ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dreht*

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dreht, -dreht-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Cossacks have been brainwashed for 300 years.Den Kosaken hat man 300 Jahre lang den Kopf verdrehtTikhiy Don (1957)
While you still have a head on your shoulders.Solange man dir hier noch nicht den Hals umgedreht hat. Tikhiy Don (1957)
My own niece is cracking.Selbst meine Nichte dreht durch. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Oh, no, sir. You mustn't walk up. We've installed something for you here.Ich ersteche sie mit dem Thermometer, wenn sie sich umdrehtWitness for the Prosecution (1957)
The Cossacks have been brainwashed for 300 years.Den Kosaken hat man 300 Jahre lang den Kopf verdrehtTikhiy Don II (1958)
Three glasses have never made me dizzy.Von 3 Gläsern dreht sich mir nicht der Kopf. Montparnasse 19 (1958)
- Facing the other way. - Ah yes.- Du hattest dich nach links gedrehtMontparnasse 19 (1958)
Did you turn on the water?Hast du den Hahn aufgedrehtInspector Maigret (1958)
I must say, M. Maurin, everyone is looking after you.Monsieur Maurin, es dreht sich alles um Sie. Inspector Maigret (1958)
I think it was a quarrel. And then someone lost their temper.Es gab Streit und irgendjemand drehte durch. Lamb to the Slaughter (1958)
She tossed her little head and actually pressed the bell for the butler to see me out!Sie drehte sich um, rief nach dem Butler, um mich rauswerfen zu lassen. Little White Frock (1958)
If Mr. Wescott hadn't pulled the fuse before he left, I'd be dead.Wenn Mr. Wescott nicht die Sicherung rausgedreht hätte, wäre ich jetzt tot. Post Mortem (1958)
Go ahead, turn it.Dreht das Rad. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
I've turned the clock backwards and fooled time.Ich hatte die Uhr zurückgedreht und die Zeit getäuscht. Another Time, Another Place (1958)
Now, you turn on "ready".Bei "Fertig" dreht ihr euch um. The Big Country (1958)
You mean that this little pebble has been out there hot-roddin' around the universe?Du meinst, dieser Kieselstein war da draußen und hat im Weltraum seine Runden gedrehtThe Blob (1958)
If you really adored me, you would have moved the sun.Würdest du mich lieben, hättest du die Sonne gedrehtBonjour Tristesse (1958)
which eats the criminal's face away.dreht einen Riss des Verbrechers. Eve Wants to Sleep (1958)
So devoted Sugarcoated That it's heartwarming to seeIhre verdrehten Augen, so treu man fühlt sich als Mann wirklich wie neu. Gigi (1958)
She turns on the tap, right away, running water.Sie dreht den Hahn auf - und sofort fließend Wasser. Houseboat (1958)
TERRIFIC, HUH? AND WE'LL GET OLD PETE TO DO THE MAKE-UP.Zuerst gehen wir zum Set 3, wo gerade "Das schwarze Museum" gedreht wird. How to Make a Monster (1958)
BUT HOW DID A WOLF GET IN THE OCEAN? HELLO, EVERYONE.Sie haben wirklich Glück, denn heute wird die große Szene des Films gedrehtHow to Make a Monster (1958)
OF PEOPLE OUT OF WORK. SOME OF THEM MAY NOT LIKE THE JOKE. IT'S JUST ONE OF THE HAZARDSIn der letzten Szene, die wir gedreht haben, musste ich vor der Polizei fliehen. How to Make a Monster (1958)
I SEE.Nach der letzten Szene, die wir gedreht... How to Make a Monster (1958)
I always wished to ride on all carousels and rollercoasters, one after the other, until my head is spinning!Das habe ich mir schon immer gewünscht, alle Karussels und Achterbahnen nacheinander, bis sich mir alles drehtDas Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.Er nahm behutsam einen Fuß und hielt ihn fest bis der Junge aufwachte, sich umdrehte und ihn anblickte. The Old Man and the Sea (1958)
-Terrible.Alles dreht sich. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
The wind's shifted.Der Wind hat gedrehtThe Lovers (1958)
Well, as far as I'm concerned, your client went haywire and killed Provost with a blow on the head.Nun, ich bin der Meinung, Ihr Mandant ist durchgedreht und hat Provost mit einem Schlag auf den Kopf getötet. Robot Client (1958)
And around and around she goes and where she stops, nobody knows.Das ist das Schöne bei dem Spiel. Solange sich die Kugel dreht, weiß keiner wo die Kugel steht. The Gunfight at Dodge City (1959)
Then he turned and walked out.Er drehte sich um und ging. Anatomy of a Murder (1959)
She was about 13 when Zelda cracked up.Sie war 13, als Zelda durchgedreht ist. Beloved Infidel (1959)
Louder! ...has turned east..-Der Bomber im Raum Hannover- Braunschweig hat nach Osten abgedrehtThe Bridge (1959)
They're killing him! Help...Ich muss da rüber, der dreht durch! The Bridge (1959)
She pulled away when I leaned down to kiss her.Sie drehte sich weg, als ich sie küssen wollte. The Diary of Anne Frank (1959)
Father found some pipe tobacco in the pocket of his coat, and we made them.- Zwei. Selbst gedreht mit altem Pfeifentabak, den Vater in seiner Manteltasche fand. The Diary of Anne Frank (1959)
Rather, Father did.Na ja, Vater hat sie gedrehtThe Diary of Anne Frank (1959)
That cuckoo broad's got the entire line from...Die durchgedrehte Schnalle hat die gesamte Bahnstrecke... It Happened to Jane (1959)
Turn about!Dreht bei. The Mouse That Roared (1959)
The port of New York's closed!Dreht bei! The Mouse That Roared (1959)
The power must be cut off! We mustn't anger the Japanese.Der Strom muss abgedreht werden, sonst sind die Japaner wütend. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Raving mad!Er dreht durch. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Yes, I turned this knob and this one... and then this.Nun, ja. Ich habe hier gedreht. Und hier. Operation Petticoat (1959)
A finger circles the strap to block it, while the thumb frees it from the buckle.Ein Finger verhinderte, dass sich das Armband drehte, während der Daumen die Schnalle öffnete. Pickpocket (1959)
- We haven't been pickin' daisies.- Nicht Däumchen gedrehtPork Chop Hill (1959)
Victory is a fragile thing and history does not linger long in our century.Ein Sieg ist nicht für immer, und das Rad der Geschichte dreht sich weiter. Pork Chop Hill (1959)
- We haven't been pickin' daisies.- Nicht Däumchen gedrehtPork Chop Hill (1959)
Victory is a fragile thing and history does not linger long in our century.Ein Sieg ist nicht für immer, und das Rad der Geschichte dreht sich weiter. Pork Chop Hill (1959)
Of course, the King and Queen will object... but when we explain it's the only way--Dreht euch um! Sleeping Beauty (1959)
"Fondly had these monarchs dreamed one day... 'their kingdoms to unite... 'thus, today would they announce... 'that Phillip, Hubert's son and heir... 'to Stefan's child would be betrothed."Dornröschen war der erste Film, der in Technirama 70 gedreht wurde. Sleeping Beauty (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehteller {m}rotary disk; rotary table [Add to Longdo]
Drehtür {f}revolving door [Add to Longdo]
Garn {n} | gedrehtes Garnthread; cotton; yarn | twisted yarn [Add to Longdo]
Kontakt {m} [electr.] | Kontakte {pl} | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
Selbstgedrehte {f}roll-up [Add to Longdo]
Verdrehtheit {f}craziness [Add to Longdo]
abdrehen | abdrehend | abgedrehtto turn off | turning off | turned off [Add to Longdo]
andrehen | andrehend | angedrehtto turn on | turning on | turned on [Add to Longdo]
angespannt; gespannt; überreizt; überdreht {adj}keyed up [Add to Longdo]
jdm. etw. aufdrängen; andrehen; aufzwängen; aufbürden; auferlegen; oktroyieren | aufdrängend; andrehend; aufzwängend; aufbürdend; auferlegend; oktroyierend | aufgedrängt; angedrehtM aufgezwängt; aufgebürdet; auferlegt; oktroyiertto impose sth. on someone | imposing | imposed [Add to Longdo]
aufgedreht; übermütig {adj}in high spirits [Add to Longdo]
drehen; rotieren | drehend; rotierend | gedreht; rotiert | nicht gedrehtto turn | turning | turned | unturned [Add to Longdo]
drehen; sich drehen | drehend | gedreht | drehtto revolve; to rotate | revolving; rotating | revolved; rotated | revolves [Add to Longdo]
drehen; verflechten | drehend; verflechtend | gedreht; verflochten | drehtto twist | twisting | twisted | twists [Add to Longdo]
drehen | drehend | gedreht | drehtto twiddle | twiddling | twiddled | twiddles [Add to Longdo]
drehen | drehend | dreht | drehteto twirl | twirling | twirls | twirled [Add to Longdo]
drehen | drehend | gedreht | drehtto veer | veering | veered | veers [Add to Longdo]
drehen; kurbeln; spulen | drehend; kurbelnd; spulend | gedreht; gekurbelt; gespultto wind {wound; wound} | winding | wound [Add to Longdo]
gedrehtrevved [Add to Longdo]
drehtswivels [Add to Longdo]
drehtwangles [Add to Longdo]
dreht aufuntwists [Add to Longdo]
dreht durch; trudeltspins [Add to Longdo]
dreht sich herumslews [Add to Longdo]
drehteswiveled [Add to Longdo]
drehte aufuntwisted [Add to Longdo]
drehte durch; durchgedrehtspinned [Add to Longdo]
drehte herumslued [Add to Longdo]
drehte; gedrehtturned [Add to Longdo]
filmen; verfilmen; drehen | filmend; verfilmend; drehend | gefilmt; verfilmt; gedreht | filmte; verfilmte | nicht gefilmtto film; to shoot | filming; shooting | filmed; shot | filmed | unfilmed [Add to Longdo]
hinkriegen; hinbekommen; hindrehen; hinbiegen | hinkriegend; hinbekommend; hindrehend; hinbiegend | hingekriegt; hinbekommen; hingedreht; hingebogen | ich/er/sie kriegte hin; ich/er/sie bekam hinto wangle | wangling | wangled | I/he/she wangled [Add to Longdo]
hysterisch; durchgedreht; aufgelöst {adj} | hysterischer | am hysterischstenhysterical | more hysterical | most hysterical [Add to Longdo]
scheibengedreht {adj}wheelthrown [Add to Longdo]
schleudern; schnell drehen; wirbeln | schleudernd; schnell drehend; wirbelnd | geschleudert; schnell gedreht; gewirbeltto spin {spun; span, spun} | spinning | spun [Add to Longdo]
schrullig; spleenig; verdreht {adj}kinky [Add to Longdo]
umgedreht; verkehrtupside down [Add to Longdo]
umgekehrt; umgedreht {adj}reverse [Add to Longdo]
verdrehen | verdrehend | verdreht | verdreht | verdrehteto contort | contorting | contorted | contorts | contorted [Add to Longdo]
verdrehen | verdrehend | verdreht | verdreht | verdrehteto distort | distorting | distorted | distorts | distorted [Add to Longdo]
verdreht werden; entstellt werdento warp [Add to Longdo]
verdrehen | verdrehend | verdreht | verdreht | verdrehteto pervert | perverting | perverted | perverts | perverted [Add to Longdo]
verdrehtskews [Add to Longdo]
verdrehtdippy [Add to Longdo]
verdrehtmisrepresents [Add to Longdo]
verdrehtsophisticates [Add to Longdo]
verdreht {adv}wryly [Add to Longdo]
verdrehtemisrepresented [Add to Longdo]
verdrehteskewed [Add to Longdo]
Bei diesem Anblick dreht sich mir der Magen um.My stomach turns at this sight. [Add to Longdo]
Er dreht den Spieß um.He turns the tables. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  dreht /dreːt/
   revolves; swivels; turns; twiddles; twirls; twists; veers; wangles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top