ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*genehmigung*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genehmigung, -genehmigung-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course with my parole officer's consent...Verständlich! Mit Genehmigung des Kommissariats. Big Deal on Madonna Street (1958)
The certificate will be ready tomorrow.Die Genehmigung wird morgen da sein. Les tricheurs (1958)
I am not the governor. I can do nothing without approval.Ich bin nicht Stadthalter. ich kann ohne Genehmigung nichts unternehmen. Ben-Hur (1959)
Then get it.Dann hol dir die Genehmigung. Ben-Hur (1959)
I need a routing from the EP.Ich brauche eine Fahrgenehmigung von der EP. It Happened to Jane (1959)
She asked for a routing.Sie hat nach einer Fahrgenehmigung gefragt. It Happened to Jane (1959)
I think we can route the little lady.Hm, die kleine Dame soll ihre Fahrgenehmigung erhalten. It Happened to Jane (1959)
Routing of 97.Genehmigung für den 97er. It Happened to Jane (1959)
Send this routing.Senden Sie diese Fahrgenehmigung. It Happened to Jane (1959)
Here's your orders.Hier ist deine Fahrgenehmigung. It Happened to Jane (1959)
You are authorized to pass the night with your wife within the limits of the company storeroom.Mit Sondergenehmigung erlaube ich dir Ruhe und ein Einzelzimmer bis zum Weckruf morgen Früh. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Sir, request permission to get underway.- Sir, ich bitte um Genehmigung, auslaufen zu dürfen. Operation Petticoat (1959)
You got to have a pass to come in here.Sie brauchen eine Genehmigung, um hier rein zu dürfen. The Tingler (1959)
- Yes. I - I have finished.- Ja, ich habe die Genehmigung. Peeping Tom (1960)
We have the permission of the Curia!Wir haben die Genehmigung der Kurie. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
We need approval from the Führer's headquarters.Wir dürfen sie nur mit Genehmigung des Hauptquartiers einsetzen. The Longest Day (1962)
He will not release the panzers without the Führer's approval and the Führer is still asleep!Er weigert sich, sie ohne Genehmigung des Führers freizugeben... und der Führer schläft noch immer! The Longest Day (1962)
You are cleared to land.Sie haben Genehmigung zum Landen. My Geisha (1962)
For instance... So you wouldn't have to request special leave of absence from your office... we've arranged to fit in these interrogations, outside your normal working hours.Um Ihnen zu ersparen, Ihr Büro um Genehmigung zu bitten, haben wir es so eingerichtet, dass dieses Verhör außerhalb Ihrer Arbeitsstunden stattfindet. The Trial (1962)
What's holding us up now is the new form of this travel permit.Aber die Reisegenehmigung macht uns zu schaffen. The Great Escape (1963)
- Permission to be on Reich property.- Eine Aufenthaltsgenehmigung. The Great Escape (1963)
Well, with your permission, sir, I think I'll all on kive.Mit Ihrer Genehmigung, Sir, werde ich Rives rufen. The Great Escape (1963)
Don't wander around!Es ist nicht erlaubt, hier ohne Genehmigung herumzulaufen. Atragon (1963)
Those Indians need my permission to leave the reservation.- Die Indianer wissen, dass sie meine Genehmigung brauchen. McLintock! (1963)
The law is very clear.- Sie brauchen meine Genehmigung. McLintock! (1963)
You don't have to get permission.Ach, was heißt Genehmigung. The Thrill of It All (1963)
Did I give false permits?Habe ich etwa falsche Genehmigungen erteilt? Cheryomushki (1963)
This is an authorization, signed by Paul's mother.Dies ist eine von Pauls Mutter unterschriebene Genehmigung. Children of the Damned (1964)
For us, and for our tragedy, here stooping to your clemency, we beg your hearing patiently.Für uns und unsre Vorstellung Mit untertäniger Huldigung ersuchen wir um Genehmigung. Hamlet (1964)
What?- Und das ohne Genehmigung? Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
I wanna see your driver's license, pilot license transport license, hangar license, building license see your "license" license.Ich will Ihre Führerscheine sehen, die Pilotenlizenzen, LKW-Führerscheine, Hangar- genehmigungen, Baugenehmigungen, die Genehmigungen für die Genehmigungen. Sex and the Single Girl (1964)
Do you have a licence to sell these balloons?Haben Sie eine Genehmigung, um Ballons zu verkaufen? A Shot in the Dark (1964)
Licence?Genehmigung? A Shot in the Dark (1964)
contracts, licenses, ID cards, permits, deeds, certifications, registrations, carry permits, union cards, testimonials, bills, IOUs, temporary permits, letters of consent, income statements, certificates of custody, even proof of pedigree.Verträge, Führerscheine, Identitätskarten, Lizenzen, Ermächtigungen, Genehmigungen, Registrierungen, Bewilligungen, Woman in the Dunes (1964)
I've been advised your personal authorization is now required.Es hieß, Ihre Genehmigung sei dafür jetzt erforderlich. The Train (1964)
I must warn you, Colonel. If conditions at the front become more critical, I will rescind this authorization.Wenn es an der Front kritisch wird, widerrufe ich die Genehmigung. The Train (1964)
The general explained it might be necessary to rescind the authorization for my train.Der General meinte, es sei vielleicht nötig, die Genehmigung für meinen Zug zu widerrufen. The Train (1964)
Then we enter without the landlords admission.Dann gehen wir ohne Genehmigung des Hausherren. Ruf der Wälder (1965)
Meantime, by authority of the Federal Communications Commission, and the grace of a kindly Providence, which gave me the power of not having to listen to people, I am now going off the air.Währenddessen, mit amtlicher Genehmigung des Bundesamtes für Kommunikation, und aus Gnaden der gütigen Vorsehung, die mir die Kraft verlieh, anderen nicht zuhören zu müssen, beende ich jetzt die Sendung. That Darn Cat! (1965)
Uh... we need your approval. Approval for what?- Wir brauchen Ihre Genehmigung. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
No one is allowed in there without the orders of the commandant.Niemand betritt das Gelände ohne die Genehmigung des Kommandanten. Oil for the Lamps of Hogan (1965)
Heil Hitler. Sir, I regret, we must have written authorization to release the prisoner.Wir brauchen eine Genehmigung, um die Gefangene zu entlassen. The Scientist (1965)
Here's the okay from Washington... on our latest ham operator application. Call letters are W6XRL4.Hier ist die Genehmigung aus Washington für den Betrieb eines Funkgeräts W6XRL04. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
We have a permit for our excavations.Wir haben eine Genehmigung für unsere Ausgrabungen. The Diamond Smugglers (1966)
Processing my permits, providing me with transportation.Meine Genehmigungen bearbeiten, Transport zur Verfügung stellen. Revenge of the Leopard (1966)
Well, here's your pass into the reserve and a road map.Hier ist Ihre Genehmigung für das Reservat und eine Straßenkarte. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
You haven't got a permit.Du hast keine Genehmigung. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
And then I'm going to get a permit and I'm gonna kill your Madam Penbrook or whatever you call her.Dann lasse ich mir eine Genehmigung ausstellen und dann erledige ich eure... Eure Madam Penbrook, oder wie auch immer ihr sie nennt. The Killer Lion (1966)
I mean, get a permit to kill Penbrook?Eine Genehmigung zu bekommen, um Penbrook zu erlegen? The Killer Lion (1966)
Now, that cat headed onto game-reserve property and I want a permit to track her down.Die Löwin drang in geschütztes Wildgebiet ein, und ich will die Genehmigung, sie zu erlegen. The Killer Lion (1966)

German-Thai: Longdo Dictionary
Genehmigung(n) |die , pl. Genehmigungen| การอนุญาต, Syn. die Zulassung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval [Add to Longdo]
Aufenthaltsgenehmigung {f}residence permit [Add to Longdo]
Ausführungsgenehmigung {f}model approval [Add to Longdo]
Ausfuhrgenehmigung {f}; Exportgenehmigung {f}export licence; export license [Am.] [Add to Longdo]
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}construction approval [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission [Add to Longdo]
Baugenehmigungsbehörde {f}building permit authority [Add to Longdo]
Baugenehmigungsverfahren {n}proceeding on the granting of permission [Add to Longdo]
genehmigungsbedürftiges Bauvorhabenbuilding development requiring building permission [Add to Longdo]
Betriebsgenehmigung {f}operational approval [Add to Longdo]
Einfuhrgenehmigung {f} | Einfuhrgenehmigungen {pl}import licence | import licences [Add to Longdo]
Funktionsgenehmigung {f}functional approval [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Berechtigung {f}; Recht {n}; Autorisierung {f}; Autorisation {f}authorization [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Erlaubnis {f}permission [Add to Longdo]
Genehmigung {f}approbation [Add to Longdo]
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Billigung {f}; Plazet {n}fiat [Add to Longdo]
Genehmigung {f}consent [Add to Longdo]
mit freundlicher Genehmigung vonby courtesy of [Add to Longdo]
Genehmigungsbehörde {f}approval agency [Add to Longdo]
Genehmigungsbehörde {f}approving authority [Add to Longdo]
Genehmigungsbogen {m}approval sheet [Add to Longdo]
Genehmigungsverfahren {n}licensing procedures [Add to Longdo]
Veranstaltungsgenehmigung {f}organizing permit [Add to Longdo]
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission [Add to Longdo]
Zulassung {f}; Genehmigung {f}; Abnahme {f} | Zulassungen {pl}; Genehmigungen {pl}; Abnahmen {pl} | Zustimmung {f} der Elternapproval | approvals | parental approval [Add to Longdo]
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公認[こうにん, kounin] (amtl.) Anerkennung, (amtl.) Genehmigung [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] amtliche_Genehmigung [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] Erlaubnis, Genehmigung, Konzession [Add to Longdo]
許諾[きょだく, kyodaku] Einwilligung, Genehmigung [Add to Longdo]
認可[にんか, ninka] Genehmigung [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] Genehmigung, Anerkennung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Genehmigung /gəneːmiguŋ/ 
   approbation; approval; consent; permission

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top