ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*here.*

   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: here., -here.-
Possible hiragana form: *へれ.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello there.สวัสดี. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I like it here.ฉันชอบที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Something's in there. -Maybe a ghost.มีบางอย่างอยู่ในนั้น บางทีผี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-It's up there. -Yeah.มันขึ้นอยู่ที่นั่น ใช่. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ask her who she is and what she's a-doin' here.ถามเธอว่าเธอเป็นใคร และสิ่งที่เธอเป็น-ทำที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, she'll never find me here.โอ้เธอจะไม่พบฉันที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We ain't goin' nowhere.เราไม่ได้ ไปที่ไหนเลย ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-We'll get him there.เราจะได้รับเขาที่นั่น เราจะรับ เขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There, there. I'm sorry.มีมี ฉันขอโทษ. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come in here.มานี่ The Great Dictator (1940)
Just a moment. Not here. Bring him outside.รอเดี๋ยว ทำในนี้ไม่ได้ เอาเขาออกไป The Great Dictator (1940)
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่ The Great Dictator (1940)
- There.- นั่นครับ The Great Dictator (1940)
Send Garbitsch here.เรียก การ์บริทซ มานี่ The Great Dictator (1940)
Take it easy there.ล้มง่ายจัง The Great Dictator (1940)
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข The Great Dictator (1940)
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่ The Great Dictator (1940)
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
Wait a minute. We have a social call to make here.เดี๋ยวๆ เราจะเริ่มที่นี่ The Great Dictator (1940)
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
But I'd like to know how long he's going to stay here.แต่ฉันมีวิธี เขาจะอยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)
Come here. They'll see you.มานี่ เดี๋ยวพวกมันเห็นคุณ The Great Dictator (1940)
Ask him to come here.นัดเขามา The Great Dictator (1940)
Lay it down here. Quick.ปูพรม เร็ว The Great Dictator (1940)
There.ตรงนั้น The Great Dictator (1940)
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน The Great Dictator (1940)
Your soldiers are there.ทหารคุณยังอยู่ The Great Dictator (1940)
This won't get us anywhere.ไม่ไม่ส่งผลดีต่อพวกคุณเลย The Great Dictator (1940)
Hey, Garbitsch, come here.เฮ้ การ์บริทซ มานี่ The Great Dictator (1940)
It came from over there.เสียงมาจากทางนั้น The Great Dictator (1940)
Wait 'til I, I fix this thing here.รอจนกว่าฉันฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ ที่นี่ ที่นั่น Pinocchio (1940)
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน Pinocchio (1940)
Lot of downbeats in there.ล็อตของคนแปลกในการมี Pinocchio (1940)
There's somebody in here.มีใครบางคนที่อยู่ในที่นี่ Pinocchio (1940)
He's in here somewhere.เขาอยู่ในที่นี่ที่ไหนสักแห่ง Pinocchio (1940)
Here. Run along now.ที่นี่ วิ่งไปตามนี้ Pinocchio (1940)
Over here.มากกว่าที่นี่ Pinocchio (1940)
- Over here. - Oh,Jiminy!มากกว่าที่นี่ โอ้ จิมืนี! Pinocchio (1940)
Get along there.ได้รับพร้อมมี Pinocchio (1940)
It'll take a miracle to get us out of here.มันจะใช้ความมหัศจรรย์ที่จะทำ ให้เราออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
- Here. - Thanks!ที่นี่ ขอบคุณ! Pinocchio (1940)
I gotta get him outta here.ฉันด้องรับเขาจากที่นี่ รีบรีบรีบรีบรีบ! Pinocchio (1940)
Let me out of here.ให้ฉัน ออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
Pinoke, come here.ปีโนก มาที่นี่ ดู. Pinocchio (1940)
He ain't here. He-เขา. Pinocchio (1940)
Gangway, down there.ทางเดินลงมี Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
here.I feel that I don't really belong here.
here.They were about to leave when I arrived there.
here.I made my first contact with him there.
here.I chanced to be working there.
here.More than twenty boys went there.
here.You had better not make a noise here.
here.The thief has to be in here. I'm sure somewhere around is his stronghold so if we can just find that we've got him.
here.He was afraid to go there.
here.I myself didn't have to go and meet him there.
here.I know if you live here.
here.I have a chronic pain here.
here.Don't play baseball here.
here.I think it's around here.
here.She said that she had seen such and such there.
here.The sign says that the police will take your car away if you park it here.
here.It's a good rule to look both ways before you cross the street anywhere.
here.She begged him not to go there.
here.Put down your name and address here.
here.I left my passport somewhere.
here.I asked my mother what to bring there.
here.It concerns all the people living there.
here.I was in a coffee bar soaking in the atmosphere.
here.The bus stop is five minutes' walk from here.
here.The United States is in the Northern Hemisphere.
here.The road ascends gently here.
here.She advised me to go there.
here.Such is the custom of the people here.
here.Look at the large building over there.
here.Our car broke down on our way there.
here.It hurts here.
here.We met him on the way there.
here.Hm, that's good idea. Let's go there.
here.Once people traded furs for sugar here.
here.Write down your name here.
here.It is illegal to park a car there.
here.Two shirts and suits, please. there's a stain here.
here.It's easy to see the fireworks from over there.
here.You need to wear a tie there.
here.I saw a strange woman there.
here.They held the meeting here.
here.This is a nice restaurant. Thanks for bringing me here.
here.Having lived in the town, I'm not a stranger there.
here.Please let me off here.
here.These days people visit here.
here.I am still a stranger here.
here.She came up from goodness knows where.
here.How lucky to meet you here.
here.All the time I was there.
here.Everything was as it had been when I left there.
here.His daughter is eager to go with him anywhere.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Da hast du mich drangekriegt.You've got me there. [Add to Longdo]
Das Restaurant ist aber nicht gemütlich.But the restaurant doesn't have a friendly (relaxed; nice) atmosphere. [Add to Longdo]
Das führt zu nichts.That will get you nowhere. [Add to Longdo]
Deswegen sind Sie hier.That's why you're here. [Add to Longdo]
Die Erde ist eine Kugel.The earth is a sphere. [Add to Longdo]
Die Fahrtdauer beträgt 4 Stunden.It will take 4 hours to get there. [Add to Longdo]
Er kam auf keinen grünen Zweig.He got nowhere. [Add to Longdo]
Er schien nicht ganz bei Sinnen zu sein.He didn't seem to be quite all here. [Add to Longdo]
Er tritt auf der Stelle.He has been getting nowhere. [Add to Longdo]
Er wird es nie zu etwas bringen.He'll never get anywhere. [Add to Longdo]
Es ist nur einen Katzensprung entfernt.It's only a stone's throw from here. [Add to Longdo]
Fahrgäste steigen hier aus.Passengers alight here. [Add to Longdo]
Freiheit ist überall zu finden, aber ich bin ausgerechnet hier.Freedom is everywhere but I'm here. [Add to Longdo]
Ich bin fremd hier.I'm a stranger here. [Add to Longdo]
Ich bin hier fremd.I'm a stranger here. [Add to Longdo]
Keine zehn Pferde bringen mich dahin. [übtr.]Wild horses couldn't drag me there. [Add to Longdo]
Schreiben Sie Ihren Namen hierher.Put your name here. [Add to Longdo]
Sie dürfen nicht hingehen.You must not go there. [Add to Longdo]
Versäumen Sie nicht hinzugehen.Don't fail to go there. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\, n.
   Hair. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[~e]r), pron.
   1. See {Her}, their. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Her; hers. See {Her}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[=e]r), adv. [OE. her, AS. h[=e]r; akin to OS.
   h[=e]r, D. hier, OHG. hiar, G. hier, Icel. & Goth. h[=e]r,
   Dan. her, Sw. h[aum]r; fr. root of E. he. See {He}.]
   1. In this place; in the place where the speaker is; --
    opposed to {there}.
    [1913 Webster]
 
       He is not here, for he is risen.   --Matt.
                          xxviii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. In the present life or state.
    [1913 Webster]
 
       Happy here, and more happy hereafter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into this place; hither. [Colloq.] See {Thither}.
    [1913 Webster]
 
       Here comes Virgil.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Thou led'st me here.         --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. At this point of time, or of an argument; now.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner here made violent efforts to rise.
                          --Warren.
    [1913 Webster]
 
   Note: Here, in the last sense, is sometimes used before a
      verb without subject; as, Here goes, for Now (something
      or somebody) goes; -- especially occurring thus in
      drinking healths. "Here's [a health] to thee, Dick."
      --Cowley.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another; in a dispersed
    manner; irregularly. "Footsteps here and there."
    --Longfellow.
 
   {It is neither, here nor there}, it is neither in this place
    nor in that, neither in one place nor in another; hence,
    it is to no purpose, irrelevant, nonsense. --Shak.
    Herea-bout

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 here
  yesterday

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top