Search result for

*blue moon*

(57 entries)
(1.5068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blue moon, -blue moon-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
once in a blue moon[IDM] ไม่บ่อย, See also: นานๆ ครั้ง, Syn. rarely, Ant. often

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blue moon# Blue moon Nowhere Boy (2009)
Once in a blue moon, when we need to discuss meats.ครั้งนึงนานมาแล้ว เราจำเป็นต้องคุยเรื่องเนื้อกัน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
So what, once every blue moon,แล้วไง นานๆครั้ง Face Off (2011)
Hey chauffeur, drive out, Samcheongdong, Blue Moon.นี่.. คนขับ ออกรถได้ไป ซามชองดอง บลูมูน City Hunter (2011)
Faith had a couple drinks at a bar called The Blue Moon at around 10:30.เฟธดื่มไปไม่กี่แก้ว ที่บาร์ชื่อ บลูมูน ตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่ง Lonelyhearts (2011)
Blue Moon Bar. You know it?บลูมูนบาร์ นายรู้จักไหม? Lonelyhearts (2011)
Yeah, he's at The Blue Moon Bar.ใช่ เขาอยู่ที่ บลูมูนบาร์ Lonelyhearts (2011)
Now, we're still on probation for the slightly misguided Blue Mooning episode, and those pricks at the administration are just looking for a reason to cut our balls off, guys.ตอนนี้ เรายังอยู่ในช่วงภาคทัณฑ์ สำหรับการนำ อันผิดพลาดเล็กน้อยในตอนบลู มูนนิ่ง และสวะพวกนั้น ที่คณะบริหารกำลังมอง Bitchcraft (2013)
Elena, you are allowed to be happy once in a blue moon.เอเลน่า คุณสามารถมีความสุขได้ เอาน่า นานๆ ทีนะ Monster's Ball (2013)
When I find those Smurfs, I will ground them for a month of blue moons.เจอตัวเมื่อไหร่ จะโดนกักบริเวณ หนึ่งรอบพระจันทร์สีฟ้า Smurfs: The Lost Village (2017)
I do try get it in every once in a blue moon.ฉันได้ลองนาน ๆ ครั้ง After Porn Ends 2 (2017)
Now, it is their first time here at the Blue Moon, so let's give them a warm welcome.เรามีเทอร์รี่และเจย์ เป็นครั้งแรกของทั้งสองคนที่จะแสดงที่นี่ Raise Your Voice (2004)
Every once in a blue moon, a college kid or drifter will sneak in through the window for a good night's sleep.คืนนี้มันค่อนข้างมืด, พวกนักศึกษาหรือพวกแก๊งซิ่ง... ...อาจจะแอบงัดหน้าต่าง เข้าไปก็ได้. Vacancy (2007)
every once in a blue moon?แต่ความคิดของฉันก็คือ ทำไมคุณ ไม่พยายามทานอาหารเย็นกับลูกคุณล่ะ นาน ๆ ครั้งอย่างนั้นหรือ The Nanny Diaries (2007)
[SINGING] Blue moon(SINGT) Blue moon The Travelling Man (1980)
[STANLEY HUMMING "BLUE MOON"](STANLEY SUMMT "BLUE MOON") The Travelling Man (1980)
Don't you remember when I was queen of the Blue Moon Ballroom?Hast du vergessen, dass ich die Königin im Blue Moon Ballroom war? The Travelling Man (1980)
[SINGING] Blue moon(SINGT) Blue moon The Travelling Man (1980)
[STANLEY HUMMING "BLUE MOON"](STANLEY SUMMT "BLUE MOON") The Travelling Man (1980)
You remember I mentioned the Blue Moon Ballroom in Baltimore?Ich habe dir doch vom Blue Moon Ballroom in Baltimore erzählt, nicht? The Travelling Man (1980)
You know, there was not a soul at the Blue Moon who knew where you'd gone.Wissen Sie, kein Mensch im Blue Moon wusste, wohin Sie gegangen waren. The Travelling Man (1980)
Well, she's the current queen of the Blue Moon Ballroom.Tja, sie ist die aktuelle Königin im Blue Moon Ballroom. The Travelling Man (1980)
Don't you remember when I was queen of the Blue Moon Ballroom?Erinnerst du dich nicht mehr, dass ich Königin vom Blue Moon Ballroom war? The Travelling Man (1980)
[BAND PLAYING "BLUE MOON"](BAND SPIELT "BLUE MOON") The Travelling Man (1980)
[PLAYING "BLUE MOON"](SPIELT "BLUE MOON") The Travelling Man (1980)
["BLUE MOON" PLAYING ON PIANO]("BLUE MOON" WIRD AUF DEM KLAVIER GESPIELT) The Heartache (1981)
Blue moonBlue Moon Arthur (1981)
[SINGING] Blue moon(SINGT) Blue moon Diner (1982)
Blue moonBlue moon Diner (1982)
Blue Moon Glow.Blue Moon Glow. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Blue Moon in Kentucky, Bill Monroe."Blue Moon in Kentucky", Bill Monroe. Rain Man (1988)
"Blue Moon."Blue MoonMystery Train (1989)
"Blue Moon."Blue MoonMystery Train (1989)
You wanna sing "Blue Moon" again?Sollen wir nochmal "Blue Moon" singen? Lust in the Dust (1990)
That's syntium, blue moon.Das ist Syntium, Blue MoonThe Siamese Dream (1995)
Blue Moon! Lucas...Blue MoonThe Siamese Dream (1995)
Syntium.- Blue MoonThe Siamese Dream (1995)
Syntium.Er hatte etwas mit dem Blue Moon Projekt zu tun. The Siamese Dream (1995)
Blue Moon...Blue Moon... In July (2000)
# Where the blue moon and white clouds drift lazily awayWhere the blue moon and white clouds drift lazily away Oseam (2003)
The blue moon."The Blue Moon." Pilot (2011)
Why is it purple?Und wieso ist der Blue Moon dann lila? Homecoming & Coming Home (2011)
A blue moon for the fabulous people of bluebell.Der Blue Moon für die wunderbaren Menschen in Bluebell. Homecoming & Coming Home (2011)
What do you got? Well, according to her credit card, Faith had a couple drinks at a bar called The Blue Moon at around 10:30.- Laut ihrer Kreditkarte trank Faith ein paar Drinks in einer Bar namens Blue Moon gegen 22:30. Lonelyhearts (2011)
Where do I have to be? Blue Moon Bar.Zur Bar Blue MoonLonelyhearts (2011)
You still got him? Yeah, he's at The Blue Moon Bar.Ja, er ist immer noch in der Blue Moon Bar. Lonelyhearts (2011)
"Blue Moon" was playing. - You know "Blue Moon?""Blue Moon" lief gerade. Blue Jasmine (2013)
"Blue Moon.""Blue Moon". Blue Jasmine (2013)
"Blue Moon" was the song that was playing.Da spielte gerade "Blue Moon". Blue Jasmine (2013)
"Blue Moon.""Blue Moon". Blue Jasmine (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blue moonI only come once in a blue moon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ ครั้ง[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alle Jubeljahre einmal; selten [ugs.]once in a blue moon [coll.] [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, / ] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moon \Moon\ (m[=oo]n), n. [OE. mone, AS. m[=o]na; akin to D.
   maan, OS. & OHG. m[=a]no, G. mond, Icel. m[=a]ni, Dan. maane,
   Sw. m[*a]ne, Goth. m[=e]na, Lith. men[*u], L. mensis month,
   Gr. mh`nh moon, mh`n month, Skr. m[=a]s moon, month; prob.
   from a root meaning to measure (cf. Skr. m[=a] to measure),
   from its serving to measure the time. [root]271. Cf. {Mete}
   to measure, {Menses}, {Monday}, {Month}.]
   1. The celestial orb which revolves round the earth; the
    satellite of the earth; a secondary planet, whose light,
    borrowed from the sun, is reflected to the earth, and
    serves to dispel the darkness of night. The diameter of
    the moon is 2,160 miles, its mean distance from the earth
    is 240,000 miles, and its mass is one eightieth that of
    the earth. See {Lunar month}, under {Month}.
    [1913 Webster]
 
       The crescent moon, the diadem of night. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A secondary planet, or satellite, revolving about any
    member of the solar system; as, the moons of Jupiter or
    Saturn.
    [1913 Webster]
 
   3. The time occupied by the moon in making one revolution in
    her orbit; a month; as, it's been many moons since I last
    visited Washington. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) A crescentlike outwork. See {Half-moon}.
    [1913 Webster]
 
   5. The deliberately exposed naked buttocks. [slang]
    [PJC]
 
   {Moon blindness}.
    (a) (Far.) A kind of ophthalmia liable to recur at
      intervals of three or four weeks.
    (b) (Med.) Hemeralopia.
 
   {Moon dial}, a dial used to indicate time by moonlight.
 
   {Moon face}, a round face like a full moon.
 
   {Moon madness}, lunacy. [Poetic]
 
   {Moon month}, a lunar month.
 
   {Moon trefoil} (Bot.), a shrubby species of medic ({Medicago
    arborea}). See {Medic}.
 
   {Moon year}, a lunar year, consisting of lunar months, being
    sometimes twelve and sometimes thirteen.
 
   {blue moon}, see {blue moon} in the vocabulary.
 
   {many moons}, a long time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blue moon \blue moon"\
   The second full moon occurring in the same month; -- derived
   from the expression {once in a blue moon}; as, we had a blue
   moon on January 31, 1999, and another in March.
   [PJC]
 
   {once in a blue moon} very rarely; -- from the observation
    that the moon rarely has a bluish tint.
 
   Note: In 1980, the phrase {blue moon} was applied to the
      second full moon of any month, because this phenomenon
      is unusual. This new meaning for blue moon, a long
      time, used primarily in the phrase once in a blue moon,
      has become widely accepted.
      [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top