Search result for

*ehre*

(189 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ehre, -ehre-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Führer (G.); Fuehrerฟือเรอร์, ผู้นำประเทศ (ของเยอรมันในสมัยนาซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fuehrer; Führer (G.)ฟือเรอร์, ผู้นำประเทศ (ของเยอรมันในสมัยนาซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your honor?Deine EhreMr. Dingle, the Strong (1961)
- An honour!- Eine EhreRomeo and Juliet (1968)
Teacher?Lehrer? Pavilion of Women (2001)
Honour?EhreJudgment (2003)
-Sir.-Herr Lehrer! G.O.R.A. (2004)
- My lord- Euer Ehren. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Honor...EhreThe Dark Knight (2008)
KELLY:Ich habe mehrere Anzeigen. Halo Legends (2010)
Teacher?Lehrer! Cold Sunday (2012)
Honor.EhreHalo: The Fall of Reach (2015)
Tehreek-e-Salim is responsible for the devastating attack on the Washington Monument.เทอร์รีก อี ซาลิม เป็นผู้รับผิดชอบการโจมตี อนุสาวรีย์วอชิงตัน You Bury Other Things Too (2011)
They broke the gesetzbuch ehrenkodex.พวกมันทำลาย \กฎบัญญัติสูงสุด Natural Born Wesen (2013)
- The gesetzbuch ehrenkodex.\ กฎบัญญัติสูงสุด? Natural Born Wesen (2013)
I'm reporting a violation of the gesetzbuch ehrenkodex.ฉันกำลังรายงาน ความรุนแรงของ gesetzbuch ehrenkodex Natural Born Wesen (2013)
- Teacher.- Lehrer. Duel to the Death (1983)
- Gruppenfuehrer!กรับเบนฟิวเรอ ครับผม The Blues Brothers (1980)
This is for the Obersturmbannfuehrer, sir.นี่สำหรับผู้พัน Schindler's List (1993)
Hauptscharfuehrer, this gentleman thinks a mistake's been made.จ่า... คุณคนนี้ว่ารายชื่อมีที่ผิด Schindler's List (1993)
Rottenfuehrer. Oh, for me ? Oh, thank you very much, Herr Direktor.ให้ผม ขอบคุณมากท่านผอ. Schindler's List (1993)
Scharfuehrer, every time the train stops, you open the doors, you give them water, ja ?ตู้นี้ด้วย... ทางนี้ Schindler's List (1993)
-On your honor.- Auf dein Ehrenwort, John? Time After Time (1979)
My honour had been impugned.Meine Ehre ist verletzt! Unidentified Flying Oddball (1979)
Oh, Thomas, it would make me most proud if you'd carry something of mine into battle.Thomas! Es wär mir eine Ehre, wenn du etwas von mir mit in den Kampf nimmst. Unidentified Flying Oddball (1979)
There's more than one way to skin a cat, though it could get pretty sticky!Man kann eine Katze auf mehrere Arten häuten, aber es könnte knapp werden. Unidentified Flying Oddball (1979)
I've told you before, never turn your back on the enemy.Du sollst doch dem Feind nicht den Rücken kehren. Unidentified Flying Oddball (1979)
You're gonna be the guest of honour, Mr. Handsome Stranger.Und unser hoher Ehrengast ist Mr. Schöner Fremder. The Villain (1979)
Hey, we're thinking about making you guys honorary members of the Baldies.Hey, wir dachten uns, wir machen euch zu Ehrenmitgliedern der Baldies. The Wanderers (1979)
That`ll teach him.Das wird ihm eine Lehre sein. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Thanks to the best teacher there is.Ich habe ja auch den besten Lehrer. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Afterwards, I`ll show your masters.Danach rechne ich mit deinen Lehrern ab. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Thanks.- Vielen Dank. Beehren Sie uns wieder. Knockabout (1979)
Of course we have, he's our teacher.Na, klar kennen wir den. Das ist doch unser Kung-Fu Lehrer. Knockabout (1979)
Give up school and become a shoemaker's help!Er tut besser dran, die Schule aufzugeben und zum Schuster in die Lehre zu gehen! Nightmares (1979)
Physics is a great science.Die Physik ist eine große LehreNightmares (1979)
I'll make you an apprentice.Ich werde dich in die Lehre schicken. Nightmares (1979)
Unfortunately, not all have learned the lesson from "Pan Tadeusz".Nicht alle haben aber, leider, aus dem großen Epos "Pan Tadeusz" Lehre gezogen." Nightmares (1979)
They were all good men.Sie waren alle Ehrenmänner. Caligula (1979)
If they were good men, how could... the Beloved Emperor find them guilty?Wenn sie Ehrenmänner waren, wie konnte ihr geliebter Tiberius sie dann verurteilen? Caligula (1979)
In honor of your new commander, Chaerea ten gold pieces to every man.Zu Ehren eures neuen Kommandeurs Chaerea. .. ...bekommt jeder von euch zehn Goldstücke ausbezahlt. Caligula (1979)
And the lady Drusilla and the lady Caesonia.Und die ehrenwerte Drusilla, und die ehrenwerte Caesonia. Caligula (1979)
And the lady Drusilla and the lady Caesonia.Und die ehrenwerte Drusilla, und die ehrenwerte Caesonia. Caligula (1979)
You are very gracious to come.Welch eine Ehre für uns, dass ihr gekommen seid. Caligula (1979)
Hail the most honorable Incitartus. Hail, Incitartus.Heil, dem höchst ehrenwerten Hengst lncitatus. Caligula (1979)
And that's a bargain, because most of the... women here are respectable, married ladies.Die meisten hier sind nämlich in allen Ehren verheiratet. Caligula (1979)
What are you doing, man?Wie komm ich denn zu der EhreDon't Go in the House (1979)
He'd teach Jim-Bob.Er würde Jim-Bob eine Lehre erteilen. The Kinfolk (1979)
They're coming back.Sie kehren zurück. Pirates of the 20th Century (1980)
Send a wire: "We're coming back." Let them prepare a great reception.Sende: "Wir kehren zurück". Sie sollen sich vorbereiten. Pirates of the 20th Century (1980)
I am weaponless: your husband will not turn away a wounded guest.Waffenlos bin ich: dem wunden Gast wird dein Gatte nicht wehreDie Walküre (1980)
If you make your way westwards from here there in rich estates dwell kinsmen who guard Hunding's honour.Wendest von hier du nach West den Schritt in Höfen reich hausen dort Sippen, die Hundings Ehre behüten Die Walküre (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
EHRET    EH1 R IH2 T
EHREN    EH1 R AH0 N
ZEHREN    Z EH1 R AH0 N
GEHRES    JH EH1 R Z
GEHRET    G EH1 R EH0 T
KEHRER    K EH1 R ER0
KEHRES    K EH1 R Z
LEHRER    L EH1 R ER0
MEHRER    M EH1 R ER0
MEHRENS    M EH1 R AH0 N Z
BEHREND    B EH1 R EH0 N D
BUEHRER    B Y UW1 ER0
BEHRENS    B EH1 R AH0 N Z
BUEHRER    B Y UW1 HH ER0
BEHRENDS    B EH1 R EH0 N D Z
BEHRENDT    B EH1 R AH0 N T
EHRESMAN    EH1 R AH0 S M AH0 N
EHRENFELD    EH1 R AH0 N F EH0 L D
EHRENBERG    EH1 R AH0 N B ER0 G
VONBEHREN    V AA2 N B IH1 R AH0 N
EHRENHALT    EH1 R AH0 N HH AO2 L T
WEHRENBERG    W EH1 R AH0 N B ER0 G
EHRENREICH    EH1 R AH0 N R IH2 CH
EHRENREICH    EH1 R AH0 N R AY0 K
FEHRENBACH    F EH1 R AH0 N B AA0 K
EHRENKRANTZ    EH1 R AH0 N K R AE2 N T S
FEHRENBACHER    F EH1 R AH0 N B AA0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ehrenreich    (n) (e1 r @ n r i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
mehrereหลายๆ
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammungslehre {f}theory of evolution [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)subdivision [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abwehren {n}repelling [Add to Longdo]
Alterungslehre {f}gerontologic [Add to Longdo]
Anatomie {f}; Lehre {f} vom Körperanatomy [Add to Longdo]
Anreißlehre {f}marking gauge [Add to Longdo]
Anthropologie {f}; Menschenkunde {f}; Lehre {f} vom Menschenanthropology [Add to Longdo]
Auslieferungsantrag {m}; Auslieferungsbegehren {n} [jur.] | einen Auslieferungsantrag stellenapplication of extradition; request for extradition; extradition request | to make an extradition request [Add to Longdo]
Ausschusslehre {f}no-go gauge [Add to Longdo]
Ausschusslehrenkörper {m}no-go gauging member [Add to Longdo]
Baukonstruktionslehre {f}structural theory [Add to Longdo]
Begehren {n} | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
Belohnung {f}; Ehrenpreis {m} | Belohnungen {pl}; Ehrenpreise {pl}prize | prizes [Add to Longdo]
Beratungslehrer {m}; Beratungslehrerin {f}counselor [Add to Longdo]
Besen {m}; Auskehrer {m} | Besen {pl}broom | brooms [Add to Longdo]
Betriebslehre {f}business operations [Add to Longdo]
Betriebswirtschaft {f}; Betriebswirtschaftslehre {f}business economics; business management [Add to Longdo]
Betriebswirtschaftslehre {f}industrial management [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Botanik {f}; Pflanzenkunde {f}; Pflanzenlehre {f}botany [Add to Longdo]
Dämonenlehre {f}demonology [Add to Longdo]
Deontologie {f}; Lehre der ethischen Pflichten; Pflichtethik {f}deontology [Add to Longdo]
Deutschlehrer {m}; Deutschlehrerin {f}German teacher [Add to Longdo]
Diätlehre {f}; Diätetik {f}dietetics [Add to Longdo]
Dickenlehre {f}thickness gauge [Add to Longdo]
Doktrin {f}; Lehre {f} | Lehren {pl}doctrine | doctrines [Add to Longdo]
Drahtlehre {f}wire gauge [Add to Longdo]
Dreieinigkeitslehre {f}trinitarianism [Add to Longdo]
Ehre {f}; Ehrung {f} | Ehren {pl}honor [Am.]; honour [Br.] | honors [Am.]; honours [Br.] [Add to Longdo]
Ehre {f}honesty [Add to Longdo]
Ehre {f}; Anerkennung {f}kudos [Add to Longdo]
jdm. Ehre machento be a tribute to someone [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
jdm. die letzte Ehre erweisento pay one's last respects to someone [Add to Longdo]
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrenbezeigung {f}; Lob {n}compliment [Add to Longdo]
Ehrendame {f}maid-of-honour [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehreneintritt {m}act of honor [Add to Longdo]
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.]) [Add to Longdo]
Ehrengast {m} | Ehrengäste {pl}guest of honour | guests of honour [Add to Longdo]
Ehrengericht {n} | Ehrengerichte {pl}court of honour | courts of honour [Add to Longdo]
Ehrenmal {n}; Ehrengrabmal {n}cenotaph [Add to Longdo]
Ehrenkodex {m}code of honour [Add to Longdo]
Ehrenkränkung {f}libel; slander; dafamation; insult [Add to Longdo]
Ehrenliste {f}roll of honour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
主宰者[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
主将[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
乗っ取る[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
交う[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
供与[きょうよ, kyouyo] versorgen, gewaehren [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
働き手[はたらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
光栄[こうえい, kouei] Ehre, Ruhm [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] Ehre [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] Ehrenbuerger [Add to Longdo]
名誉職[めいよしょく, meiyoshoku] Ehrenamt [Add to Longdo]
唆す[そそのかす, sosonokasu] verfuehren, verleiten, ueberreden, aufwiegeln, aufhetzen [Add to Longdo]
執る[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
増す[ます, masu] zunehmen, vermehren [Add to Longdo]
増やす[ふやす, fuyasu] vermehren [Add to Longdo]
大将[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉公[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
宗匠[そうしょう, soushou] Meister, Lehrer [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
富貴[ふうき, fuuki] Reichtum_und_Ehre, reich_und_vornehm [Add to Longdo]
[しょう, shou] KOMMANDEUR, GENERAL, ANFUEHRER, bald [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
尊称[そんしょう, sonshou] Ehrentitel [Add to Longdo]
[しょう, shou] NOCH MEHR, VEREHREN [Add to Longdo]
[すう, suu] VEREHREN, HOCH, ERHABEN [Add to Longdo]
[すい, sui] KOMMANDIEREN, (AN)FUEHREN [Add to Longdo]
[し, shi] Lehrer, Armee [Add to Longdo]
師匠[ししょう, shishou] Lehrer, Lehrmeister [Add to Longdo]
師弟[してい, shitei] Lehrer_und_Schueler [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] Lehrer, Meister [Add to Longdo]
帰す[かえす, kaesu] zurueckkehren_lassen, entlassen [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (in Heimatland) zurueckkehren [Add to Longdo]
帰宅[きたく, kitaku] nach_Hause_gehen, heimkehren [Add to Longdo]
幹事長[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
[ふく, fuku] ZURUECKKEHREN, WIEDERHOLEN [Add to Longdo]
[こう, kou] IMMER(WAEHREND), (BE)STAENDIG [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ehre [eːrə] (n) , s.(f )
     honesty; honor; honour; honour to whom honour is due; kudos
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top