ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bsch*

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bsch, -bsch-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice.bschLabor Pains (1983)
Pretty, huh?bsch. Nicht? Anaconda (1997)
Groteschele.Stabschefs, Fail Safe (2000)
Pretty.bschBlade II (2002)
It was nice.Es war hübschMr. & Mrs. Smith (2005)
Closure?Abschließen? Dead in the Water (2005)
Nice chart.- Hübsche Tafel. Baggage (2007)
Sendaway? !Abschied? Snowblind (2010)
Nice.Sehr hübschLongwave (2013)
Closure.Abschluss. S.O.S. Part 1 (2015)
You're not a party, just a gang of scum!Ihr seid keine Partei, sondern eine Bande ekliger Abschaum! Tikhiy Don (1957)
Try to go around along that gully, and I'll keep them with fire in this sector.Versuchen Sie eine Umgehung durch die Schlucht, Ich werden sie an diesem Abschnitt in Schach halten. Tikhiy Don (1957)
If the Reds chop off your other arm, how will you drink?Wenn dir die Roten die andere Hand abschlagen, wie willst du den halten? Tikhiy Don (1957)
And until next week we say goodbye to Bobo Brannigansky, your friendly Jungle Man and star of the first adult monkey-series, brought to you by Flake-Off, the friendly skin-peel.Bis nächste Woche verabschieden wir uns von Bobo Brannigansky, dem freundlichen Urwaldmensch und Star der ersten Affenserie für Erwachsene. Präsentiert von Flake-Off, dem hautfreundlichen Peeling. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, this may come as a shock, but I was young and pretty once, like you, and equipped with just as many extras.Vielleicht überrascht es dich, aber ich war auch mal jung und hübsch und hatte das, worauf es ankommt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Once more to get the feel of the controls.Gut! Der ideale Hubschrauber für das Haus. Witness for the Prosecution (1957)
Hubert and I collected all these things when we lived in Africa.Es kann nicht schaden. Sie haben es hübsch hier. Witness for the Prosecution (1957)
I wouldn't think so. - So now they'll say I did have a motive.Meine Lage wird durch die Erbschaft bestimmt nicht besser. Witness for the Prosecution (1957)
One, the death of her beloved mistress and, second, in being deprived of an inheritance of £80,000, which she'd fully expected to receive.Ihre geliebte Herrin wurde getötet. Und sie hat ihre Erbschaft von 80.000 Pfund verloren. Es ist sehr bedauerlich. Witness for the Prosecution (1957)
And yet you came to this particular travel agency with a clinging brunette?Eine hübsche Brünette war bei Ihnen. Witness for the Prosecution (1957)
A clinging brunette, Mr Myers?War eine hübsche Brünette bei ihm? Witness for the Prosecution (1957)
Well, say goodbye to me.Verabschieden Sie sich von mir. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You're a disgusting animal.Du bist ein abscheuliches, böses Tier. The Singing Ringing Tree (1957)
Other sectors are fighting, and we hardly spend a cartridge a week.An anderen Abschnitten greift man an, wir aber verschießen kaum etwas. Tikhiy Don II (1958)
You're not a party, just a gang of scum!Ihr seid keine Partei, sondern eine Bande ekliger Abschaum! Tikhiy Don II (1958)
Try to go around along that gully, and I'll keep them with fire in this sector.Versuchen Sie eine Umgehung durch die Schlucht, Ich werden sie an diesem Abschnitt in Schach halten. Tikhiy Don II (1958)
If the Reds chop off your other arm, how will you drink?Wenn dir die Roten die andere Hand abschlagen, wie willst du den halten? Tikhiy Don II (1958)
Never leave a woman after knocking her out without saying goodbye.Man schlägt eine Frau nicht halb bewusstlos und geht dann ohne Abschied. Montparnasse 19 (1958)
You're pretty, Beatrice.Du bist hübsch, Beatrice. Montparnasse 19 (1958)
That's a great name.bscher Name. Und weiter? Montparnasse 19 (1958)
A charming nude.bscher Akt. Montparnasse 19 (1958)
This doesn't feel like a goodbye kiss.Das war kein Abschiedskuss. The Night Heaven Fell (1958)
You're too young, too beautiful.Du bist zu jung. Und zu hübschThe Night Heaven Fell (1958)
You're well educated, you've earned the top marks, you now work for the telephone exchange...Du hast deinen Abschluss gemacht. Du bist Postbeamtin und bekommst später einmal Pension. Premier mai (1958)
Come here, my pretty!So, komm mein Hübscher. Premier mai (1958)
That would liven the game up a bit!Umso besser, das wird das Spiel aufhübschen. Premier mai (1958)
You should have your tongue cut out!Man sollte dir die Zunge abschneiden. Premier mai (1958)
That's still a tidy sum of money.- Da bleibt hübsch etwas übrig. Premier mai (1958)
What a beautiful little rascal!Sie ist so hübsch, der kleine Fratz. Premier mai (1958)
How kind!Wie hübsch sie sind. Premier mai (1958)
- We'll never be able to shut her down now.Keine Ahnung, ich habe es so vorgefunden. Dann lässt sich der Reaktor nicht abschalten. Fiend Without a Face (1958)
Colonel Butler, how long does it take to shut down your atomic plant?Oberst Butler, wie schnell können Sie die Reaktoren abschalten? Fiend Without a Face (1958)
Pretty woman.Eine hübsche Frau. Inspector Maigret (1958)
Catch the palefaces and cut off their heads!Wir werden ihnen den Weg abschneiden. Inspector Maigret (1958)
- It's very nice.- Es ist sehr hübschMon Oncle (1958)
A beautiful engine.Eine hübsche Lokomotive. Gefällt sie dir? Mon Oncle (1958)
I know some very good stories.Ich, ich kenne hübsche Geschichten. Mon Oncle (1958)
And your wife, as I was saying, she's nice.Ihre Frau ist wirklich ausgesprochen hübschDesign for Loving (1958)
You know I couldn't leave without saying goodbye.Ich könnte niemals gehen, ohne mich zu verabschieden. Disappearing Trick (1958)
It's very pretty hair.- Sie haben hübsches Haar. Disappearing Trick (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUEBSCH    HH UH1 B SH
LAUBSCHER    L AW1 B SH ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
bsch(adj) น่ารัก
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| รับ(คน), นำใครกลับบ้าน(โดยหวังจะมีเซ็กส์ด้วย ในภาษาพูดบางครั้ง)
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen
Abschleppseil(n) |das, pl. Abschleppseile| เชือกสำหรับลากรถ , See also: Related: abschleppen
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ , See also: Related: abschleppen
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f}; Abnützung {f}; Abreibung {f}; Abschaben {n}; Abschleifung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abschürfung {f}; Hautabschürfung {f}abrasion [Add to Longdo]
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Einschätzung {f} | Abschätzungen {pl}; Einschätzungen {pl}appraisal | appraisals [Add to Longdo]
Abschätzung {f} [math.]estimate [Add to Longdo]
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure [Add to Longdo]
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff [Add to Longdo]
Abschaltbetrieb {m}turn-off operation [Add to Longdo]
Abschaltimpuls {m}turn-off pulse [Add to Longdo]
Abschaltkreis {m}de-energizing circuit [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschaltstrom {m}cut-off current; breaking current [Add to Longdo]
Abschaltstromkreis {m}shutdown circuit [Add to Longdo]
Abschaltsystem {n}shut off system [Add to Longdo]
Abschaltthyristor {m} [electr.]gate-turn-off thyristor (GTO) [Add to Longdo]
Abschaltung {f}cutoff [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl}deactivation | deactivations [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abschaltung {f}de-energization [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Sicherungsautomat {m}cutout [Add to Longdo]
Abschaltung {f}shutoff [Add to Longdo]
Abschaltverzögerung {f}turn-off delay [Add to Longdo]
Abschaltvorgang {m}power down [Add to Longdo]
Abschaltzeit {f}disconnecting time; turn-off time [Add to Longdo]
Abschaum {m}dregs [Add to Longdo]
Abschaum {m}scum [Add to Longdo]
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition [Add to Longdo]
Abscheu {f}; Verachtung {f}abhorrence [Add to Longdo]
Abscheu {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Abscheu {f}horror [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}detestableness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}heinousness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}hellishness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Abschied {m}parting [Add to Longdo]
Abschied {m}; Abschiedsakt {m}; Abschiednehmen {n} | Abschiede {pl}valediction | valedictions [Add to Longdo]
Abschied nehmento take leave [Add to Longdo]
Abschiedsbrief {m}farewell letter [Add to Longdo]
Abschiedsfeier {f} | Abschiedsfeiern {pl}farewell party | farewell parties [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Abschiedsgruß {m}; Abschied {m} | jdm. auf Wiedersehen sagengoodbye; goodby; farewell | to say goodbye to [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕舞[しまい, shimai] -Ende, Abschluss, -Schluss [Add to Longdo]
凶悪[きょうあく, kyouaku] schrecklich, abscheulich [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
刈る[かる, karu] schneiden, abschneiden, maehen [Add to Longdo]
別れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
卒業[そつぎょう, sotsugyou] Schulabschluss, Universitaetsabschluss [Add to Longdo]
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] Abschlusspruefung [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
弱める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] abscheulich, widerwaertig, verdriesslich, verdammt, verflucht, verhaengnisvoll [Add to Longdo]
忌む[いむ, imu] verabscheuen, hassen, -meiden, vermeiden [Add to Longdo]
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] Jahresabschlussfeier [Add to Longdo]
憎しみ[にくしみ, nikushimi] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]
憎悪[ぞうお, zouo] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]
抑止[よくし, yokushi] abschrecken, abwehren [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
撃墜[げきつい, gekitsui] (Flugzeug) abschiessen [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] abschaffen, aufheben, beseitigen [Add to Longdo]
擦り傷[すりきず, surikizu] Hautabschuerfung, Schramme [Add to Longdo]
擦過傷[さっかしょう, sakkashou] Hautabschuerfung, Schramme [Add to Longdo]
断つ[たつ, tatsu] abschneiden [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
条約の締結[じょうやくのていけつ, jouyakunoteiketsu] Vertragsabschluss [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] Seitenstrasse, Irrweg, Abschweifung [Add to Longdo]
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] Rechnungsabschluss, Bilanz [Add to Longdo]
濃淡[のうたん, noutan] Schattierung, Abschattung [Add to Longdo]
相続[そうぞく, souzoku] Erbschaft, Vererbung, Erbfolge [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
碑銘[ひめい, himei] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
積もる[つもる, tsumoru] sich_anhaeufen, liegen, abschaetzen [Add to Longdo]
終了[しゅうりょう, shuuryou] Schluss, Abschluss [Add to Longdo]
終結[しゅうけつ, shuuketsu] Abschluss, Schluss, -Ende [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]
絶つ[たつ, tatsu] abschneiden, unterbrechen, ausrotten [Add to Longdo]
試食[ししょく, shishoku] kosten, probieren, abschmecken [Add to Longdo]
謄本[とうほん, touhon] Abschrift, -Kopie [Add to Longdo]
貴ぶ[とうとぶ, toutobu] schaetzen, abschaetzen, bewerten [Add to Longdo]
貴ぶ[とうとぶ, toutobu] abschaetzen, schaetzen, bewerten [Add to Longdo]
送別会[そうべつかい, soubetsukai] Abschiedsfeier [Add to Longdo]
送迎[そうげい, sougei] Begruessung_und_Verabschiedung [Add to Longdo]
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] Unterbrechung, Isolierung, Abschaltung [Add to Longdo]
鎖国[さこく, sakoku] Abschliessung_des_Landes [Add to Longdo]
険しい路[けわしいみち, kewashiimichi] abschuessige_Strasse [Add to Longdo]
険阻[けんそ, kenso] -steil, abschuessig, schroff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top