Search result for

*be considerate*

(30 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be considerate, -be considerate-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's because it is a Japanese virtue to be considerate and respectful.นั่นก็เพราะคนญี่ปุ่นคิดถึงสิทธิและความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตนไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You'll room with Beth from now on, so be considerate.เธอได้ใช้ห้องเดียวกับเบ็ธนะ ฉันตัดสินใจแล้ว Black Swan (2010)
Having to be considerate.มารยาทแบบนั้น Save the Last One (2011)
Remember, we are rehearsing Miss Ellen in today, so let's be considerate.โปรดจำไว้ว่าเรากำลังซ้อมนางสาวเอลเลน ในวันนี้จึงขอมีน้ำใจ The Invisible Woman (2013)
I am trying my best to be considerate towards you.ฉันจะพยายามทำส่วนของฉันให้ดีที่สุดที่จะมีน้ำใจต่อคุณ Episode #1.3 (2013)
I be considerate, I be a gentleman.ฉันมีน้ำใจ ฉันเป็นสุภาพบุรุษ มันเหมือนกับว่าคุณกำลังสนุก Gone Girl (2014)
This is fair? Try to be considerate. I was really busy, I can't do this.เร็วๆ พวกเราสายแล้วนะ Something About 1% (2003)
Oh, and we always vote before we ask someone to eat lunch with us because you have to be considerate of the rest of the group.โอ้ ! แล้วเราก็จะต้องตกลงกันทุกครั้ง ถ้าจะเชิญใครมาทานข้าวเที่ยงกับเรา เพราะเราต้องใส่ใจกับคนในกลุ่ม Mean Girls (2004)
This is so embarrassing but I should be considerateมันน่าอายจัง แต่ฉันควรจะพิจารณาก่อน Ing (2006)
YOU'RE TRYING TO BE CONSIDERATE OF YOUR HUSBAND'S FEELINGS.เธอกำลังพยายามที่จะพิจารณาความรู้สึกของสามีของเธอ If There's Anything I Can't Stand (2007)
I told you to be considerate of your sister.ผมชอบซีรี่ส์เรื่องนั้น Harold (2008)
We got to be considerate of the neighbors, okay?เราต้องเห็นใจเพื่อนบ้านด้วย, โอเค? Chuck Versus the Cougars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be considerateOne should be considerate about things and considerate of people.
be considerateWe should be considerate to the old.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
มีกะใจ[V] be kindhearted, See also: be thoughtful, be considerate, be benevolent, have the will, Syn. มีแก่ใจ, มีน้ำใจ, Example: แม้แม่จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองทั้งจากภายนอกและภายในอย่างนี้ แม่ก็ยังมีกะใจมาห่วงความรู้สึกฉัน, Thai definition: เอาใจเผื่อแผ่
ไว้หน้า[V] save someone's face, See also: be considerate of someone's dignity, Ant. หักหน้า, Example: ใครทำผิดให้ลากตัวออกมาทั้งหมด อย่าเว้น อย่าไว้หน้า, Thai definition: เห็นแก่หน้า, ไม่หักหน้า, ไม่ลบหลู่
เกรงใจ[V] be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
มีน้ำใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
เอาใจเขามาใส่ใจเรา[V] be considerate, See also: be thoughtful, Example: ผู้ปกครองควรสั่งสอนให้เด็กเอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่ควรทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเราจะทำอะไรกับเขา
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top