Search result for

*clés*

(360 entries)
(5.7062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clés, -clés-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectacles[N] แว่นตา, Syn. glasses, lens
ecclesiastic[N] นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), Syn. churchman, cleargyman
ecclesiastical[ADJ] เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์, See also: เกี่ยวกับนักบวช, Syn. churchly, clearical, ministerial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman,ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
ecclesio-Pref. "โบสถ์"

English-Thai: Nontri Dictionary
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastic(n) พระ,สงฆ์,พระสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
spectacles(n) แว่นตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orthogonal circlesวงกลมเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autoclesisโวหารย้อนกระทบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coaxal circles; coaxial circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concentric circlesวงกลมร่วมศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial circles; coaxal circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cycles of concentrationวัฏจักรความเข้มข้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesia (L.)ศาสนสถาน, ที่ชุมนุมศาสนิกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical courtศาลศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical thingsศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ear ossiclesกระดูกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, articles ofบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welding goggles; welding spectaclesแว่นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding spectacles; welding gogglesแว่นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanoparticlesวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
Animal life cyclesวงจรชีวิตสัตว์ [TU Subject Heading]
Bicyclesจักรยานสองล้อ [TU Subject Heading]
Business cyclesวัฏจักรธุรกิจ [TU Subject Heading]
Electric vehiclesยานพาหนะไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Human powered vehiclesยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Life cycles (Biology)วงจรชีวิต (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Motor vehiclesยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclesจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Musclesกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Nanoparticlesอนุภาคนาโน [TU Subject Heading]
Natural gas vehiclesยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Oculomotor musclesกล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Particlesอนุภาค [TU Subject Heading]
Particlesคำช่วย [TU Subject Heading]
Police vehiclesรถตำรวจ [TU Subject Heading]
Quality circlesกลุ่มสร้างคุณภาพงาน [TU Subject Heading]
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจ [TU Subject Heading]
Sentence particlesคำช่วยประโยค [TU Subject Heading]
Solar vehiclesยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Space vehiclesยานอวกาศ [TU Subject Heading]
Sport utility vehiclesรถยนต์อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Tricyclesจักรยานสามล้อ [TU Subject Heading]
Used motorcyclesจักรยานยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Vehiclesยานพาหนะ [TU Subject Heading]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]
Abdominal Musclesกล้ามเนื้อหน้าท้อง, กล้ามเนื้อท้อง [การแพทย์]
Accessory Musclesกล้ามเนื้อช่วยหายใจ [การแพทย์]
Accessory Muscles of Respirationกล้ามเนื้อของระบบหายใจส่วนอื่นๆ, กล้ามเนื้อช่วยการหายใจอื่นๆ [การแพทย์]
Alpha Particlesอนุภาคแอลฟ่า [การแพทย์]
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Aphakic Spectaclesยังไม่ได้สวมแว่นสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจก [การแพทย์]
Articlesบทความ [การแพทย์]
Basalar Musclesกล้ามเนื้อบาร์ซาลา [การแพทย์]
Beta Particlesอนุภาคเบต้า [การแพทย์]
Cerebral Ventriclesเวนตริเคิลสมอง,สมองส่วนเวนตริเกิล [การแพทย์]
Colloidal Particles, Shape ofรูปร่างของสาร [การแพทย์]
Colloidal Particles, Size ofขนาดของสาร [การแพทย์]
Corpuscles, Calcareousแคลคาเรียสคอร์พัสเซิล [การแพทย์]
Cyclesวงจร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการทูต[N] diplomatic circles, Syn. แวดวงทูต, Example: แขกที่มาอวยพรคู่บ่าวสาวมีแต่ผู้ที่อยู่ในวงการทูตทั้งนั้น, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูต
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
วงการศิลปะ[N] art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน
สังฆนายก[N] Chairman of the Ecclesiastical
ขบวนรถ[N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
แว่นตา[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่น, Example: ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแว่นตาผู้หญิง 1 อัน นาฬิกาเรือนเหล็กไม่ทราบยี่ห้อ 1 เรือน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น เป็นต้น
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่นตา, Example: คนไม่น้อยยังจดจำภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนังสือเล่มเล็กๆ ไว้เสมอ, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นแก้วกระจกใช้ส่องให้เห็นชัด
ฝ่ามรสุม[V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
แว่นสายตา[N] eyeglasses, See also: spectacles, glasses, Syn. แว่นตา, Example: หลังจากผ่าตัดแล้วหมอให้ใส่แว่นสายตาร่วมด้วย, Count unit: อัน, Thai definition: แก้วหรือวัสดุใสทำเป็นเลนส์กลมๆ แบนๆ 2 แผ่น, เครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้เห็นชัด
อันทุ[N] chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เดินรถ[V] manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ
ตลอดรอดฝั่ง[ADV] tide over, See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear, Example: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
ไถ้[N] long purse tied around the waist, See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist, Syn. ตุง, Example: เขาคั่วข้าวตากใส่ไถ้ไปกินระหว่างอพยพ, Thai definition: ถุงยาวๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง สำหรับใส่เงินหรือสิ่งของ โดยมากใช้คาดเอว
ราชูปโภค[N] royal articles of use, Syn. ราโชปโภค, Example: หลายคนได้รับพระราชทานเกียรติยศ ให้เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชูปโภค และเครื่องบรมราชอิสสริยยศ เข้ากระบวนแห่, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระราชา, Notes: (บาลี)
รูปพรรณ[N] ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
รื้อถอน[V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น
ราชาคณะ[N] a high ecclesiastical dignitary, See also: a high Buddhist ecclesiastical dignitary, high dignitary monk, Thai definition: สมณศักดิ์ชั้นสูงกว่าพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป
ปริเฉท[N] chapter, See also: classification, division, compiled and classified articles, Syn. บริเฉท, Example: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท, Thai definition: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
ฐานานุกรม[N] ecclesiastical orders, Example: การได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ทำให้มีฐานะเป็นพระสมณศักดิ์ ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพระสามัญ, Thai definition: ลำดับตำแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทำเนียบ
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง
กรรมวาจา[N] declaration, See also: deed by word, ecclesiastical edict, Syn. คำประกาศ, Example: ท่านเจ้าอาวาสได้แสดงกรรมวาจาต่อพระภิกษุ, Thai definition: คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์
กระดูกนำเสียง[N] auditory ossicles, Thai definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
กฤดาภินิหาร[N] grant grace, See also: supernatural power, power of performing miracles, Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร, Thai definition: อภินิหารหรือบุญบารมีที่ทำไว้
ครุภัณฑ์[N] durable articles, See also: durable goods, heavy-duty articles, Example: นี่คือรายการยืมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา, Thai definition: ของที่ใช้ทนทาน
กะหำ[N] testicles, See also: scrotum, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกอัณฑะ
ขวาก[N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ของโบราณ[N] antique, See also: curio, ancient articles, Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ, Example: ชาวบ้านลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติของตนเอง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของ เครื่องใช้ที่สร้างหรือผลิตขึ้นในสมัยโบราณ
ของวัด[N] ecclesiastical material, Syn. ของสงฆ์, Example: ชาวบ้านยืมของวัดมาใช้ช่วยงานทำบุญของหมู่บ้าน
ของสงฆ์[N] ecclesiastical material, Syn. ของวัด, Example: ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสงฆ์, Thai definition: ของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ใช้ร่วมกัน
จราจร[V] traffic, See also: movement of vehicles, Syn. การขับขี่ยวดยานพาหนะ, Example: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น, Thai definition: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ไทยทาน[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน, Example: พุทธศาสนิกชนจะจัดหาดอกไม้ธูปเทียน ตลอดจนเครื่องปัจจัยไทยทานนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทำบุญ, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
ไทยธรรม[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. จตุปัจจัย, สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
นักธรรม[N] religious student, See also: ascetic, divine, ecclesiastic, theologian, Syn. ผู้รู้ธรรม, ผู้ปฏิบัติธรรม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สำเร็จหลักสูตรธรรม, ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ มี 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
แทรกซ้อน[V] cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
กัดหางตัวเอง[v. exp.] (kat hāng tūa-ēng) EN: talk in circles   
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving   FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
ของต้องพิกัด[n. exp.] (khøng tǿng phikat) EN: dutiable articles   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang uppakøn) EN: implement ; articles for daily use   FR: accessoire [m]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
กระดูกหู[n.] (kradūk hū) EN: auditory ossicles   FR: osselet [m]
กระโปก[n.] (krapōk) EN: scrotum ; testicles   FR: scrotum [m] ; bourses [fpl] ; testicules [mpl]
กรอบแว่น[n. exp.] (krøp waen) EN: rims of spectacles   
กุญแจหาย[v. exp.] (kunjaē hāi) FR: perdre ses clés
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
มัณฑนา[n.] (manthanā) EN: decorative artcles   FR: article décoratif [m]
หมอเทวดา[n. exp.] (mø thēwadā) EN: miracle worker   FR: faiseur de miracles [m]
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects   FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
เพกา [n.] (phēkā) EN: Indian Trumpet Flower ; Broken bone ; Damocles tree   
ผมดัด[n. exp.] (phom dat) EN: curly-haired   FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredos ; barnacles   FR: anatife [m]
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk   
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic   
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyok) EN: Chairman of the Ecclesiastical   
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkhā) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods   FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   
ถุงอัณฑะ[n.] (thung antha) EN: scrotum ; testicles   FR: scrotum [m] ; testicules [mpl]
อุปกรณ์การเขียน[n. exp.] (uppakøn kān khīen) EN: stationery   FR: articles de bureau [mpl]
แว่น[n.] (waen) EN: lens ; glasses ; spectacles   FR: lentille [f] ; verre de lunette [m]
แว่นสายตา[n. exp.] (waen saītā) EN: eyeglasses ; spectacles ; glasses   FR: lunettes [fpl]
แว่นตา[n.] (waentā) EN: glasses ; spectacles ; eyeglasses   FR: lunettes [fpl] ; paire de lunettes [f]
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]
วงการค้า[n. exp.] (wongkān khā) EN: commercial circles   
วงการเมือง[n. exp.] (wong kānmeūang) EN: political circles ; political quarters   FR: cercle politique [m]
วงการศาสนา[n. exp.] (wongkān sātsanā) EN: religious circles   FR: milieux religieux [mpl]
วงการศิลปะ[n. exp.] (wongkān sinlapa) EN: art circles ; creative circles   
วงการที่เชื่อถือได้[n. exp.] (wongkān thī cheūatheūdāi) EN: reliable quarters ; reliable circles   
วงการธุรกิจ[n. exp.] (wongkān thurakit) EN: business circles   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCLES    EH1 K AH0 L Z
UNCLES    AH1 NG K AH0 L Z
CYCLES    S AY1 K AH0 L Z
ICICLES    AY1 S IH0 K AH0 L Z
MUSCLES    M AH1 S AH0 L Z
ORACLES    AO1 R AH0 K AH0 L Z
CIRCLES    S ER1 K AH0 L Z
OSSICLES    AA1 S AH0 K AH0 L Z
RECYCLES    R IY0 S AY1 K AH0 L Z
MIRACLES    M IH1 R AH0 K AH0 L Z
VEHICLES    V IY1 HH IH0 K AH0 L Z
MCLESTER    M AH0 K L EH1 S T ER0
ARTICLES    AA1 R T AH0 K AH0 L Z
VEHICLES    V IY1 IH0 K AH0 L Z
CUBICLES    K Y UW1 B IH0 K AH0 L Z
BICYCLES    B AY1 S IH0 K AH0 L Z
DEBACLES    D EY0 B AA1 K AH0 L Z
DAMOCLES    D AE1 M AH0 K L IY2 Z
SOPHOCLES    S AA1 F AH0 K L IY0 Z
TENTACLES    T EH1 N T AH0 K AH0 L Z
TESTICLES    T EH1 S T IH0 K AH0 L Z
UNICYCLES    Y UW1 N AH0 S AY2 K AH0 L Z
BARNACLES    B AA1 R N AH0 K AH0 L Z
VEHICLES'    V EH1 HH IH0 K AH0 L Z
CHIMICLES    CH IH1 M IH0 K AH0 L Z
ECCLESTON    EH1 K L AH0 S T AA0 N
PARTICLES    P AA1 R T AH0 K AH0 L Z
OBSTACLES    AA1 B S T AH0 K AH0 L Z
FOLLICLES    F AA1 L AH0 K AH0 L Z
MCCLESKEY    M AH0 K L EH1 S K IY0
CHRONICLES    K R AA1 N AH0 K AH0 L Z
SPECTACLES    S P EH1 K T AH0 K AH0 L Z
MOTORCYCLES    M OW1 T ER0 S AY2 K AH0 L Z
RECEPTACLES    R AH0 S EH1 P T IH0 K AH0 L Z
ECCLESIASTIC    IH0 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ECCLESIASTICAL    IH0 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eccles    (n) (e1 k l z)
cycles    (v) (s ai1 k l z)
uncles    (n) (uh1 ng k l z)
Beccles    (n) (b e1 k l z)
circles    (v) (s @@1 k l z)
icicles    (n) (ai1 s i k l z)
muscles    (v) (m uh1 s l z)
oracles    (n) (o1 r @ k l z)
Damocles    (n) (d a1 m @ k l ii z)
articles    (v) (aa1 t i k l z)
auricles    (n) (oo1 r i k l z)
bicycles    (v) (b ai1 s i k l z)
coracles    (n) (k o1 r @ k l z)
cubicles    (n) (k y uu1 b i k l z)
cuticles    (n) (k y uu1 t i k l z)
manacles    (v) (m a1 n @ k l z)
miracles    (n) (m i1 r @ k l z)
monocles    (n) (m o1 n @ k l z)
radicles    (n) (r a1 d i k l z)
recycles    (v) (r ii2 s ai1 k l z)
vehicles    (n) (v ii1 i k l z)
vesicles    (n) (v e1 s i k l z)
barnacles    (n) (b aa1 n @ k l z)
binnacles    (n) (b i1 n @ k l z)
canticles    (n) (k a1 n t i k l z)
clavicles    (n) (k l a1 v i k l z)
encircles    (v) (i1 n s @@1 k l z)
obstacles    (n) (o1 b s t @ k l z)
particles    (n) (p aa1 t i k l z)
pinnacles    (v) (p i1 n @ k l z)
tentacles    (n) (t e1 n t @ k l z)
testicles    (n) (t e1 s t i k l z)
tricycles    (n) (t r ai1 s i k l z)
carbuncles    (n) (k aa1 b uh ng k l z)
chronicles    (v) (k r o1 n i k l z)
corpuscles    (n) (k oo1 p uh s l z)
d_eb^acles    (n) (d ei1 b aa1 k l z)
kilocycles    (n) (k i1 l @ s ai k l z)
megacycles    (n) (m e1 g @ s ai k l z)
spectacles    (n) (s p e1 k t @ k l z)
ventricles    (n) (v e1 n t r i k l z)
granduncles    (n) (g r a1 n d uh ng k l z)
motorcycles    (n) (m ou1 t @ s ai k l z)
receptacles    (n) (r i1 s e1 p t @ k l z)
semicircles    (n) (s e1 m i s @@ k l z)
tabernacles    (n) (t a1 b @ n a k l z)
Macclesfield    (n) (m a1 k l z f ii l d)
conventicles    (n) (k @1 n v e1 n t i k l z)
ecclesiastic    (n) (i1 k l ii2 z i a1 s t i k)
ecclesiastics    (n) (i1 k l ii2 z i a1 s t i k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
ちゃんたま[, chantama] (n) (col) testicles [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
イカ下足;烏賊下足[いかげそ(烏賊下足);イカゲソ;イカげそ(イカ下足), ikageso ( ika gesoku ); ikageso ; ika geso ( ika gesoku )] (n) squid tentacles [Add to Longdo]
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles [Add to Longdo]
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
コヘレトの言葉[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] (n) Ecclesiastes (book of the Bible) (lit [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building) [Add to Longdo]
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
タマキン[, tamakin] (n) (sl) (See 金玉・きんたま) balls; testicles [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
ホーデン[, ho-den] (n) testicles (ger [Add to Longdo]
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles [Add to Longdo]
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas [Add to Longdo]
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations) [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺留品[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
医学界[いがくかい, igakukai] (n) medical world; medical circles; medical community [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
院の内外[いんのないがい, innonaigai] (n) legislative circles [Add to Longdo]
陰核[へのこ, henoko] (n) (1) testicles; (2) penis [Add to Longdo]
陰嚢[いんのう;ふぐり, innou ; fuguri] (adj-na,n,adj-no) scrotum; testicles; scrotal [Add to Longdo]
遠眼鏡[とおめがね;えんがんきょう, toomegane ; engankyou] (n) (1) (obs) spectacles for far-sightedness; (2) telescope [Add to Longdo]
下足[げそく, gesoku] (n) (See イカ下足) squid tentacles [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮定款[かりていかん, kariteikan] (n) provisional articles [Add to Longdo]
家庭用品[かていようひん, kateiyouhin] (n) household articles [Add to Longdo]
歌壇[かだん, kadan] (n) poetry circles [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
画壇[がだん, gadan] (n) artists' world; painting circles [Add to Longdo]
雅歌[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
各界[かっかい;かくかい, kakkai ; kakukai] (n) each field; various circles [Add to Longdo]
梶棒;舵棒[かじぼう, kajibou] (n) (1) shafts (of rickshaws or similar vehicles); thills; (2) (See 舵柄) tiller; yoke [Add to Longdo]
官辺[かんぺん, kanpen] (n) government or official circles; official quarters [Add to Longdo]
翰林[かんりん, kanrin] (n) literary circles [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼筋[がんきん, gankin] (n) ocular muscles; muscles that control eye movement [Add to Longdo]
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles) [Add to Longdo]
棋界[きかい, kikai] (n) the go (shogi) world; shogi circles [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
教育界[きょういくかい, kyouikukai] (n) education world or circles [Add to Longdo]
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province [Add to Longdo]
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
業界[ぎょうかい, gyoukai] (n) business world; business circles; (the) industry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国文学艺术界联合会[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]
中国文联[Zhōng guó wén lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) [Add to Longdo]
传道书[chuán dào shū, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄕㄨ, / ] book of sermons; the biblical book of Ecclesiastes [Add to Longdo]
剧坛[jù tán, ㄐㄩˋ ㄊㄢˊ, / ] the world of Chinese opera; theatrical circles [Add to Longdo]
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
半成品[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products [Add to Longdo]
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles [Add to Longdo]
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
报界[bào jiè, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; journalistic circles; the journalists [Add to Longdo]
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, / ] parking lot (for bicycles) [Add to Longdo]
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] academic circles; academia [Add to Longdo]
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] electrically charged particles [Add to Longdo]
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle [Add to Longdo]
心肌[xīn jī, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, ] myocardium (muscles of the heart) [Add to Longdo]
恩培多克勒[Ēn péi duō kè lēi, ㄣ ㄆㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄎㄜˋ ㄌㄟ, ] Empedocles (490-430 BC), Greek Sicilian pre-Socratic philosopher [Add to Longdo]
手铐[shǒu kào, ㄕㄡˇ ㄎㄠˋ, / ] manacles; handcuffs [Add to Longdo]
政坛[zhèng tán, ㄓㄥˋ ㄊㄢˊ, / ] political circles [Add to Longdo]
政界[zhèng jiè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] political and government circles [Add to Longdo]
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, ] academic world; academic circles; academia [Add to Longdo]
文坛[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, / ] literary circles [Add to Longdo]
文联[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use [Add to Longdo]
木器[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles [Add to Longdo]
棒坛[bàng tán, ㄅㄤˋ ㄊㄢˊ, / ] baseball circles; baseball world [Add to Longdo]
乐坛[yuè tán, ㄩㄝˋ ㄊㄢˊ, / ] music circles; music world [Add to Longdo]
武坛[wǔ tán, ˇ ㄊㄢˊ, / ] martial arts circles [Add to Longdo]
历代志上[Lì dài zhì shàng, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] First book of Chronicles [Add to Longdo]
历代志下[Lì dài zhì xià, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] Second book of Chronicles [Add to Longdo]
淫羊藿[yín yáng huò, ˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles) [Add to Longdo]
混行[hún xíng, ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] mixed use (e.g. pedestrians and vehicles); joint operation (e.g. trains and buses) [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy) [Add to Longdo]
留难[liú nàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄢˋ, / ] to make sth difficult; to create obstacles [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles [Add to Longdo]
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4] [Add to Longdo]
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles) [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] bank; marsh; testicles [Add to Longdo]
章程[zhāng chéng, ㄓㄤ ㄔㄥˊ, ] rules; regulations; constitution; statute; articles of association (of company); articles of incorporation; charter (of a corporation); by-laws [Add to Longdo]
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc [Add to Longdo]
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, / ] tendons and muscles [Add to Longdo]
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, ] physique; strength; muscles and bones [Add to Longdo]
粒子流[lì zǐ liú, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄌㄧㄡˊ, ] stream of particles; particle flow [Add to Longdo]
纳尼亚传奇[Nà ní yà chuán qí, ㄋㄚˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] The Chronicles of Narnia, Children's stories by C.S. Lewis [Add to Longdo]
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King [Add to Longdo]
索福克里斯[Suǒ fú kè lǐ sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ, / ] Sophocles (496-406 BC), Greek playwright [Add to Longdo]
经济界[jīng jì jiè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] economic circles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top