ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fountain pen*

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fountain pen, -fountain pen-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fountain pen[N] ปากกาหมึกซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fountain penn. ปากกาหมึกซึม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ Always - Sunset on Third Street (2005)
My very own fountain penปากกาหมึกซึมของผม Always - Sunset on Third Street (2005)
Mister, thank you for the fountain penน้าครับ ขอบคุณสำหรับปากกาหมึกซึม ตอนแรก Always - Sunset on Third Street (2005)
I mean, who the hell writes with a fountain pen anymore?ดูสิ,ไม่มีใครที่ไหน เขียนหนังสือด้วยปากกาหมึกซึมอีกแล้ว Duplicity (2009)
It's a fountain pen.เป็นปากกาหมึกซึมน่ะ Episode #1.1 (2010)
By any chance, yesterday, in front of the hotel, did anyone pickup a fountain pen?ใครก็ได้ เมื่อวานนี้มีใครเจอปากกาหมึกซึม ตกอยู่หน้าโรงแรมบ้างไม๊คะ? Episode #1.1 (2010)
I dropped my fountain pen then.ฉันทำปากกาตกน่ะค่ะ Episode #1.1 (2010)
Has anyone seen this person's fountain pen around the hotel?มีใครเห็นปากกาของเธ้บ้างไม๊ ตกอยู่แถวๆโรงแรมน่ะ? Episode #1.1 (2010)
Hey Shim Gun Wook, the fountain pen you gave me doesn't even work.นี่ฉันเอง ปากกที่คุณให้ฉันมามันใช้ไม่ได้แล้ว Episode #1.4 (2010)
You gave me this fountain pen, right?คุณให้ปากกาฉันใช่ไหมค่ะ? Episode #1.16 (2010)
Honey, honey... that's the nib of a fountain pen.ที่รัก,ที่รัก... นั่นมันปลายของปากกาหมึกซึม The Partners in the Divorce (2012)
He was stabbed in the neck with a fountain pen?เขาถูกแทงที่คอ ด้วยปากกาหมึกซึม ช่าย,หรือถูกลอบสังหารโดยโป๊ป The Partners in the Divorce (2012)
Or stabbed in the neck with a fountain pen.หรือถูกแทงที่คอ ด้วยปากกาหมึกซึม The Partners in the Divorce (2012)
One of these fountain pens is missing. Okay.ปากกาหมึกซึมหายไปด้ามหนึ่ง โอเค The Partners in the Divorce (2012)
My hand slipped, but my DNA ended up in the fountain pen, and so did our bad guy's fingernail.มือผมลื่น แต่DNAของผม ไปจบที่ปากกาหมึกซึม ดังนั้น,ของคนร้ายก็เหมือนกัน The Partners in the Divorce (2012)
You don't make it to the ice pick, the decanter or the fountain pen.เธอทำไม่ได้หรอก ไม่ว่าเหล็กแทงน้ำแข็ง ขวดเหล้า หรือปากกาหมึกซึม Resident Evil: The Final Chapter (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fountain penDo you have a fountain pen with you?
fountain penI have lost my new fountain pen.
fountain penIt was this fountain pen that I bought in Paris.
fountain penI've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.
fountain penMy father gave me a new fountain pen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกซึม[N] fountain pen, Example: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกาหมึกซึม[n. exp.] (pākkā meuk seum) EN: fountain pen   FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllfederhalter {m}; Füller {m}fountain pen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) fountain pen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fountain \Foun"tain\ (foun"t[i^]n), n. [F. fontaine, LL.
   fontana, fr. L. fons, fontis. See 2d {Fount}.]
   1. A spring of water issuing from the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. An artificially produced jet or stream of water; also, the
    structure or works in which such a jet or stream rises or
    flows; a basin built and constantly supplied with pure
    water for drinking and other useful purposes, or for
    ornament.
    [1913 Webster]
 
   3. A reservoir or chamber to contain a liquid which can be
    conducted or drawn off as needed for use; as, the ink
    fountain in a printing press, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. The source from which anything proceeds, or from which
    anything is supplied continuously; origin; source.
    [1913 Webster]
 
       Judea, the fountain of the gospel.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Author of all being,
       Fountain of light, thyself invisible. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Air fountain}. See under {Air}.
 
   {Fountain heead}, primary source; original; first principle.
    --Young.
 
   {Fountain inkstand}, an inkstand having a continual supply of
    ink, as from elevated reservoir.
 
   {Fountain lamp}, a lamp fed with oil from an elevated
    reservoir.
 
   {Fountain pen}, a pen with a reservoir in the handle which
    furnishes a supply of ink.
 
   {Fountain pump}.
    (a) A structure for a fountain, having the form of a pump.
    (b) A portable garden pump which throws a jet, for
      watering plants, etc.
 
   {Fountain shell} (Zool.), the large West Indian conch shell
    ({Strombus gigas}).
 
   {Fountain of youth}, a mythical fountain whose waters were
    fabled to have the property of renewing youth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\ (p[e^]n), n. [OE. penne, OF. penne, pene, F. penne,
   fr. L. penna.]
   1. A feather. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A wing. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument used for writing with ink, formerly made of
    a reed, or of the quill of a goose or other bird, but now
    also of other materials, as of steel, gold, etc. Also,
    originally, a stylus or other instrument for scratching or
    graving.
    [1913 Webster]
 
       Graven with an iron pen and lead in the rock. --Job
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A writer, or his style; as, he has a sharp pen.
    "Those learned pens." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The internal shell of a squid.
    [1913 Webster]
 
   6. [Etymol. uncertain.] (Zool.) A female swan; -- contrasted
    with {cob}, the male swan. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Bow pen}. See {Bow-pen}.
 
   {Dotting pen}, a pen for drawing dotted lines.
 
   {Drawing pen}, or {Ruling pen}, a pen for ruling lines having
    a pair of blades between which the ink is contained.
 
   {Fountain pen}, {Geometric pen}. See under {Fountain}, and
    {Geometric}.
 
   {Music pen}, a pen having five points for drawing the five
    lines of the staff.
 
   {Pen and ink}, or {pen-and-ink}, executed or done with a pen
    and ink; as, a pen and ink sketch.
 
   {Pen feather}. A pin feather. [Obs.]
 
   {Pen name}. See under {Name}.
 
   {Sea pen} (Zool.), a pennatula. [Usually written {sea-pen}.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top