ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*however,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: however,, -however,-, *however,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, อย่างไรก็ตาม I Don't Wanna Know (2008)
However, อย่างไรก็ตาม, Episode #1.9 (2008)
However, อย่างไร ก็ตาม Air: Part 1 (2009)
As for you, however, แต่สำหรับเธอแล้ว ยังไงก็ตาม By the Light of the Moon (2010)
They did, however, อย่างไรก็ตาม Protect Them from the Truth (2010)
However, เข้ามารับงานนี้แทน ยังไงซะ Spider and the Fly (2010)
However, อย่างไรก็ตาม Michael (2012)
However, ยังไงก็ตาม The Stranger (2012)
However, ยังไงซะ Authority Always Wins (2012)
- However, ผมมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้จะขึ้นให้การ Justice (2012)
However, - แต่ทว่า / Iron Man 3 (2013)
"However,"อย่างไรก็ตาม The Invisible Woman (2013)
Fair enough. In the meantime, however, แฟร์ดีนี่ ยังไงซะในตอนนี้ Broken Dolls (2013)
However, อย่างไรก็ตาม Predestination (2014)
However, แต่ว่าพ่อ Values (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, adv. [Sometimes contracted into howe'er.]
   1. In whetever manner, way, or degree.
    [1913 Webster]
 
       However yet they me despise and spite. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Howe'er the business goes, you have made fault.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. At all events; at least; in any case.
    [1913 Webster]
 
       Our chief end is to be freed from all, if it may be,
       however from the greatest evils.   --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, conj.
   Nevertheless; notwithstanding; yet; still; though; as, I
   shall not oppose your design; I can not, however, approve of
   it.
   [1913 Webster]
 
      In your excuse your love does little say;
      You might howe'er have took a better way. --Dryden.
 
   Syn: {However}, {At least}, {Nevertheless}, {Yet}.
 
   Usage: These words, as here compared, have an adversative
      sense in reference to something referred to in the
      context. However is the most general, and leads to a
      final conclusion or decision. Thus we say, the truth,
      however, has not yet fully come out; i.e., such is the
      speaker's conclusion in view of the whole case. So
      also we say, however, you may rely on my assistance to
      that amount; i. e., at all events, whatever may
      happen, this is my final decision. At least is
      adversative in another way. It points out the utmost
      concession that can possibly be required, and still
      marks the adversative conclusion; as, at least, this
      must be done; whatever may be our love of peace, we
      must at least maintain the rights of conscience.
      Nevertheless denotes that though the concession be
      fully made, it has no bearing of the question; as,
      nevertheless, we must go forward. Yet signifies that
      however extreme the supposition or fact comceded may
      be, the consequence which might naturally be expected
      does not and will not follow; as, though I should die
      with thee, yet will I not deny thee; though he slay
      me, yet will I trust in him. Cf. {But}.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top