ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bravo!*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bravo!, -bravo!-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼赞[lǐ zàn, ㄌㄧˇ ㄗㄢˋ, / ] to praise; well done, bravo!, #60,123 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai [Add to Longdo]
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo! [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, n.; pl. {Bravoes}. [I. See {Brave}, a.]
   A daring villain; a bandit; one who sets law at defiance; a
   professional assassin or murderer.
   [1913 Webster]
 
      Safe from detection, seize the unwary prey.
      And stab, like bravoes, all who come this way.
                          --Churchill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, interj. [It. See {Brave}.]
   Well done! excellent! an exclamation expressive of applause.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bravo
  brave; gallant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bravo /braːvoː/ 
  bravos

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 bravo
  brave; courageous; valiant(kuraĝa)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top