ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*額*

   
208 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -額-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
時価[じかがく] (n ) Actual Cash Value

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[額, é, ㄜˊ] forehead; quota, amount
Radical: Decomposition: 客 (kè ㄎㄜˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 7,698

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, / ] volume; amount; quantity; forehead; quota, #1,760 [Add to Longdo]
金额[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]
份额[fèn é, ㄈㄣˋ ㄜˊ, / ] share; portion, #2,909 [Add to Longdo]
总额[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, / ] sales figure; total income from sales; turnover, #6,027 [Add to Longdo]
巨额[jù é, ㄐㄩˋ ㄜˊ, / ] large sum (of money); a huge amount, #6,424 [Add to Longdo]
巨额[jù é, ㄐㄩˋ ㄜˊ, / ] large sum (of money); a huge amount, #6,424 [Add to Longdo]
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, / ] amount; sum of money; fixed number, #7,023 [Add to Longdo]
超额[chāo é, ㄔㄠ ㄜˊ, / ] above quota, #7,686 [Add to Longdo]
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] fixed number of people; quota, #8,166 [Add to Longdo]
额外[é wài, ㄜˊ ㄨㄞˋ, / ] extra; added; additional, #9,128 [Add to Longdo]
额头[é tóu, ㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] forehead, #9,360 [Add to Longdo]
定额[dìng é, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ, / ] fixed amount; quota, #10,644 [Add to Longdo]
营业额[yíng yè é, ˊ ㄧㄝˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business; turnover, #12,044 [Add to Longdo]
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference, #14,747 [Add to Longdo]
出口额[chū kǒu é, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄜˊ, / ] export amount, #18,738 [Add to Longdo]
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business transactions; turnover, #21,521 [Add to Longdo]
前额[qián é, ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ, / ] forehead, #31,273 [Add to Longdo]
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, / ] a horizontal inscribed board, #46,951 [Add to Longdo]
满额[mǎn é, ㄇㄢˇ ㄜˊ, / 滿] the full amount; to fulfill the quota, #56,593 [Add to Longdo]
额济纳旗[É jì nà qí, ㄜˊ ㄐㄧˋ ㄋㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Ejinaqi (place in Gansu), #89,693 [Add to Longdo]
额骨[é gǔ, ㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] frontal bone (forehead), #89,797 [Add to Longdo]
额尔齐斯河[É ěr qí sī hé, ㄜˊ ㄦˇ ㄑㄧˊ ㄙ ㄏㄜˊ, / ] Irtysh river, flowing from southwest Altai in Xinjiang through Kazakhstan and Siberia to the Arctic Ocean, #102,192 [Add to Longdo]
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, / ] vacancy; unfilled work place, #114,864 [Add to Longdo]
额敏[É mǐn, ㄜˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] (N) Emin (place in Xinjiang), #175,320 [Add to Longdo]
挽额[wǎn é, ㄨㄢˇ ㄜˊ, / ] elegiac tablet, #518,919 [Add to Longdo]
额尔古纳右旗[É ěr gǔ nà yòu qí, ㄜˊ ㄦˇ ㄍㄨˇ ㄋㄚˋ ㄧㄡˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) E'ergu'na youqi (place in Inner Mongolia), #769,104 [Add to Longdo]
信用额[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ, / ] credit limit [Add to Longdo]
定额组[dìng é zǔ, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ ㄗㄨˇ, / ] quorum [Add to Longdo]
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] competitive election (i.e. with more than one candidate) [Add to Longdo]
发行额[fā xíng é, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] (periodical) circulation [Add to Longdo]
碑额[bēi é, ㄅㄟ ㄜˊ, / ] the top part of a tablet [Add to Longdo]
补足额[bǔ zú é, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ ㄜˊ, / ] complement; complementary sum [Add to Longdo]
超额订购[chāo é dìng gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to overbook [Add to Longdo]
超额认[chāo é rèn, ㄔㄠ ㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] (a share issue is) oversubscribed [Add to Longdo]
超额认购[chāo é rèn gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄡˋ, / ] (a share issue is) oversubscribed [Add to Longdo]
超额配[chāo é pèi, ㄔㄠ ㄜˊ ㄆㄟˋ, / ] oversubscribed [Add to Longdo]
超额配股权[chāo é pèi gǔ quán, ㄔㄠ ㄜˊ ㄆㄟˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] an oversubscribed share [Add to Longdo]
集资额[jí zī é, ㄐㄧˊ ㄗ ㄜˊ, / ] sum of money raised (in a share subscription) [Add to Longdo]
额比河[É bǐ hé, ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Ebinur river in Xinjiang [Add to Longdo]
额尔古纳左旗[É ěr gǔ nà zuǒ qí, ㄜˊ ㄦˇ ㄍㄨˇ ㄋㄚˋ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, / ] (N) E'ergu'na zuoqi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]
额菲尔士[É fēi ěr shì, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Everest (name); Colonel Sir George Everest (1790-1866), British Surveyor-General of India 1830-1843; transliteration refers to Mt Everest 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
额菲尔士峰[é fēi ěr shì fēng, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄈㄥ, / ] Mt Everest (transliteration), Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
额叶[é yè, ㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] frontal lobe [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かがく, kagaku] (n) valuation; amount [Add to Longdo]
課税価[かぜいかがく, kazeikagaku] (n) taxable amount [Add to Longdo]
外国税控除[がいこくぜいがくこうじょ, gaikokuzeigakukoujo] (n) foreign tax amount reduction [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] (n,n-suf) (1) picture (framed); (2) amount or sum (of money); (P) [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] (n) forehead; brow; (P) [Add to Longdo]
が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
ずく;づく;突く;叩頭く;衝く[ぬかずく(ずく;突く;叩頭く;衝く);ぬかづく(突く;叩頭く;衝く);ぬかつく(突く;叩頭く;衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
に汗を滲ませて[ひたいにあせをにじませて, hitainiasewonijimasete] (exp) with a sweating brow [Add to Longdo]
烏帽子[ひたいえぼし, hitaieboshi] (n) black silk or paper triangle worn over the forehead (usu. worn by children) [Add to Longdo]
縁(P);ぶち[がくぶち, gakubuchi] (n) frame (e.g. picture frame, decorative door frame, etc.); (P) [Add to Longdo]
縁舞台[がくぶちぶたい, gakubuchibutai] (n) proscenium stage [Add to Longdo]
[がっかく, gakkaku] (n) rostrum (of a crustacean) [Add to Longdo]
[ひたいぎわ, hitaigiwa] (n) the hairline [Add to Longdo]
紫陽花[がくあじさい;ガクアジサイ, gakuajisai ; gakuajisai] (n) (uk) Gaku hydrangea; Hydrangea macrophylla [Add to Longdo]
[がくそう, gakusou] (n) (1) framed picture; (n,vs) (2) picture framing [Add to Longdo]
[ひたいがみ;ぬかがみ, hitaigami ; nukagami] (n) forelock; hair on top of the head [Add to Longdo]
付き[ひたいつき, hitaitsuki] (exp,adj-f) framed (picture, etc.) [Add to Longdo]
付き[ひたいつき, hitaitsuki] (n) shape of one's brow or forehead [Add to Longdo]
[がくめん, gakumen] (n) face value; par; (P) [Add to Longdo]
面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value [Add to Longdo]
面割れ[がくめんわれ, gakumenware] (n) drop below par [Add to Longdo]
面株[がくめんかぶ, gakumenkabu] (n) (See 無面株) par value stock [Add to Longdo]
面超過[がくめんちょうかがく, gakumenchoukagaku] (n) premium [Add to Longdo]
割り当て;割当[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation [Add to Longdo]
[きょがく, kyogaku] (adj-na,n,adj-no) great sum; (P) [Add to Longdo]
巨大な[きょだいながく, kyodainagaku] (n) colossal amount [Add to Longdo]
[きんがく, kingaku] (n) amount of money; (P) [Add to Longdo]
[げつがく, getsugaku] (n) monthly amount (sum); (P) [Add to Longdo]
献金[けんきんがく, kenkingaku] (n) amount of a donation [Add to Longdo]
[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
限度[げんどがく, gendogaku] (n) credit limit (on a credit card); (P) [Add to Longdo]
広い[ひろいひたい, hiroihitai] (n) high brow; broad forehead [Add to Longdo]
控除[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] (adj-na,n,adj-no) large sum (money); (P) [Add to Longdo]
所得者[こうがくしょとくしゃ, kougakushotokusha] (n) large income earner; people in the higher income brackets [Add to Longdo]
合計[ごうけいがく, goukeigaku] (n) total amount; aggregate sum [Add to Longdo]
[さがく, sagaku] (n) balance; difference; margin; (P) [Add to Longdo]
最高[さいこうがく, saikougaku] (n) capital sum; principal sum; top dollar [Add to Longdo]
最高入札者[さいこうがくにゅうさつしゃ, saikougakunyuusatsusha] (n) highest bidder [Add to Longdo]
[さんがく, sangaku] (n) (amount of) production [Add to Longdo]
[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician [Add to Longdo]
[ざんがく, zangaku] (n) remaining amount; balance (of an account) [Add to Longdo]
残余[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance [Add to Longdo]
支給[しきゅうがく, shikyuugaku] (n) allowance [Add to Longdo]
支出[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支払;支払い[しはらいがく, shiharaigaku] (n) amount of payment; amount paid [Add to Longdo]
時価総[じかそうがく, jikasougaku] (n) market capitalization; market capitalisation; market cap [Add to Longdo]
受注[じゅちゅうがく, juchuugaku] (n) order volume; orders received [Add to Longdo]
収入金[しゅうにゅうきんがく, shuunyuukingaku] (n) total receipts; income amount [Add to Longdo]
収納[しゅうのうがく, shuunougaku] (n) amount received [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A thousand dollars is a large sum.1000ドルというのは、多の金だ。
Any amount of money will do.いかほどの金でも結構です。
Twenties and some smaller bills, please.20ドル札と、あとそれより少の札を何枚か入れて下さい。
You are covered with a $300 deductible.300ドルの免責の保険でカバーされます。
Five thousand dollars is a large sum of money.5千ドルというのは、多なお金だ。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総として計算される。
What is the amount of money you spend?あなたが使った金は全部でいくらですか。
Your plan requires a large amount of money.あなたの計画は多の金を必要とします。
The money that Chris has not paid back adds up to a large sun.クリスがまだ返していない借金は、とても大きなになっています。
We have just a tiny bit of garden.うちの庭は猫のほどの狭さなんですよ。
Going this school requires a lot of money.この学校へ行くには多の金を要する。
Credit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.クレジットとは銀行によって自由に使えることが許されている金、すなわち信用供与、ローンです。
Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.クレジットとは将来の支払を前提に品物またはお金を受入れる一定または限度である。
This frame shows the painting to good advantage.このに入れると絵が引き立ちます。
This painting is worth a great deal of money.この絵には莫大なのお金に相当する価値がある。
This amount includes tax.このは税込みです。
This is a picture frame made of plastic.これはプラスチック製の縁です。
This plan will be very expensive to carry out.この計画は実行するのに多の費用がかかる。
We need a large amount of money for this project.この事業には多の資金が要る。
Not all doctors make a lot of money.すべての医者が多の金をかせぐわけではない。
It is criminal to pay so much money for such trifles.こんなくだらないことに多の金を支払うとはけしからん。
How are you going to spend such a large amount of money?こんな多のお金を何に使うつもりなのですか。
We believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.しかし一定期間がたてば、全お支払いできるようになると考えております。
Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.ジョンソンさんは不注意な管理のせいで失われつつあるお金のを心配していた。
In addition to that sum he still owes me ten dollars.その合計金のほかに、彼は私にまだ10ドルの借りがある。
The company is losing money heavily.その会社は巨の赤字を出している。
The plan call for a lot of money.その計画には多のお金が必要である。
The new plan will call for a lot of money.その計画には多の金が必要となるだろう。
The firm has made large profits from exports.その会社は輸出によって多の利益を得た。
The drawing was mounted in a fancy frame.その絵は装飾の施されたに入れられた。
The project will entail great expense upon the company.その計画は会社に多の出費を負わせるでしょう。
The total came to ten dollars.その総は10ドルになった。
The man put the gun against his forehead and squeezed the trigger.その男はピストルをにあて、引き金を引いた。
The old man contributed a large sum of money to the poor.その老人は貧民救済に多の金を寄付した。
That sum of money won't make or mar us.その程度の金では我々がどうかなるということはない。
The man used much money to gain power.その男は権力を得るために多の金を使った。
The total at the bottom of the page is carried forward.ページの下の合計は繰り越しになっている。
May we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?なるべく早く、全をご送金くださるようお願いします。
Bill has come by a great deal of money.ビルは、多の金を手に入れた。
To Brian's surprise, his debt amounted to a considerable sum.ブライアンが驚いた事に、借金はかなりのになっていた。
If you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.もしも全お支払いいただけないのでしたら、1998年10月28日までにご連絡ください。
Bob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.ボブは装飾されたにその肖像画を収めたけれど、上下さかさまだった。
Mr Mitchel demanded that I pay the rest of the money by the end of the week.ミッチェル氏は私に週末までに残を支払うようにと求めた。
Don't haggle over a small sum of money.わずかなのことで言い争うのはよせ。
Minutes or hours later Dr. Numata came in and felt Sadako's forehead.何分か経ったのか、それとも何時間か経ったのか、沼田先生が家に入ってきて、禎子のに手を当てた。
Each individual paid 7000 dollars.飲み代として使った金は総計7千ドルだった。
The sum came to over 20,000 yen.は2万円以上に達した。
My forehead burned with fever.は熱でひどく熱かった。
The bill amounted to 100 dollars.勘定所の総は100ドルになった。
The sweat was dripping off my brow.から汗がぼたぼた落ちていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's time for the Sunrise Preacher...[CN] 早晨的傳道時間 The Mother and the Whore (1973)
- Sworn affidavit by a Salvatore Lopez the graffiti artist that you hired to paint all over Lew the Jew's buildings so the Chinese would drop their offer and you could buy for less.[JA] 署名入りの宣誓供述書だ 彼を雇って落書きさせ 中国人が提示を下げれば Once Upon a Time in Venice (2017)
Her hair is silky like angel hair[CN] 髮型是白雲鬚加少許人參掛在 Fei xia xiao bai long (1968)
- No, I won't.[CN] - ,我不會給你的 Father of a Soldier (1965)
Well, I like them very much.[CN] ,我喜歡他們 Well, I like them... 非常喜歡,他們人很不錯 ...very much. ABBA: The Movie (1977)
That's how much went fucking poof into thin air, you dumb shit.[JA] お前のたわごとで 消えた金 Money Monster (2016)
What it wasn't designed to do is consume large amounts of capital, accumulate leveraged positions or...[JA] しかし巨の資金を使ったり 取引を蓄積したり... Money Monster (2016)
Recognize me?[CN] 口... 這就是我的表示 The Mother and the Whore (1973)
We'll pay for all the damage the super pig did in Korea. Get an attorney on that.[JA] 韓国での被害は全弁償する Okja (2017)
Thousands of dollars worth of damages.[JA] かなりの被害 Pilot (2016)
Step forward, the other one![CN] 上前听封 外的那個! The Black Seal (1983)
Forehead bleeds a lot. It gets in your eyes and...[JA] だと出血が多いから 目に入ったのでは... I Am Wrath (2016)
Alright... could you do me a favour?[CN] - 是這樣的 你能幫我個忙嗎? Le Pont du Nord (1981)
Same bribes as last week. No problem.[JA] 賄賂のは 先週のとおりですので 問題はない Live by Night (2016)
In his forehead, you could see the line of the hills against the sky.[CN] 在他的頭上,你彷彿可以看到群山的天際線 The Tomb of Ligeia (1964)
Well drinks are half-off over at the Tavern, unless you don't drink.[JA] 半で酒を飲ませる店がある 酒は飲まないのか? Drive (2016)
Birkut's team not only laid... the 28,000 they said they would... but a great many more![CN] 博科特一組不止 砌了承諾的28,000塊... 超完工了! Man of Marble (1977)
Then I want you to take everything out of First National and move it over to Banyon.[JA] それからファーストナショナルから 全を引き出してバニヨンに移しといて A Cure for Wellness (2016)
I'll tell you what's not boring, my old son. The amount of money we're making selling advertising space.[JA] 広告欄を売って稼げる金は 退屈じゃない Sexy Rollercoasters (2017)
Wait a minute... Give one to that fattie and tell him to stick it on my forehead.[CN] 并告訴他等一會要把錢帖在我的前上. Run, Waiter, Run! (1981)
And believe me we've learned an incredible amount about the human mind and behavior since we started these experiments.[JA] そして私を信じて 我々は学んだ 信じられないほどの金 人間の心について 行動 The Belko Experiment (2016)
Oh yes, the banana.[CN] 是發很長的傢伙嗎 Oh, Woe Is Me (1993)
Cut on your forehead.[JA] が切れてます I Am Wrath (2016)
Full scholarship. Four years.[JA] 全奨学金 4年間 A Dog's Purpose (2017)
It was rhetorical![JA] 損害賠償だ! Surf N Turf (2016)
They're cutting their offer by half, Steve.[JA] 半値まで減すると 言ってきたんだ Once Upon a Time in Venice (2017)
This one, a Swedish four shilling... called Den Gula Fyraskillingen... printed in 1854.[CN] 這一張瑞典四先令面 叫做達•古拉 芙拉絲珍 於1854年印製 Charade (1963)
I had an expensive education.[JA] 高な教育を受けたからな Beauty and the Beast (2017)
- You haven't got a press pass.[CN] - 你沒通行證 - ,我有,但是... - You haven't got a press pass. ABBA: The Movie (1977)
Unfortunately, the constant monitoring required to prevent such million-pound fuck-ups was my one and only job.[JA] 俺の唯一の仕事は そんな巨な損失を防ぐ 監視だった Salesmen Are Like Vampires (2017)
The fighters are getting paid like drunken sailors wanna be paid.[JA] ボクサーは 多の報酬を受け取る CounterPunch (2017)
Put your fingertips in it and place three dots on each other's foreheads for good luck.[JA] 点を三つ描くの 幸運のために互いの Mechanic: Resurrection (2016)
You two have almost the same forehead.[CN] 你們倆人頭像極了。 The Herdsman (1982)
Mr. Carter, a man is entrusted with a significant amount of money, and that money disappears.[JA] カーター氏、 男は かなりの金、 そのお金は消えます。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Much of it for Cuba.[JA] かなりのをキューバに Live by Night (2016)
It's the biggest check he's ever written.[CN] 那是他開過面最大的支票 Music Box (1989)
All of them.[JA] 全よ! ARQ (2016)
Here, let me feel your head.[CN] 來吧,讓我摸摸你的 Lolita (1962)
That Bremont on your wrist probably costs more than I make in a month, which brings me to three... you do this a lot.[JA] 手首の腕時計は― 私の月給より 高でしょうね それで分かる3つめの事実... Alex (2016)
Yes, sir.[CN]  Police Academy (1984)
At a moment like this, with so much at stake... it's utterly indecent that you don't need a glass of port[CN] 尤其是在這緊要關頭 又關係這麼多的金 你竟然還不需要喝一杯 My Fair Lady (1964)
With the size of your pledge,[JA] 寄付の金が 大きいので― Fast (2016)
We're cranking up the quotas. No everyone likes that.[CN] 我們增加了配,不是每個人都那樣 Man of Marble (1977)
Bosun, double ration of rum all around.[CN] 波森所有人都有雙倍的朗姆酒配 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Despite that staggering amount of financial exposure, the city attorney hasn't demanded that I fire your asses.[JA] とんでもないようなだが 法務官はお前たちを クビにしないという Surf N Turf (2016)
After the first quota was filled, numbers were drawn, and the rest were taken.[CN] 第一批名滿了後 又增加了名,剩下的人也召去了 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
Explain to me again how you came to realize that your father had framed your campaign manager.[JA] どのように私に再び説明する あなたはそれを理解するようになった あなたの父はを付けていた キャンペーンマネージャー 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Hand over the cash.[JA] 金は... Oitsumerarete (2015)
No large capital expenditures dragging profits down.[JA] 利益を下げる巨設備投資もないのに The Accountant (2016)
You're plagued by bad luck for years[CN] 二十一到二十七走 Qian zuo guai (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はんがく, hangaku] halber_Betrag, halber_Preis [Add to Longdo]
[さがく, sagaku] Differenz [Add to Longdo]
[そうがく, sougaku] Gesamtsumme, Gesamtbetrag, Betrag [Add to Longdo]
[きんがく, kingaku] Geldsumme, Betrag [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] SUMME, MENGE, GERAHMTES_BILD [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] Stirn [Add to Longdo]
[がくぶち, gakubuchi] Bilderrahmen [Add to Longdo]
[がくめん, gakumen] Nennwert, pari [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top