ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*get through*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get through, -get through-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get through(phrv) ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. come through, go through
get through(phrv) ผ่าน
get through to(phrv) ติดต่อกับ, See also: โทรศัพท์ติดต่อกับ, ใช้วิทยุติดต่อกับ, Syn. be through, come through, get through, put through
get through with(phrv) ทำเสร็จด้วย, See also: เสร็จด้วย, Syn. go through, take through

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get throughExcuse me. May I get through?
get throughHe could not get through his work, though the examination was near.
get throughHe was so fat that he couldn't get through the hole.
get throughHowever often I phone I can't get through.
get throughHow will they get through the cold winter in that tent?
get throughI don't think I can get through all this work by five.
get throughI don't think I shall get through all this work this afternoon.
get throughI don't think I will get through all this work this afternoon.
get throughIf I can get through with my exams, I'll take a long vacation.
get throughI have a lot of work to get through today.
get throughI have to get through with the work by tomorrow.
get throughI hope he will get through the exam.
get throughI'll get through it.
get throughI'll get through the work in an hour.
get throughI must get through with reading the book till tomorrow.
get throughIt is hard to get through the work in an hour.
get throughI tried to call him. But the lines were busy, and I could not get through.
get throughI tried to reach you on the phone but I was unable to get through.
get throughI want you to wait for me until I get through with work at 7.
get throughI will get through with my homework before he comes.
get throughI will watch TV as soon as I get through my job.
get throughNow that we've got off the mark, we must get through this work.
get throughOperator, I'm trying to get through to Boston.
get throughThe widow had to get through a lot of hardships.
get throughWe have to look the future straight in the eye and prepare to get through the coming crisis.
get throughWe managed to get through to each other.
get throughWe will get through the jungle somehow.
get throughWhen did you get through with your engineering problem?
get throughWhen I can get through my exams, I will take a long vacation.
get throughWhen I get through with my work I'll call you.
get throughWhen will you get through with work?
get throughWondering if my daughter had arrived safely I tried to call her but couldn't get through.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通过[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
过关[guò guān, ㄍㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ, / ] to pass a barrier; fig. to get through (an ordeal); to pass (a test), #9,950 [Add to Longdo]
过冬[guò dōng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] to get through the winter, #16,749 [Add to Longdo]
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by, #40,527 [Add to Longdo]
幸进[xìng jìn, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to get through by luck; to be promoted by a fluke [Add to Longdo]
打不通[dǎ bu tōng, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, ] cannot get through (on phone) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winter {m} | über den Winter kommenwinter | to get through the winter [Add to Longdo]
Zoll {m} | Zoll bezahlen | Zoll umgehen | durch den Zoll kommen | Zölle und sonstige Abgabencustoms; duty | to pay customs | to avoid customs duty | to get through the customs | customs and excise dues [Add to Longdo]
mit Mühe absolvierento get through [Add to Longdo]
dringen | dringend | gedrungen | er/sie/es dringt | ich/er/sie/es drang | er/sie/es ist/war gedrungen | ich/er/sie/es drängeto come through; to get through | coming through; getting through | came through; got through | he/she/it comes through; he/she/it gets through | I/he/she/it came through | he/she/it has/had come through | I/he/she/it would come through [Add to Longdo]
durchkommen; eine Telefonverbindung bekommento get through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through [Add to Longdo]
済ませる[すませる, sumaseru] (v1,vt) to finish; to make an end of; to get through with; to let end; (P) [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get through
   v 1: finish a task completely; "I finally got through this
      homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up},
      {finish off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish
      up}]
   2: spend or pass, as with boredom or in a pleasant manner; of
     time [syn: {while away}, {get through}]
   3: succeed in reaching a real or abstract destination after
     overcoming problems; "We finally got through the bureaucracy
     and could talk to the Minister" [syn: {get through}, {come
     through}]
   4: be in or establish communication with; "Our advertisements
     reach millions"; "He never contacted his children after he
     emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
     hold of}, {contact}]
   5: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top