ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gelegenheit*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gelegenheit, -gelegenheit-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what, Prosha? You'd better not meddle in our affairs, or you'll have no luck either.Weißt du was, Proscha, mische dich nicht in unsere Angelegenheiten ein, sonst wirst auch du kein Glück haben. Tikhiy Don (1957)
This is your opportunity to make Junior sit up and take notice of you.Endlich hast du die Gelegenheit, dir bei Junior Respekt zu verschaffen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
As your counsel will tell you, Vole, you will very shortly have an opportunity of speaking in your own defence.Vole! Sie haben bald Gelegenheit, sich selbst zu verteidigen. Witness for the Prosecution (1957)
Now you do. You can't pass it up.Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Montparnasse 19 (1958)
Mind your own business!Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Premier mai (1958)
Don't waste this opportunity!Willst du diese Gelegenheit verpassen? Premier mai (1958)
It pains us to watch you waste this chance.Wir wollten nicht, dass du die Gelegenheit verpasst. Premier mai (1958)
But I don't meddle in other people's affairs.Ich mische mich nicht in Ihre Angelegenheiten. Premier mai (1958)
I guess that's all we have to discuss.Ich halte die Angelegenheit damit für erledigt. Fiend Without a Face (1958)
Our next story is also disturbing, and that is why I think I shall take this opportunity to walk my dog.Und deswegen sollte ich die Gelegenheit nutzen, um mit meinem Hund Gassi zu gehen. Ich bin gleich wieder zurück. Design for Loving (1958)
At last, to resolve the matter, we did what now seems a frightfully romantic thing.Wir taten etwas schrecklich Romantisches, um diese Angelegenheit endlich zu klären. Little White Frock (1958)
It can be rather a disagreeable job, Mrs. Archer.Das könnte eine sehr unangenehme Angelegenheit werden, Mrs. Archer. Post Mortem (1958)
My private life is a public matter.Mein Privatleben ist eine öffentliche Angelegenheit. Elevator to the Gallows (1958)
Carala doesn't like snoops. Coming here on a Sunday!M. Carala mag's nicht, wenn man sich in seine Angelegenheiten einmischt. Elevator to the Gallows (1958)
Jim, I'm glad to have this chance to talk to you alone.Ich bin froh, dass wir Gelegenheit haben, uns allein zu unterhalten. The Big Country (1958)
You didn't give me much of a chance, Pat.Du hast mir nicht viel Gelegenheit dazu gegeben, Pat. The Big Country (1958)
- Well, we'll have to take that chance, won't we?Die Gelegenheit müssten wir ausnutzen, nicht wahr? The Blob (1958)
Now look... Now look, sarge, just give me a chance to talk to them, that's all.Hören Sie, Sarge, geben Sie mir nur die Gelegenheit, mit ihnen zu reden. The Blob (1958)
It's a hotel situation.Eine Hotelangelegenheit. Cowboy (1958)
Leave this unfortunate case alone.Lassen Sie die Hände von dieser unglückseligen Angelegenheit! It Happened in Broad Daylight (1958)
- As you wish. That is now your private matter.Das ist Ihre Privatangelegenheit. It Happened in Broad Daylight (1958)
This is about an inheritance.Es geht um eine Erbschaftsangelegenheit. It Happened in Broad Daylight (1958)
I'm just causing trouble.Ich bereite nur Ungelegenheiten. Eve Wants to Sleep (1958)
Messy business.Fiese Angelegenheit. Houseboat (1958)
WELL, YOU SEE WHAT I MEAN, PETE?Es ist eine großartige Gelegenheit für mich. How to Make a Monster (1958)
AND COME BACK HERE TO YOUR HOUSE.Ins Polizeipräsidium? ! Eine Routineangelegenheit. How to Make a Monster (1958)
"IS APPREHENDED BY POLICE."Ihm einen Job zu besorgen, ist meine Angelegenheit. How to Make a Monster (1958)
-Why can't I go with you? This is a very delicate and diplomatic matter.Dese Angelegenheit erfordert Diplomatie. Indiscreet (1958)
You know, when you come to think of it, It's all very strange.Wie du es auch nimmst, die Angelegenheit ist sehr verzwickt. Indiscreet (1958)
And while you are there, will you please give a message to my rival.Bei der Gelegenheit bestelle meinem Rivalen einen Gruß. Indiscreet (1958)
It's my impression that in other matters you command rather than approach.In anderen Angelegenheiten befragen Sie nicht, sondern befehlen. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Surely that was a great opportunity for making converts.Eine gute Gelegenheit, um Leute zu bekehren. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
My conscience is my own affair and theirs is theirs and yours is yours.Mein Gewissen ist meine Angelegenheit, das gilt für die Bewohner und für Sie auch. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
You never miss an opportunity, do you? You do your work.- Sie lassen keine Gelegenheit aus. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I think this is a more appropriate occasion.Ich denke, diese Gelegenheit eignet sich besser dafür. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
So, let's get this straight now.Hör mal, Matakishi. Wir müssen die bewusste Angelegenheit noch regeln. The Hidden Fortress (1958)
What?Welche Angelegenheit meinst du? The Hidden Fortress (1958)
If we want to get rid of him, now's our chance.Jetzt ist die Gelegenheit, sich davonzumachen. Pst. The Hidden Fortress (1958)
Jake, when you left to take care of that personal business was it to get him out of jail?Jake, die persönliche Angelegenheit, wegen der du abgereist bist, war das seine Befreiung aus dem Gefängnis? The Law and Jake Wade (1958)
We're not going to have much chance to talk anyway.Wir werden kaum Gelegenheit haben, miteinander zu reden. The Law and Jake Wade (1958)
I used to love it but lately there have been no opportunities.Ich habe es früher geliebt, aber hatte in letzter Zeit keine Gelegenheit. Me and the Colonel (1958)
Right this minute, dear funny, adorable Monsieur Samuel Jacobowsky, there is an opportunity.Genau in diesem Moment, lieber witziger, hinreißender Monsieur Samuel Jakobowsky, gibt es eine Gelegenheit. Me and the Colonel (1958)
In civilian things, Samuel, you are clever.In Zivilangelegenheiten sind Sie klug, Samuel. Me and the Colonel (1958)
But in military things, I am more clever.Aber in Militärangelegenheiten bin ich klüger. Me and the Colonel (1958)
I'll give you the opportunity to improve your marks.Ich gebe euch heute Gelegenheit, eure Noten zu verbessern. Mädchen in Uniform (1958)
"'I'll become a mother, a real mother, if you only give me the chance.'"'ich werde eine Mutter sein, wenn Sie mir die Gelegenheit dazu geben.' Rock-a-Bye Baby (1958)
And, O Lord, bless the men of this congregation who are unable to attend because of, uh, pressing business.Und, oh Herr, segne auch die Männer dieser Gemeinde, die wegen dringender Angelegenheiten nicht anwesend sein können. Thunder Road (1958)
I won't give you the chance to test your authority in this matter.Ich werde Ihnen keine Gelegenheit geben, Ihre Autorität auszuspielen. Touch of Evil (1958)
You said in your letter that it was urgent I see you right away.Sie haben in Ihrem Brief geschrieben, dass die Angelegenheit dringend wäre. The Crawling Eye (1958)
The first opportunity he got, he took a meat axe to the old woman.Bei der ersten Gelegenheit ging er mit einer Axt zu der Frau. The Crawling Eye (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgelegenheit { f }remoteness [Add to Longdo]
Abgelegenheit { f }; Einsamkeit { f }isolation [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Sache { f }concern [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Geschäft { n } | Angelegenheiten { pl } | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Sache { f }; Problem { n }business [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Geschäft { n }pidgin [Add to Longdo]
Anlass { m }; Anlaß { m } [ alt ]; Gelegenheit { f }occasion [Add to Longdo]
Berater { m }; Beraterin { f } | Berater für Druckangelegenheitenconsultant | printing consultant [Add to Longdo]
Fall { m }; Angelegenheit { f }instance [Add to Longdo]
Familienangelegenheit { f }family affair [Add to Longdo]
Geldangelegenheit { f } | Geldangelegenheiten { pl }financial matter | financial matters [Add to Longdo]
Gelegenheit verpassento miss the boat [ fig. ] [Add to Longdo]
Gelegenheit { f } | Gelegenheiten { pl } | bei erster Gelegenheit | die Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen; eine Gelegenheit beim Schopfe packen | eine Gelegenheit beim Schopf ergreifen | die Gelegenheit verpassenopportunity | opportunities | at the first opportunity | to jump at the chance | to take an opportunity; to seize an opportunity | to snatch at an opportunity | to seize an opportunity with both hands | to miss the opportunity [Add to Longdo]
Gelegenheit { f }; Anlass { m } | Gelegenheiten { pl } | bei verschiedenen Gelegenheitenoccasion | occasions | on several occasions [Add to Longdo]
Gelegenheit { f }; Möglichkeit { f } | Gelegenheiten { pl }chance | chances [Add to Longdo]
bei Gelegenheitsome time; at your convenience; in your time [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeit { f }casual work [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeit { f }occasional job [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiten { pl }odd jobs [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiten verrichtendjobbing [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter { m }; Gelegenheitsarbeiterin { f }casual worker; casual labourer [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter { m }jobber [Add to Longdo]
Gelegenheitsdieb { m } | Gelegenheitsdiebe { pl }petty criminal | petty criminals [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf { m }chance purchase [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf { m }; Kauf { m }; Abmachung { f }bargain [Add to Longdo]
Kaufgelegenheit { f }; Gelegenheit { f } | Kaufgelegenheiten { pl }; Gelegenheiten { pl }opportunity | opportunities [Add to Longdo]
Kochgelegenheit { f }cooking facilities [Add to Longdo]
Mitfahrgelegenheit { f } | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift [Add to Longdo]
Möglichkeit { f }; Gelegenheit { f }facility [Add to Longdo]
seine Nase in jds Angelegenheiten steckento pry into sb.'s affairs [Add to Longdo]
Rechtsangelegenheit { f }legal matter [Add to Longdo]
Sache { f }; Angelegenheit { f } | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Sache gut machen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | Sachen umherwerfenmatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the point | to get down to brass tacks | to get down to the nitty-gritty | to send things flying [Add to Longdo]
Schlafgelegenheit { f } | Schlafgelegenheiten { pl }sleeping accommodation | sleeping accommodations [Add to Longdo]
Sitzgelegenheit { f }seats; seating [Add to Longdo]
Staatsangelegenheit { f } | Staatsangelegenheiten { pl }state affair | state affairs [Add to Longdo]
Ungelegenheit { f }inopportuneness [Add to Longdo]
Unternehmensangelegenheiten { pl }; Firmenangelegenheiten { pl }corporate affairs [Add to Longdo]
Verwaltungsangelegenheiten regelnto administer [Add to Longdo]
Vorgang { m }; Gelegenheit { f }instance [Add to Longdo]
Waschgelegenheit { f } | Waschgelegenheiten { pl }washing facility | washing facilities [Add to Longdo]
Wohngelegenheit { f }accommodation [Add to Longdo]
bedauerliche Angelegenheit { f }unfortunate matter [Add to Longdo]
ergreifen (Gelegenheit)to embrace [Add to Longdo]
meine Privatangelegenheitenmy private affairs [Add to Longdo]
nichts zu melden haben (in dieser Angelegenheit)to have no say (in that matter) [Add to Longdo]
eine Angelegenheit ruhen lassento let a matter rest [Add to Longdo]
ungenutzt; ungenützt { adj } | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by [Add to Longdo]
(Vorteil; Gelegenheit) wahrnehmento use; to seize [Add to Longdo]
Das sind kleine Fische (problemlose Angelegenheit).That's no big deal. [Add to Longdo]
Die Angelegenheit wird überprüft.The matter is under consideration. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
事項[じこう, jikou] -Sache, Angelegenheit, -Artikel [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
[ぎ, gi] REGEL, ZEREMONIE;, ANGELEGENHEIT [Add to Longdo]
厚相[こうしょう, koushou] Minister_fuer_soziale_Angelegenheiten [Add to Longdo]
大事[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
契機[けいき, keiki] Gelegenheit, Anlass [Add to Longdo]
家事[かじ, kaji] Familienangelegenheiten, Hausarbeit [Add to Longdo]
席上[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]
庶務[しょむ, shomu] allgemeine_Angelegenheiten [Add to Longdo]
[おり, ori] Gelegenheit [Add to Longdo]
拍子[ひょうし, hyoushi] -Takt, -Tempo, passende_Gelegenheit [Add to Longdo]
時宜[じぎ, jigi] die_rechte_Zeit, die_rechte_Gelegenheit [Add to Longdo]
案件[あんけん, anken] Sache, Angelegenheit, -Fall [Add to Longdo]
[はた, hata] GELEGENHEIT, MASCHINE [Add to Longdo]
機会[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
潮時[しおどき, shiodoki] Gezeiten, gute_Gelegenheit [Add to Longdo]
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
用件[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
私事[しじ, shiji] Privatangelegenheit [Add to Longdo]
[ふし, fushi] JAHRESZEIT, GELEGENHEIT, GRUNDSATZ, PARAGRAPH, STROPHE [Add to Longdo]
要件[ようけん, youken] wichtige_Angelegenheit, Vorbedingung [Add to Longdo]
諸事[しょじ, shoji] verschiedene_Sachen, verschiedene_Angelegenheiten [Add to Longdo]
財務[ざいむ, zaimu] finanzielle_Angelegenheit [Add to Longdo]
軍事[ぐんじ, gunji] Militaerangelegenheit, Militaer-, Kriegs- [Add to Longdo]
都合[つごう, tsugou] Umstaende, Gelegenheit, Grund [Add to Longdo]
[さい, sai] ZEIT, GELEGENHEIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gelegenheit /gəleːgənhait/ 
   chance; facility; instance; occasion; opportunity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top