ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*geschichte*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geschichte, -geschichte-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
History~ Geschichte schreiben ~ Man of La Mancha (1972)
The story?Die Geschichte? Funny Farm (1988)
Good story.Gute Geschichte. Viper (2014)
which was first published in German under the title "Die Unendliche Geschichte."ขายครั้งแรกในเยอรมัน ภายใต้ชื่อ "จินตนาการไม่รู้จบ" Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Geschichte.ไม่รู้จบ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
We are all of us caught up in the suspense of this horror fiction.Aber lassen Sie die Zeugin erzählen! Ihre Schauer-Geschichte ist sehr spannend. Witness for the Prosecution (1957)
- And today you told a new story entirely. The question is, Frau Helm, were you lying then, are you lying now?Und Sie erzählen uns heute eine neue Geschichte. Witness for the Prosecution (1957)
And that travel agency business doesn't help either. Cigar?Die Geschichte mit dem Reisebüro hat viel verdorben. Witness for the Prosecution (1957)
- It's a little too neat, too tidy, and altogether too symmetrical, that's what's wrong with it.Was ist nicht richtig? Die Geschichte ist zu einfach. Es passt alles zu gut zusammen. Witness for the Prosecution (1957)
No, not now. Don't make a scene.Bitte, jetzt keine Geschichten! Montparnasse 19 (1958)
But what a business! All that because of my nude.Aber was für eine Geschichte wegen meines Akts! Montparnasse 19 (1958)
Let the local authorities figure it out, Jeff.Lass sich doch die örtlichen Behörden mit der Geschichte beschäftigen, Jeff. Fiend Without a Face (1958)
But his background, his training...Es ist nur so ein Gefühl aber sein Studium, seine Vorgeschichte... Ach, Jeff! Fiend Without a Face (1958)
It's a terrible story.Es ist eine grauenhafte Geschichte. Fiend Without a Face (1958)
You can't shut down a whole atomic power plant on such a wild theory.Sie können doch nicht die ganze Atomradarstation außer Betrieb setzen wegen so einer wilden Geschichte. Fiend Without a Face (1958)
Who would believe such a fantastic story?Wer würde eine derart fantastische Geschichte glauben? Fiend Without a Face (1958)
Oh, not about our little adventures.Aber nicht wegen Ihrer Geschichten. Inspector Maigret (1958)
I called him around midnight, and told him a story.Ich rief ihn um Mitternacht an und erfand eine Geschichte. Inspector Maigret (1958)
Oh, the classic story.Klassische Geschichte. Inspector Maigret (1958)
You came to see me all right. But only to tell me tales.- Um mir Geschichten aufzutischen. Inspector Maigret (1958)
that's another story.das ist eine andere Geschichte. Mon Oncle (1958)
Always the same story, I can't take it anymore.Immer die gleiche Geschichte, ich kann's nicht mehr hören. Mon Oncle (1958)
I know some very good stories.Ich, ich kenne hübsche Geschichten. Mon Oncle (1958)
I understand that in my absence, you are to see a play based on the story, "Dip in the Pool."In meiner Abwesenheit werden Sie einen Film sehen, der auf die Geschichte "Ein riskanter Sprung" basiert. Dip in the Pool (1958)
That's an investment based on a knowledge of the market, the soundness of the stocks... You have detailed reports and a complete history of the company to guide you.Das ist eine Kapitalanlage, die auf der Kenntnis des Markts, der Zuverlässigkeit der Aktien und auf detaillierten Berichten der Geschichten der Firmen basiert. Dip in the Pool (1958)
You will be pleased to know that our story had a happy ending.Sie werden erfreut sein, wenn ich Ihnen sage, dass die Geschichte ein Happy End hat. Dip in the Pool (1958)
Tonight's narrative is called "Design For Loving. "Unsere heutige Geschichte heißt: "Eine Marionetten-Bescherung". Design for Loving (1958)
That story is a somewhat disturbing one, but only to people.Diese Geschichte war ganz schön beunruhigend. Aber nur für Menschen. Unsere nächste Geschichte ist ebenfalls beunruhigend. Design for Loving (1958)
Fortunately for me, he slipped his collar and disappeared in a herd of Percheron.Glücklicherweise hat er sein Halsband abgestreift und ist verschwunden. Das ist das Ende unserer Geschichte. Design for Loving (1958)
Would you folks like to hear a story?Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Geschichte erzähle? Don't Interrupt (1958)
Now, if you can manage not to interrupt while Mr. Kilmer's telling his story.Unterbrich Mr. Kilmer nicht, wenn er uns gleich seine Geschichte erzählt. Don't Interrupt (1958)
Now, look, we'll let you sit here and listen to Mr. Kilmer's story, and then we'll decide whether you've earned it or not.Du hörst dir erst die Geschichte an und danach bekommst du ihn. Don't Interrupt (1958)
Now, about this story.Nun zu meiner Geschichte. Don't Interrupt (1958)
It ain't got much point to it, anyway.Die Geschichte muss man selbst erlebt haben. Don't Interrupt (1958)
They hauled me on board and that's the end of the story.Sie nahmen mich mit und so endet die Geschichte. Don't Interrupt (1958)
I enjoyed that story very much, sir. I enjoyed it very much indeed.Mir hat Ihre Geschichte ausgesprochen gut gefallen, Sir. Don't Interrupt (1958)
If you've enjoyed our story or any of this trivia, perhaps you'll be interested in tuning in next week, when we shall have more of the same.Wenn Ihnen unsere Geschichte gefallen hat, können Sie ja in der nächsten Woche wieder einschalten, wenn wir eine neue Geschichte für Sie haben. Don't Interrupt (1958)
Next week we shall be back with another story...Nächste Woche präsentieren wir Ihnen eine neue Geschichte. Lamb to the Slaughter (1958)
Next week we shall have another story and I promise to be here on time.In der nächsten Woche werde ich pünktlich mit einer neuen Geschichte zurück sein. Little White Frock (1958)
I believe your story, Harry.Ich glaube dir deine Geschichte, Harry. Poison (1958)
This evening's entertainment well suits this sunny and bucolic atmosphere.Unsere heutige Geschichte passt gut zu der sonnigen und ländlichen Atmosphäre. Sie trägt den Titel: Post Mortem (1958)
That's right. I've been assigned to do a human interest story on your winning the sweepstakes.Ich würde gerne eine Geschichte über Ihren Sieg bei den Irish Sweepstakes schreiben. Post Mortem (1958)
I'll be back next week with another story.In der nächsten Woche gibt es eine andere Geschichte. Bis dann! Post Mortem (1958)
Like our prologue, tonight's story touches on real estate.Wie in unserem Prolog, geht es in der heutigen Geschichte um Immobilien. The Right Kind of House (1958)
While you're drinking it I'll tell you the history of this house.Bei einem Gläschen könnte ich Ihnen die Geschichte des Hauses erzählen. The Right Kind of House (1958)
It's a strange story, Mrs. Grimes.Eine seltsame Geschichte, Mrs. Grimes. The Right Kind of House (1958)
If you'd been smart, Mrs. Grimes, you'd have phoned them before you told me the story.Wenn Sie schlauer gewesen wären, hätten Sie sie angerufen, - bevor Sie die Geschichte erzählten. The Right Kind of House (1958)
However, I shall be back again next time with another story.Trotzdem werde ich beim nächsten Mal wieder eine neue Geschichte für Sie haben. Together (1958)
And second, you can write to New York... and tell them that you're covering the most tremendous story... and you can't leave until you've finished it.2. kannst du nach New York schreiben, sag, dass du die aufregendste Geschichte schreibst und dass du erst gehst, wenn sie fertig ist. Another Time, Another Place (1958)
I wonder if it would be a good idea... to use the scripts as part of a bigger story.Ich frage mich, ob es eine gute Idee wäre, die Manuskripte als Teil einer Geschichte zu verwenden. Another Time, Another Place (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stammesgeschichte { f } | Stammesgeschichten { pl }(adj) ระบบเชื้อชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuergeschichte { f }; Abenteurergeschichte { f }adventure story [Add to Longdo]
Apostelgeschichte { f }Acts of the Apostles [Add to Longdo]
Detektivgeschichte { f }mystery story [Add to Longdo]
Ding { n }; Geschichte { f }concern [Add to Longdo]
Ende { n }; Zweck { m }; Ziel { n } (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]
Entstehungsgeschichte { f }history of origins [Add to Longdo]
Entwicklungsgeschichte { f }history of development [Add to Longdo]
Erzählung { f }; Geschichte { f } | Erzählungen { pl }narrative | narratives [Add to Longdo]
Film/Buch über die Vorgeschichte eines erfolgreichen Films/Buchesprequel [Add to Longdo]
Frühgeschichte { f }early history [Add to Longdo]
Geistesgeschichte { f }intellectual history [Add to Longdo]
Geschichte { f }; Story { f }; Schwank { m } | Geschichten { pl } | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]
Geschichte { f } | Geschichten { pl }tale | tales [Add to Longdo]
Geschichte { f } | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history [Add to Longdo]
Krimi { m }; Kriminalgeschichte { f }mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Krimi { m }; Schauerroman { m }; Schauergeschichte { f }thriller [Add to Longdo]
Kulturgeschichte { f }cultural history [Add to Longdo]
Kunstgeschichte { f }art history [Add to Longdo]
Kurzgeschichte { f } | Kurzgeschichten { pl }short story | short stories [Add to Longdo]
Lebensgeschichte { f }story of someone's life [Add to Longdo]
eine Leidensgeschichtea tale of woe [Add to Longdo]
Lügengeschichte { f }cock and bull story [Add to Longdo]
Naturgeschichte { f }natural history [Add to Longdo]
Pointe { f } (einer Geschichte)(main) point (of a story) [Add to Longdo]
Religionsgeschichte { f }history of religion [Add to Longdo]
Schöpfungsgeschichte { f }; Genesis { f }genesis [Add to Longdo]
Spukgeschichte { f }; Gespenstergeschichte { f }; Geistergeschichte { f } | Spukgeschichten { pl }ghost story | ghost stories [Add to Longdo]
Stammesgeschichte { f } | Stammesgeschichten { pl }phylogeny | phylogenies [Add to Longdo]
Tiergeschichte { f }animal story [Add to Longdo]
Titelgeschichte { f }cover story [Add to Longdo]
Urgeschichte { f }; Vorgeschichte { f }prehistory [Add to Longdo]
Vorgeschichte { f }case history [Add to Longdo]
Weltgeschichte { f }world history [Add to Longdo]
Wissenschaftsgeschichte { f }history of science [Add to Longdo]
Zeitgeschichte { f }chronicle [Add to Longdo]
anschichten; anhäufen | anschichtend; anhäufend | angeschichtet; angehäuftto pile up | piling up | piled up [Add to Longdo]
sich ausdenken; erfinden | sich eine Geschichte ausdenkento make up | to make up a story [Add to Longdo]
geschichtetstratified [Add to Longdo]
geschichtet; häufte anpiled [Add to Longdo]
eine nachdenkliche Geschichtea story for reflection [Add to Longdo]
umgruppieren; umschichten | umgruppierend; umschichtend | umgruppiert; umgeschichtet | gruppiert um | gruppierte umto regroup | regrouping | regrouped | regroups | regrouped [Add to Longdo]
Das ist eine schöne Geschichte!That's a pretty mess! [Add to Longdo]
Die Geschichte hat einen langen Bart.That story is as old as the hills. [Add to Longdo]
Die Geschichte geht so...So the story runs... [Add to Longdo]
Es schadet nie, eine gute Geschichte zweimal zu erzählen.A good tale is none the worse for being told twice. [Add to Longdo]
Welch traurige Geschichte!How sad a fate! [Add to Longdo]
Krankengeschichte { f } [ med. ]case history [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
[し, shi] Geschichte, Chronik [Add to Longdo]
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (Geschichte_einer_Blutrache) [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
既往症[きおうしょう, kioushou] Krankengeschichte (eines Patienten) [Add to Longdo]
日本史[にほんし, nihonshi] japanische_Geschichte [Add to Longdo]
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
昔話[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]
歴史[れきし, rekishi] Geschichte [Add to Longdo]
沿革[えんかく, enkaku] Geschichte, Entwicklung [Add to Longdo]
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]
物語[ものがたり, monogatari] Geschichte, Erzaehlung [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]
由緒[ゆいしょ, yuisho] Geschichte, Herkunft, Abstammung [Add to Longdo]
短編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]
[き, ki] Bericht, Geschichte [Add to Longdo]
落語[らくご, rakugo] (jap.) komische Geschichtenerzaehlung [Add to Longdo]
[はなし, hanashi] Gespraech, Geschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Geschichte /gəʃiçtə/ 
   concern; history; narrative; story; tale

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top