Search result for

*barst*

(102 entries)
(0.0662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: barst, -barst-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as I once read on a wall, in a truck stop bathroom in Barstow,ผมเคยอ่านเจอที่ข้างฝาห้องน้ำ ในที่จอดพักรถบรรทุก The Love Guru (2008)
Black Rock is a code name for a secret FULCRUM base in Barstow.Black Rock คือโค๊ดเนม สำหรับฐานลับของFULCRUM ในBarstow Chuck Versus the Colonel (2009)
Black Rock is a code name for Protocol Seven, a secret FULCRUM base in Barstow.Black Rockเป็นโค๊ดเนม ของสนธิสัญญาชั้นต้นทั้ง7 เป็นฐานลับของFULCRUM ในBarstow Chuck Versus the First Kill (2009)
I'm sending you some video we got from Barstow P.D. this morning.ผมกำลังส่ง คลิ๊ปวิดีโอไปให้ เราได้มาจาก บาร์สทาว พี.ดี. เมื่อเช้านี้ Playing Cards with Coyote (2009)
Yeah. Barstow P.D. caught a homicide.ใช่ บาร์สทาว พี.ดี. กระทำฆาตกรรม Playing Cards with Coyote (2009)
Hey, what's Barstow P.D. doing here?บาส์ทาว พี.ดี. มาทำอะไรที่นี่? Playing Cards with Coyote (2009)
Detective Rick Malchiodi, Barstow P.D.นักสืบ ริค มาลชัวดิ บาส์ทาว พี.ดี. Playing Cards with Coyote (2009)
- Abnormally dense bones. - Siegbarste.มวลกระดูกที่ผิดปกติ \ไซบอร์ก Game Ogre (2012)
Siegbarste are the worst.ไซบอร์กนี่เลวร้ายที่สุด Game Ogre (2012)
Siegbarste are hard to kill.ไซบอร์กน่ะฆ่ายาก Game Ogre (2012)
Unless, of course, you have some Siegbarste gift.ก่อนที่มันจะจัดการนายซะก่อน นอกเสียจากว่า นายจะมี\กิฟต์บางอย่างแบบไซบอร์ก Game Ogre (2012)
Siegbarste, Siegbarste...ไซบอร์ก ไซบอร์ก Game Ogre (2012)
What I can... you know, how I can see Blutbads and Siegbarsts and Hexenbiests...ว่าฉันสามารถ... นายก็รู้ ว่าฉันเห็น Blutbads Siegbarst Hexenbiests ได้ยังไง Organ Grinder (2012)
I mean... actually, I guess it took a Siegbarst beating the crap out of you.ฉันหมายถึง... จริงๆแล้ว\ขอเดาว่ามันมาจากการที่ซีคบาร์ส ไล่เตะก้นนาย Last Grimm Standing (2012)
Says here this Grimm captured this Siegbarste with his trusty crossbow and an arrow filled with schlaftrunk, which is basically a sleeping toxin.ในนี้บอกว่ากริมม์จับ ซีกบาร์สต์คนนี้พร้อมหน้าไม้ และลูกศรอาบชลาฟทรังค์ Woman in Black (2012)
There's a rifle in here that shoots special bullets to kill Siegbarstes.มีปืนไรเฟิลที่นี่ ที่สามารถยิง กรสุนพิเศษที่สามารถฆ่าซีกบาร์ตส์ Woman in Black (2012)
This stuff right here. Siegbarste gift.สิ่งที่อยู่ตรงนี้ ซีกบาร์ตส์ กิ๊ฟ Woman in Black (2012)
"siegbarste gift." What's that?ซีบาสท์ กิฟต์ มันคืออะไร One Angry Fuchsbau (2013)
They're using headstones for barstools.คิดว่าพวกเขาจะบอกความจริงทั้งหมดเหรอไง Grave New World (2013)
There's still some Siegbarste Gift.ยังมียาพิษซรกบาส์กเหลืออยู่ Cry Havoc (2015)
Are you soiling my barstool?นี่คุณเอาดินมาเลอะบาร์ผม? Passengers (2016)
This is Barstow all over again.นี่คือบราสโทว์ อีกแล้ว Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
AII right, I'II catch the bus from Primm and meet you in Barstow.ตกลง,ฉันจะขึ้นรถบัสจากPrimm และไปพบคุณที่ Barstow Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Who, by mistake shoot Nervous Elk in the jewels.Die hat versehentlich auf Nervösen Elch geschossen in seine kostbarsten Teile. The Villain (1979)
I acknowledge that it is a treasure, and the most precious one you have but it will not be losing it to leave it to me.Es ist gewiss der kostbarste Schatz, den Ihr besitzt, aber Ihr verliert ihn ja nicht. The Miser (1980)
You just think I'm the most wonderful thing in the world.Du hältst mich für das wunderbarste Wesen auf Erden. Stardust Memories (1980)
Mr. Barstow!Mr. Barstow! Stir Crazy (1980)
Mr. Barstow!- Mr. Barstow! Stir Crazy (1980)
Security, this is Dr. Barstow. What's happening with the alarm system?Wache, hier spricht Dr. Barstow. Trust Doesn't Rust (1982)
What would happen to the Royal Opera House, the very summit of our cultural achievement?Was wird aus dem Royal Opera House auf dieser Basis werden? Ja. Dem kostbarsten Juwel der Krone unserer Kultur. The Middle-Class Rip-Off (1982)
A thousand years ago, this land was green, until the crystal cracked.Vor tausend Jahren war dieses Land grün, bis der Kristall zerbarstThe Dark Crystal (1982)
A thousand years ago, the crystal cracked.Vor tausend Jahren zerbarst der Kristall. The Dark Crystal (1982)
And our world split apart.Und unsere Welt zerbarstThe Dark Crystal (1982)
Conceive. What is the best time?Wann ist die Frau am fruchtbarsten? Grease 2 (1982)
- so they can get washed?- um es in Barstow zu spülen? Water, Water Everywhere (1983)
It hadn't been canceled in Barstow when I left the yard.Als ich vom Fuhrpark in Barstow fuhr, war das nicht so. Water, Water Everywhere (1983)
Miss Barstow.Miss Barstow. Chariot of Gold (1983)
Uh-oh, excuse me. Uh, Miss Barstow, your outfit is very becoming.Miss Barstow, Ihr Kostüm ist fabelhaft. Chariot of Gold (1983)
"Bonnie Barstow.""Bonnie Barstow." Chariot of Gold (1983)
Los Angeles Express, boarding at Gate Number 6 to Barstow, Victorville, San Bernardino, and Los Angeles.Los Angeles Express, Einstieg an Gate 6 nach Barstow, Victorville, San Bernadino und Los Angeles. Goliath: Part 1 (1983)
Oh, Mr. Bagshaw, how about you and Miss Barstow join us up here?Mr. Bagshaw, warum setzen Sie sich mit Miss Barstow nicht zu uns? Knight Moves (1983)
And this is Miss Barstow. Oh, forgive me.Sehr wohl, und das ist Miss Barstow. The Topaz Connection (1983)
Mr. Miles and Miss Barstow.Mr. Miles und Miss Barstow. The Topaz Connection (1983)
Barstow?Barstow? Steele's Gold (1983)
The most beautiful American writer.Hast du mit ihm geschlafen? Er ist der wunderbarste amerikanische Schriftsteller. Breathless (1983)
- Oh no, it was the most beautiful thing that ever happened to me.- Es war die wunderbarste Sache. Fanny Hill (1983)
You're a friend of Bonnie Barstow's, aren't you?Sie sind ein Freund von Bonnie Barstow? Halloween Knight (1984)
But the documentation provided by Mr. Chalmers here... is absolutely the most irrefutable proof of claim I have ever seen.Aber die von Mr. Chalmers vorgelegten Dokumente sind der unwiderlegbarste Beweis, den ich je sah. Blue Blooded Steele (1984)
Don't forget that it's your kisses that disclose your desires.Vergiss nicht, dass du durch deine Küsse dein Verlangen offenbarstEmmanuelle IV (1984)
Because I've already found the most wonderful libretto.Weil ich bereits das wunderbarste Libretto habe. Amadeus (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARSTAD    B AA1 R S T AH0 D
BARSTOW    B AA1 R S T OW2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbarland {n}; Nachbarstaat {m} | Nachbarländer {pl}; Nachbarstaaten {pl}neighbouring country; neighbouring state | neighbouring countries; neighbouring states [Add to Longdo]
annehmbar {adj} | annehmbarer | am annehmbarstenreceivable | receivablier | receivabliest [Add to Longdo]
ausdehnbar {adj} | ausdehnbarer | am ausdehnbarstenextensible | more extensible | most extensible [Add to Longdo]
bersten; zerbersten | berstend | geborsten | du birst | es berstet | es barst | es ist/war geborsten | es bärsteto burst {burst; burst} | bursting | burst | you burst | it bursts | it burst | it has/had burst | it would burst [Add to Longdo]
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich {adj} | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable [Add to Longdo]
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable [Add to Longdo]
elastisch; dehnbar {adj} | elastischer; dehnbarer | am elastischsten; am dehnbarstenelastic | more elastic | most elastic [Add to Longdo]
entzündbar; entzündlich {adj} | entzündbarer | am entzündbarsteninflammable | more inflammable | most inflammable [Add to Longdo]
erregbar {adj} | erregbarer | am erregbarstenirritable | more irritable | most irritable [Add to Longdo]
ersetzbar {adj} | ersetzbarer | am ersetzbarstenreplaceable | more replaceable | most replaceable [Add to Longdo]
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible [Add to Longdo]
kostbar; wertvoll {adj} | kostbarer | am kostbarstenprecious | more precious | most precious [Add to Longdo]
lösbar {adj} | lösbarer | am lösbarstensolvable | more solvable | most solvable [Add to Longdo]
messbar {adj} | messbarer | am messbarstenmeasurable | more measurable | most measurable [Add to Longdo]
platzen; bersten; brechen | platzend; berstend; brechend | geplatzt; geborsten; gebrochen | er/sie/es platzt; er/sie/es birst | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es barst | er/sie/es ist/war geplatzt; er/sie/es ist/war geborsten | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es bärsteto burst {burst; burst} | bursting | burst | he/she/it bursts | I/he/she/it burst | he/she/it has/had burst | I/he/she/it would burst [Add to Longdo]
teilbar {adj} | teilbarer | am teilbarstendivisible | more divisible | most divisible [Add to Longdo]
tragbar {adj} | tragbarer | am tragbarstenportable | more portable | most portable [Add to Longdo]
trennbar {adj} | trennbarer | am trennbarstenseparable; severable | more separable; more severable | most separable; most severable [Add to Longdo]
unabsehbar; unberechenbar; unübersehbar {adj} | unabsehbarer | am unabsehbarstenincalculable | more incalculable | most incalculable [Add to Longdo]
unabsetzbar; unbeweglich {adj} | unabsetzbarer | am unabsetzbarstenirremovable | more irremovable | most irremovable [Add to Longdo]
unanfechtbar; unstillbar {adj} | unanfechtbarer; unstillbarer | am unanfechtbarsten; am unstillbarstenunappeasable | more unappeasable | most unappeasable [Add to Longdo]
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable [Add to Longdo]
unbefahrbar; unpassierbar {adj} | unbefahrbarer | am unbefahrbarstenimpassable | more impassable | most impassable [Add to Longdo]
unbelehrbar {adj} | unbelehrbarer | am unbelehrbarstenunconvincable | more unconvincable | most unconvincable [Add to Longdo]
unbesiegbar; unbezwingbar {adj} | unbesiegbarer | am unbesiegbarsteninvincible | more invincible | most invincible [Add to Longdo]
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable [Add to Longdo]
unbezähmbar; unzähmbar; unbeugsam {adj} | unbezähmbarer | am unbezähmbarstenindomitable | more indomitable | most indomitable [Add to Longdo]
unbezahlbar; unschätzbar {adj} | unbezahlbarer | am unbezahlbarsteninvaluable | more invaluable | most invaluable [Add to Longdo]
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]
unentbehrlich; unverzichtbar; unabkömmlich {adj} | unentbehrlicher; unverzichtbarer; unabkömmlicherer | am unentbehrlichsten; am unverzichtbarsten; am unabkömmlichstenindispensable | more indispensable | most indispensable [Add to Longdo]
unerreichbar {adj} | unerreichbarer | am unerreichbarstenunattainable | more unattainable | most unattainable [Add to Longdo]
unerträglich; untragbar {adj} | unerträglicher; untragbarer | am unerträglichsten; am untragbarstenunbearable | unbearablier | unbearabliest [Add to Longdo]
unfassbar {adj} | unfassbarer | am unfassbarsteninconceivable | more inconceivable | most inconceivable [Add to Longdo]
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible [Add to Longdo]
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable [Add to Longdo]
ungenießbar {adj} | ungenießbarer | am ungenießbarstenuneatable | more uneatable | most uneatable [Add to Longdo]
unschlagbar {adj} | unschlagbarer | am unschlagbarstenunbeatable | more unbeatable | most unbeatable [Add to Longdo]
unsichtbar {adj} | unsichtbarer | am unsichtbarsteninvisible | more invisible | most invisible [Add to Longdo]
unzugänglich; unnahbar {adj} | unzugänglicher; unnahbarer | am unzugänglichsten; am unnahbarsteninaccessible | more inaccessible | most inaccessible [Add to Longdo]
verletzbar {adj} | verletzbarer | am verletzbarstenvulnerable | more vulnerable | most vulnerable [Add to Longdo]
wägbar {adj} | wägbarer | am wägbarstenweighable | more weighable | most weighable [Add to Longdo]
wahrnehmbar; merklich {adj} | wahrnehmbarer | am wahrnehmbarstenperceptible | more perceptible | most perceptible [Add to Longdo]
widerlegbar {adj} | widerlegbarer | am widerlegbarstenrefutable | more refutable | most refutable [Add to Longdo]
wunderbar; wunderschön {adj} | wunderbarer | am wunderbarstenwonderful | more wonderful | most wonderful [Add to Longdo]
zerbersten; zerplatzen | zerberstend; zerplatzend | zerborsten; zerplatzt | es zerbirst; es zerplatzt | es zerbarst; es zerplatztwto burst asunder | bursting asunder | burst asunder | it bursts asunder | it burst asunder [Add to Longdo]
zerstörbar {adj} | zerstörbarer | am zerstörbarstendestructible | more destructible | most destructible [Add to Longdo]
Tanimbarstar {m} [ornith.]Tanimbar Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
止まり木;止り木;止木[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
隣国[りんごく, ringoku] Nachbarland, Nachbarstaat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  barst [bɑrst]
     crack; crevice
     burst; crack; flaw
     burst; crack
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top