ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clear.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clear., -clear.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear.เคลียร์ The Eyes Have It (2009)
Stand clear.เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
All right, the coast is clear.เอาล่ะ ทางปลอดโปร่ง The Great Dictator (1940)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
The old man soaked his hands in the water and tried to keep his head clear.และชายชราดูดซับมือของเขา ในเกลือ น้ำและพยายามที่จะให้หัวของ เขาชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
You've got to steer clear.คุณได้มีการคัดท้ายชัดเจน Yellow Submarine (1968)
- All right, the coast is clear.โอเคชายฝั่งที่มีความชัดเจน Yellow Submarine (1968)
Watch it. Stand clear.ระวัง ยืนให้หางไว้ Jaws (1975)
Yes, Captain Kramer. Read you loud and clear.ครับ กัปตันเครมเมอร์ ได้ยินคุณชัดเจน Airplane! (1980)
- Clear ! - Clear.What do you got in mind, MacReady? The Thing (1982)
I need to keep this aisle clear.โทษทีนะ The Bodyguard (1992)
Clear.เรียบร้อย The Lawnmower Man (1992)
Exit clear.ทางออก เคลียร์ The Lawnmower Man (1992)
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
Let me make one thing perfectly clear.เราต้องรีบทำ สิ่งหนึ่งให้สมบูรณ์. Hocus Pocus (1993)
We're getting out through the sewers. I have to check if they're clear.เราต้องหลบออกทางท่อระบาย Schindler's List (1993)
There's a lot of fluid. It's clear.ของเหลวออกมาเยอะเลย เห็นแล้ว Junior (1994)
Tier 3 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 2 South. Clear.ชั้นที่ 2 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Clear. - Tier 4 South. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 4 ทิศใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 4 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 4 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 1 South. Clear.ชั้นที่ 1 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 4 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 4 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
- Tier 3 North. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
I'm making myself clear.ผมพูดตรงๆ เลยนะครับ Don Juan DeMarco (1994)
But, see, it was a plan, you know? It was clear.แต่มันเป็นแผนการ มันชัดเจนมาก The One with George Stephanopoulos (1994)
I'm sorry. Maybe I wasn't being clear. This was our cart.ขอโทษนะ ฉันอาจพูดไม่ชัดเท่าไหร่ นี่มันรถของเรา The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Buzz Lightyear responding. Read you loud and clear.บัซ ไลท์เยียล์ รับทราบ คุณได้ยินแล้วตอบด้วย Toy Story (1995)
Buzz, the coast is clear. Buzz, where are you?บัซ ทางสะอาดแล้ว บัซ นายอยู่ไหน Toy Story (1995)
Listen, I need to make one thing very clear.ฟังฉันต้องการที่จะ ทำให้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมาก Contact (1997)
- You're comin' in crystal clear.- คุณ comin 'ใส Dante's Peak (1997)
Keep clear. Keep clear. Look out.ให้ชัดเจน ให้ชัดเจน ระวัง Dante's Peak (1997)
I found a piece of glass in here, all round and clear.ผมเจอแก้วชิ้นเล็กๆ มันกลมและใส The Education of Little Tree (1997)
Stand clear.เตรียมพร้อม Event Horizon (1997)
Video feed is clear.-ช่องวิดีโอชัดเจน Event Horizon (1997)
things will become clear.กับพระเจ้ากวางตายสิ่งที่จะกลายเป็นที่ชัดเจน Princess Mononoke (1997)
We are clear. Okay.ทางสะดวก โอเค Seven Years in Tibet (1997)
All clear.ทางสะดวก Seven Years in Tibet (1997)
When you're climbing, your mind is clear... freed of all confusions.เมื่อเราปีนเขา สมองจะปลอดโปร่ง ไม่มีความสับสน Seven Years in Tibet (1997)
- Clear. - Yes.ปลอดโปร่ง Titanic (1997)
Yeah, I'm clear.เข้าใจอย่างถ่องแท้เลย American History X (1998)
I'm going like this just to keep my family in the clear.ผมต้องทำแบบนี้ /ก็เพื่อทำให้ครอบครัวปลอดภัย American History X (1998)
Yes, it's clear.วัดความดันของเธอหน่อยซิ City of Angels (1998)
Something, but I didn't know what. Now it's totally clear.บางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว The Red Violin (1998)
Listen, I want to make something absolutely clear.ฟังนะ ผมอยากให้คุณเข้าใจตามนี้ด้วย The Red Violin (1998)
- There's one more hurdle to clear.- เหลือการทดสอบขั้นสุดท้าย Blues Harp (1998)
I had seen her at Free And Clear. my blood parasites group.เอาเลย, โคล Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clear.And it is all perfectly clear.
clear.An illustration may make the point clear.
clear.His explanation is not clear.
clear.I guess I haven't made myself clear.
clear.I'm sorry I didn't make myself clear.
clear.It's abundantly clear.
clear.I will go, provided the weather is clear.
clear.My conscience is clear.
clear.My head has begun to clear.
clear.My idea of that place is not very clear.
clear.My urine is clear.
clear.Right - clear, left - clear..., OK, all clear.
clear.Speak clear.
clear.That country has openly threatened to go nuclear.
clear.The course of action is unclear.
clear.The difference between the two versions isn't clear.
clear.The distinction in usage between the two words is clear.
clear.The evidence is clear.
clear.Their scope and shape is unclear.
clear.The sea is not clear.
clear.The sky has become clear.
clear.The sky was bright and clear.
clear.The water of the river was very clear.
clear.What is important in writing a composition is to make your ideas clear.
clear.Whether she will agree or not is not clear.
clear.Which he wants is not clear.
clear.Why he got angry is quite clear.
clear.Your heart's still beating loud and clear.
clear.You should make your attitude clear.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Die Luft ist rein.The coast is clear. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl.
   {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L.
   clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin
   to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer},
   {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.]
   1. Free from opaqueness; transparent; bright; light;
    luminous; unclouded.
    [1913 Webster]
 
       The stream is so transparent, pure, and clear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fair as the moon, clear as the sun.  --Canticles
                          vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous;
    plain; evident; manifest; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       One truth is clear; whatever is, is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating;
    discriminating; as, a clear intellect; a clear head.
    [1913 Webster]
 
       Mother of science! now I feel thy power
       Within me clear, not only to discern
       Things in their causes, but to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not clouded with passion; serene; cheerful.
    [1913 Webster]
 
       With a countenance as clear
       As friendship wears at feasts.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Easily or distinctly heard; audible; canorous.
    [1913 Webster]
 
       Hark! the numbers soft and clear
       Gently steal upon the ear.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand.
    [1913 Webster]
 
   7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as,
    a clear complexion; clear lumber.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from guilt or stain; unblemished.
    [1913 Webster]
 
       Statesman, yet friend to truth! in soul sincere,
       In action faithful, and in honor clear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Without diminution; in full; net; as, clear profit.
    [1913 Webster]
 
       I often wished that I had clear,
       For life, six hundred pounds a-year. --Swift
    .
    [1913 Webster]
 
   10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a
     clear view; to keep clear of debt.
     [1913 Webster]
 
        My companion . . . left the way clear for him.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Free from embarrassment; detention, etc.
     [1913 Webster]
 
        The cruel corporal whispered in my ear,
        Five pounds, if rightly tipped, would set me clear.
                          --Gay.
     [1913 Webster]
 
   {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another,
    excluding both the first and last day; as, from Sunday to
    Sunday there are six clear days.
 
   {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots.
 
   Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent;
     luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent;
     distinct; perspicuous. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), v. i.
   1. To become free from clouds or fog; to become fair; -- of
    the weather; -- often followed by up, off, or away.
    [1913 Webster]
 
       So foul a sky clears not without a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Advise him to stay till the weather clears up.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To become free from turbidity; -- of solutions or
    suspensions of liquids; as, the salt has not completely
    dissolved until the suspension clears up; when
    refrigerated, the juice may become cloudy, but when warmed
    to room temperature, it clears up again.
    [PJC]
 
   3. To disengage one's self from incumbrances, distress, or
    entanglements; to become free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that clears at once will relapse; for finding
       himself out of straits, he will revert to his
       customs; but he that cleareth by degrees induceth a
       habit of frugality.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Banking) To make exchanges of checks and bills, and
    settle balances, as is done in a clearing house.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain a clearance; as, the steamer cleared for
    Liverpool to-day.
    [1913 Webster]
 
   {To clear out}, to go or run away; to depart. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), n. (Carp.)
   Full extent; distance between extreme limits; especially; the
   distance between the nearest surfaces of two bodies, or the
   space between walls; as, a room ten feet square in the clear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, adv.
   1. In a clear manner; plainly.
    [1913 Webster]
 
       Now clear I understand
       What oft . . . thoughts have searched in vain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a
    piece clear off.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n.
   {Clearing}.]
   1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       He sweeps the skies and clears the cloudy north.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from impurities; to clarify; to cleanse.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of
    perplexity; to make perspicuous.
    [1913 Webster]
 
       Many knotty points there are
       Which all discuss, but few can clear. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To render more quick or acute, as the understanding; to
    make perspicacious.
    [1913 Webster]
 
       Our common prints would clear up their
       understandings.            --Addison
    [1913 Webster]
 
   5. To free from impediment or incumbrance, from defilement,
    or from anything injurious, useless, or offensive; as, to
    clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear
    the sight or the voice; to clear one's self from debt; --
    often used with of, off, away, or out.
    [1913 Webster]
 
       Clear your mind of cant.       --Dr. Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A statue lies hid in a block of marble; and the art
       of the statuary only clears away the superfluous
       matter.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To free from the imputation of guilt; to justify,
    vindicate, or acquit; -- often used with from before the
    thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am sure he will clear me from partiality.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How! wouldst thou clear rebellion?  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To leap or pass by, or over, without touching or failure;
    as, to clear a hedge; to clear a reef.
    [1913 Webster]
 
   8. To gain without deduction; to net.
    [1913 Webster]
 
       The profit which she cleared on the cargo.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the
    documents required by law, give bonds, or perform other
    acts requisite, and procure a permission to sail, and such
    papers as the law requires.
 
   {To clear a ship for action}, or {To clear for action}
    (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and
    prepare for an engagement.
 
   {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from
    shore as to have sea room, and be out of danger from the
    land.
 
   {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when
    twisted.
 
   {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or
    fears.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top