Search result for

*arsen*

(204 entries)
(4.204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arsen, -arsen-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenal[N] คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse
arsenic[ADJ] เกี่ยวกับสารหนู
arsenic[N] สารหนู
coarsen[VT] ทำให้แห้งหยาบ
coarsen[VI] แห้งหยาบ
coarseness[N] การขาดรสนิยม, See also: ความธรรมดา, Syn. commonness, grossness, vulgarity
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.
gallium arsenide(แกลเลียมอาร์เซไนด์) เป็นโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ใช้ทำชิป (chip) ทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่าชิปที่ทำจากซิลิคอน (silicon)
hoarsen(ฮอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้เสียงแหบ,กลายเป็นเสียงแหบ

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
arsenic(n) สารหนู
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysis, arsenicalอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, arsenicภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis arsenicalisปากอักเสบเหตุสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenic poisoningภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenical paralysisอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenopyriteอาร์เซโนไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trachyphonia; hoarsenessเสียงแหบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hoarseness; trachyphoniaเสียงแหบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gallium arsenideแกลเลียมอาร์เซไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
gallium arsenideแกลเลียม อาร์เซไนด์ สารประกอบที่ใช้สัญลักษณ์ว่า GaAs ใช้สำหรับทำชิปซึ่งมีความเร็วมากกว่าซิลิคอน ทนความร้อนและรังสีได้ดีกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า [คอมพิวเตอร์]
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic contentปริมาณสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]
Arsenic (As) สารหนู
เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีพิษ มีหลายอัญรูป รูปที่เสถียรเป็นโลหะสีเทาเปราะ เป็นส่วนผสมของอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค และสีทาบ้าน รวมทั้ง ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ สารหนูมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท [สิ่งแวดล้อม]
Arsenopyrite อาร์เซโนไพไรต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช ยะลา กาญจนบุรี สงขลา ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้อาร์เซนิกใช้ทำยาฆ่าแมลงและฆ่าสัตว์อื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Compoundsสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Arsenic Oxideสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Toxicityพิษจากสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Trioxideอาร์เซนิกไตรออกไซด์ [การแพทย์]
Arsenic, Inorganic and Organicสารหนูพวกอนินทรีย์และอินทรีย์ [การแพทย์]
Arsenic, Pentavalentสารหนูที่มีวาเลนซีเป็นห้า [การแพทย์]
Keratosis, Arsenicalเคอราโตซิสจากสารหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
You're arsenic-free.คุณไม่มีอาร์เซนิคแล้ว Emancipation (2008)
Put the arsenic back.เอาอาร์เซนิคใส่กลับไป Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
And since she's now getting worse, the arsenic was obviously fighting the killer.และพอไม่มีมันเธอก็แย่ลง เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคกำลังสู้อยู่กับสิ่งที่ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
so what does arsenic treat?เราจะรักษาด้วย"อาเซนิค"ได้ยังไง Emancipation (2008)
Before penicillin, the treatment was arsenic.ก่อนมีเพนนิสซิลิน การรักษาใช้อาร์เซนิค Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
So, put the arsenic back.ดังนั้นเอาอาร์เซนิคกลับเข้าไป Emancipation (2008)
Arsenic slows leukemia, but it can't cure it.อาร์เซนิคทำให้ลูคีเมียเจริญช้า แต่ไม่ได้รักษามัน Emancipation (2008)
Biopsy a lesion, confirm that she's dying, then load her up with arsenic.ตัดชิ้นเนื้อรอยแผลในสมอง ยืนยันว่าเธูอกำลังจะตาย แล้วก็เอาอาร์เซนิคใส่กลับไปให้เธอ Emancipation (2008)
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
would you get me Sheriff Larsen?ช่วยส่งนายอำเภอลาเซนมาได้ไหม Changeling (2008)
Yeah, I think so, and I'm also partnering in the charity with my good friend, sam arsenault.ใช่คะ,ฉันเห็นด้วยและฉันมีผู้ร่วมบริจาค ซึ่งเป็นเพื่อนรักฉันเอง,แซม อาร์เซนัลต์ I Lied, Too. (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
Sam arsenault's people just called. He's backing out.คนของแซม อาร์เซนัลท์พึ่งโทรมา เขากลับคำพูด I Lied, Too. (2009)
Your daughter's here, mr. Arsenault.ลูกสาวคุณมาแล้วครับ,คุณอาร์เซนัลท์ I Lied, Too. (2009)
it's sam arsenault.จากแซม อาร์เซนัลท์ I Lied, Too. (2009)
Without arsenault's money, there is no foundation.ถ้าไม่มีเงินจากอาร์เซนัลท์ ก็จะไม่มีมูลนิธิเกิดขึ้น I Lied, Too. (2009)
If lily's name wasn't arsenault, this never would've happened.ถ้าลิลลี่ไม่ได้นามสกุลอาร์เซนัลท์ สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น I Lied, Too. (2009)
It can't be the arsenault-hewes foundation?มันจะต้องไม่เป็น มูลนิธิ อาร์เซนัลท์-ฮิวส์ I Lied, Too. (2009)
HEWES/ARSENAULT CHILDREN'S HUNGER INTIATIVEมูลนิธิเพื่อเด็กผู้หิวโหย "HEWES / ARSENAULT" I Lied, Too. (2009)
Have you thought about sam arsenault?คุณคิดถึงแซม อาร์เซนอลต์บ้างมั๊ย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Trust me, sam arsenault's only real loyalty is to the capitalist party.เชื่อผมเถอะ,แซม อาร์เซนอลต์เป็นคนเดียว ที่ยังภักดีกับระบบเงินทุน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
If I can get arsenault to be there, do you want to meet him?ถ้าผมเชิญแซม อาร์เซนอลต์ไปได้ คุณอยากจะพบเขารึเปล่า? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- Hey, mr. Arsenault.-ไงครับ คุณอาร์เซนอลท์ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Sam... sam arsenault.-จะบอกให้ แซม... แซม อาร์เซนอลท์ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You and sam arsenault still partnering in your, uh, charity foundation?คุณกับอาร์เซนัลท์ยังเป็นหุ้นส่วนกัน ในมูลนิธิการกุศลรึเปล่า? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
What's your verdict on sam arsenault?คุณว่า แซม อาร์เซนอลท์ เป็นไง? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
LARSEN: Let me know if he's in there.บอกให้ผมรู้ ถ้าเขาไปถึงที่นั่น Momentum Deferred (2009)
hi, this is jerry larsen again from human resources at hartswell medical center.สวัสดี ผมเจอร์รี่ ลาเซน อีกหนหนึ่ง จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ศูนยการแพทย์ฮาร์ทเวลล์ Earthling (2009)
Woolidge Arsenal.โรงงานผลิตอาวุธวูลริด Sherlock Holmes (2009)
That's all I know. Do you really need an arsenal?หมดแล้ว ผมบอกไป ทั้งหมดแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ปืนยาวจริงๆ เหรอ? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Access to our full arsenal.เข้าถึงคลังสรรพาวุธของเราอย่างเต็มที่ Bainne (2010)
There's antimony, arsenic Aluminum, seleniumThere's antimony Arsenic, aluminum, selenium The Pants Alternative (2010)
I got an arsenal in the trunk.ฉันมีคลังแสงอยู่ท้ายรถแล้ว Two and a Half Men (2010)
The truth is, as a parent you're gonna end up using everything in your arsenal.ความจริงคือ ในฐานะพ่อแม่.. ...คุณจะลงเอยด้วยการใช้ เล่ห์เหลี่ยมของคุณ The Quarry (2010)
For the last time, the Larsen bay ice shelf shattered and separated from the continent due to increased warming o...เกิดอะไรขึ้น เขาไปไหน คุณมาช้าไป ผมโดนปล้นอีกแล้ว No Ordinary Sidekick (2010)
- You're wrong. mate. It was at Arsenal. - Excuse me.-ผิดแล้วเพื่อน เขายิงอาร์เซน่อล ขอโทษที Will (2011)
Barcelona. A.C. Milan. Arsenal...บาเซโลน่า เอซี มิลาน อาเซน่อล ... Will (2011)
If "gun-shy" is the right word for a woman with an arsenal as big as yours.ถ้าคำว่า"เขินอาย"เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับผู้หญิง ที่มีคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่อย่างคุณ Then I Really Got Scared (2011)
Recent round of nuclear tests are proof of north Korea's growing nuclear arsenal.ผลการทดลองนิวเคลียร์ เ็ปนหลักหลักฐานพิสูจน์ว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาอาวุธสงคราม Free (2011)
It's an arsenal.นี่มันคลังแสง What Lies Ahead (2011)
Inside, Richmond's got a personal arsenal, so we have to tread carefully.ภายใน ริชมอนด์มีคลังแสงส่วนตัว เพราะงั้นเราต้องก้าวไปอย่างระวัง Countdown (2011)
I mean, maybe something out of that angel arsenal that Balthazar stole?บางทีอาจมีบางอย่างนอกเหนือจาก คลังอาวุธของเทวทูต ที่บัลธาซาร์ขโมยมา Meet the New Boss (2011)
Perhaps it was her coarseness that he was attracted to.บางที ความกระด้างของเธอ อาจจะดึงดูดเขา Smoldering Children (2011)
He has an arsenal at his fingertips.เขามีอาวุธหนัก อะไร- Get Carter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsenThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
ความหยาบช้า[N] low, See also: mean, coarseness, Syn. ความต่ำช้า, ความเลวทราม, Example: ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง
ความฉาบฉวย[N] superficiality, See also: sloppiness, slovenliness, perfunctoriness, coarseness, carelessness, Example: งานที่ทำด้วยความฉาบฉวยนั้นมักจะเป็นผลงานที่ไม่ดีนัก, Thai definition: ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal
กรดสารหนู[n. exp.] (krot sānnū) EN: arsenic   
สารหนู[n.] (sānnū) EN: arsenic   FR: arsenic [m]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LARSEN    L AA1 R S AH0 N
ARSENIO    AA2 R S IY1 N IY0 OW0
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENEAU    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENIDE    AA1 R S AH0 N AY2 D
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z
ARSENAULT    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENEAULT    AA1 R S AH0 N OW0
COARSENING    K AO1 R S AH0 N IH0 NG
HOARSENESS    HH AO1 R S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arsenio    (n) (aa s ii1 n i ou)
arsenal    (n) (aa1 s n @ l)
arsenic    (n) (aa1 s n i k)
coarsen    (v) (k oo1 s n)
arsenals    (n) (aa1 s n @ l z)
coarsens    (v) (k oo1 s n z)
coarsened    (v) (k oo1 s n d)
coarseness    (n) (k oo1 s n @ s)
coarsening    (v) (k oo1 s n i ng)
hoarseness    (n) (h oo1 s n @ s)
sparseness    (n) (s p aa1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
Komparse {m} (Film) | Komparsen {pl}extra | extras [Add to Longdo]
Spärlichkeit {f}; Dürftigkeit {f}sparseness [Add to Longdo]
Unebenheit {f}coarseness [Add to Longdo]
Ungeschliffenheit {f}coarseness [Add to Longdo]
Vergröberung {f}coarsening [Add to Longdo]
Waffenfabrik {f}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] [Add to Longdo]
Waffenlager {n}arsenal [Add to Longdo]
arsenhaltigarsenical [Add to Longdo]
grob machento coarsen [Add to Longdo]
macht grobcoarsens [Add to Longdo]
vergröbernto coarsen [Add to Longdo]
Heiserkeit {f}; Raucitas [med.]hoarseness; raucousness [Add to Longdo]
Arsen {n} [chem.]arsenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサナル[, a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アースナル[, a-sunaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセナル[, a-senaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセニック[, a-senikku] (n) arsenic [Add to Longdo]
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride [Add to Longdo]
アーセン[, a-sen] (n) arsenic [Add to Longdo]
アーゼノクラサイト[, a-zenokurasaito] (n) arsenoclasite; arsenoklasite [Add to Longdo]
アーソノライト[, a-sonoraito] (n) arsenolite [Add to Longdo]
ガリウム砒素;ガリウムヒ素[ガリウムひそ(ガリウム砒素);ガリウムヒそ(ガリウムヒ素), gariumu hiso ( gariumu hiso ); gariumuhi so ( gariumuhi moto )] (n) gallium arsenide (GaAs) [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] (n) {comp} Gallium Arsenide Phosphide; GaAsP [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
ヒ酸;砒酸[ヒさん(ヒ酸);ひさん(砒酸), hi san ( hi san ); hisan ( hi san )] (n) arsenic acid [Add to Longdo]
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate [Add to Longdo]
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
亜砒酸塩[あひさんえん, ahisan'en] (n) arsenite [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
核兵器保有量[かくへいきほゆうりょう, kakuheikihoyuuryou] (n) nuclear arsenal [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth) [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]
無水亜砒酸;無水亜ヒ酸[むすいあひさん(無水亜砒酸);むすいあヒさん(無水亜ヒ酸), musuiahisan ( musui a hi san ); musuia hi san ( musui a hi san )] (n) (obsc) (See 亜砒酸) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]
硫砒鉄鉱[りゅうひてっこう, ryuuhitekkou] (n) arsenopyrite [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] (adj-na,n) inferiority; coarseness; (P) [Add to Longdo]
砒化ガリウム[ひかガリウム, hika gariumu] (n) (obsc) (See ガリウム砒素) gallium arsenide (GaAs) [Add to Longdo]
砒素;ヒ素[ひそ, hiso] (n,adj-no) arsenic (As) [Add to Longdo]
砒素剤[ひそざい, hisozai] (n) arsenicals (drugs containing arsenic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal [Add to Longdo]
核武库[hé wǔ kù, ㄏㄜˊ ˇ ㄎㄨˋ, / ] nuclear arsenal [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms [Add to Longdo]
白砒[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic [Add to Longdo]
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic [Add to Longdo]
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, / ] thickness (caliber); coarseness; quality of work [Add to Longdo]
军火库[jūn huǒ kù, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal [Add to Longdo]
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Arsen [arzeːn] (n) , s.(n )
     arsenic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top