ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*habet*

   
261 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: habet, -habet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabet[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet[N] สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabetic[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetize[VT] จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabet soup[SL] คำย่อ
phonetic alphabet[N] สัทอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonetic alphabetสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
International Phonetic Alphabet (I.P.A.)สัทอักษรสากล (ไอพีเอ) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.P.A. (International Phonetic Alphabet)ไอพีเอ (สัทอักษรสากล) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessitas non habet legem (L.)ความจำเป็นยกเว้นกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo dat quod non habet (L.)ไม่มีผู้ใดจะให้สิ่งที่ตนไม่มี (ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน) [ดู non dat qui non habet ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non dat qui non habet (L.)ผู้ไม่มีไม่อาจให้สิ่งที่ตนไม่มี [ดู nemo dat quod non habet ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]
Devanagari alphabetอักษรเทวนาครี [TU Subject Heading]
Jawi alphabetอักษรยาวี [TU Subject Heading]
Phonetic alphabetสัทอักษร [TU Subject Heading]
Alphabet bookหนังสือสอนตัวอักษร

Alphabet book หมายถึง หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับภาพซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้ง ใช้จังหวะที่สอดคล้องในบทกวี หรือใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนอ่านให้กับเด็กเล็ก ตัวอย่างของหนังสือนี้ ได้แก่ หนังสือ ก. ไก่ และ หนังสือ A B C

หนังสือ ก. ไก่ มีประวัติวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำเอา ก ข ไปเขียนควบคู่กับตัวหวย จากนั้นจึงมีการคิดคำกำกับ ก ข ครบทั้ง 44 ตัว เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมีการผูกกลอน เพื่อให้เด็กท่องจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีกลอนกำกับ ก ข ตามมาอีกมากมาย แต่กลอนที่คนรุ่นปัจจุบันจำได้มากที่สุด คือ กลอนของบริษัทประชาช่าง จำกัด เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา (อเนก นาวิกมูล, 2536)

ในต่างประเทศ หนังสือ Alphabet Book มีวิวัฒนาการเริ่มต้นจาก Hornbooks ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 15 ในยุโรปและอเมริกา แต่แรก Hornbook ทำด้วยแผ่นไม้มีด้ามถือ มีแผ่นหนังที่เขียนตัวอักษรติดไว้บนแผ่นไม้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศตวรรษที่ 18 มีการใช้กระดาษแข็งและพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษแข็ง เรียกว่า Battledores ใน Battledores นี้มีภาพประกอบด้วย จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อการพิมพ์มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีความสะดวกในการเย็บเล่มหนังสือมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดพิมพ์หนังสือ ABC ในแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร
Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง

New

Newel

Newfoundland

New Haven

Newton

New York

การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง

Book

Book binding

Book of English essays

Book of famous ship

Booking

Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetadiacylglycerolอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It took me a year just to learn the Latin alphabet.ตอนฉันเรียนภาษาลาติน ยังต้องใช้เวลาเป็นปี The Lawnmower Man (1992)
Forget it! Not after your cousin who could belch the alphabet.ลืมได้เลย คราวก่อนก็ญาติเธอที่คุยว่าต่อพยัญชนะได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Who knows the next letter in the alphabet after E?Who knows the next letter in the alphabet after E? Anna and the King (1999)
-Why? You've covered much more of the alphabet than I have. Who's J.M.?โอ ดูสิ ไม่ใช่แมคแฮะ "จ.ม." Valentine (2001)
Recite the alphabet backwards.ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
You know what, give me the Greek alphabet.What did you say to me? give me the Greek alphabetThe Butterfly Effect (2004)
- There are only 26 letters in the English alphabet.- มีเพียง 26 ตัวอักษรในตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็น Cubeº: Cube Zero (2004)
Why is the alphabet in that order?ทำไมตัวอักษรถึงเรียงกันแบบนั้นคะ Imagine Me & You (2005)
Who invented the Korean alphabet?ใครเป็นผู้ประดิษอักษรเกาหลี? Innocent Steps (2005)
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ Casino Royale (2006)
Now,you all have numbers,so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
I'm going to fill it with alphabets!ผมจะแต่งเติมตัวอักษรเข้าไป Like Stars on Earth (2007)
All the cooking and the cleaning and the alphabetizing... it's helping me feel like I'm not just about to fall apart.ทั้งเรื่องที่ทำกับข้าว ทำความสะอาด จัดเรียง... . มันช่วยให้รู้สึกว่าฉันจะไม่ล้ม Welcome to Kanagawa (2008)
- Sam, listen to me. - Brian tried to burp the alphabet, - but he gagged when he got to "M."แซม ฟังแม่นะ ฟังแม่นะ แซม Eagle Eye (2008)
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.ผมจะขอให้คุณค่อยๆพูดตัวอักษรเรียงลำดับนะครับ Going Under (2008)
SO IT'S A BINARY CODE. YEAH. BACON USED A 21-LETTER ALPHABET.แต่มันจะเร็วกว่า ถ้าเจอตัวที่ต้องการ The Angel Maker (2008)
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w" New Haven Can Wait (2008)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
All the letters of the alphabet.เหมือนได้เห็นตัวหนังสือทุกตัวโผล่ขึ้นมา Inkheart (2008)
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down.CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
The alphabet. The A...ตัวอักษร ตัว เอ... Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- There aren't 68 letters in the alphabet.- ตัวอักษรมีไม่ถึง 68 ตัวนี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Our names exactly the... Exactly... And alphabetical.ชื่อของเรา เอาตามเดิมเป๊ะ เรื่องตัวอักษร เอ่อตัวอักษร Julie & Julia (2009)
So, "01" is the first letter of the alphabet... a: Arkansas.01 คืออักษรตัวแรก เอ อาร์แคนซอร์ Look What He Dug Up This Time (2009)
Officer Alphabet made sure of that.คุณตำรวจพยัญชนะ ทำให้ผมแน่ใจ Living the Dream (2009)
[ji] ...like a letter of the alphabet vending machine...อย่างตัวหนังสือน่ะ ตู้หยอดเหรียญ [ji-do-u-ha-n-ba-i-ki] Episode #1.3 (2009)
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number.และทุกตัวอักษร ในพยัญชนะฮิบรู ถูกใช้แทนตัวเลข 137 Sekunden (2009)
Alphabetically,alprazolam, clonazepam,diazepam- just send it.alprazolam, diazepam... Haunted (2009)
Rebuilding community gardens in alphabet city.สร้างสวนชุมชนใหม่ ในเมือง Alphabet The Treasure of Serena Madre (2009)
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
Yes, yes! I went to kindergarten. I know how the alphabet works!ฉันรู้ฉันก็เรียนมา ฉันรู้ว่าอักษรมันรียงยังไง Despicable Me (2010)
We divide alphabetically.ตามตัวอักษร What Lies Below (2010)
A thousand recollections crowd on me in my own secret alphabet.ความทรงจำนับพันเบียดเสียดวนเวียน อยู่ในบันทึกลับของฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
- And alphabetized shoes by designer, like you ask.และก็เรียงรองเท้าตามชื่อดีไซเนอร์ตามที่คุณขอแล้ว Last Tango, Then Paris (2010)
I assumed it was for being able to fart the alphabet, which I almost did till I pooped on the "S."ฉันก็เกือบทำได้ จนมาอึแตกที่ตัว "S" เอาน่ะ ยังไงทุกคนบนรถบัส ก็จะอ้วก And Then There Were Fewer (2010)
You alphabetize those?แกจัดลำดับนั้นยัง The Quarry (2010)
Mr. Shue taught me the second half of the alphabet.คุณชูว์ สอนพยัญชนะครึ่งหลังให้หนู The Substitute (2010)
Then a plan d, and--you know how the alphabet works,แล้วก็แผนสี่ และคุณนับเลขเป็น Plan B (2010)
This was filed in alphabetical order.เราเรียงลำดับตามตัวอักษร Episode #1.5 (2010)
You know, like things you would find in a hardware store or fake rock bands in alphabetical order.เช่น ของในร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน วงดนตรีร็อคเฉิ่มๆ เรียงตามตัวอักษร Hick (2011)
It's a Cyrillic alphabet.ก็มันเป็นตัวอักษรคริลิคนี่หน่า Transformers: Dark of the Moon (2011)
I - I alphabetized it.ผมเรียงลำดับตามตัวอักษร The Firefly (2011)
And epperly needs me to alphabetize. Duty calls.และเอปเปอร์ลี่ให้ผมไปเรียงชื่อตามตัวอักษร งานเข้าน่ะ Damien Darko (2011)
This is the first time I've ever seen you pass up a chance to save Serena, and you're alphabetizing.อืม นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ ยอมพลาดโอกาสที่ จะช่วยพี่เซรีน่า แล้วมาเรียงตัวหนังสือเนี่ยนะ เกิดอะไรขึ้น The Kids Stay in the Picture (2011)
And then later, we'll begin adding the alphabet as more of a support system.จากนั้นค่อยเติมพยัญชนะ เพื่อช่วยสนับสนุน Take Shelter (2011)
Y'all got some secret Fae alphabet we don't know about?พวกคุณมีอักษรเฟลึกลับ ที่เราไม่รู้กันไหม Mirror, Mirror (2011)
Details we've learned at Inostranka about their alphabet, the way they think, every spare man and woman and every bit of processing power we have is being devoted to this.รายละเอียดที่เราเรียนรู้ที่อินนอสทรานก้า เกี่ยวกับอักษรของพวกเขา วิธีที่พวกเขาคิด หญิงและชายทุกคน And Then There Were More (2011)
You might want to find that necklace before they start going alphabetically through the founding families.คุณอาจกำลังต้องการ หาสร้อยเส้นนั้น ก่อนที่พวกมันจะเริ่มฆ่า เรียงตามตัวอักษร คนในตระกลูผู้ก่อตั้ง Ghost World (2011)
I have 100 alphabetized topics fromรูปเพ็นนีในชุดเพื่อนเจ้าสาว The Isolation Permutation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habet'A' comes before 'B' in the alphabet.
habetA is the first letter of the alphabet.
habetAll the names are listed in alphabetical order.
habetHe cannot so much as write the alphabet.
habetHow many letters are there in the alphabet?
habetIn the alphabet B comes after A.
habetIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
habetI remember my mother's teaching me the alphabet.
habetLet's classify the names of the students alphabetically.
habetSay the alphabet backward.
habetThe alphabet consists of 26 letters.
habetThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
habetThe clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
habetThe English alphabet has 26 letters.
habetThe entry words are arranged alphabetically.
habetWhen the school had no books or paper or pencils, she wrote the alphabet on the ground with a stick.
habetWrite the alphabet in capitals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
อักขระ[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count unit: ตัว
อักขรานุกรม[N] alphabetic index, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
อักษร[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count unit: ตัว
สัทอักษร[N] phonetic alphabet, Example: คนที่ศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงจำเป็นที่จะต้องรู้สัทอักษร, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนเสียงในวิชาสัทศาสตร์
ตัวหนังสือ[N] character, See also: letter, writing, alphabet, consonant, Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร, Example: เขาสายตาสั้นจึงอ่านตัวหนังสือไกลๆ ไม่ชัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด
ตัวอักษร[N] letter, See also: character, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน, Example: ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
ตัวหนังสือ[N] character, See also: letter, writing, alphabet, consonant, Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร, Example: เวลาที่เราอ่านเราไม่ต้องอ่านหรือมองตัวหนังสือทีละตัวทุกๆ ตัวจะทำให้อ่านไวขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด
ตัวอักษร[N] letter, See also: character, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน, Example: ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
รูปพยัญชนะ[N] consonant letter, See also: an alphabet which represents a consonant sound, Thai definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
เลขอนุกรม[n. exp.] (lēk anukrom) EN: alphabetical order   
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nangseū) EN: illiterate   FR: illettré ; analphabète
ภาษาใบ้[n. exp.] (phāsā bai) EN: sign language ; finger alphabet ; finger language   FR: langage gestuel [m]
ภาษามือ[n. exp.] (phāsā meū) EN: finger language ; sign language ; finger alphabet   
พยัญชนะไทย[n. exp.] (phayanchana Thai) EN: Thai consonant   FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f]
รหัสตัวอักษร[n. exp.] (rahat tūa-aksøn) EN: alphabetic code   
เรียงตามอักษร[v. exp.] (rīeng tām aksøn) EN: sort   FR: classer par ordre alphabétique ; trier alphabétiquement
เรียงตามอักษร[adj.] (rīeng tām aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām lamdap aksøn) EN: alphabetical   
เรียงตามตัวอักษร[adj.] (rīeng tām tūa-aksøn) EN: alphabetical   FR: alphabétique
สายตัวอักษร[n. exp.] (sāi tūa aksøn) EN: alphabetic string   FR: chaîne alphabétique [f]
สัทอักษรสากล[n. exp.] (sat aksøn sākon) EN: International Phonetic Alphabet (IPA)   
สัทอักษร[n.] (sattha-aksøn) EN: phonetic alphabet   
ตามลำดับอักษร[adv.] (tām lamdap aksøn) EN: alphabetically   FR: alphabétiquement
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]
ตัวอักษร[n.] (tūa-aksøn) EN: alphabetic character ; script ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; caractère alphabétique [m] ; alphabet [m]
ตัวอักษรไท[n. exp.] (tūa-aksøn thai) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thai [m]
ตัวอักษรทั้งหมด[n.] (tūa-aksøn thangmot) EN: alphabet   FR: alphabet [m]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; consonant   FR: caractère [m] ; lettre [f] ; idéogramme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPHABET    AE1 L F AH0 B EH2 T
ALPHABETIC    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K
ALPHABETIZE    AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z
ALPHABETICAL    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L
ALPHABETICALLY    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K L IY0
ALPHABETIZATION    AE2 L F AH0 B EH2 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alphabet    (n) ˈælfəbɛt (a1 l f @ b e t)
alphabets    (n) ˈælfəbɛts (a1 l f @ b e t s)
alphabetical    (j) ˌælfəbˈɛtɪkl (a2 l f @ b e1 t i k l)
alphabetically    (a) ˌælfəbˈɛtɪkliː (a2 l f @ b e1 t i k l ii)
finger-alphabet    (n) fˌɪŋgər-ˈælfəbɛt (f i2 ng g @ r - a1 l f @ b e t)
finger-alphabets    (n) fˌɪŋgər-ˈælfəbɛts (f i2 ng g @ r - a1 l f @ b e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] letter (of the alphabet), #9,685 [Add to Longdo]
布莱尔[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, ] Braille (alphabet for the blind), #57,024 [Add to Longdo]
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] phonetic alphabet; alphabetic writing system, #86,050 [Add to Longdo]
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] Latin alphabet, #99,061 [Add to Longdo]
国际音标[guó jì yīn biāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ, / ] international phonetic alphabet, #128,650 [Add to Longdo]
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, / ] Greek alphabet, #138,053 [Add to Longdo]
罗马字[luó mǎ zì, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄗˋ, / ] the Latin alphabet, #151,830 [Add to Longdo]
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, ] Braille characters (alphabet for the blind), #439,661 [Add to Longdo]
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] order of letters in an alphabet [Add to Longdo]
拉丁文字[Lā dīng wén zì, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] the alphabet; latin letters [Add to Longdo]
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]
罗马字母[luó má zì mǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄗˋ ㄇㄨˇ, / ] Roman letters; Roman alphabet [Add to Longdo]
西里尔字母[xī lǐ ěr zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄧˇ ㄦˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 西 / 西] Cyrillic alphabet; Cyrillic letters [Add to Longdo]
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, / ] Braille characters (alphabet for the blind) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文字[もじ, moji] Thai: ตัวอักษร English: letter (of alphabet)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Alphabet {n}; ABC {n}alphabet [Add to Longdo]
Alphabetisierung {f}alphabetization [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier [Add to Longdo]
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort [Add to Longdo]
Analphabet {m} | Analphabeten {pl}illiterate | illiterates [Add to Longdo]
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad {m}literacy rate [Add to Longdo]
Analphabetentum {n}; Analphabetismus {m}illiteracy [Add to Longdo]
Buchstabenkette {f} | Buchstabenketten {pl}alphabetic string | alphabetical strings [Add to Longdo]
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste {f}alphabetic key [Add to Longdo]
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding [Add to Longdo]
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set [Add to Longdo]
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet [Add to Longdo]
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy [Add to Longdo]
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting [Add to Longdo]
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation [Add to Longdo]
Morsealphabet {n}Morse (code) [Add to Longdo]
Ordnung {f} | alphabetische Ordnung | numerische Ordnung | systematische Ordnungorder | alphabetical order | numerical order | systematic order [Add to Longdo]
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine [Add to Longdo]
alphabetisch {adj}alphabetic [Add to Longdo]
alphabetischalphabetical [Add to Longdo]
alphabetisch {adv}alphabetically [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen {n}; Buchstabe {m}alphabetic character [Add to Longdo]
alphabetisieren | alphabetisierend | alphabetisiert | alphabetisierteto alphabetize | alphabetizing | alphabetized | alphabetizes [Add to Longdo]
alphanumerisch {adj}alphanumeric; alphabetic-numeric [Add to Longdo]
alphanumerischalphabetic-numeric [Add to Longdo]
römisch {adj} | römisches Alphabet | römischer KalenderRoman | Roman alphabet | Roman calendar [Add to Longdo]
schabet; schabtscrapes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence [Add to Longdo]
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character [Add to Longdo]
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
ローマ字綴り;ローマ字つづり[ローマじつづり, ro-ma jitsuduri] (n) romanization (representation of foreign words using the Roman alphabet); romanized spelling [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P) [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] (n) {comp} alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] (n) {comp} alphabetic character set [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] (n) alphabetic; letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code [Add to Longdo]
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string [Add to Longdo]
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit [Add to Longdo]
訓民正音[くんみんせいおん, kunminseion] (n) Hunmin-jongum; the Hankul (Hangul) alphabet (of Korea); the Onmun (Enmun) [Add to Longdo]
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet [Add to Longdo]
字母[じぼ, jibo] (n) (1) letter (of an alphabet); syllabic character; (2) matrix; printing type [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] (n) {comp} non-alphabetic; non-alphanumeric [Add to Longdo]
表音字母[ひょうおんじぼ, hyouonjibo] (n) phonetic alphabet [Add to Longdo]
符号系名[ふごうけいめい, fugoukeimei] (n) {comp} alphabet-name [Add to Longdo]
文字[もじ(P);もんじ(ok)(P), moji (P); monji (ok)(P)] (n) (1) letter (of alphabet); character; (adj-no) (2) literal; (P) [Add to Longdo]
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA [Add to Longdo]
洋字[ようじ, youji] (n) (obsc) (See ローマ字) characters used by Western civilization (esp. the Latin alphabet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]
符号系名[ふごうけいめい, fugoukeimei] alphabet-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文盲[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top