Search result for

*bear in mind*

(50 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bear in mind, -bear in mind-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear in mind[IDM] พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
You should bear in mind, Mr. Morgan that your mountain -whatever- may very well be more than 930 feet.แต่คุณควรจำไว้อย่าง คุณมอร์แกนว่า ภูเขาของคุณ อะไรก็ช่าง - อาจจะสูงกว่า930ฟุตได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You have a great chance here but bear in mind: you can loose it all if you're not careful.คุณมีโอกาสมากที่สุด ที่นี่... ลองพิจารณาดู: คุณจะ สูญเสียทั้งหมด ถ้าคุณไม่คิดจะรักษามันไว้ There Will Be Blood (2007)
But bear in mind, he is my patient, and I'm not about to lose another trauma case today.จำใว้นะว่าเค้าเป็นคนใข้ของฉัน วันนี้ ฉันไม่อยากเสียคนใข้อีกคน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
So, bear in mind, your mother's under tremendous pressure right now.ดังนั้น, พิจารณาให้ดี, แม่ของคุณ\ อยู่ใต้ความกดดันที่สูงมาก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Also, bear in mind, that your ring is made out of real silver.และจำไว้นะคะว่า แหวนของพวกคุณทำมาจากเงินแท้ๆ Keep This Party Going (2009)
Bear in mind that master seagal'sคิดว่าสไตล์การต่อสู้ของซีกัล Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Mr. President, please bear in mind the search operation has really just begun.ท่าน ปธน. โปรดระลึกด้วยว่า กระบวนการสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้น For the Good of Our Country (2010)
But please bear in mind just one thing.แต่โปรดจำไว้สิ่งหนึ่ง Can You Hear My Heart? (2011)
But bear in mind, he's never been to a world like this before.แต่จำเอาไว้ เขาไม่เคยอยู่ในเมืองอย่างนี้มาก่อน The Doctor (2012)
Bear in mind, should things go awry, we will not hesitate.จำไว้ จะได้ไม่ผิดพลาด เราจะไม่ลังเล An Evil Within (2012)
And while you're busy pointing fingers, bear in mind that not only were you an active participant in all my recent interactions with Mr. Ryan and Mr. Porter, you were actually the architect of the deal, not to mention a material witnessในขณะที่คุณยุ่งอยู่กับการชี้นิ้วสั่ง อย่าลืมว่านอกจากคุณจะเป็นหนึ่งในผุ้มีส่วนร่วม ในการพบปะของผมและคุณไรอันและพอร์ตเตอร์แล้ว Retribution (2013)
Wise advice I'll certainly try to bear in mind.คำแนะนำอันชาญฉลาด ผมจะเก็บเอาไปใช้แน่นอน The Sign of Three (2014)
Just bear in mind that you could be wrong about all of this.แค่จำไว้ คุณอาจจะผิด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมจะจำไว้ The Blind Fortune Teller (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bear in mindBear in mind that Father is not as strong as he used to be.
bear in mindBear in mind that half one's life is lived after forty.
bear in mindBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
bear in mindBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
bear in mindBear in mind that we must guard against overeating.
bear in mindBear in mind what he said.
bear in mindI bear in mind that misfortunes never come singly.
bear in mindOne should bear in mind that time is money.
bear in mindPlease bear in mind what I said.
bear in mindWe should bear in mind what is called wisdom is not a mere item of knowledge.
bear in mindYou must bear in mind what I've just said to you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นสมอง[V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
จำไว้[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
จดจำ[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, recall, Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้, Ant. หลงลืม, Example: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ, Thai definition: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ
ติดหูติดตา[V] remember, See also: recall, bear in mind, keep in mind, think back, Example: คำสอนของพ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นลมยังคงติดหูติดตาผมมาตลอด, Thai definition: จดจำคำพูดที่ได้ยินและจดจำภาพที่ได้เห็นไว้อย่างดี
กินใจ[V] impress, See also: affect deeply, bear in mind, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Gedächtnis behalten; beachten; berücksichtigen; etw. in Rechnung ziehento bear in mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
胸に畳む[むねにたたむ, munenitatamu] (exp,v5m) to keep to oneself; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp,v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering [Add to Longdo]
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind [Add to Longdo]
弁える[わきまえる, wakimaeru] (v1,vt) to know (right from wrong); to discern; to discriminate; to understand; to bear in mind; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]
谨记[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bear in mind
      v 1: keep in mind [syn: {mind}, {bear in mind}] [ant: {forget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top