Search result for

*centrifugal force*

(20 entries)
(1.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: centrifugal force, -centrifugal force-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifugal Force, Relativeแรงเหวี่ยงสัมพันธ์,ความแรงในการปั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're going to be wondering if the centrifugal force Is going to make the baby's head start crowning.แต่พวกเขาจะสงสัยว่า มันจะทำให้เด็กแขนขาหลุดหรือเปล่า Wheels (2009)
- What I'm saying is the centrifugal force of Batman's batarang would undoubtedly penetrate the Joker's force field,- นายมันขี้โม้ว่ะ - ฉันกำลังพูดถึงแรงเหวี่ยง Kick-Ass (2010)
The centrifugal force would be too much to stop.แรงบังคับเหวี่ยงมันมากเกินไปที่จะหยุด Audition (2010)
Centrifugal force.Audition (2010)
Looks like it was thrown clear by the centrifugal force of the whirling fan.ดูเหมือนจะถูกโยน The Secrets in the Proposal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centrifugal forceThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงหนีศูนย์กลาง[N] centrifugal force, Syn. แรงเหวี่ยง, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงเหวี่ยง[N] centrifugal force, Syn. แรงหนีศูนย์กลาง, Example: ใจของคนนั้นเหมือนลูกตุ้มนาฬิกา ที่แกว่งไปมาตามแรงเหวี่ยงของอารมณ์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงหนีศูนย์กลาง[n.] (raēng-nisūnklāng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
แรงเหวี่ยง[n. exp.] (raēng wīeng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliehkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Zentrifugalkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠心力[えんしんりょく, enshinryoku] (n) centrifugal force; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] centrifugal force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, n. [F. force, LL. forcia, fortia, fr. L. fortis
   strong. See {Fort}, n.]
   1. Capacity of exercising an influence or producing an
    effect; strength or energy of body or mind; active power;
    vigor; might; often, an unusual degree of strength or
    energy; especially, power to persuade, or convince, or
    impose obligation; pertinency; validity; special
    signification; as, the force of an appeal, an argument, a
    contract, or a term.
    [1913 Webster]
 
       He was, in the full force of the words, a good man.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Power exerted against will or consent; compulsory power;
    violence; coercion; as, by force of arms; to take by
    force.
    [1913 Webster]
 
       Which now they hold by force, and not by right.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength or power for war; hence, a body of land or naval
    combatants, with their appurtenances, ready for action; --
    an armament; troops; warlike array; -- often in the
    plural; hence, a body of men prepared for action in other
    ways; as, the laboring force of a plantation; the armed
    forces.
    [1913 Webster]
 
       Is Lucius general of the forces?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) Strength or power exercised without law, or contrary
      to law, upon persons or things; violence.
    (b) Validity; efficacy. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   5. (Physics) Any action between two bodies which changes, or
    tends to change, their relative condition as to rest or
    motion; or, more generally, which changes, or tends to
    change, any physical relation between them, whether
    mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of
    any other kind; as, the force of gravity; cohesive force;
    centrifugal force.
    [1913 Webster]
 
   {Animal force} (Physiol.), muscular force or energy.
 
   {Catabiotic force} [Gr. ? down (intens.) + ? life.] (Biol.),
    the influence exerted by living structures on adjoining
    cells, by which the latter are developed in harmony with
    the primary structures.
 
   {Centrifugal force}, {Centripetal force}, {Coercive force},
    etc. See under {Centrifugal}, {Centripetal}, etc.
 
   {Composition of forces}, {Correlation of forces}, etc. See
    under {Composition}, {Correlation}, etc.
 
   {Force and arms} [trans. of L. vi et armis] (Law), an
    expression in old indictments, signifying violence.
 
   {In force}, or {Of force}, of unimpaired efficacy; valid; of
    full virtue; not suspended or reversed. "A testament is of
    force after men are dead." --Heb. ix. 17.
 
   {Metabolic force} (Physiol.), the influence which causes and
    controls the metabolism of the body.
 
   {No force}, no matter of urgency or consequence; no account;
    hence, to do no force, to make no account of; not to heed.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {Of force}, of necessity; unavoidably; imperatively. "Good
    reasons must, of force, give place to better." --Shak.
 
   {Plastic force} (Physiol.), the force which presumably acts
    in the growth and repair of the tissues.
 
   {Vital force} (Physiol.), that force or power which is
    inherent in organization; that form of energy which is the
    cause of the vital phenomena of the body, as distinguished
    from the physical forces generally known.
 
   Syn: Strength; vigor; might; energy; stress; vehemence;
     violence; compulsion; coaction; constraint; coercion.
 
   Usage: {Force}, {Strength}. Strength looks rather to power as
      an inward capability or energy. Thus we speak of the
      strength of timber, bodily strength, mental strength,
      strength of emotion, etc. Force, on the other hand,
      looks more to the outward; as, the force of
      gravitation, force of circumstances, force of habit,
      etc. We do, indeed, speak of strength of will and
      force of will; but even here the former may lean
      toward the internal tenacity of purpose, and the
      latter toward the outward expression of it in action.
      But, though the two words do in a few cases touch thus
      closely on each other, there is, on the whole, a
      marked distinction in our use of force and strength.
      "Force is the name given, in mechanical science, to
      whatever produces, or can produce, motion." --Nichol.
      [1913 Webster]
 
         Thy tears are of no force to mollify
         This flinty man.         --Heywood.
      [1913 Webster]
 
         More huge in strength than wise in works he was.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Adam and first matron Eve
         Had ended now their orisons, and found
         Strength added from above, new hope to spring
         Out of despair.          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centrifugal \Cen*trif"u*gal\, a. [L. centrum center + fugere to
   flee.]
   1. Tending, or causing, to recede from the center.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) Expanding first at the summit, and later at the base,
      as a flower cluster.
    (b) Having the radicle turned toward the sides of the
      fruit, as some embryos.
      [1913 Webster]
 
   {Centrifugal force} (Mech.), a force whose direction is from
    a center.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a body moves in a circle with uniform velocity, a
      force must act on the body to keep it in the circle
      without change of velocity. The direction of this force
      is towards the center of the circle. If this force is
      applied by means of a string to the body, the string
      will be in a state of tension. To a person holding the
      other end of the string, this tension will appear to be
      directed toward the body as if the body had a tendency
      to move away from the center of the circle which it is
      describing. Hence this latter force is often called
      centrifugal force. The force which really acts on the
      body being directed towards the center of the circle is
      called centripetal force, and in some popular treatises
      the centripetal and centrifugal forces are described as
      opposing and balancing each other. But they are merely
      the different aspects of the same stress. --Clerk
      Maxwell.
      [1913 Webster]
 
   {Centrifugal impression} (Physiol.), an impression (motor)
    sent from a nerve center outwards to a muscle or muscles
    by which motion is produced.
 
   {Centrifugal machine}, A machine for expelling water or other
    fluids from moist substances, or for separating liquids of
    different densities by centrifugal action; a whirling
    table.
 
   {Centrifugal pump}, a machine in which water or other fluid
    is lifted and discharged through a pipe by the energy
    imparted by a wheel or blades revolving in a fixed case.
    Some of the largest and most powerful pumps are of this
    kind.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top