Search result for

*humé*

(104 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: humé, -humé-
Possible hiragana form: *ふん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhume[VT] ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ), See also: ฝังดิน, Syn. bury, entomb, Ant. exhume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri
inhume(อินฮิม') vt. ฝัง,ฝังดิน., See also: inhumation n. inhumer n., Syn. bury,inter

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humectationการทำให้ชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humeral fracturesกระดูกต้นแขนหัก [TU Subject Heading]
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]
Glenohumeral Jointข้อต่อกลีโนฮิวเมอรัล [การแพทย์]
Glenohumeral Joint Replacementข้อไหล่เทียม [การแพทย์]
Joint, Glenohumeralข้อไหล่ [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Faciosca Pulohumeralกล้ามเนื้อพิการชนิดเป็นที่บริเวณใบหน้าและสะบัก [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Facioscapulohumeralการเจริญเติบโตผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้าและสะบัก, การอ่อนกำลังเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าสะบักและต้นแขน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
หายหวัด [v. exp.] (hāi wat) FR: guérir d'un rhume
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng lāi khwāng) EN: Hume's Pheasant ; Mrs Hume's Pheasant   FR: Faisan de Hume [m]
ไข้หวัด[n.] (khaiwat) EN: cold   FR: rhume [m] ; refroidissement [m]
กระดูกต้นแขน[n.] (kradūk ton khaēn) EN: humerus   FR: humérus [m]
แล้วแต่อารมณ์[xp] (laēotāe ārom) EN: depending on how I feel ; depending on how you feel   FR: selon mon humeur ; selon votre humeur
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon
นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng nāphāk nāmtān) EN: Rufous-fronted Babbler   FR: Timalie à front roux [f] ; Timalie de Hume [f] ; Timalie à calotte rousse [f]
นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok krajit phan Himālai) EN: Hume's Warbler   FR: Pouillot de Hume [m]
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ[n. exp.] (nok phōradok khø sī fā khrao dam) EN: Moustached Barbet   FR: Barbu de Hume [m] ; Barbu à moustaches [m]
เป็นหวัด[v. exp.] (pen wat) EN: have a cold   FR: avoir un rhume ; être enrhumé
พื้นเสีย[v.] (pheūnsīa) EN: be in a bad temper   FR: être de méchante humeur
ริดสีดวงจมูก[n.] (ritsīdūang jamūk) EN: rhinitis   FR: rhume [m] ; rhinite [f]
โรคหวัด [n.] (rōk wat) EN: common cold ; cold   FR: rhume [m] ; rhinite [f]
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured   FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
โทสะ[n.] (thōsa) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury   FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza   FR: attraper un rhume
หวัด [n.] (wat) EN: cold   FR: rhume [m]
ยาแก้หวัด[n. exp.] (yā kaē wat) EN: cold medicine   FR: médicament contre le rhume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUME    HH Y UW1 M
HUMES    HH Y UW1 M Z
EXHUME    EH0 K S HH Y UW1 M
SHUMER    SH UW1 M ER0
HUMENIK    HH Y UW1 M AH0 N IH0 K
EXHUMES    EH0 K S HH Y UW1 M Z
HUMERUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D
SCHUMER    SH UW1 M ER0
SHUMEET    SH UW0 M IY1 T
HUMEROUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMEROUS    Y UW1 M ER0 AH0 S
SCHUMER'S    SH UW1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhume    (v) (e1 k s h y uu1 m)
Schumer    (n) (sh u1 m @ r)
exhumed    (v) (e1 k s h y uu1 m d)
exhumes    (v) (e1 k s h y uu1 m z)
humerus    (n) (h y uu1 m @ r @ s)
humeruses    (n) (h y uu1 m @ r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] brachium; humerus, #39,822 [Add to Longdo]
肱骨[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
新慕道团[xīn mù dào tuán, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] neo Catechumenal way [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
直噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami) [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory [Add to Longdo]
キャッシュメモリー[, kyasshumemori-] (n) {comp} cache memory [Add to Longdo]
キャッシュメモリ機構[キャッシュメモリきこう, kyasshumemori kikou] (n) {comp} cache memory organization [Add to Longdo]
シュメール語[シュメールご, shume-ru go] (n) Sumerian (language) [Add to Longdo]
シュメール人[シュメールじん, shume-ru jin] (n) Sumerian (person) [Add to Longdo]
スラッシュメタル[, surasshumetaru] (n) thrash metal [Add to Longdo]
ナリッシュメント[, narisshumento] (n) nourishment [Add to Longdo]
ヒューム管[ヒュームかん, hyu-mu kan] (n) Hume concrete pipe [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[, furasshumemori] (n) {comp} flash memory [Add to Longdo]
フラッシュメモリー[, furasshumemori-] (n) flash memory [Add to Longdo]
ベルトシュメルツ[, berutoshumerutsu] (n) weltschmerz [Add to Longdo]
ミッシュメタル[, misshumetaru] (n) misch metal [Add to Longdo]
リフレッシュメント[, rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism) [Add to Longdo]
主馬[しゅめ, shume] (n) equerry [Add to Longdo]
主命[しゅめい, shumei] (n) ruler's orders; master's orders [Add to Longdo]
種名[しゅめい, shumei] (n) name of a species [Add to Longdo]
酒名[しゅめい, shumei] (n) sake brand [Add to Longdo]
上腕骨[じょうわんこつ, jouwankotsu] (n) humerus (upper bone in arm) [Add to Longdo]
特殊名[とくしゅめい, tokushumei] (n) {comp} special-names [Add to Longdo]
特殊名記述項[とくしゅめいきじゅつこう, tokushumeikijutsukou] (n) {comp} special names entry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
特殊名[とくしゅめい, tokushumei] special-names [Add to Longdo]
特殊名記述項[とくしゅめいきじゅつこう, tokushumeikijutsukou] special names entry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top