ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*feilschen*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feilschen, -feilschen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Show your stubborn generals haggling at Panmunjom that you will no longer fight for a line on a map.Zeigt euren sturen feilschenden Generälen in Panmunjom, dass ihr nicht länger für eine Grenzlinie kämpfen werdet. Pork Chop Hill (1959)
Show your stubborn generals haggling at Panmunjom that you will no longer fight for a line on a map.Zeigt euren sturen feilschenden Generälen in Panmunjom, dass ihr nicht länger für eine Grenzlinie kämpfen werdet. Pork Chop Hill (1959)
- I did not come to argue.- 20%. Ich will nicht feilschenThe Millionairess (1960)
I'll stay and get their hopes up.Ich bleibe hier und lasse sie um mich feilschenYojimbo (1961)
Would you bargain with your pontiff?Wollt Ihr mit Eurem Pontifex feilschenThe Agony and the Ecstasy (1965)
- Don't let's haggle about it. I know how very much this means to you.- Feilschen Sie nicht mit mir, ich weiß, wie wichtig Ihnen das ist. The Survivors (1967)
Neither Jim nor I can trade a body we don't own.Wir können nicht um einen fremden Körper feilschenReturn to Tomorrow (1968)
They might offer to pay a ransom, but I can bargain too.Sie würden mir Geld vorschlagen und ich würde feilschen... The Diamond Arm (1969)
You don't have time to bargain, Corvin.Sie haben keine Zeit zu feilschenThe Bride (1972)
You don't have time to bargain, Corvin.Sie haben keine Zeit zu feilschenThe Bride (1972)
They tried to bargain.Sie versuchten zu feilschenShinkansen daibakuha (1975)
Olivia, I'd rather deal with the whole German army than have to bargain with you.Olivia, ich trete lieber der deutschen Armee gegenüber, als mit Ihnen zu feilschenThe Innocents (1979)
- What? - Well, we're supposed to haggle.Wir müssen feilschenLife of Brian (1979)
- This bloke won't haggle.- Der da will nicht feilschenLife of Brian (1979)
- Won't haggle?- Nicht feilschenLife of Brian (1979)
- Come on, haggle.Los, feilschenLife of Brian (1979)
- Don't you want to haggle? - No.- Willst du nicht feilschenLife of Brian (1979)
We're not bargaining here.Wir sind nicht hier, um zu feilschenAll Fired Up (1982)
That Elmer was quite a character.-Hart im FeilschenSoul Survivor (1983)
Let's haggle.- Lass uns feilschenLocal Hero (1983)
- Haggle?FeilschenLocal Hero (1983)
There will be no bargain.Ich lasse nicht mit mir feilschenStar Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
There will be no bargain, young Jedi.Ich lasse nicht mit mir feilschen, junger Jedi. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Everybody wants to bargain, even the rich dudes.Alle wollen feilschen, sogar die reichen Kerle. The Survivors (1983)
Why didn't you try to bargain?Und feilschen kannst du nicht. A Cruel Romance (1984)
How can you bargain when you're marrying such a beauty?Sie heiraten solch ein Mädchen und feilschen dabei. A Cruel Romance (1984)
Now you have less to bargain with.Heute hast du weniger zum FeilschenA Zed & Two Noughts (1985)
Perhaps I might be so bold as to ask a favour in return? I think it would only be just to let me know... which of your friends has blackened my name. If friends of mine have warned me against you...Sie meinerseits um etwas zu bitten? wer Ihrer Freunde meinen Namen in den Schmutz gezogen hat. kann ich sie kaum mit Verrat belohnen. wenn Sie es zum Feilschen nutzen. Dangerous Liaisons (1988)
Well, maybe more like 60-40 but we didn't come down here to quibble over percentages.Obwohl, vielleicht eher 60 : 40, aber ich kam nicht her, um über Prozente zu feilschenFunny Farm (1988)
There's no room for bargainning.Da gibt es nichts zu feilschenThe Veiled Lady (1990)
"Followers of obsolete, unthinkable trades... doodling in Etruscan... addicts of drugs not yet synthesized... black marketeers of World War III... excisors of telepathic sensitivity... osteopaths of the spirit... investigators..."Anhänger veralteter, unvorstellbarer Gewerbe... "feilschen auf etruskisch, "nach noch nicht synthetisierten Drogen Süchtige, Naked Lunch (1991)
Ooh, this is very good.Anhänger veralteter, unvorstellbarer Gewerbe... feilschen auf etruskisch... nach noch nicht synthetisierten Drogen Süchtige, Naked Lunch (1991)
-Bargaining.- FeilschenOne Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (1991)
- Senor Colombus you are in no position to bargain with me.Señor Kolumbus, es steht euch keinesfalls zu, - mit mir zu feilschen1492: Conquest of Paradise (1992)
Now, I don't know much about haggling or bargaining... so why don't we just agree to pay whatever the Winfields want?Also, ich halte nicht viel vom Feilschen... warum bezahlen wir nicht alles, was die Winfields wollen. New Kid on the Block (1992)
Well, listen, I'm in no mood to haggle, okay?Ich habe keine Lust zu feilschen, ok? Pai Gow (1993)
let us haggle.lassen Sie uns feilschenPast Prologue (1993)
We have no time to haggle.Zum Feilschen haben wir keine Zeit. Get Outta Dodge (1994)
Does your code tell you that when you're stranded, you shouldn't try to cut deals?Sagt lhnen Ihr Kodex nicht, dass man in einer Notlage das Feilschen lassen sollte? Firstborn (1994)
I don't have time to bargain, to haggle over percentages.Ich habe keine Zeit, mit euch zu feilschenUnderground (1995)
Keep them. Really.Wo ist das Feilschen, wo sind die Intrigen? Rejoined (1995)
You wanna haggle over the price of your French dip?Wollen Sie um den Preis für Ihr French Dip Sandwich feilschenChasing Amy (1997)
There's people pointing fingers and making side deals... dickering over percentages.Manche zeigen mit Fingern, machen geheime Absprachen, feilschen um Prozente. The Sweet Hereafter (1997)
I'm flossing while those two ho's argue about who gets to have me.Ich bin voll startbereit. Die beiden Schnecken feilschen noch. Can't Hardly Wait (1998)
Lord Wessex, too, bargaining for a bride.Lord Wessex kommt in der Absicht, um eine Braut zu feilschenShakespeare in Love (1998)
Sorry to bother you. Please continue.Viel Glück beim FeilschenStray Dog Strut (1998)
is this some kind of negotiating tactic?- Geht es hier ums FeilschenRetrospect (1998)
This is the time to make business?Jetzt ist nicht die Zeit zum FeilschenAsterix and Obelix vs. Caesar (1999)
I should have been looking for a new condo or haggling with my insurance company.Ich hätte ein neues Appartement suchen oder mit meiner Versicherung feilschen sollen. Fight Club (1999)
Obviously, you know how to haggle, so I won't try and take you on.Natürlich wissen Sie, wie zu feilschen, so werde ich nicht versuchen, und nehmen Sie mit auf. The One with the Ball (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feilschen {n}chaffer [Add to Longdo]
feilschen | feilscht | gefeilscht | feilschte | feilschendto haggle | haggles | haggled | haggled | haggling [Add to Longdo]
feilschen; gemein handeln; schachern | feilschend; gemein handelnd; schachernd | feilscht; schachert | feilschte; schacherteto palter | paltering | palters | paltered [Add to Longdo]
feilschen | feilschend | feilschtto dicker [Am.] | dickering | dickers [Add to Longdo]
handeln um; feilschento bargain for; to haggle over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  feilschen /failʃən/
   to bargain for; to haggle; to haggle over

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Feilschen /failʃən/ 
   chaffer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top