Search result for

*etage*

(94 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: etage, -etage-
Possible hiragana form: *えたげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metagenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogonyวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplobiontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplohaplontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogony; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have to generate a metagenome sequence first to get an idea of what we're dealing with.เราต้องสร้างกระบวนเมตาจีโนม เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไร Inferno (2016)
And the answer is merely an inquiry on the second floor as to whether the first is free.Und die Antwort ist eine Nachfrage in der zweiten Etage, ob die erste frei ist. Bad Timing (1980)
Stairway to the second floor, first door on the right.Treppe zur zweiten Etage, erste Tür rechts. Bad Timing (1980)
I ran up about five or six steps and rescued a burning baby.Ich rannte 6 Etagen hoch und rettete ein brennendes Baby. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Which floοr?Welche EtageInferno (1980)
Which floοr?Welche EtageInferno (1980)
- Isn't it noisy here?Ist das nicht laut in der 1. EtageLoulou (1980)
The doctors are on the first two floors. Everything is guarded. No-one gets through.Die Ärzte auf den zwei unteren Etagen lassen alles bewachen. The Night of the Hunted (1980)
What, an ice lolly?Was? Einen Etagenboy? Contamination (1980)
All my bank wants is to put six little storeys on the new office block.Im Moment nicht. Warum nicht? Ich möchte für meine Bank nur die Erlaubnis, unser neues Bürohaus um sechs Etagen aufstocken. The Quality of Life (1981)
In fact, she invited me out there tonight and I'm going, and I'll keep on going as many days or nights or weekends as she'll have me.Sie hat mich für heute abend eingeladen und ich werde... ... sovieleTageund Nächte... ... hingehen,wiesie will. Body Heat (1981)
- Better yet, the entire floor.- Besser zwei Etagen. The Cannonball Run (1981)
Step up to the next floor!Geh mal eine Etage höher! The Cabbage Soup (1981)
Thank you. It appears the thief came in through that skylight up there... got a rope over the rafter and disconnected the floor alarm here.Der Dieb kam wohl dort oben durch das Oberlicht, schlang ein Seil über den Sparren und schaltete den Alarm der Etage aus. Thou Shalt Not Steele (1982)
Down one flight, second corridor on the left.Eine Etage tiefer, zweiter Flur links. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Oh, yes, here's the key. Room 615.Hier ist der Schlüssel, 615, 6. EtageFamily Relations (1982)
He built one floor and that's it.Er baute eine Etage, und das war's. All Fired Up (1982)
All Pulsar Four mining personnel report to the resource expedition office, level seven.Alles Minenpersonal von Pulsar Vier bitte im Expeditionsbüro melden, Etage sieben. Airplane II: The Sequel (1982)
All lunar passengers, please check with Passenger Processing, level three.Alle Mondpassagiere bitte bei der Passagierbearbeitung einchecken, Etage drei. Airplane II: The Sequel (1982)
Concourse lounge "C", fourth level.Wartehalle "C", vierte EtageAirplane II: The Sequel (1982)
Third floor, please.3. Etage bitte. Antonieta (1982)
Fifteen years I've waited for this promotion... and the company quack hears I have a touch of insomnia, and, bammo... it's either a spin through here... or it's no leather chair with a built-in back massager... no office on the 84th floor... no diamond tie clasp with the company logo.Ich warte seit 15 Jahren auf die Beförderung. Der blöde Betriebsarzt hört von meiner Schlaflosigkeit: Entweder ich komm hierher, oder es gibt keinen Ledersessel mit Massagefunktion, kein Büro in der 84. Etage, keine diamantene Krawattennadel mit Firmenlogo. A Good Night's Steele (1983)
Well, I try to check in on all the other patients on the floor if I can.Ich sehe nach den anderen Patienten der Etage, wenn möglich. A Good Night's Steele (1983)
Universal... eh, 1 965."Die 27. Etage" mit Gregory Peck, Walter Matthau, Universal. 1965. Altared Steele (1983)
I can't remember the last time he was on this floor.Ich erinnere mich nicht, wann er das letzte Mal auf dieser Etage war. If Thoughts Could Kill (1983)
First floor.1. EtageLe battant (1983)
The concierge, the attendant and the maid, they're all positive. You spent the night here.Der Portier, der Etagenkellner und das Fräulein da behaupten, du warst die ganze Nacht hier. Le battant (1983)
I'm teaching another level now.Ich unterrichte auf einer anderen EtageGarçon! (1983)
People have been getting on elevators on one floor only to arrive at another floor dead.Leute steigen auf einer Etage ein und kommen auf der anderen tot an! The Man with Two Brains (1983)
We both know it. So you're gonna tell me exactly where.Welche Etage, welches Zimmer... Le marginal (1983)
Come with me. Your room is upstairs.Kommen sie, ihr Zimmer ist eine Etage höher. Nostalgia (1983)
Two floors up.2 Etagen höher. The Right Stuff (1983)
Harry, you don 't have a hell of a lot of friends upstairs.Harry, Sie haben nicht viele Freunde in den oberen Etagen. Sudden Impact (1983)
Martha!Die Belle Etage hatte ich im Auge. - Martha! Fanny Hill (1983)
It's stuck between two floors.Da, er steckt genau zwischen 2 Etagen. The Lift (1983)
Gοοd mοrning. My name's Clithering. Wοuld yοu telephοne Mr Jeffersοn's rοοm?Mr. Jeffersons Suite befindet sich in der ersten Etage, Sir. Part 2 (1984)
We just picked up unauthorised use of a computer on the security level.Unautorisierter Gebrauch eines Computers auf der SicherheitsetageThe Battle of Bel Air (1984)
You got to tend to your multi-floor problem real quick.Man muss sich schnell um das Mehr-Etagen-Problem kümmern. The Battle of Bel Air (1984)
You might get off the floor, but not out of the building.Sie können die Etage verlassen, aber nicht das Gebäude. The Battle of Bel Air (1984)
He offered to share Walter with me... if I shared Walter's wealth with him.Oh, nein, nein. Elf Etagen, Laura. Woman of Steele (1984)
It's OK, they're bunk beds.Das ist OK, es sind Etagenbetten. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
Shh! It's all right.Alles in Ordnung, wir sind zwischen zwei Etagen. The Initiation (1984)
Is the floor clear?Ist diese Etage geräumt? The Killing Fields (1984)
I was on the floor.Ich war auf der EtageMoscow on the Hudson (1984)
- Sir, you're in the wrong place. -♪ Who loved to complain!Sie sind auf der falschen EtageParis, Texas (1984)
The 4 flights of stairs still kill my legs.Die vier Etagen gehen mir immer noch in die Beine. Polar (1984)
Welcome to the entirely renovated 2nd storey of the Eiffel Tower and the Jules Verne restaurant.Die Direktion des Eiffelturms begrüßt Sie in der neugestalteten 2. Etage. Hier befindet sich nun das Restaurant Jules Verne. Rive droite, rive gauche (1984)
- Level, please.- Etage, bitte. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
They rented the banquet rooms for tonight.Madame hat den Salon in der 1 . Etage gemietet. Sind Sie eingeladen? Swann in Love (1984)
"Unless I receive $2 million... "with nonconsecutive serial numbers... "by 7:00 tomorrow morning...Zahlen Sie bis 7:00 Uhr zwei Millionen mit nicht fortlaufenden Seriennummern, oder ich jage eine Etage nach der anderen in die Luft. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs   FR: en haut ; à l'étage
ชั้นที่หนึ่ง [n. exp.] (chan thī neung) EN: first class   FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นที่สอง [n. exp.] (chan thī søng) EN: second class   FR: deuxième classe [f] ; deuxième étage [m]
ชั้นที่สาม [n. exp.] (chan thī sām) EN: third class   FR: troisième classe [f] ; troisième étage [m]
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building   FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
การช่วยชีวิต[n. exp.] (kān chūay chīwit) EN: rescue   FR: sauvetage [m]
แพชูชีพ[n. exp.] (phaē chūchīp) EN: life boat   FR: canot de sauvetage [m]
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people   FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péjor.)
พวงมาลัยชีวิต[n. exp.] (phūangmālai chīwit) FR: bouée de sauvetage [f]
ปิ่นโต[n.] (pintō) EN: food carrier ; tiffin carrier   FR: porte-plat à étages [m]
เซฟ[n.] (sēf) EN: safe   FR: sauvetage [m]
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchīp) EN: life jacket ; life vest   FR: gilet de sauvetage [m]
ทุ่นชูชีพ[n. exp.] (thun chūchīp) EN: life buoy   FR: bouée de sauvetage [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appartement {n}; Etagenwohnung {f}apartment [Add to Longdo]
Etage {f}; Geschoss {n}; Stock {m} | Etagen {pl}; Geschosse {pl}; Stöcke {pl}floor | floors [Add to Longdo]
Etage {f}; Stufe {f}tier [Add to Longdo]
Etagenfläche {f}; Geschossfläche {f}floor area [Add to Longdo]
Etagenverteiler {m}storey distribution board [Add to Longdo]
Etagenhöhe {f}; Geschosshöhe {f}floor height [Add to Longdo]
Obergeschoss {n} | erstes Obergeschoss (1. OG); erste Etagetop floor | first floor (1st floor) [Br.]; second floor (2nd floor) [Am.] [Add to Longdo]
Ruhetag {m} | Ruhetage {pl}day off; day of rest | days off [Add to Longdo]
Stufenpyramide {f}; Etagenpyramide {f}; Tempelturm {m}ziggurat; zikkurat [Add to Longdo]
Vorstandsetage {f}executive suite [Add to Longdo]
etagenförmigin tiers [Add to Longdo]
Etage {f}, Stock {m}, Stockwerk {n}fl. : floor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] STOCKWERK, ETAGE, EBENE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 etage
   floor; storey; story
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 etage [etaʒə]
   floor; storey; story
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Etage [eːtaːʒə] (n) , s.(f )
   floor; tier
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top