Search result for

*fire's*

(40 entries)
(0.2529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fire's, -fire's-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fire's got it under control. How many vics?ควบคุมไฟได้รึยัง มีผู้เคราะห์ร้ายกี่คน Emotional Rescue (2009)
Look! Look! See, the fire's burning.ดูสิ นั่น มีควันไฟ Centurion (2010)
Man, this fire's making me hungry.คน ไฟ นี้ จะ ทำให้ฉัน หิว I Spit on Your Grave (2010)
The fire's out.เพลิงดับแล้ว Founder's Day (2010)
Yeah, but fire's unpredictable.ใช่ แต่เราคาดการอะไรกับไฟไม่ได้ Devil's Night (2010)
Fire's dying.ไฟจะมอดแล้ว Crying Wolf (2011)
The fire's hotter.เปลวไฟมันร้อนขึ้น The Sun Also Rises (2011)
I'll be warmer when the fire's litข้าจะก่อไฟให้เจ้าจะได้อุ่นขึ้น A Chinese Ghost Story (2011)
Fire's gone cold.ไฟดับจนเย็นแล้ว Proof (2011)
Our fire's got nothing to do with the rest of y'all's.เรื่องที่บ้านฉันไฟไหม้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนายเลย Turn! Turn! Turn! (2012)
In his last 27 arson investigations, he found the fire's origin point.ลากัวร์ต้ายังตามเรื่อง นักชำแหละแห่งท่าเรือไม่เลิก The Dark... Whatever (2012)
Cease fire's over.โดนไฟครอกไปแล้วซิ Fast Times (2012)
Gunfire's died down on Hamra Street, it looks like our guys made it out.คนของเราปลอดภัย Beirut Is Back (2012)
No. Apparently fire's my Kryptonite.ไม่ค่ะ ดูเหมือนไฟจะเป็นจุดอ่อนของฉัน  ()
If that diner fire's a coincidence, it's only 'cause we ain't looking hard enough.ถ้าไฟไหม้ร้านอาหารมื้อเย็นว่า บังเอิญ เป็นเพียง 'ทำให้เราไม่ได้เป็น มองยากพอ. 2 Guns (2013)
Oh. Fire's nice, eh?ก่อไฟไว้ด้วย แจ๋วเลย Tracks (2013)
She was Baelfire's mother?นางเป็นแม่ของเบลไฟร์? The Outsider (2013)
I take off after the fire's out.ผมจะปิดหลังจากไฟไหม้จบลง Manhunt (2013)
Fire's out.ไฟดับแล้ว At What Price (2013)
Boy, the fire's dying!ไอ้หนู! ไฟใกล้จะมอดแล้ว! The Serpent (2013)
Murph, the fire's out!เมิร์ฟ ไฟมาแล้ว! หนีเร็ว! ต่อให้คุณสื่อสารไปเธอก็จะ Interstellar (2014)
Fire's done.ไฟติดแล้ว The Revenant (2015)
Ok. I'll send Arsenal over once the next brushfire's put out.โอเค ฉันจะส่งอาร์เซนอลไป หลังจากจัดการที่ต่อไปเรียบร้อยแล้ว Uprising (2015)
That fire's coming in hot!ลูกนั้นเข้ามาเร็วมาก The Lego Batman Movie (2017)
The fire's out.ไฟดับแล้ว. ไม่เป็นไร. Cinema Paradiso (1988)
Maybe not right away, because you're strong... but sooner or later, that fire that I love about you, Rose... that fire's going to burn out.อาจจะไม่ตายทันทีเพราะคุณแข็งแรง แต่ไม่ช้าไฟในตัวคุณที่ผมรัก จะมอดดับลงเสียก่อน Titanic (1997)
He's speeding up. Fire's are closer together.เขาเร่งขึ้น/Nเพลิงใหม้เริ่มติดกันมากขึ้น Compulsion (2005)
But the fire's here, and we both know deep down you're sweet, my dear, but, sadly, my words didn't find your ear.But the fire's here, เราสองต่างก็รู้ คุณเป็นหวานใจ... Loving Annabelle (2006)
Coal fire's still burning underneath.ถ่านไฟยังกำลังไหม้อยู่ข้างใต้นั่น Silent Hill (2006)
Fire's origin would be a baby's nursery, night of the kid's 6-month birthday.บ้านต้นเพลิงเป็นเเนิร์สเซอรี่ คืนวันเกิดของเด็กอายุ 6 เดือน Simon Said (2006)
and fire's the only way to waste them?แล้ววิธีเดียวที่จะกำจัดมันได้ก็คือใช้ไฟเผาน่ะเหรอ? The Kids Are Alright (2007)
Arcade fire's first album. It's like an auditory aphrodisiac.เปิดเพลงของอาร์เคด ไฟร์นำทางก่อน Chuck Versus the Sandworm (2007)
Bythefire'sglow ,oh#By the fire's glow, oh Enchanted (2007)
The fire's spread to the whole plant. We have to shut down the reactors manually.ไฟลามไปทั่วโรงไฟฟ้า พวกเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
In my heart the fire's burning...♪ In my heart the fire's burning... ♪ Let Me In (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRE'S    F AY1 ER0 Z
SAFIRE'S    S AH0 F AY1 R Z
CROSSFIRE'S    K R AO1 S F AY0 R Z
DOUBTFIRE'S    D AW1 T F AY2 ER0 Z
DOUBTFIRE'S    D AW1 T F AY2 R Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top