Search result for

*habitually*

(39 entries)
(1.7344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: habitually, -habitually-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitually[ADV] อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically

English-Thai: Nontri Dictionary
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Power sockets, habitually used the ones on the left.ปลั๊กไฟทางด้านซ้ายก็ถูกใช้มากกว่า The Blind Banker (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habituallyThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป[V] be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
ตามเรื่องตามราว[ADV] naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิจสิน[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย[V] habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
เคยปาก[V] speak habitually of, See also: be accustomed to say, Example: เขาพูดคำว่า ไม่เป็นไร จนเคยปาก, Thai definition: พูดอย่างนั้นเสมอๆ, พูดจนเป็นนิสัย
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
เสมอ[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิสัย[ADV] habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เป็นนิตย์[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai definition: ทำเป็นประจำ
เป็นอาจิณ[ADV] always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อาจิณ[ADV] regularly, See also: always, often, frequently, habitually, Syn. เสมอ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว, Thai definition: เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ
นิจ[ADV] habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
ประจำ 2[ADV] regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ
กร่ำ[ADV] always, See also: all along, all the time, habitually drunk, Syn. เมากร่ำ, Example: เขากินเหล้าเมากร่ำทั้งวัน, Thai definition: เรื่อยไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently   FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
อย่างเป็นประเพณี[adv.] (yāng pen praphēnī) EN: habitually   
อย่างเป็นธรรมเนียม[adv.] (yāng pen thamnīem) EN: habitually   
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; as   FR: naturellement ; normalement

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITUALLY    HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L IY0
HABITUALLY    HH AH0 B IH1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitually    (a) (h @1 b i1 ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich {adv}habitually [Add to Longdo]
gewohnt {adv}habitually [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems [Add to Longdo]
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv,n-t) normally; habitually; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitual \Ha*bit"ual\ (h[.a]*b[i^]t"[-u]*al; 135), a. [Cf. F.
   habituel, LL. habitualis. See {Habit}, n.]
   1. Formed or acquired by habit or use.
    [1913 Webster]
 
       An habitual knowledge of certain rules and maxims.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. According to habit; established by habit; customary;
    constant; as, the habitual practice of sin.
    [1913 Webster]
 
       It is the distinguishing mark of habitual piety to
       be grateful for the most common and ordinary
       blessings.              --Buckminster.
 
   Syn: Customary; accustomed; usual; common; wonted; ordinary;
     regular; familiar. -- {Ha*bit"u*al*ly}, adv. --
     {Ha*bit"u*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top