ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bill of rights*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bill of rights, -bill of rights-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Now, who's for the Bill of Rights?เอาล่ะ ทีนี้ ใครสนับสนุนกฎหมายสิทธิเสรีภาพ Field of Dreams (1989)
Beecher, give me a copy of the Bill of Rights.บีเชอร์ เอาคำประกาศสิทธิมาเล่มนึง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The Bill of Rights? Why?คำประกาศสิทธิเอามาทำไม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's in the Bill of Rights.มันเป็นสิทธิพลเมืองนะ Prom-asaurus (2012)
You point to your Constitution, your bill of rights.คุณชี้ไปที่รัฐธรรมนูญ ของใบร้องสิทธิของคุณ Matter of Time (2012)
There's nothing in the Bill of Rights that says we should.ไม่เห็นมีในพรบ.สิทธิฯ ว่าเราควรให้ Under the Mask (2015)
What is the Bill of Rights?Was ist die Bill of Rights? Moscow on the Hudson (1984)
The Bill of Rights is the first ten amendments of the Constitution.Die Bill of Rights... sind die ersten zehn Zusatzklauseln der Verfassung. Moscow on the Hudson (1984)
What's the Bill of Rights?Wo ist die Bill of Rights festgelegt? Life's a Beach (1989)
They have their Bill of Rights, equal perhaps to our Magna Carta. What are you gonna do?Hier gibt es die "Bill of Rights", die vielleicht im weitesten Sinne mit unserer Magna Carta vergleichbar wäre. State and Main (2000)
Now that's part of Article V of the Bill of Rights.Das ist Teil von Artikel 5 der "Bill of Rights". The Bill of Wrongs (2000)
Even though the Constitution and the Bill of Rights... are just pieces of paper with signatures on them... they're the only contracts we have that are definitely not subject... to renegotiation.Und selbst wenn die Verfassung und die "Bill of Rights" nur ein paar Seiten Papier sind, die Unterschriften tragen, sind es doch unsere einzigen Verträge. Und die sind definitiv nicht neu zu verhandeln. The Majestic (2001)
The Bill of Rights was intentionally made by our forefathers to be useful for themselves and posterity...Die Bill of Rights wurde im Sinne der Unabhängigkeitserklärung abgefasst. Thumbsucker (2005)
You have the baby mama's bill of rights.Du bist die Baby Mamas Bill of Rights. Perverts & Whores (2012)
Bill of rights!Bill of rights! (Die ersten 10 Zusatzartikel der Verfassung der USA) When a Tree Falls (2012)
This is the most crucial piece of legislation since the Bill of Rights.Das ist das wichtigste Gesetz seit der Bill of Rights. Nein. Persecuted (2014)
I am acutely aware of the bill of rights.Ich bin mir der "Bill of Rights" bewusst. Deus Ex Machina (2014)
Something about the Bill of Rights.Steht irgendwie in der Bill of Rights. Where My Dreidel At (2015)
Can you tell me what the bill of rights is?Was ist die "Bill of Rights"? Captain Fantastic (2016)
Do you know what the bill of rights is?Was ist die "Bill of Rights"? Captain Fantastic (2016)
The bill of rights.Die "Bill of Rights". Captain Fantastic (2016)
Without the bill of rights, we'd be more like China.Ohne die "Bill of Rights" wären wir eher wie China. Captain Fantastic (2016)
This right is included in our Bill of Rights, and guaranteed by the sixth and seventh amendments to the United States Constitution.Dieses Recht ist in den "Bill of Rights" enthalten und wird durch den sechsten und siebten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten garantiert. Samson and Delilah (2016)
Ladies and gentlemen of the jury, I have here a copy of the Constitution of the United States of America and its Bill of Rights, arguably the two most important documents in the history of our great nation.Verehrte Geschworene, dies ist eine Kopie unserer Verfassung und der Bill of Rights. Die zwei wichtigsten Dokumente in der Geschichte unserer Nation. God's Not Dead 2 (2016)
I'm guessing the Bill of Rights wasn't on the governor's summer reading list.Die Bill of Rights gehörte wohl nicht zur Lektüre des Gouverneurs. The Enemy (2016)
I think you mean the Bill of Rights.Ich glaube, Sie meinen die Bill of Rights. Speech & Debate (2017)
"who knows his Bill of Rights verbatim.""der den Wortlaut der Bill of Rights kennt." Rear Window (1954)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bill of rightsIn the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.

Japanese-English: EDICT Dictionary
権利章典[けんりしょうてん, kenrishouten] (n) Bill of Rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.]
   1. That which is right or correct. Specifically:
    (a) The straight course; adherence to duty; obedience to
      lawful authority, divine or human; freedom from guilt,
      -- the opposite of moral wrong.
    (b) A true statement; freedom from error of falsehood;
      adherence to truth or fact.
      [1913 Webster]
 
         Seldom your opinions err;
         Your eyes are always in the right. --Prior.
      [1913 Webster]
    (c) A just judgment or action; that which is true or
      proper; justice; uprightness; integrity.
      [1913 Webster]
 
         Long love to her has borne the faithful knight,
         And well deserved, had fortune done him right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. That to which one has a just claim. Specifically:
    (a) That which one has a natural claim to exact.
      [1913 Webster]
 
         There are no rights whatever, without
         corresponding duties.       --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (b) That which one has a legal or social claim to do or to
      exact; legal power; authority; as, a sheriff has a
      right to arrest a criminal.
    (c) That which justly belongs to one; that which one has a
      claim to possess or own; the interest or share which
      anyone has in a piece of property; title; claim;
      interest; ownership.
      [1913 Webster]
 
         Born free, he sought his right.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Hast thou not right to all created things?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
    (d) Privilege or immunity granted by authority.
      [1913 Webster]
 
   3. The right side; the side opposite to the left.
    [1913 Webster]
 
       Led her to the Souldan's right.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those
    members collectively who are conservatives or monarchists.
    See {Center}, 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The outward or most finished surface, as of a piece of
    cloth, a carpet, etc.
    [1913 Webster]
 
   {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a
    declaration of rights, or the declaration itself. See
    under {Bill}.
 
   {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly;
    properly; correctly.
    [1913 Webster]
 
       He should himself use it by right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a woman by right. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Divine right}, or
 
   {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal
    theory of government, especially to the doctrine that no
    misconduct and no dispossession can forfeit the right of a
    monarch or his heirs to the throne, and to the obedience
    of the people.
 
   {To rights}.
    (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward.
    (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift.
 
   {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order;
    to adjust; to regulate, as what is out of order.
 
   {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in
    fee simple, unjustly withheld from the true owner.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bill \Bill\, n. [OE. bill, bille, fr. LL. billa (or OF. bille),
   for L. bulla anything rounded, LL., seal, stamp, letter,
   edict, roll; cf. F. bille a ball, prob. fr. Ger.; cf. MHG.
   bickel, D. bikkel, dice. Cf. {Bull} papal edict, {Billet} a
   paper.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A declaration made in writing, stating some wrong
    the complainant has suffered from the defendant, or a
    fault committed by some person against a law.
    [1913 Webster]
 
   2. A writing binding the signer or signers to pay a certain
    sum at a future day or on demand, with or without
    interest, as may be stated in the document. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, it is usually called a note, a
      note of hand, or a promissory note.
      [1913 Webster]
 
   3. A form or draft of a law, presented to a legislature for
    enactment; a proposed or projected law.
    [1913 Webster]
 
   4. A paper, written or printed, and posted up or given away,
    to advertise something, as a lecture, a play, or the sale
    of goods; a placard; a poster; a handbill.
    [1913 Webster]
 
       She put up the bill in her parlor window. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. An account of goods sold, services rendered, or work done,
    with the price or charge; a statement of a creditor's
    claim, in gross or by items; as, a grocer's bill.
    [1913 Webster]
 
   6. Any paper, containing a statement of particulars; as, a
    bill of charges or expenditures; a weekly bill of
    mortality; a bill of fare, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of adventure}. See under {Adventure}.
 
   {Bill of costs}, a statement of the items which form the
    total amount of the costs of a party to a suit or action.
    
 
   {Bill of credit}.
    (a) Within the constitution of the United States, a paper
      issued by a State, on the mere faith and credit of the
      State, and designed to circulate as money. No State
      shall "emit bills of credit." --U. S. Const. --Peters.
      --Wharton. --Bouvier
    (b) Among merchants, a letter sent by an agent or other
      person to a merchant, desiring him to give credit to
      the bearer for goods or money.
 
   {Bill of divorce}, in the Jewish law, a writing given by the
    husband to the wife, by which the marriage relation was
    dissolved. --Jer. iii. 8.
 
   {Bill of entry}, a written account of goods entered at the
    customhouse, whether imported or intended for exportation.
    
 
   {Bill of exceptions}. See under {Exception}.
 
   {Bill of exchange} (Com.), a written order or request from
    one person or house to another, desiring the latter to pay
    to some person designated a certain sum of money therein
    generally is, and, to be negotiable, must be, made payable
    to order or to bearer. So also the order generally
    expresses a specified time of payment, and that it is
    drawn for value. The person who draws the bill is called
    the drawer, the person on whom it is drawn is, before
    acceptance, called the drawee, -- after acceptance, the
    acceptor; the person to whom the money is directed to be
    paid is called the payee. The person making the order may
    himself be the payee. The bill itself is frequently called
    a draft. See {Exchange}. --Chitty.
 
   {Bill of fare}, a written or printed enumeration of the
    dishes served at a public table, or of the dishes (with
    prices annexed) which may be ordered at a restaurant, etc.
    
 
   {Bill of health}, a certificate from the proper authorities
    as to the state of health of a ship's company at the time
    of her leaving port.
 
   {Bill of indictment}, a written accusation lawfully presented
    to a grand jury. If the jury consider the evidence
    sufficient to support the accusation, they indorse it "A
    true bill," otherwise they write upon it "Not a true
    bill," or "Not found," or "Ignoramus", or "Ignored."
 
   {Bill of lading}, a written account of goods shipped by any
    person, signed by the agent of the owner of the vessel, or
    by its master, acknowledging the receipt of the goods, and
    promising to deliver them safe at the place directed,
    dangers of the sea excepted. It is usual for the master to
    sign two, three, or four copies of the bill; one of which
    he keeps in possession, one is kept by the shipper, and
    one is sent to the consignee of the goods.
 
   {Bill of mortality}, an official statement of the number of
    deaths in a place or district within a given time; also, a
    district required to be covered by such statement; as, a
    place within the bills of mortality of London.
 
   {Bill of pains and penalties}, a special act of a legislature
    which inflicts a punishment less than death upon persons
    supposed to be guilty of treason or felony, without any
    conviction in the ordinary course of judicial proceedings.
    --Bouvier. --Wharton.
 
   {Bill of parcels}, an account given by the seller to the
    buyer of the several articles purchased, with the price of
    each.
 
   {Bill of particulars} (Law), a detailed statement of the
    items of a plaintiff's demand in an action, or of the
    defendant's set-off.
 
   {Bill of rights}, a summary of rights and privileges claimed
    by a people. Such was the declaration presented by the
    Lords and Commons of England to the Prince and Princess of
    Orange in 1688, and enacted in Parliament after they
    became king and queen. In America, a bill or declaration
    of rights is prefixed to most of the constitutions of the
    several States.
 
   {Bill of sale}, a formal instrument for the conveyance or
    transfer of goods and chattels.
 
   {Bill of sight}, a form of entry at the customhouse, by which
    goods, respecting which the importer is not possessed of
    full information, may be provisionally landed for
    examination.
 
   {Bill of store}, a license granted at the customhouse to
    merchants, to carry such stores and provisions as are
    necessary for a voyage, custom free. --Wharton.
 
   {Bills payable} (pl.), the outstanding unpaid notes or
    acceptances made and issued by an individual or firm.
 
   {Bills receivable} (pl.), the unpaid promissory notes or
    acceptances held by an individual or firm. --McElrath.
 
   {A true bill}, a bill of indictment sanctioned by a grand
    jury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bill of Rights
   n 1: a statement of fundamental rights and privileges
      (especially the first ten amendments to the United States
      Constitution)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top