ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*頭が切れる*

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 頭が切れる, -頭が切れる-
Japanese-English: EDICT Dictionary
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp,v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is sharp-witted.彼は頭が切れる
He is not witty or bright.彼は頭が切れるでもなく機知に富むわけでもない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madam President, may I say you are so very[JA] 大統領 あなたは非常に頭が切れる The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Maybe I pissed him off. But Saul's smart.[JA] 私、ムカつくけど ソールは頭が切れる Why Is This Night Different? (2015)
Look... you're a bright guy.[JA] いいかい・・・ 君は頭が切れる A House Divided (2014)
He was polite and respectful and super smart.[JA] 彼は礼儀正しく丁寧で とても頭が切れる人だった The Intern (2015)
Then why'd you come up here if you're so smart?[JA] そんなに頭が切れるなら 何故ここに来たの? Focus (2015)
- No, I think he's brilliant enough.[JA] - いや 犯人は頭が切れる A Study in Pink (2010)
I mean, she's smart, I think, but not educated.[JA] - 頭が切れるだけで 実は教養に乏しい - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
We're smarter than you and your fascist friends.[JA] 我々は君と ファシストの友人より頭が切れる A House Divided (2014)
Oh, I don't know, I'm a pretty smart guy.[JA] これでも頭が切れるんだぞ The Man in the Yellow Suit (2014)
I like to think so.[JA] - 君は頭が切れると聞いたよ - うーん、そのようにありたいです The Pursuit of Happyness (2006)
You have a sharp mind.[JA] 君は 頭が切れる Green Thumb (2013)
With a good head on his shoulders.[JA] 恐ろしく頭が切れる Risk (2012)
But we're betting you're smarter than that.[JA] でもあなたはもっと 頭が切れると思ってるの Why Is This Night Different? (2015)
These groups are clever, blinding her to their actions.[JA] このグループは頭が切れる 彼らの行動を彼女は理解できない A House Divided (2014)
Remember, he's a crafty son of a bitch He's fucking smart.[JA] あいつは最低野郎で 頭が切れる Kill for Me (2013)
This guy is obviously... he's a little sharper.[JA] こいつはかなり・・ 頭が切れる District 9 (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top