ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*good.*

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: good., -good.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.ดีมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Good.ดี Stand by Me (1986)
Good.ก็ดี Dirty Dancing (1987)
That's good.ดีๆ. Visitor Q (2001)
Good.เยี่ยม Resident Evil (2002)
Good.ดี A Walk to Remember (2002)
-Good.- ดี Mona Lisa Smile (2003)
- Good.-ดีค่ะ Love Actually (2003)
Good.ดี Resident Evil: Apocalypse (2004)
Good.ดี Ladder 49 (2004)
Good.-Yes. Deja Vu (2006)
Good.Good. Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Good.ดี Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
That's good.ก็ดี The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Good.ดี 3:10 to Yuma (2007)
Good.ดี Dead Silence (2007)
Good.ดี Rendition (2007)
Good.ดีมาก Funny Games (2007)
- Good.-ดี Shelter (2007)
Good.ดีมาก Old Bones (2008)
Good.ดี You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Oh, good.โอ้ว... Chuck in Real Life (2008)
Good.ดี The Bank Job (2008)
Good.ดี The Reader (2008)
Good.ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Good.-ดี Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Good.แจ๋ว Public Enemies (2009)
Good.ดี S.O.B. (2009)
I'm good.ผมรอได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Good.ดี Holocron Heist (2009)
- Good.- ดี Inception (2010)
Very good.ดีมาก Chuck Versus the American Hero (2010)
Good.ดี Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
That's good.ไปช้าๆนะ Peleliu Hills (2010)
Good.ดีละ Course Correction (2010)
Good.- ดีครับ Episode #1.1 (2010)
Good.ดี Basic Rocket Science (2010)
Good...ดี... Pascal's Triangle Revisited (2010)
Good.ดี Hot & Bothered (2010)
Good.ดี Green Lantern (2011)
- Good.Limitless (2011)
Good, good.ดีๆ The Engagement Reaction (2011)
Good.ดี Damien Darko (2011)
Good.ดี The Sun Also Rises (2011)
Good.ดีแล้ว Competitive Wine Tasting (2011)
Good.ดี Monster (2011)
Good.ใช่ Mutiny (2011)
Good.ดีเลย Echoes (2011)
Good.ดี . Out of the Light (2011)
Good.ดี Out of the Light (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good.According to their opinions, that boy is very good.
good.A change of air will do you a lot of good.
good.A change of air will do you good.
good.A few days' rest will do you good.
good.A few hours nap will do you good.
good.A few minor mistakes apart, your writing is good.
good.Air the bedclothes when the weather is good.
good.All knowledge is not good.
good.Apart from the result, your intention was good.
good.As a whole, the plan seems to be good.
good.A trip to the Riviera should do you good.
good.A word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
good.Bad money drives out good.
good.Bitter medicine will not necessarily do you good.
good.Books and friends should be few but good.
good.Chaplain left America for good.
good.Delicious looking food doesn't necessarily taste good.
good.Exercise, if carried to excess, will do you more harm than good.
good.Fortunately the weather was good.
good.Fortunately weather was good.
good.From what I've seen of the product so far, it's pretty good.
good.Generally speaking, the students of this class are very good.
good.Getting up early is very good.
good.Good. No absentees.
good.Good. Now go down with it.
good.Have a cup of milk. It will do you good.
good.He has gone back to California for good.
good.He is always up to no good.
good.He left Japan for good.
good.He said good-bye for good.
good.He says he is leaving the country for good.
good.He's good. His handicap is in the single digits.
good.He's looking good.
good.He's up to no good.
good.He will leave here for good.
good.Hi, Roger I'm pretty good.
good.His English is quite good.
good.Hold good.
good.I believe men are basically good.
good.I can see a clear blue sky and feel so good.
good.Idling away your time is not good.
good.I don't know if it is good.
good.I don't think that his performance was any good.
good.I'd send my kid out on his/her own for a while if I were you. A few hard knocks at this point might do him/her some good.
good.I found the workman very good.
good.If you continue to take this herb medicine it will do you good.
good.I got very tired but I felt good.
good.I grew tomatoes last year and they were very good.
good.I hope it'll come out good.
good.I like her sense of style. Her clothes and makeup always look good.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因祸得福[yīn huò dé fú, ㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] to profit from a disaster (成语 saw); some good comes out of a setback; It's an ill wind that blows nobody any good., #58,646 [Add to Longdo]
塞翁失马[Sài wēng shī mǎ, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good., #61,572 [Add to Longdo]
此路不通[cǐ lù bù tōng, ㄘˇ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] this road is blocked; fig. This method does not work.; Doing this is no good., #78,832 [Add to Longdo]
塞翁失马安知非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damit ist es endgültig aus.That's over for good. [Add to Longdo]
Das Bessere ist des Guten Feind.Better is the enemy of good. [Add to Longdo]
Das war wohl nichts.That's not much good. [Add to Longdo]
Die Nachricht ist gut.The news is good. [Add to Longdo]
Diese Tabletten halfen mir nicht.These pills did me no good. [Add to Longdo]
Er führt nichts Gutes im Schilde.He is up to no good. [Add to Longdo]
Es hätte keinen Zweck.It would be no good. [Add to Longdo]
Es taugt nicht viel.It isn't much good. [Add to Longdo]
Hört sich gut an.That sounds good. [Add to Longdo]
Man muss sich auch mal was Gutes gönnen.A bit of what you fancy does you good. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words,
   though used as the comparative and superlative of good, are
   from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS.
   g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god,
   Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and
   akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end
    designed; promoting success, welfare, or happiness;
    serviceable; useful; fit; excellent; admirable;
    commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive,
    or troublesome, etc.
    [1913 Webster]
 
       And God saw everything that he had made, and behold,
       it was very good.           --Gen. i. 31.
    [1913 Webster]
 
       Good company, good wine, good welcome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious;
    religious; -- said of persons or actions.
    [1913 Webster]
 
       In all things showing thyself a pattern of good
       works.                --Tit. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite;
    propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by
    to or toward, also formerly by unto.
    [1913 Webster]
 
       The men were very good unto us.    --1 Sam. xxv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be
    relied upon; -- followed especially by for.
    [1913 Webster]
 
       All quality that is good for anything is founded
       originally in merit.         --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed
    especially by at.
    [1913 Webster]
 
       He . . . is a good workman; a very good tailor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those are generally good at flattering who are good
       for nothing else.           --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious;
    valid; in a commercial sense, to be depended on for the
    discharge of obligations incurred; having pecuniary
    ability; of unimpaired credit.
    [1913 Webster]
 
       My reasons are both good and weighty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My meaning in saying he is a good man is . . . that
       he is sufficient . . . I think I may take his bond.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest;
    in good sooth.
    [1913 Webster]
 
       Love no man in good earnest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Not small, insignificant, or of no account; considerable;
    esp., in the phrases a good deal, a good way, a good
    degree, a good share or part, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Not lacking or deficient; full; complete.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together, and
       running over.             --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied;
     as in the phrases a good name, a good report, good
     repute, etc.
     [1913 Webster]
 
        A good name is better than precious ointment.
                          --Eccl. vii.
                          1.
     [1913 Webster]
 
   {As good as}. See under {As}.
 
   {For good}, or {For good and all}, completely and finally;
    fully; truly.
    [1913 Webster]
 
       The good woman never died after this, till she came
       to die for good and all.       --L'Estrange.
 
   {Good breeding}, polite or polished manners, formed by
    education; a polite education.
    [1913 Webster]
 
       Distinguished by good humor and good breeding.
                          --Macaulay.
 
   {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap.
 
   {Good consideration} (Law).
     (a) A consideration of blood or of natural love and
       affection. --Blackstone.
     (b) A valuable consideration, or one which will sustain a
       contract.
 
   {Good fellow}, a person of companionable qualities.
    [Familiar]
 
   {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies,
    etc. [Colloq. Eng. & Scot.]
 
   {Good for nothing}.
     (a) Of no value; useless; worthless.
     (b) Used substantively, an idle, worthless person.
       [1913 Webster]
 
          My father always said I was born to be a good
          for nothing.           --Ld. Lytton.
 
   {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches
    as a fast, in memoory of our Savior's passion or
    suffering; the anniversary of the crucifixion.
 
   {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper
    or state of mind.
 
   {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor
    ice-cream (or some similar ice-cream) from a small
    refrigerated truck; he usually drives slowly through
    residential neighborhoods in summertime, loudly playing
    some distinctive recorded music to announce his presence.
    [U. S.]
 
   {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or
    mildness of temper or disposition; amiability; state of
    being in good humor.
    [1913 Webster]
 
       The good nature and generosity which belonged to his
       character.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The young count's good nature and easy
       persuadability were among his best characteristics.
                          --Hawthorne.
 
   {Good people}. See {Good folk} (above).
 
   {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old
    form of wishing success. See {Speed}.
 
   {Good turn}, an act of kidness; a favor.
 
   {Good will}.
     (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling.
     (b) (Law) The custom of any trade or business; the
       tendency or inclination of persons, old customers and
       others, to resort to an established place of
       business; the advantage accruing from tendency or
       inclination.
       [1913 Webster]
 
          The good will of a trade is nothing more than
          the probability that the old customers will
          resort to the old place.     --Lord Eldon.
 
   {In good time}.
     (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor
       too late.
     (b) (Mus.) Correctly; in proper time.
 
   {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to
    remain in force or effect; as, his promise holds good; the
    condition still holds good.
 
   {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to
    supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or
    verify (an accusation); to prove to be blameless; to
    clear; to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       Each word made good and true.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of no power to make his wishes good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I . . . would by combat make her good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Convenient numbers to make good the city. --Shak.
 
   {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with;
    to consider expedient or proper.
    [1913 Webster]
 
       If ye think good, give me my price; and if not,
       forbear.               --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in
      greeting and leave-taking; as, good day, good night,
      good evening, good morning, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, n.
   1. That which possesses desirable qualities, promotes
    success, welfare, or happiness, is serviceable, fit,
    excellent, kind, benevolent, etc.; -- opposed to evil.
    [1913 Webster]
 
       There be many that say, Who will show us any good ?
                          --Ps. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity;
    advantage; benefit; -- opposed to harm, etc.
    [1913 Webster]
 
       The good of the whole community can be promoted only
       by advancing the good of each of the members
       composing it.             --Jay.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Wares; commodities; chattels; -- formerly used in the
    singular in a collective sense. In law, a comprehensive
    name for almost all personal property as distinguished
    from land or real property. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
       He hath made us spend much good.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thy lands and goods
       Are, by the laws of Venice, confiscate
       Unto the state of Venice.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Dress goods}, {Dry goods}, etc. See in the Vocabulary.
 
   {Goods engine}, a freight locomotive. [Eng.]
 
   {Goods train}, a freight train. [Eng.]
 
   {Goods wagon}, a freight car [Eng.] See the Note under {Car},
    n., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, adv.
   Well, -- especially in the phrase as good, with a following
   as expressed or implied; equally well with as much advantage
   or as little harm as possible.
   [1913 Webster]
 
      As good almost kill a man as kill a good book.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {As good as}, in effect; virtually; the same as.
    [1913 Webster]
 
       They who counsel ye to such a suppressing, do as
       good as bid ye suppress yourselves.  --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, v. t.
   1. To make good; to turn to good. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To manure; to improve. [Obs.] --Bp. Hall. Good-by

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top