ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*饮用*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 饮用, -饮用-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water), #8,582 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two tablespoons of machine oil can contaminate an entire ship's fresh water supply.[CN] 两匙机油就可以污染 整艘船的饮用 Men of Honor (2000)
They flooded the valley in 1907 to make drinking water for New York City.[CN] 他们淹没了山谷 1907年 使饮用水 纽约市。 Wendigo (2001)
They were hauling it down to Texas for drinking water.[CN] 它被拉到德州当饮用水源 Big Fish (2003)
- A Peligrino, please. - l've got Calistoga.[CN] 两个都是饮用水的牌子 The Player (1992)
Yes, some people filter hot water through it and drink it.[CN] 人们用热水把它过滤后再饮用 Beverly Hills Cop (1984)
Been drinking coffee for a long time, since I was, probably, around four or five years old.[CN] 我饮用咖啡有很久时间了 自从我大约... ... Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999)
Did you ever consider using bottled water?[CN] 你是否考虑过饮用瓶装水? A Civil Action (1998)
A drink of this sugary energy packed liquid is an ideal way for the lemurs to start their day.[CN] 饮用这些高糖高能的花蜜 对狐猴来讲是美好一天的开始 Seasonal Forests (2006)
Rachel's drinking more than you, you wimp.[CN] Rachel的饮用水 比你多, 你窝囊废。 Addicts (2001)
It's an effervescent inhaler.[CN] 这是一种泡腾型的吸入器 (注: 泡腾型指一种固体成分在饮用过程 中才掉入水中发生泡腾反应的一类组合瓶) Blade: Trinity (2004)
That it's not fit to drink, even after boiling.[CN] 普通的水 文章说,就算水开了,都不适合饮用 Escape from the 'Liberty' Cinema (1990)
They also have potable water, but there is no sewage system here yet.[CN] 同样有饮用水,不过这里目前还没有下水道网络。 所有东西都倒在地上。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The men pull out, jerk off into a dish, and the women slurp it "down."[CN] 男人们是在一个容器 和女性饮用。 这是一个亲情号码。 The Aristocrats (2005)
What, are you gonna bust us for drinking here?[CN] 什么,你打爆我们 饮用吗? The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
It's not enough.[CN] 但不够我们明天饮用 The Best of Youth (2003)
I read about it in Nishina-san's books! and white wine and rosé are best chilled! but a wine's best temperature is really up to personal preference.[CN] 仁科先生的书上都有写 例如红酒适合室温,白酒跟玫瑰酒要冷藏饮用等等 大多数人的确都是这么认为 Detective Conan: The Fourteenth Target (1998)
The way we take care of this pool, the water's purer than drinking water.[CN] 我们利用这个池的护理方式, 水的比更纯净的饮用水。 The Swimmer (1968)
It supplies drinking water for all of Boston.[CN] 它提供全波士顿的饮用 Dreamcatcher (2003)
That's drinking in the right direction.[CN] 这是 正确的饮用方式 Ninotchka (1939)
They think it has something to do with the city's drinking water, which they say has always tasted funny.[CN] 他们觉得这事情和城里的饮用水有关 说是那水口感一直很怪 A Civil Action (1998)
I'm sure the lady of the house wouldn't mind if you had some, lieutenant.[CN] 我想,女主人 不会介意你饮用的,中尉 The Passersby (1961)
He was constantly drinking and yelling.[CN] 他不断 饮用水和叫喊。 Everybody's Famous! (2000)
The drinking water is all gone.[CN] 饮用水都用光了 Part XI (1989)
No power, no gas, no drinking water, no coal, no traffic.[CN] 没有电,没有汽油,没有饮用水 没有煤,没有交通 Downfall (2004)
My dear father and mother... who I'm thankful to say are still alive... and enjoying good health, invariably drink it.[CN] 我很高兴他们还活着 而且饮用此茶身体健康 The Lady Vanishes (1938)
I make a point of pissing in your drinking water once a week.[CN] 我提出一个观点撒尿的 您的饮用水,每周一次。 Wendigo (2001)
What with this sand, if we want clean drinking water...[CN] 这沙对人体有害,如果我们想要干净的饮用水... Manon of the Spring (1986)
Pollution, cigarettes, the water we drink, the preservatives in our food may all be contributors to cancer.[CN] 污染、香烟、饮用水 食品中的防腐剂也可能致癌 Faces of Death (1978)
We would get a bunch of 40s from a homeless guy... and we'd go sit in some park, right?[CN] 我们会从某个流浪汉那儿搞来些40牌啤酒... 【40为一种麦芽啤酒,量多质低价廉 常为黑帮和未成年人饮用】 然后就跑去公园里坐着,对不对? Underage Drinking: A National Concern (2005)
I'm not drinking alone.[CN] ... 我不是单独饮用 Candyman: Day of the Dead (1999)
Нe let go on the sixth race in Chicago, won by Drinkable Water by two lengths over Vegetable Soup and five over Blue Foundation.[CN] 他解脱的那天 "饮用水"赢了芝加哥第六场赛事 超了"蔬菜汤"两个马位 "篮基地"五个马位 The Legend of 1900 (1998)
You are all welcome to drink the bar dry.[CN] 你们可以继续随意饮用吧台的饮料 Tenebre (1982)
Salt![CN] 当你到那儿时水却不能饮用 Perestroika: Beyond Nelly (2003)
Since it blocks the mouth... the mask induces slaves to abstain from drinking liquor.[CN] 因为它会阻止口腔... 面膜引起的奴隶 从饮用白酒弃权。 What Is It Worth? (2005)
You bring your drinking, and we bring four bucãþele ...[CN] 你把你的饮用水,我们 带来四个BUC泾元素... Natale a Miami (2005)
Drink.[CN] 饮用 Candyman: Day of the Dead (1999)
I had milk since I seen Patrick Ewing's ugly ass drinking it.[CN] 我有牛奶,因为我见过 帕特里克・尤因的丑陋的屁股饮用 Senseless (1998)
..sip champagne at my wedding party![CN] ...饮用香槟,在我的婚礼上! Garam Masala (2005)
O, heart of the better country... love, that I will drink as fresh wine... come sink into the dark of the graves... awaken me, and I will rise... and shine in the light that I passionately desired.'[CN] 爱情 我就像是在饮用醇香的干红 沉入光亮无法触及的黑暗的坟墓 唤醒我吧 我会起身 The Assault (1986)
Extreme heat, the drinking waters scarce and the malaria if propagating.[CN] 天热到了极点,饮用水短缺, 疟疾肆虐 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
One night, he was invited to drink unrefined cacao... with a pinch of chili.[CN] 某个夜里,他受邀饮用 加了一瓢辣椒的生可可 Chocolat (2000)
Swiss Miss cocoa, Samsonite luggage, Playtex bras, Culligan water. The list goes on.[CN] Swiss Miss可可 Samsonite皮箱 laytex内衣 Culligan饮用 A Civil Action (1998)
How does the distance you computed compare to the distance you measured on your experiment?[CN] 你做什么比较 可饮用  ()
No place for my make-up bag, no ice in my drinking water, and the hot water burps as it comes out of the faucet.[CN] 化妆包没地方放 饮用水里也不加冰块 热水放出来根本都不热 Murder on the Orient Express (1974)
Glasses are over there. Let me see if we can find something at least drinkable.[CN] 杯子在那 让我看看能不能找到可以饮用的东西 Catch and Release (2006)
The men beat the soil with their feet because the seeds must know that the dance has started and they open their mouths and drink the rain from heaven[CN] 男人们用他们的脚踩踏土地 因为种子要知道舞稻开始了 然后他们张开嘴, 饮用天堂降下的雨水 And the Ship Sails On (1983)
Drinking water![CN] 饮用水! Part XI (1989)
Why aren't you drinking your tea?[CN] 你为什么不饮用你的茶? The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
I cool down my coffee before drinking it.[CN] 我冷静下来我的咖啡 前饮用 Norma Rae (1979)
And this is important because...?[CN] 饮用  ()

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top