ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*From the nat [...] of firewood*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: From the natu [...] e of firewood, -From the natu [...] e of firewood-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*From ( F R AH1 M) the ( DH AH0) nature ( N EY1 CH ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) fractures ( F R AE1 K CH ER0 Z) and ( AH0 N D) the ( DH AH0) splintering ( S P L IH1 N T ER0 IH0 NG) of ( AH1 V) the ( DH AH0) vertebrae ( V ER1 T AH0 B R EY2), it ( IH1 T) seems ( S IY1 M Z) like ( L AY1 K) somebody ( S AH1 M B AA2 D IY0) just ( JH AH1 S T) picked ( P IH1 K T) her ( HH ER1) up ( AH1 P) and ( AH0 N D) snapped ( S N AE1 P T) her ( HH ER1) over ( OW1 V ER0) his ( HH IH1 Z) knee ( N IY1) like ( L AY1 K) a ( AH0) piece ( P IY1 S) of ( AH1 V) firewood ( F AY1 ER0 W UH2 D)*

 


  

 
From
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
nature
 • ธรรมชาติ: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ [Lex2]
 • อุปนิสัย: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ [Lex2]
 • ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ[Lex2]
 • (เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด [Hope]
 • (n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ [Nontri]
 • /N EY1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /n'ɛɪtʃər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
fractures
 • /F R AE1 K CH ER0 Z/ [CMU]
 • /F R AE1 K SH ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /fr'æktʃəz/ [OALD]
  [fracture]
 • การแตก (โดยเฉพาะกระดูก): การร้าว (โดยเฉพาะกระดูก) [Lex2]
 • รอยแตก: รอยร้าว [Lex2]
 • แตก: หัก, ร้าว [Lex2]
 • ทำให้แตก: ทำให้หัก, ทำให้ร้าว [Lex2]
 • (แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj. ###SW. fractural adj. ###S. rift,crack,break,split [Hope]
 • (n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก [Nontri]
 • (vt) ทำหัก,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว [Nontri]
 • /F R AE1 K CH ER0/ [CMU]
 • /F R AE1 K SH ER0/ [CMU]
 • (v) /fr'æktʃər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
splintering
 • /S P L IH1 N T ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /spl'ɪntərɪŋ/ [OALD]
  [splinter]
 • เศษเล็กๆ ที่แตกออก[Lex2]
 • แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย[Lex2]
 • ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย[Lex2]
 • (สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ [Hope]
 • (n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้ [Nontri]
 • (vi) กะเทาะ,แตก [Nontri]
 • /S P L IH1 N T ER0/ [CMU]
 • (v) /spl'ɪntər/ [OALD]
vertebrae
 • คำนามพหูพจน์ของ vertabra: กระดูกสันหลัง [Lex2]
 • /V ER1 T AH0 B R EY2/ [CMU]
 • (n) /v'ɜːʳtɪbriː/ [OALD]
  [vertebra]
 • กระดูกสันหลัง[Lex2]
 • (เวอ'ทิบระ) n. กระดูกสันหลัง,ข้อกระดูกสันหลัง pl. vertebrae,vertebras [Hope]
 • (n) กระดูกสันหลัง [Nontri]
 • /V ER1 T AH0 B R AH0/ [CMU]
 • (n) /v'ɜːʳtɪbrə/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
seems
 • /S IY1 M Z/ [CMU]
 • (v) /s'iːmz/ [OALD]
  [seem]
 • ที่ปรากฏ: ที่เห็น, ปรากฏอยู่ [Lex2]
 • ดูเหมือนว่า: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง [Lex2]
 • (ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง ###S. look,manifest [Hope]
 • (vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย [Nontri]
 • /S IY1 M/ [CMU]
 • (v) /s'iːm/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
somebody
 • คนสำคัญ[Lex2]
 • บางคน[Lex2]
 • (ซัม'บอดดี) pron.,n. บางคน [Hope]
 • (n) บางคน,ใครคนหนึ่ง [Nontri]
 • /S AH1 M B AA2 D IY0/ [CMU]
 • /S AH1 M B AH0 D IY2/ [CMU]
 • (prp) /s'ʌmbədiː/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
picked
 • ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ[Lex2]
 • ยอดเยี่ยม[Lex2]
 • (พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม [Hope]
 • /P IH1 K T/ [CMU]
 • (v) /p'ɪkt/ [OALD]
  [pick]
 • เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้): เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้) [Lex2]
 • เลือก: คัด, สรร [Lex2]
 • จิก (ไก่, นก): ตอด (ไก่, นก) [Lex2]
 • แคะ (ฟัน, จมูก)[Lex2]
 • หาเรื่อง[Lex2]
 • ขุด: เจาะ, แทะ [Lex2]
 • การเก็บ: การเด็ด, การเก็บเกี่ยว [Lex2]
 • การเลือก: การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร [Lex2]
 • สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด: ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด [Lex2]
 • พลั่ว[Lex2]
 • เครื่องแคะ: เครื่องแงะ [Lex2]
 • (พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา) [Hope]
 • (n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม [Nontri]
 • /P IH1 K/ [CMU]
 • (v) /p'ɪk/ [OALD]
her
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย [LongdoDE]
 • (เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ [Hope]
 • (adj) ของเธอ,ของหล่อน [Nontri]
 • (pro) เธอ,หล่อน [Nontri]
 • /HH ER1/ [CMU]
 • (j) /hɜːʳr/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) /ʌp/ [OALD]
snapped
 • /S N AE1 P T/ [CMU]
 • (v) /sn'æpt/ [OALD]
  [snap]
 • แตกและมีเสียงดังแหลม: เกิดเสียงดังแหลม [Lex2]
 • ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม[Lex2]
 • เสียงดังแหลม: เสียงขบฟัน, เสียงกัด, เสียงดีดนิ้ว [Lex2]
 • รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น)[Lex2]
 • (สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น [Hope]
 • (n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ [Nontri]
 • (vi) ส่งเสียงแหลม,พูดเร็ว,พูดสวน,ตะคอก [Nontri]
 • (vt) ฉวย,ดีดนิ้ว,ตะครุบ,สะบัด,กดกล้องถ่ายรูป [Nontri]
 • /S N AE1 P/ [CMU]
 • (v) /sn'æp/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
knee
 • หัวเข่า: เข่า [Lex2]
 • (นี) n. เข่า,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่า,แตะด้วยเข่า [Hope]
 • (n) เข่า,ตัก [Nontri]
 • /N IY1/ [CMU]
 • (n) /n'iː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
piece
 • ชิ้น: อัน, สิ่ง, แผ่น [Lex2]
 • ส่วน: กอง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • เรื่องในหนังสือพิมพ์: บทความ [Lex2]
 • เหรียญกษาปณ์: เงินเหรียญ [Lex2]
 • บทประพันธ์เพลง: เพลง [Lex2]
 • ปืนพก (คำสแลง): ปืน [Lex2]
 • ตัวหมากรุก[Lex2]
 • ระยะทางช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • รวบรวม[Lex2]
 • (พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน] [Hope]
 • (vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (v) /p'iːs/ [OALD]
firewood
 • ฟืน[Lex2]
 • n. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง [Hope]
 • (n) ฟืน [Nontri]
 • /F AY1 ER0 W UH2 D/ [CMU]
 • /F AY1 R W UH2 D/ [CMU]
 • (n) /f'aɪəwud/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top