ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bonded warehouse*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bonded warehouse, -bonded warehouse-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zolllager {n}bonded warehouse [Add to Longdo]
Zollspeicher {m}bonded warehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonded \Bond"ed\ (b[o^]nd"[e^]d), a.
   Placed under, or covered by, a bond, as for the payment of
   duties, or for conformity to certain regulations.
   [1913 Webster]
 
   {Bonded goods}, goods placed in a bonded warehouse; goods,
    for the duties on which bonds are given at the
    customhouse.
 
   {Bonded warehouse}, a warehouse in which goods on which the
    duties are unpaid are stored under bond and in the joint
    custody of the importer, or his agent, and the customs
    officers.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top