Search result for

*heaps*

(65 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heaps, -heaps-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heapsortฮีปซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheapskate (adj ) ขี้เหนียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're heading to the southwest in heaps of trouble.วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ท่าจะรอดยาก The Road Warrior (1981)
This is all nonsense about her being married from Cheapside!มันเป็นเรื่องไร้สาระถ้าจะให้หล่อนแต่งงานที่ชีฟไซด์ Episode #1.6 (1995)
Cheapskate.มันต้องถูกช้าๆๆ Platonic Sex (2001)
Cheapskateไม่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
But you made heaps with my phone.แต่นายเล่นใช้มือถือฉันโทรข้ามประเทศ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Cheapskate!ขี้งก! Lovely Complex (2007)
I know he's got heaps of stuff on her.ฉันรู้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเธอเยอะ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Cheapskate!ขี้งก! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Walter's got heaps of valuable stuff.วอลเตอร์มีของมีค่ามากมายเป็นกองพะเนิน The Bishop Revival (2010)
I heard you can make heaps of money with that I booked a massage Do you want to come?น่าจะเอาโอกาสนี้ บอกไปว่าถ่ายแบบโฆษณาโทรศัพท์นะ Little Black Dress (2011)
You cheapskate.อะไรกัน City Hunter (2011)
Shannon, I like you heaps.แชนนอน ผมชอบสะโพกคุณนะ I Kissed a Girl (2011)
Last of the floating trash heaps he collected over the years.เรือสัปรังเคลำสุดท้าย ที่เขาเก็บสะสมไว้เป็นปี Business as Usual (2011)
There's still heaps to prepare for Victoria's charity tea. Cucumber sandwiches and scones.ฉันต้องเตรียมงาน ดื่มชาการกุศลให้กับวิตอเรียนะ Duplicity (2011)
To Get Revenge. How to be a Cheapskate. Raise your Head.กลายเป็นคนรวย วิธีทำเงินดอลล่าห์สำหรับคนขี้เหนียว เชิดหน้าในเช้านี้สิ My Princess (2011)
Cheapskate!เรียกผมหรือเปล่าครับ New Tales of the Gisaeng (2011)
Cheapskate doesn't know how close she came to getting her throat ripped out.ยัยขี้เหนียวเอ้ยนี่หล่อนไม่รู้หรือไงว่าหล่อน เกือบถูกกัดคอขาดแล้ว The Kiss (2012)
- Cheapskate. He's got 60 Mercedeses.เหนียวหนึบหนับ เขามีเมอซีเดสตั้ง 60 คัน De Marathon (2012)
"Poppet. Oodles of love and heaps of good wishes from Cam. "ตุ๊กตา ขอให้ได้รับความรักมากมายและสมปรารถนาทุกสิ่ง จาก แคม The Sign of Three (2014)
A cheapskate!คนเห็นแก่ตัว Penguin's Umbrella (2014)
- a cheapskate.- เฮ้ ปล่อยฉัน Penguin's Umbrella (2014)
Everyone else was asleep on the couches or on the floor, lying in heaps next to their fine clothes.ทุกคนต่างหลับไหล เก้าอี้ยาวอยู่บนพื้น วางกองอยู่ถัดจากชุดหรู ๆ Book of the Stranger (2016)
Being a cheapskate, he won't shell out on luminous floats, so he just drives the car up to the lake, beams the headlights onto the water and...เราคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่ปีก่อน ก่อนรถคันนี้จะตกไปสู่มือไอ้แก่อีกคน นั่นแหละ คืนแรกที่เขาได้รถใหม่มา เขาตัดสินใจจะไปตกปลาตอนกลางคืน Sexy Rollercoasters (2017)
And then i knocked. My name is Georgeann Heaps.Mein Name ist Georgeann HeapsCircus, Circus (2008)
And she and Nikki Heaps Were not the only missing persons that morning.Und sie und Nikki Heaps waren nicht die einzigen vermissten Personen an diesem Morgen. Circus, Circus (2008)
Sweet Nikki Heaps disappeared three weeks ago.Die süße Nikki Heaps verschwand vor 3 Wochen. Circus, Circus (2008)
Nikki Heaps?Nikki HeapsCircus, Circus (2008)
Were you living with Nikki Heaps?Hast du mit Nikki Heaps gelebt? Circus, Circus (2008)
Why would sweet Nikki Heaps want to run away here?Warum sollte die süße Nikki Heaps hierher weglaufen? Circus, Circus (2008)
Well , we're doing all we can , Mrs. Heaps.Wir tun was wir können Mrs. HeapsCircus, Circus (2008)
No. uh , Mr. Johnny , we're looking for Nikki Heaps.Nein, Mr. Johnny. Wir suchen Nikki HeapsCircus, Circus (2008)
As the private investigator laid a trap For the last person To be seen with missing girl sweet Nikki Heaps...Als der Privatdetektiv eine Falle stellte für die letzte Person,... die mit dem vermissten Mädchen, der süßen Nikki Heaps, gesehen wurde,... kehrte Lily zum Nonnenkloster zurück um ein Geständnis zu machen. Circus, Circus (2008)
The trail of Nikki Heaps seemed to go cold.Die Spur zu Nikki Heaps schien kalt zu sein. Circus, Circus (2008)
Nikki Heaps had come to snitch.Nikki Heaps war zum Verpfeifen gekommen. Circus, Circus (2008)
"no matter where you go or what you do, you'll always be my sweet Nikki Heaps.""Egal wohin du gehst oder was du tust, du wirst immer meine süße Nikki Heaps sein." Circus, Circus (2008)
The whole neighborhood's talking about Irving Heep's arrest.Die ganze Nachbarschaft redet über Irving Heaps Verhaftung. Moving Day (2008)
He ran off into Cheapside.Er verschwand in Cheapside. Problems in the Reformation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heapsHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
heapsI feel heaps better after a sound sleep.
heapsIt was used for raking together heaps of money.
heapsShe is heaps better today.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles   FR: beaucoup ; plein (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAPS    HH IY1 P S
CHEAPSKATE    CH IY1 P S K EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heaps    (v) (h ii1 p s)
muck-heaps    (n) - (m uh1 k - h ii p s)
scrapheaps    (n) (s k r a1 p h ii p s)
slag-heaps    (n) - (s l a1 g - h ii p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geizhals {m}cheapskate [Add to Longdo]
Halde {f}; Haufen {m}; Menge {f} | Halden {pl}; Haufen {pl}; Mengen {pl}heap | heaps [Add to Longdo]
häufen | häufend | gehäuft | häuft | häufteto heap | heaping | heaped | heaps | heaped [Add to Longdo]
haufenweisein heaps [Add to Longdo]
schüttetheaps up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
どっさり[, dossari] (adv,adv-to) (on-mim) lot of; heaps [Add to Longdo]
屍山血河[しざんけつが, shizanketsuga] (n) heaps of bodies and streams of blood; fierce battle [Add to Longdo]
死屍累々;死屍累累[ししるいるい, shishiruirui] (adj-no,adj-t,adv-to) heaps of corpses all around [Add to Longdo]
累々;累累[るいるい, ruirui] (adj-t,adv-to) in heaps [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cheapskate; stingy person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 heaps \heaps\ n.
   a large quantity. See {heap}, senses 2 and 3; as, he made
   heaps of money in the stock market.
 
   Syn: tons, dozens, lots, piles, scores, stacks, loads, rafts,
     slews, wads, oodles, gobs, scads, lashings.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top