Search result for

*aidé*

(333 entries)
(3.8681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aidé, -aidé-
English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aide[N] นายทหารผู้ช่วย, Syn. aid-de-camp , aide-de-camp
aide[N] ผู้ช่วย, Syn. assistant
maiden[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maid, virgin, damsel
maiden[N] ม้าที่ยังไม่เคยชนะการแข่งขัน
raider[N] ผู้เข้าจู่โจมทันที, Syn. plunderer, invader, commando
unaided[ADJ] ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, See also: ไม่มีใครช่วย, Syn. helpless, unfortified
maidenly[ADJ] แบบหญิงสาว, Syn. girlish, gentle
upbraider[N] ผู้ดุด่า, See also: ผู้ว่ากล่าว
maidenhead[N] ความเป็นสาวบริสุทธิ์, See also: ความเป็นพรหมจารี, Syn. maidenhood, virginity, purity
maidenhood[N] วัยสาว, See also: ความเป็นสาวบริสุทธิ์, Syn. maidenhead
maidenlike[ADJ] แบบหญิงสาว
sea-maiden[N] นางเงือก
maiden name[N] นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
aide-memoire[N] บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper
maiden speech[IDM] สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage[IDM] การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid

English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
braided drainage pattern; interlacing drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
braided electrodeลวดเชื่อมหุ้มแบบถัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
braided streamธารประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ CAT (computer-aided translation)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided design (CAD)การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (แคด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided design (CAD)การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (แคด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided instruction; computer-assisted instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided instruction; computer-assisted instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided manufacturing (CAM)การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม, แคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided manufacturing (CAM)การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม, แคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CAT (computer-aided translation)ซีเอที (การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAT (computer-aided translation)ซีเอที (การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ MAT (machine-aided translation)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAT scan; computer-aided tomographyการกราดภาพตัดขวางใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAD (computer-aided design)แคด (การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAD (computer-aided design)แคด (การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAI (computer-aided instruction; computer-assisted instruction)ซีเอไอ (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAI (computer-aided instruction; computer-assisted instruction)ซีเอไอ (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided system engineering (CASE)วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided system engineering (CASE)วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided tomography; CAT scanการกราดภาพตัดขวางใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided translation (CAT)การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอที) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided translation (CAT)การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอที) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-assisted instruction; computer-aided instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-assisted instruction; computer-aided instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interlacing drainage pattern; braided drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
triskaidekaphobiaอาการกลัวเลขสิบสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided manufactureการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided manufacturคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต [คอมพิวเตอร์]
Computer aided designคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ [คอมพิวเตอร์]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Aided Instructionสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียน ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบ ที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่ง [Assistive Technology]
Community health aidesบุคลากรอนามัยชุมชน [TU Subject Heading]
Computer-aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Computer-aided engineeringงานวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Computer-aided software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่งใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Home health aidesผู้ดูแลสุขภาพในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Nurses' aidesผู้ช่วยพยาบาล [TU Subject Heading]
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ " 1. เป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญา 2. ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ช่วยย้ำประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้ " [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Community Aide Workersจ้างชาวบ้านเป็นผู้ทำการติดต่อแนะนำผู้อื่น [การแพทย์]
Community Health Aidesอนามัยชุมชน,บุคลากร;อนามัยชุมชน,การสงเคราะห์ [การแพทย์]
computer-aided design (CAD)คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบได้เห็นภาพสิ่งที่กำลังออกแบบในมุมต่าง ๆ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือส่วนต่าง ๆ ของภาพร่างได้ง่ายตามต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
computer-aided manufacturing (CAM)คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแปลงภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ได้ออกแบบไว้ให้เป็นรหัสควบคุมเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม เพื่อให้เครื่องจักรทำการสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maidenhair fern (n ) เฟิร์นก้านดำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทส.[N] aide-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท
รอ.[N] Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence, Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
เสนาธิการ[N] aide-de-camp, See also: aide, Syn. เสธ., Thai definition: หัวหน้ากลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไป ทั้งมีหน้าที่สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการด้วย
ลูกมือ[N] assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
วัยสาว[N] girlhood, See also: maidenhood, Syn. วัยแรกรุ่น, Example: เมื่อลูกเข้าสู่วัยสาว พ่อแม่ก็เริ่มมองหาคู่ครองให้, Thai definition: ช่วงที่ผู้หญิงมีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว[N] girl, See also: maiden, maid, lass, lassie, miss, damsel, Ant. หนุ่ม, Example: สาวสามคนไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ผู้รุกราน[N] invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
พรหมจาริณี[N] virgin, See also: maiden, Example: ท่านผู้นี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนบวชว่าจะเป็นพรหมจาริณีไปชั่วชีวิต, Thai definition: หญิงผู้ประพฤตพรหมจรรย์ ไม่ข้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด, Notes: (บาลี)
นายทหารคนสนิท[N] aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม, Example: นายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้มาบรรยายกิจกรรมของกองทัพ, Count unit: คน
นายทหารติดตาม[N] aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส., Example: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน, Count unit: คน
นายธง[N] aide de camp, See also: aid-de-camp, Example: ถ้าให้นายธงรู้เรื่องนี้ รับรองว่าถึงหูของท่านแม่ทัพแน่, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเป็นต้น
กรมราชองครักษ์[N] Royal Aide de Camp Department, See also: Office of A.D.C
กันย์[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, Count unit: คน
กันยา[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, หญิงสาว, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
นงคราญ[N] beauty, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นางงาม, นางสาว
นงพะงา[N] beauty, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นงราม, นางงาม, นงคราญ
นฤมล[N] woman, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นาง, หญิง
นวลลออ[N] beauty, See also: goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลละออ, นวลหง
นวลหง[N] beauty, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลลออ, นวลละออง
หญิงสาว[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, กันยา, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
องครักษ์[N] aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
ความบริสุทธิ์[N] virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai definition: การปราศจากมลทิน
อรทัย[N] maiden, See also: young girl, woman, Syn. หญิงสาว, สาวรุ่น, Ant. ชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwit) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)   FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ช่วยด้วย[n. exp.] (chūay dūay) EN: help ! ; help me !   FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist   FR: aider ; assister
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
ด้วย[X] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to   FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; dû à ; de
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การปฐมพยาบาล[n. exp.] (kān pathom phayābān) EN: first-aide   FR: premiers soins [mpl]
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden   
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister
แข็ง[X] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm   FR: dur ; solide ; raide ; fort
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān chūayleūa) EN: aid programme   FR: programme d'aide [m]
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit   FR: partie [f] ; plaideur [m]
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน[n. exp.] (khūmeū naenam withīkān chai ngān) EN: instruction manual   FR: manuel d'aide [m]
ความอนุเคราะห์[n.] (khwām anukhrǿ) EN: assistance   FR: aide [f]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūayleūa) EN: assistance ; aid ; help   FR: aide [f] ; assistance [f]
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/คะ[xp] (mī arai hai chūay mai khrap/kha) EN: can I help you ?   FR: puis-je vous aider ?
เงินช่วยเหลือ[n.] (ngoen chūayleūa) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant   FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance   FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร[n. exp.] (ngoen utnun sinkhā kasēt) EN: agricultural subsidies   FR: aides agricoles [fpl]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant   FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
พรหมจาริณี[n.] (phrommajārīnī) EN: virgin ; maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]
ผู้ช่วย[n.] (phūchūay) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยเหลือ[n.] (phūchūayleūa) EN: assistant ; supporter   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphāp) EN: confess ; plead guilty   FR: plaider coupable
เรียกให้ช่วย[v. exp.] (rīek hai chūay) FR: appeler au secours ; appeler à l'aide
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุน[X] (sanapsanun) FR: à l'aide de
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phrommajārī) EN: virgin ; chaste maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]
เสียมซี[v. exp.] (sīem sī) EN: tell one's fortune ( by shaking numbered sticks)   FR: dire la bonne aventure (à l'aide de bâtonnets numérotés)
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize   FR: assister ; aider
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense   FR: raide ; tendu
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)   FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
ไหว้วาน[v.] (wāiwān) EN: ask for help ; request someone to do something   FR: solliciter de l'aide
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court   FR: défendre ; plaider

CMU English Pronouncing Dictionary
AIDE    EY1 D
WAIDE    W EY1 D
AIDED    EY1 D AH0 D
AIDES    EY1 D Z
MAIDEN    M EY1 D AH0 N
RAIDED    R EY1 D AH0 D
HAIDET    HH EY1 D AH0 T
HAIDER    HH EY1 D ER0
HAIDEE    HH EY1 D IY0
RAIDER    R EY1 D ER0
AIDES'    EY1 D Z
AIDE'S    EY1 D Z
MAIDEL    M EY1 D AH0 L
RAIDERS    R EY1 D ER0 Z
MAIDENS    M EY1 D AH0 N Z
UNAIDED    AH0 N EY1 D AH0 D
CHAIDEZ    CH AA0 IY1 D EH0 Z
BRAIDED    B R EY1 D AH0 D
MCQUAIDE    M AH0 K W EY1 D
RAIDER'S    R EY1 D ER0 Z
RAIDERS'    R EY1 D ER0 Z
ADELAIDE    AE1 D AH0 L EY2 D
UPBRAIDED    AH0 P B R EY1 D AH0 D
WAIDELICH    W AY1 D L IH0 K
NICOLAIDES    N IH1 K AH0 L EY0 D Z
MAIDENFORM    M EY1 D AH0 N F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aide    (n) (ei1 d)
aides    (n) (ei1 d z)
aided    (v) (ei1 d i d)
maiden    (n) (m ei1 d n)
raided    (v) (r ei1 d i d)
raider    (n) (r ei1 d @ r)
braided    (v) (b r ei1 d i d)
maidens    (n) (m ei1 d n z)
raiders    (n) (r ei1 d @ z)
unaided    (j) (uh1 n ei1 d i d)
Adelaide    (n) (a1 d @ l ei d)
maidenly    (j) (m ei1 d n l ii)
upbraided    (v) (uh2 p b r ei1 d i d)
Maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhair    (n) (m ei1 d n h e@ r)
maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhood    (n) (m ei1 d n h u d)
maidenlike    (j) (m ei1 d n l ai k)
maidenhairs    (n) (m ei1 d n h e@ z)
maidenhoods    (n) (m ei1 d n h u d z)
aide-de-camp    (n) -- (ei2 d - d @ - k o1 m)
aide-m_emoire    (n) - (ei2 d - m e2 m w aa1 r)
aides-de-camp    (n) -- (ei2 d - d @ - k o1 m)
aide-m_emoires    (n) - (ei2 d - m e2 m w aa1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden [Add to Longdo]
アイデア(P);アイディア(P);アィディア[, aidea (P); aideia (P); aideia] (n) idea; (P) [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アイデアライズ[, aidearaizu] (vs) idealize [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
アイディーイー[, aidei-i-] (n) {comp} IDE [Add to Longdo]
アイディーイーエー[, aidei-i-e-] (n) {comp} IDEA [Add to Longdo]
アイディーエル[, aidei-eru] (n) {comp} IDL [Add to Longdo]
アイディーシー[, aidei-shi-] (n) {comp} IDC [Add to Longdo]
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas [Add to Longdo]
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist [Add to Longdo]
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism [Add to Longdo]
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal [Add to Longdo]
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
アイディル[, aideiru] (n) idyll [Add to Longdo]
アイデンティカル[, aidenteikaru] (adj-f) identical [Add to Longdo]
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P) [Add to Longdo]
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card [Add to Longdo]
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify [Add to Longdo]
アイデンティフィケーション;アイデンテフィケイション;アイデンティフケイション[, aidenteifike-shon ; aidentefikeishon ; aidenteifukeishon] (n) identification [Add to Longdo]
アイデンティフィケーションカード[, aidenteifike-shonka-do] (n) identification card [Add to Longdo]
アップリンクID[アップリンクアイディー, appurinkuaidei-] (n) {comp} uplink ID [Add to Longdo]
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified [Add to Longdo]
イーアイディーイー[, i-aidei-i-] (n) {comp} EIDE [Add to Longdo]
エンハンストアイディーイー[, enhansutoaidei-i-] (n) {comp} Enhanced IDE [Add to Longdo]
クラスID[クラスアイディー, kurasuaidei-] (n) {comp} class ID [Add to Longdo]
グッドアイディア[, guddoaideia] (n) good idea [Add to Longdo]
グライディング[, guraideingu] (n) gliding [Add to Longdo]
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID [Add to Longdo]
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P) [Add to Longdo]
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) {comp} context ID [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
サイディング[, saideingu] (n) siding [Add to Longdo]
スーパーハイデッカー[, su-pa-haidekka-] (n) super high decker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, / ] Tomb Raider [Add to Longdo]
少女[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden [Add to Longdo]
斯特凡诺普洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, / ] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos) [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] clan name; maiden name [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, ] silk braided cord [Add to Longdo]
艾德蕾德[Ài dé lěi dé, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˇ ㄉㄜˊ, ] variant of 阿德萊德|阿德莱德, Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] virgin; maiden; inaugural [Add to Longdo]
处女作[chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] first publication; maiden work [Add to Longdo]
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, / ] maiden voyage [Add to Longdo]
亲信[qīn xìn, ㄑㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ, / ] trusted aide [Add to Longdo]
计算机辅助设计[jì suàn jī fǔ zhù shè jì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] CAD computer-aided design [Add to Longdo]
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty [Add to Longdo]
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, ] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty [Add to Longdo]
辅助[fǔ zhù, ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] to assist; to aide [Add to Longdo]
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree [Add to Longdo]
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; unmarried woman; daughter [Add to Longdo]
阿得莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
阿德莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, ] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德 [Add to Longdo]
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] computer aided engineering [Add to Longdo]
电脑辅助教材[diàn nǎo fǔ zhù jiào cái, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, / ] computer-aided instruction [Add to Longdo]
电脑辅助设计[diàn nǎo fǔ zhù shè jì, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer-aided design [Add to Longdo]
电脑辅助设计与绘图[diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] computer-aided design and drawing [Add to Longdo]
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, ] maiden stage role; first performance; first public showing [Add to Longdo]
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
配電器[はいでんき, haidenki] power distribution unit [Add to Longdo]
イーアイディーイー[いーあいでいーいー, i-aidei-i-] EIDE [Add to Longdo]
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA [Add to Longdo]
アイディーシー[あいでいーしー, aidei-shi-] IDC [Add to Longdo]
アイディーイー[あいでいーいー, aidei-i-] IDE [Add to Longdo]
アイディーエル[あいでいーえる, aidei-eru] IDL [Add to Longdo]
アイディー[あいでいー, aidei-] ID [Add to Longdo]
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外電[がいでん, gaiden] Telegramm_aus_dem_Ausland [Add to Longdo]
戸外で[こがいで, kogaide] im_Freien, draussen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top