Search result for

*food poisoning*

(54 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: food poisoning, -food poisoning-
English-Thai: Longdo Dictionary
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ

English-Thai: Nontri Dictionary
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food poisoningอาหารเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Salmonella food poisoningอาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Staphylococcal food poisoningอาหารเป็นพิษจากสตาฟีโลค็อกคัส [TU Subject Heading]
Food Poisoningอาหารเป็นพิษ,โรคอาหารเป็นพิษ [การแพทย์]
Food Poisoning, Bacterialอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย [การแพทย์]
Food Poisoning, Intoxicationโรคอาหารเป็นพิษจากพิษของแบคทีเรียหรือเชื้อโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Food poisoning is one of the leading causes of death at sea.อาหารเป็นพิษเป็นหนึ่งใน สาเหตุหลัก ๆ ของการตายในทะเล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm at my house in Virginia. I've got food poisoning. Where are you?...แต่เราต้องการพิสูจน์อาวุธเหล่านั้น โดยพวกเขาเอง Edge of Darkness (2010)
Like, "l gotta get to work early." Or, "l think I got food poisoning."หรือ ผมคิดว่ากินอาหารเป็นพิษ Everything Is Broken (2010)
I'm sure it's just food poisoning.ฉันแน่ใจว่า คงเพราะอาหารเป็นพิษ I Haven't Told You Everything (2010)
102... this may be food poisoning.102 คน นี่มันอาหารเป็นพิษแล้วมั้งเนี่ย Epidemiology (2010)
- To rule out food poisoning.- ให้ตัดความเป็นไปได้เรื่องอาหารเป็นพิษ Epidemiology (2010)
Who wants to walk my plank, huh? Hey. Okay, I'm ruling out food poisoning.ใครอยากเดินบนกระดานไม้บ้าง? โอเค ผมว่านั่นไม่ใช่อาหารเป็นพิษแล้ว ทายซิว่าฉันแต่งเป็นใคร Epidemiology (2010)
Maybe this isn't food poisoning.นี่อาจไม่ใช่อาการอาหารเป็นพิษ Now What? (2010)
You got food poisoning from that restaurant, didn't you?เธอคงได้อาหารเป็นพิษจากร้านนั่น เธอรู้ไม๊ Bridesmaids (2011)
I don't think that Brazilian food really gave us food poisoning.ชั้นไม่คิดว่า อาหารบราซิลเลี่ยนนั่นจะทำให้เราอาหารเป็นพิษ Bridesmaids (2011)
She thinks she got food poisoning from that deli and she wanted to make sure I was okay.ท่านคิดว่าอาหารเป็นพิษ จากเมื่อตอนกลางวัน และอยากแน่ใจว่าฉันโอเค The Engagement Reaction (2011)
Your brother had some nasty food poisoning.น้องชายคุณกิน อาหารเป็นพิษเข้าไป Cold Grey Light of Dawn (2011)
You wanna fake food poisoning, let's go with chicken wings?จะแกล้งอาหารเป็นพิษไหม ปีกไก่นะ Can't See the Fae-Rest (2011)
Food poisoning.อาหารเป็นพิษ It Takes a Village (2011)
Food poisoning.ยาพิษในอาหาร Sins of the Fathers (2011)
It's too coincidental to be food poisoning.มันบังเอิญเกินไปที่อาหารเป็นพิษ World Leader Pretend (2011)
Even if all the people in the nation got food poisoning,แม้ว่าทุกคนในชาติมีอาการอาหารเป็นพิษ Episode #1.8 (2011)
We had that huge barbecue and I ended up getting food poisoning, so I was in and out of my tent all night puking, and that's when I saw the two of you ducking into the lake together.เราทำบาบีคิวกินกัน แราฉันก็อาหารเป็นพิษ ต้องออกมานอกเต้นท์อาเจียนทั้งคืน แล้วฉันเห็นคุณกับเธอลงทะเลสาบด้วยกัน Red Dawn (2012)
You may have a touch of food poisoning.คุณควรจะแตะต้องอาหารเป็นพิษบ้าง G.G. (2012)
Or I have food poisoning.หรือแค่อาหารเป็นพิษ Nationals (2012)
Like food poisoning, you throw it up, feel better. I'm sorry.เหมือนอาหารเป็นพิษไง พออ้วกแล้วจะดีขึ้น ขอโทษนะ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
And when he got food poisoning at the Rose Bowl Parade, he begged a deity he doesn't believe in to end his life quickly.และก็ตอนโดนอาหารเป็นพิษที่ Rose Bowl Parade เขาขอร้องพระเจ้าองค์ที่เขาไม่เชื่อ ให้ไม่ทุกข์ทรมานและตายไวๆ The Hawking Excitation (2012)
And actually, I once got food poisoning in Lima at some Italian place, it was Bread...และที่จริง ครั้งนึง ฉันเคยป่วยเป็น อาหารเป็นพิษที่ไลม่า ในร้านอาหารอิตาเลี่ยน Makeover (2012)
Food poisoning.อาหารเป็นพิษ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
When you got food poisoning when we were in Thailand...ตอนที่อาหารเป็นพิษกับเธอ ตอนที่เราอยู่เมืองไทย Green Arrow (2015)
I might have been secretly working with the team, but I didn't exactly lie about the food poisoning.ใช่. ฉันอาจจะทำงานกับทีมอย่างลับๆ แต่ฉันไม่ได้โกหกเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษนะ Green Arrow (2015)
No, he's very sick. He has food poisoning.ไม่ครับ เขาป่วยมาก อาหารเป็นพิษน่ะครับ Wicker Park (2004)
Food poisoningอาหารเป็นพิษน่ะครับ อะไรนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
No more food poisoning, right, Roku?ไม่มีอาหารเป็นพิษแล้ว จริงไหมโรขุ Always - Sunset on Third Street (2005)
ABOUT YOUR LITTLE BOUT OF FOOD POISONING LAST NIGHT.เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษเมื่อคืน Poison Ivy (2007)
I think I might have a touch of food poisoning.ผมว่าต้องเป็นโรค อาหารเป็นพิษแน่ๆเลย The Ten (2007)
It could be some sort of food poisoning or maybe the source is polluted or somethingมันอาจจะเป็นจากอาหารเป็นพิษ หรือ จากมลพิษบางอย่างหรือ อะไรสักอย่าง 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
food poisoningHave you ever had food poisoning?
food poisoningThe entire crew was afflicted with food poisoning.
food poisoningThey are alert to the dangers of food poisoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดสำแดง[V] take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
ป่วง[N] diarrhea, See also: sprue, a deficiency disease, food poisoning, Syn. โรคป่วง, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนล้มตายลงมากเนื่องจากมี โรคป่วงระบาด, Count unit: โรค, Thai definition: โรคลงราก, โรคระบาดมีอาการให้ท้องร่วง และอาเจียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensmittelvergiftung {f} [med.]food poisoning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サルモネラ食中毒[サルモネラしょくちゅうどく, sarumonera shokuchuudoku] (n) salmonella food poisoning [Add to Longdo]
ボツリヌス中毒[ボツリヌスちゅうどく, botsurinusu chuudoku] (n) botulism food poisoning [Add to Longdo]
食あたり;食中り[しょくあたり, shokuatari] (n) food poisoning [Add to Longdo]
食中毒[しょくちゅうどく, shokuchuudoku] (n) food poisoning; (P) [Add to Longdo]
食中毒菌[しょくちゅうどくきん, shokuchuudokukin] (n) bacteria capable of causing food poisoning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  food poisoning
      n 1: illness caused by poisonous or contaminated food [syn:
           {food poisoning}, {gastrointestinal disorder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top