ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*benefit,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: benefit,, -benefit,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward #3,185 [Add to Longdo]
羊毛出在羊身上[yáng máo chū zài yáng shēn shàng, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ, ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. #63,303 [Add to Longdo]
毛出在羊身上[máo chū zài yáng shēn shàng, ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ, ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, n. [OE. benefet, benfeet, bienfet, F.
   bienfait, fr. L. benefactum; bene well (adv. of bonus good) +
   factum, p. p. of facere to do. See {Bounty}, and {Fact}.]
   1. An act of kindness; a favor conferred.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul, and forget not all his
       benefits.               --Ps. ciii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever promotes prosperity and personal happiness, or
    adds value to property; advantage; profit.
    [1913 Webster]
 
       Men have no right to what is not for their benefit.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A theatrical performance, a concert, or the like, the
    proceeds of which do not go to the lessee of the theater
    or to the company, but to some individual actor, or to
    some charitable use.
    [1913 Webster]
 
   4. Beneficence; liberality. [Obs.] --Webster (1623).
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Natural advantages; endowments; accomplishments. [R.]
    "The benefits of your own country." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy}. (Law) See under {Clergy}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Profit; service; use; avail. See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. t. [imp. & p. p. {Benefited}; p. pr. &
   vb. n. {Benefitting}.]
   To be beneficial to; to do good to; to advantage; to advance
   in health or prosperity; to be useful to; to profit.
   [1913 Webster]
 
      I will repent of the good, wherewith I said I would
      benefit them.              --Jer. xviii.
                          10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. i.
   To gain advantage; to make improvement; to profit; as, he
   will benefit by the change.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top