ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coming back*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coming back, -coming back-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา The Great Dictator (1940)
He's coming back.เขากลับมา รีบ! Pinocchio (1940)
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน Rebecca (1940)
The old man opened his eyes, and for a long moment... ... he was coming back from a long way away.ชายชราเปิดตาของเขา และเป็นช่วงเวลาที่นานเขาเป็น กลับมาจากทางยาวออกไป The Old Man and the Sea (1958)
I want to see you coming back on the high port, grinning.พอร์ตสูงยิ้มมีเลือดไหลลงมา How I Won the War (1967)
We're coming back, Adolf.เรากำลังกลับมาอดอล์ฟ How I Won the War (1967)
Are you coming back?จะเข้ามาต่อไหม Blazing Saddles (1974)
I was coming back from the island of Tinian to Leyte just delivered the bomb, the Hiroshima bomb.ผมเพิ่งกลับมาจากเกาะทิเนียน เพื่อจะไปเลย์ติ... เพิ่มทิ้งระเบิดไปเลย ระเบิดฮิรชิมา Jaws (1975)
-Aren't you coming back?ท่านจะกลับมาอีกมั้ย - ไม่ Oh, God! (1977)
This is the Nightrider, and we ain't never coming back!นี่คือ ไนทไรเดอ, และเราไม่ได้ไม่เคยกลับมา! Mad Max (1979)
I am the Nightrider, baby, and it's me and Marmaduke, and we ain't never coming back.ฉัน ไนทไรเดอ, ที่รัก, และก็ฉันและ มัมะดูก, และเราจะไม่เคยกลับมา Mad Max (1979)
He ain't never coming back.เขาไม่เคยกลับมา Mad Max (1979)
Are they coming back?พวกเขาจะกลับมา? Mad Max (1979)
You're never coming back, you goddamn bastard!นายไม่เคยกลับมาเลย ไอ้บ้าเอ๊ย Phantasm (1979)
They're coming back!พวกมันกลับมาอีกแล้ว! The Road Warrior (1981)
It's coming back !The Thing (1982)
We know you are coming back when life return to our village.เรารู้ว่าคุณจะกลับมา เมื่อชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You're not coming back, Billina?เธอไม่กลับด้วยเหรอ บิลิน่า? Return to Oz (1985)
Take it from me. I know about this stuff. He ain't coming back.เชื่อเถอะ ผมรู้เรื่องนี้ดี เขาไม่กลับมาแล้ว *batteries not included (1987)
I passed it coming back from the tanning session.ผมเพิ่งจะประชุมเสร็จแล้วก็กลับผ่านทางนั้นพอดี Mannequin (1987)
Shit. They're coming back. Let's get out of here.อึ พวกเขากำลังกลับมา ให้ของได้รับออกจากที่นี่ Bloodsport (1988)
He'll be coming back real soon.He'll be coming back real soon. Big (1988)
But coming back, the saints just watch.แต่ขากลับ, ทูตสวรรค์เอาแต่มองน่ะ. Cinema Paradiso (1988)
They get me back in the bush, I'm coming back in a bag.ถ้าฉันเข้าไปในป่ากับพวกนี้อีกก็ซี้แหง ใส่โลงกลับมาได้เลย Casualties of War (1989)
Dad, he's coming back!พ่อ, มันกลับมาอีกแล้ว! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Are you coming back to Moscow?คุณกลับไปยังกรุงมอสโกมา? The Russia House (1990)
And he's coming back smiling.และเขาก็กลับมายิ้ม The Russia House (1990)
If we be putting him back together and finding him a true love, he will be coming back to life.แล้วถ้าเราเอาเขามาประกอบคืนเข้าด้วยกัน และตามหารักแท้ให้เขา บางที เขาอาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง Mannequin: On the Move (1991)
I'm afraid they're coming back.ผมกลัว Deep Throat (1993)
I'm gonna leave now... but I'll be coming back, I promise.ผมต้องไปแล้ว แต่ผมจะกลับมาอีก ผมสัญญา In the Mouth of Madness (1994)
Mr Bingley is coming back to Netherfield, and the whole town is talking about it!คุณบิงลี่ย์จะกลับมาที่เนเธอร์ฟิลด์ ทั้งเมืองกำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ Episode #1.6 (1995)
The boats are coming back for us, Rose.เรือกำลังกลับมารับเราแล้ว Titanic (1997)
They had to row away for the suction... but now they'll be coming back.เมื่อกี๊เขาต้องหนีแรงดูดของน้ำ แต่ตอนนี้กลับมารับเราแล้ว Titanic (1997)
You can't get any further away before you start coming back.ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือวนกลับแล้ว The Truman Show (1998)
I'm coming back, my love... by any means I can, tomorrow morning if I'm able.ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อาจเป็นพรุ่งนี้เช้าถ้าฉันทำได้ The Red Violin (1998)
I'm coming back tomorrow.แม่จะกลับไปพรุ่งนี้นะ. Ringu (1998)
We've got no more money. Hank's not coming back.เราไม่มีเงินซักแดงแล้ว แฮงค์ไม่กลับมาหรอก Brokedown Palace (1999)
It's not like she's coming back to claim them!แม่คงไม่กลับมาเอาหรอกน่ะ! 10 Things I Hate About You (1999)
He´s coming back. He´s coming back.เขากลับมาแล้ว Never Been Kissed (1999)
Yeah, it's all coming back to me.แน่นอน ผมจำได้แม่น The Story of Us (1999)
I did too. But I felt a little sad coming back alone.ฉันก็สบายใจ แต่เศร้านิดหน่อยตอนกลับมาคนเดียว Il Mare (2000)
Get out of here! He's never coming back, ever!ออกไปจากที่นี่ เขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว Mulholland Dr. (2001)
Cut it. Thank you very much, Carol. I'm coming back.คัท ขอบคุณมาก แครอล เดี๋ยวผมเข้าไป Mulholland Dr. (2001)
If I leave, I'm not coming back!-หุบปากซะ แบรดลี่ Rock Star (2001)
-Don't think I'm coming back. -I don't.-เพราะฉันจะไม่กลับมาแน่ Rock Star (2001)
If I leave now, I'm never coming back.-เอาคืนไป -แน่นอน Rock Star (2001)
Careful now, it's coming back.ระวังหน่อย มันจะย้อนมาหา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
They're not coming back, Lana. Deal with it.พวกเขาไม่กลับมาอีกแล้ว, ลาน่า ทำใจซะเถอะ X-Ray (2001)
It's coming back!มันกลับมาอีกแล้ว Resident Evil (2002)
It's coming back!มันกลับมาอีกแล้ว! Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coming backAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
coming backHe lost no time coming back.
coming backHe's coming back from America a week from today.
coming backI am sure of your son coming back safe and sound.
coming backMy past indiscretions are coming back to haunt me.
coming back(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
coming backPlease tell me when you are coming back.
coming backThere is no hope of his coming back safe.
coming backWhen are you coming back?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลับคืน[N] returning, See also: coming back, Example: การกลับคืนมาของนักมวยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückkommen; wiederkommen | zurückkommend; wiederkommend | zurückgekommen; wiedergekommento come back; to return | coming back; returning | come back; returned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰り(P);還り[かえり, kaeri] (n) return; coming back; (P) [Add to Longdo]
帰朝[きちょう, kichou] (n,vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]
神迎え[かみむかえ, kamimukae] (n) (See 神送り) rite welcoming back the gods from Izumo Shrine (on the last day of the tenth lunar month) [Add to Longdo]
来復[らいふく, raifuku] (n) return; coming back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coming back
      n 1: the occurrence of a change in direction back in the
           opposite direction [syn: {return}, {coming back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top