Search result for

*fine art*

(57 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fine art, -fine art-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine arts[N] วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม
get down to a fine art[PHRV] เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ อย่างสมบูรณ์หรือครบถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine artsวิจิตรศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fine artวิจิตรศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm majoring in fine art.- แน่นอน - ฉันเรียนเอกวิจิตรศิลป์ Made of Honor (2008)
The Fine Arts Building.นั่นคือตึกพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 500 Days of Summer (2009)
It's supposed to be spray-painted. It's not meant to be fine art.ก็น่าจะฉีดสเปรย์ลงด้วย มันไม่ได้หมายถึงศิลปะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Well, I'm the fine arts administrator or something.ฉันเป็นหัวหน้าวิชาศิลปะ.. Hairography (2009)
27 years old in the masters program for Fine Arts at B.U.อายุ 27 ปี กำลังเรียนปริญญาโท ด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน August (2009)
I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The Boy with the Answer (2010)
Dealer in fine art.นักธุรกิจซื้อขายผลงานศิลปะ Episode #1.5 (2010)
To see some fine artsเพื่อดูงานศิลป์ค่ะ Ghost (2010)
Yes, Asian Fine Arts, class of 2010.มหาวิทยาลัยแห่งเกาหลี คณะเอเซียศึกษา ห้อง07 Episode #1.10 (2010)
That's the Fine Arts Museum.นั่นมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี่ Concentrate and Ask Again (2011)
- Oh, it's just fine art, I guess.-งานศิล์ปนะค่ะ Maniac (2012)
I find your choice of fine art in the foyer to be very inspired.ฉันคิดว่าการเลือกงานศิลป์ชิ้นเยี่ยมของคุณ ในห้องนั่งเล่น ช่างเป็นแรงบันดาลใจ Grief (2012)
But if there's one thing I'd learned from working at Ehlert's, it was the fine art of sucking up.แต่ถ้าจะมีอะไรที่ฉันเรียนรู้จาก การทำงานกับเอลเลิร์ตอยู่บ้าง สิ่งนั้นก็คือศิลปะแห่งการประจบ The Safe (2012)
And I get to see some fine art.และฉันได้รับจะเห็นบางส่วนของงานศิลปะ The Art of the Steal (2013)
Tabitha and I spend day after day after day backpacks on our backs, trekking into the wilderness, and we're shooting amazing, stunning, beautiful fine art photography landscapes.ทาบิทากับผมใช้เวลาร่วมกันแต่ละวัน สะพายกระเป๋าไว้ที่หลัง เดินเที่ยวในดินแดนรกร้าง และเรากำลังถ่ายภาพภูมิทัศน์ แนววิจิตรศิลป์ After Porn Ends 2 (2017)
And we're producing and creating these works for a fine art photography gallery,เราสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ สำหรับหอศิลป์ การถ่ายภาพวิจิตรศิลป์ After Porn Ends 2 (2017)
My husband and I own a fine art photography gallery here, in Green River, Utah, called Savage Territory.ที่นี่ในกรีน ริเวอร์ รัฐยูทาห์ ชื่อว่าแซเวจ เทอร์ริทอรี After Porn Ends 2 (2017)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
It turns out that Mr. Dawson is quite a fine artist.คุณดอว์สันเป็นจิตรกรมือดีด้วยล่ะ Titanic (1997)
Rose and I differ somewhat in our definition of fine art.โรสกับผม เห็นแตกต่างกันในเรื่องงานศิลป์ Titanic (1997)
I'm sorry to bother you but you look like a person who appreciates fine art so I wanted your opinion.แต่คุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะ ดังนั้นผมเลยอยากได้ความเห็นของคุณ 50 First Dates (2004)
And before you know it... fine art.ลองทำแบบนี้สิ วิจิตรศิลป์ชัดๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
We are now going through Boston University... which includes a School of Law, a School of Political Science... a School of Philosophy, a School of Accounting... a School of Nursing, a School of Business Administration... a School of Fine Arts, and many others.ตอนนี้เรากำลังจะผ่านมหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนรัฐศาสตร์ โรงเรียนปรัชญาโรงเรียนบัญชี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Paul, please exhibit to the audience the fine artifact.พอล โชว์ศิลปะชั้นงามให้ผู้ชมดูหน่อยซิ RocknRolla (2008)
Here we have the Earl of Warwick. We can see by his petulantly arched brow... that he is not en route to a good deed. (WITCH CHANTING)Dank Julia kann das Chicago Museum of Fine Art Ihnen voller Stolz das Original-Schlafzimmer von Thibault, Count of Malfete, aus dem 12. Jahrhundert vorstellen. Just Visiting (2001)
And you're a witness.Zum Museum of Fine Arts, bitte. Just Visiting (2001)
[ Tom ] The Fine Arts Building.Das Fine Arts Building. 500 Days of Summer (2009)
We got a possible body dump near Grant Museum of fine arts.Ein möglicher Leichenfund vor dem Grant Museum Of Fine Arts. Melt My Heart to Stone (2012)
And thank you to the Rowitz Fine Arts Gallery for so generously hosting this event.Und danke an die Rowitz Fine Arts Galerie, die dieses Event veranstaltet. FrAmed (2015)
We tried to go to the Museum of Fine Arts.Wir wollten ins Museum of Fine Arts. Chapter 55 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine artIn this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.
fine artThe fine arts flourished in Italy in the 15th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศ.บ.[N] bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
วิจิตรศิลป์[N] fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai definition: งานช่างศิลป์
กรมศิลปากร[N] Fine Arts Department, Example: เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นกำแพงเมืองชั้นในของเมืองสุโขทัย
ศิลปบัณฑิต[N] Bachelor of Fine Arts, See also: B.F.A., Syn. ศป.บ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมศิลปากร[org.] (Krom Sinlapākøn) EN: Department of Fine Arts ; Fine Arts Department   
ประณีตศิลปกรรม[n. exp.] (pranīt sinlapakam) EN: fine artwork   
ศิลปบัณฑิต[n.] (sinlapabandit) EN: bachelor of Fine arts ; B. F. A.   
วิจิตรศิลป์[n.] (wijitsin) EN: fine arts   FR: beaux-arts [mpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunst {f} | Künste {pl} | die schönen Künste | die bildende Kunst | die darstellenden Künste (Theater) | die darstellende Künste (Malerei) | angewandte Kunst {f} | die Kunst der Gegenwartart | arts | the fine arts | the graphic art | performing arts | pictorial arts | applied art | contemporary art [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファインアート[, fain'a-to] (n) fine art [Add to Longdo]
工芸美術[こうげいびじゅつ, kougeibijutsu] (n) applied fine arts [Add to Longdo]
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P) [Add to Longdo]
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition [Add to Longdo]
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition [Add to Longdo]
美術[びじゅつ, bijutsu] (n,adj-no) art; fine arts; (P) [Add to Longdo]
美術商[びじゅつしょう, bijutsushou] (n) art dealer; fine art(s) shop [Add to Longdo]
文系[ぶんけい, bunkei] (n,adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P) [Add to Longdo]
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp,v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]
北京艺术学院[Běi jīng yì shù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Academy of Fine Arts, #386,802 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fine art
   n 1: the products of human creativity; works of art
      collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of
      art" [syn: {art}, {fine art}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top