Search result for

*deputy chief*

(54 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deputy chief, -deputy chief-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm deputy chief Brenda Leigh Johnson.ฉัน ผช.ผบ.เบรนด้า ลีห์ จอห์นสัน Double Blind (2009)
Mr. Young? I'm deputy chief Brenda Leigh Johnson.คุณยัง ฉันผช.ผบ.เบรนด้า ลีห์ จอห์นสัน Double Blind (2009)
Quitethe opposite, Deputy Chief.คุณปลัด Albification (2009)
Yeah, Agent Stahl returning Deputy Chief Hale's call.ใช่ นักสืบสตาห์ล โทรกลับมายังปลัดเฮล Service (2009)
- Call Deputy Chief Hale.- โทรหาปลัดเฮล The Culling (2009)
Deputy Chief!ปลัดอำเภอ The Culling (2009)
Deputy Chief, they struck my daughter. They threatened my life. Arrest them.ปลัดอำเภอ พวกมันทำร้ายลูกสาวฉัน พวกมันข่มขู่เอาชีิวิตฉัน จับพวกมันเลย The Culling (2009)
Deputy chief!ปลัดอำเภอ! Na Triobloidi (2009)
Deputy chief, my daughter and I are in possession of illegal narcotics.ปลัดอำเภอ ลูกสาวฉันและฉัน มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายใว้ในครอบครอง Na Triobloidi (2009)
Deputy Chief, thank you for your time.คุณปลัด ขอบคุณสำหรับเวลา Fix (2009)
detective morgan. have a seat. - thanks for your time, deputy chief.แต่ฉันต้องถามคุณบางอย่าง เกี่ยวกับคดี The Getaway (2009)
You shouldn't keep the deputy chief waiting.คุณไม่ต้องมีคนรัษาการแทนหรอก Dirty Harry (2009)
- I had a little talk with the deputy chief, and I told him homicide couldn't afford to lose you.. ชั้นต้องการพูดอะไรซักเล็กน้อยกับรักษาการณ์หัวหน้า และชั้นก็ได้บอกเค้า If I Had a Hammer (2009)
- Deputy chief!- ถ้างั้น ท่านรอง! The Case of Itaewon Homicide (2009)
Deputy chief, how many prosecutors have you worked for?ท่านรอง คุณมีอัยการกี่คนที่คุณเคยทำงานให้? The Case of Itaewon Homicide (2009)
- Deputy chief.- ท่านรองอธิบดี Those Kinds of Things (2011)
"Deputy Chief Matthews featured prominently in Miami Madame's little black book.""รองอธิบดีแมทธิว ผู้มีชื่อเสียง ในบัญชีดำของคุณนาย แห่งไมอามี่" Those Kinds of Things (2011)
- The fucking deputy chief.- ห่ารองอธิบดีนั่นแหละ Talk to the Hand (2011)
Dax Miller. Deputy chief, Western European station.แด็กซ์ มิลเลอร์ รองหัวหน้า สถานียุโรปตะวันตก Pilot (2012)
Get me deputy chief Dax Miller.ขอสายรองหัวหน้า แด็กซ์ มิลเลอร์ Pilot (2012)
Get me deputy chief Dax Miller and tell him it's Becca Winstone.บอกว่าจาก เบ็คก้า วินสโตน Promise (2012)
Portable one to Deputy Chief Seven.หน่วย 1 ถึงหัวหน้าหน่วย 7 Burned (2013)
I- I was the deputy chief coroner.ฉันแค่ทำการแทน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชันสูตร The Doll in the Derby (2013)
Nick was Deputy Chief of the S.H.I.E.L.D. station there, and he comes to me with a plan.นิครองหัวหน้าสถานี SHIELD มี และเขามาหาผมพร้อมกับแผน Captain America: The Winter Soldier (2014)
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
- when you're bucking' for deputy chief.ถ้าคุณอยากเป็นรอง ผบ. Waiting to Exhale (2007)
I'm sorry, I guess it's just Deputy Chief.ขอโทษที ฉันลืมไปก็แค่ปลัด Seeds (2008)
Deputy Chief Hale, I've been instructed to escort you from the building.ปลัดเฮล ผมได้รับคำสั่ง ให้คุ้มครองตัวคุณออกจากอาคาร Capybara (2008)
Deputy Chief, Hale. What brings you here?ปลัดอำเภอเฮล อะไรทำให้คุณมาที่นี่ Fun Town (2008)
I'm here helping out the deputy chief.ฉันมาที่นี่ช่วยงานปลัดอำเภอ Old Bones (2008)
We have no wish for further loss of life.Hier ist Deputy Chief Dwayne Robinson. Die Hard (1988)
Deputy Chief Karras, Transit Police. Lieutenant Bianco.Deputy Chief Karras, Lieutenant Bianco. Medusa (2001)
Well, now that a deputy chief and a captain have both ordered me to share details with you about our investigation,Nun, jetzt wo ein Deputy Chief und ein Captain mir befohlen haben die Einzelheiten unserer Intramural (2005)
I'll be sure to communicate that in a letter to your deputy chief.Ich werde das selbstverständlich in einem Brief an Ihren Deputy Chief erwähnen. Intramural (2005)
Says who? Deputy chief.- Der Deputy ChiefMr. Monk and the Captain's Marriage (2006)
Deputy chiefs in New York or L.A. make more than their police commissioner.Die Deputy Chiefs in New York oder L.A. verdienen mehr als ihr Police Commissioner. Unto Others (2006)
I know for a fact he called the Deputy Chief in Pittsburgh-- friend of mine-- promised him pie in the sky.Ich weiß, dass er den Deputy Chief in Pittsburgh angerufen hat. Ein Freund von mir. Hat ihm das Blaue vom Himmel versprochen. Misgivings (2006)
Deputy Chief Albert Grusinsky, brother of Captain Joseph Grusinsky.Sohn des verstorbenen Deputy Chief Albert Grusinsky, Bruder von Captain Joseph Grusinsky. We Own the Night (2007)
- Deputy Chief Hale... - I've been instructed to escort you from the building.Deputy Chief Hale, ich wurde angewiesen Sie aus dem Gebäude zu begleiten. Capybara (2008)
Deputy Chief, Hale.Deputy Chief, Hale. Fun Town (2008)
I'm here helping out the deputy chief.Ich bin hier um den Deputy Chief zu unterstützen. Old Bones (2008)
Deputy Chief Sorensen is trying to raise you on a simplex.Deputy Chief Sorenson versucht, Sie über Funk zu erreichen. Street Kings (2008)
Quitethe opposite, Deputy Chief.Deputy ChiefAlbification (2009)
- Call Deputy Chief Hale.- Ruf Deputy Chief Hale an. The Culling (2009)
Deputy Chief!Deputy ChiefThe Culling (2009)
Deputy Chief, they struck my daughter.Deputy Chief, sie haben meine Tochter geschlagen. The Culling (2009)
Deputy chief!Deputy ChiefNa Triobloidi (2009)
Deputy chief, my daughter and I are in possession of illegal narcotics.Deputy Chief, meine Tochter und ich sind im Besitz von illegalen Betäubungsmitteln. Na Triobloidi (2009)
Deputy Chief, thank you for your time.Deputy Chief, danke für Ihre Zeit. Fix (2009)
{\pos(192,210)}DC to dispatch.Nachricht vom Deputy ChiefFalx Cerebri (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองหัวหน้า[N] deputy chief, Example: การลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าครั้งนี้ทำให้ทุกคนแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งถัดลงมาจากตำแหน่งหัวหน้า
ปลัด[N] deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลัด[X] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief   FR: adjoint [m] ; assistant [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
次长[cì zhǎng, ㄘˋ ㄓㄤˇ, / ] deputy chief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top