, #1,096 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware, #1,587 [Add to Longdo]
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] club (i.e. a group or organization), #1,961 [Add to Longdo]
也就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state), #3,152 [Add to Longdo]
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan), #3,598 [Add to Longdo]
教训[jiào xun, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄣ˙, / ] a lesson; a moral; (to teach sb or to learn a) lesson (i.e. obtain wisdom from an experience), #4,372 [Add to Longdo]
解放军[jiě fàng jūn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army (i.e. the Chinese army), #4,683 [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession, #5,494 [Add to Longdo]
大国[dà guó, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] a power (i.e. a dominant country), #5,847 [Add to Longdo]
所属[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command, #5,853 [Add to Longdo]
亲戚[qīn qi, ㄑㄧㄣ ㄑㄧ˙, / ] a relative (i.e. family relation), #6,046 [Add to Longdo]
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m), #6,295 [Add to Longdo]
骑士[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] a knight (i.e. nobility in Europe); a cavalier, #6,378 [Add to Longdo]
气体[qì tǐ, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] gas (i.e. gaseous substance), #6,446 [Add to Longdo]
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die), #6,504 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] (exclamation); hiccough; hiccup; (Hong Kong colloquial) to cheat (i.e. 欺骗), #6,905 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
基金会[jī jīn huì, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] a foundation (i.e. an organization), #7,523 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] beautiful sound; appeal; charm; vowel; rhyme; in Chinese phonetics, the medial and final sound of a syllable (i.e. excluding the initial consonant), #7,600 [Add to Longdo]
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] customs (i.e. border crossing inspection), #7,635 [Add to Longdo]
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] convention (i.e. international agreement), #7,649 [Add to Longdo]
还原[huán yuán, ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] to restore to the original state; reduction (chem., i.e. removing oxygen), #8,002 [Add to Longdo]
未成年人[wèi chéng nián rén, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] minor (i.e. person under 18), #8,030 [Add to Longdo]
过节[guò jié, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] to celebrate a festival; after the celebrations (i.e. once the festival is over), #8,207 [Add to Longdo]
反射[fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ, ] to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism), #8,962 [Add to Longdo]
调度[diào dù, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄨˋ, / 調] to dispatch (i.e. organize the distribution of vehicles); dispatcher, #9,807 [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball), #9,932 [Add to Longdo]
颠覆[diān fù, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] to topple (i.e. knock over); to capsize; fig. to overturn (a regime, by plotting or subversion); to undermine; to subvert, #10,507 [Add to Longdo]
古人[gǔ rén, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] people from ancient times; the ancients; the late (i.e. person who has passed away), #10,581 [Add to Longdo]
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, / ] study (i.e. the kind of room), #10,839 [Add to Longdo]
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, ] police strength (i.e. number of officers at the scene), #11,630 [Add to Longdo]
信件[xìn jiàn, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ, ] a letter (i.e. sent in the mail), #12,431 [Add to Longdo]
透视[tòu shì, ㄊㄡˋ ㄕˋ, / ] to see through; perspective; to examine by fluoroscopy (i.e. X-ray), #15,059 [Add to Longdo]
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, / ] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent), #15,362 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] variant of 為|为; as (i.e. in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #15,625 [Add to Longdo]
东家[dōng jiā, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄚ, / ] master (i.e. employer); landlord; boss, #15,740 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank), #16,727 [Add to Longdo]
走狗[zǒu gǒu, ㄗㄡˇ ㄍㄡˇ, ] lit. running dog; lackey (i.e. translation of "lackey of the ruling class" in revolutionary writing); a person who helps sb harm people, #17,183 [Add to Longdo]
自然人[zì rán rén, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄖㄣˊ, ] natural person (legal), i.e. individual in law, as opposed to legal entity 法人, #17,272 [Add to Longdo]
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed), #17,784 [Add to Longdo]
卫队[wèi duì, ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] guard (i.e. group of soldiers), #18,891 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
熏陶[xūn táo, ㄒㄩㄣ ㄊㄠˊ, ] nurturing (i.e. assimilate some branch of culture); seeped in, #19,529 [Add to Longdo]
出世[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity), #19,777 [Add to Longdo]
阵线[zhèn xiàn, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] a front (i.e. militant group), #20,143 [Add to Longdo]
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing), #20,738 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zi. : Zifferfig. : figure [Add to Longdo]
Frei...; Gratis...complimentary [Add to Longdo]
Tandoorigericht {n}; Tandoori... [cook.]tandoori [Add to Longdo]
essbar; genießbar {adj} (i.a. auch wohlschmeckend)eatable [Add to Longdo]
Da ist doch ein Trick dabei.There is a trick to it. [Add to Longdo]
Das ist Haarspalterei.That's splitting hairs. [Add to Longdo]
Das ist alles nur Angeberei.That is nothing but hot air. [Add to Longdo]
Das ist eine arge Schinderei.That's a real grind. [Add to Longdo]
Das ist mir einerlei.I've no preference. [Add to Longdo]
Die Gedanken sind frei.Thoughts are free. [Add to Longdo]
Er hat dienstfrei.He has a day off. [Add to Longdo]
Er ist bei der Polizei.He is a police officer. [Add to Longdo]
Er legte den Streit bei.He settles the quarrel. [Add to Longdo]
Er verlor dabei.He came off a loser. [Add to Longdo]
Er war mit Leib und Seele dabei.He put his heart and soul in it. [Add to Longdo]
Ich bleibe dabei.I stick to it. [Add to Longdo]
Ich dachte mir nichts dabei.I meant no harm by it. [Add to Longdo]
Ich habe einen Tag frei.I have a day off. [Add to Longdo]
Ich komme auf einen Sprung vorbei.I'll just drop in for a second. [Add to Longdo]
Sie haben einen Tag frei.You've a day off. [Add to Longdo]
Sind Sie dafür? - Nein, ich bin dagegen!Are you in favour? - No, I'm anti. [Add to Longdo]
Zu viele Köche verderben den Brei. [übtr.]Too many cooks spoil the broth. [Add to Longdo]
thailändisch {adj}; Thai...Thai [Add to Longdo]
i. : imin [Add to Longdo]
d.h. : das heiti.e. : that is (id est) [Add to Longdo]
d.i. : das isti.e. : that is [Add to Longdo]
i.A. : im Auftragp.p. : per pro; pro procurationem; by proxy [Add to Longdo]
i.allg. : im allgemeinenin general [Add to Longdo]
i.allg. : im allgemeinengen. : generally [Add to Longdo]
i.b. : im besonderenin particular [Add to Longdo]
i.D. : im Dienston duty [Add to Longdo]
i.D. : im Durchschnitton av. : on average [Add to Longdo]
i.H. : im Hauseon the premises [Add to Longdo]
i.R. : im Ruhestandret., retd. : retired [Add to Longdo]
i.V. : in Vertretungp.p. : by proxy, on behalf of [Add to Longdo]
i.V. : in Vorbereitungin prep. : in preparation [Add to Longdo]
näml. : nämlichviz, i.e. : namely, that is to say (videlicet) [Add to Longdo]
Zi. : Zimmerrm (no.) : room (number) [Add to Longdo]
Zi. : ZifferNo., no. : number, subparagraph, item [Add to Longdo]
Kosten, Versicherung und Fracht inbegriffencif, c.i.f. : cost, insurance, freight [Add to Longdo]
Kosten, Versicherung, Fracht und Provision inbegriffencifc, c.i.f.c. : cost, insurance, freight, commission [Add to Longdo]
Kosten, Versicherung, Fracht und Zinsen inbegriffencifi, c.i.f.i. : cost, insurance, freight, interest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
ぺっと[, petto] (adv) (on-mim) ptoo (i.e. spitting sound); ptew; ptooey [Add to Longdo]
ほの字[ほのじ, honoji] (n) (See 惚れる) the L-word (i.e. love) [Add to Longdo]
もうもう[, moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow") [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
アイリンク[, airinku] (n) {comp} i.LINK [Add to Longdo]
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
アサヒコム[, asahikomu] (n) {comp} asahi.com [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless) [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]
イスラム法[イスラムほう, isuramu hou] (n) (See シャリーア) Islamic law (i.e. sharia) [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エンディアン[, endeian] (suf) {comp} -endian (i.e. big-endian or little-endian) [Add to Longdo]
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill) [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work) [Add to Longdo]
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film) [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
キッパー[, kippa-] (n) kipper (i.e. kippered fish) [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
クルーザー[, kuru-za-] (n) cruiser (i.e. warship or cabin cruiser); (P) [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.) [Add to Longdo]
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
グローリー[, guro-ri-] (n) (See 御来迎) glory (i.e. an anticorona) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
作譜[さくふ, sakufu] log (i.e. work-file) [Add to Longdo]
アサヒコム[あさひこむ, asahikomu] asahi.com [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
九州[きゅうしゅう, kyuushuu] Kyushu (eine der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
二世[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
出雲大社[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
本州[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]).
   1. I, the ninth letter of the English alphabet, takes its
    form from the Ph[oe]nician, through the Latin and the
    Greek. The Ph[oe]nician letter was probably of Egyptian
    origin. Its original value was nearly the same as that of
    the Italian I, or long e as in mete. Etymologically I is
    most closely related to e, y, j, g; as in dint, dent,
    beverage, L. bibere; E. kin, AS. cynn; E. thin, AS.
    [thorn]ynne; E. dominion, donjon, dungeon. In English I
    has two principal vowel sounds: the long sound, as in
    p[imac]ne, [imac]ce; and the short sound, as in p[i^]n. It
    has also three other sounds: (a) That of e in term, as in
    thirst. (b) That of e in mete (in words of foreign
    origin), as in machine, pique, regime. (c) That of
    consonant y (in many words in which it precedes another
    vowel), as in bunion, million, filial, Christian, etc. It
    enters into several digraphs, as in fail, field, seize,
    feign. friend; and with o often forms a proper diphtong,
    as in oil, join, coin. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 98-106.
    [1913 Webster]
 
   Note: The dot which we place over the small or lower case i
      dates only from the 14th century. The sounds of I and J
      were originally represented by the same character, and
      even after the introduction of the form J into English
      dictionaries, words containing these letters were, till
      a comparatively recent time, classed together.
      [1913 Webster]
 
   2. In our old authors, I was often used for ay (or aye), yes,
    which is pronounced nearly like it.
    [1913 Webster]
 
   3. As a numeral, I stands for 1, II for 2, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I- \I-\, prefix.
   See {Y-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Y- \Y-\, or I- \I-\ . [OE. y-, i-, AS. ge-, akin to D. & G. ge-,
   OHG. gi-, ga-, Goth. ga-, and perhaps to Latin con-;
   originally meaning, together. Cf. {Com-}, {Aware}, {Enough},
   {Handiwork}, {Ywis}.]
   A prefix of obscure meaning, originally used with verbs,
   adverbs, adjectives, nouns, and pronouns. In the Middle
   English period, it was little employed except with verbs,
   being chiefly used with past participles, though occasionally
   with the infinitive. Ycleped, or yclept, is perhaps the only
   word not entirely obsolete which shows this use.
   [1913 Webster]
 
      That no wight mighte it see neither yheere. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Neither to ben yburied nor ybrent.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some examples of Chaucer's use of this prefix are; ibe,
      ibeen, icaught, ycome, ydo, idoon, ygo, iproved,
      ywrought. It inough, enough, it is combined with an
      adjective. Other examples are in the Vocabulary.
      [1913 Webster] Spenser and later writers frequently
      employed this prefix when affecting an archaic style,
      and sometimes used it incorrectly.
      [1913 Webster]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 i
  the

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top