Search result for

*雨衣*

(51 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 雨衣, -雨衣-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shane, The Raincoat Kid.[CN] 巴蒂尔,雨衣儿童。  ()
Thank God they wore those waterproof ponchos.[CN] 幸好他们都穿了防水雨衣 The Lobster (2015)
What's up, Raincoats?[CN] 这是怎么回事,雨衣  ()
You see how quickly this becomes all about me?[CN] 或是我的免疫系統有問題 無論如何,我都沒辦法穿上疫苗雨衣 Do Some Shots, Save the World (2017)
He had no umbrella, wore navy raincoat.[CN] 影子没有雨伞,穿深蓝色雨衣 Cold Eyes (2013)
I smell rain, and I did not dress for rain.[CN] 我嗅到雨的味道 我没有穿雨衣 Marmaduke (2010)
I can't get my cast wet. You can borrow my coat.[CN] 不行啊,我穿不了雨衣 Diary of a Wimpy Kid (2010)
The girl in the red raincoat.[CN] 有个穿着一件红色雨衣的女孩 At the Devil's Door (2014)
Pretending to be a haze in a grey rain-coat,[CN] 薄雾笼罩如披着 灰雨衣 Fortress of War (2010)
Can't things just be pretty?[CN] 雨衣乐队的歌 20th Century Women (2016)
Rain jackets half price.[CN] 雨衣半價 Redemption (2013)
Hey, listen, I on't like giving up either, but the guy is in a re poncho.[CN] 听着 我也不喜欢放弃 但那个人穿着红色雨衣 Conquer (2015)
We're about to get wet on this ride.[CN] 穿好雨衣,我们就要洗澡了 Iron Man 2 (2010)
I was the only kid on the block who preferred risotto to mac and cheese.[CN] 我在区段上是唯一的小孩了 谁偏爱意大利调味饭 对雨衣和干酪。 The Memory Book (2014)
And I believe in naked women in wet mackintoshes.[CN] 而我相信赤裸的女人在湿透的雨衣 Set Fire to the Stars (2014)
That's my poncho.[CN] 这些是我的雨衣 都很便宜 Bill Cunningham: New York (2010)
Our witness will be a little man in a raincoat who is pretending not to see us[CN] 在这位穿着雨衣谦虚的 小个子先生的见证下 他假装没看见我们 You Ain't Seen Nothin' Yet (2012)
Fuckin' hell![CN] 马尔,最好为自己准备一件雨衣 Better get yourself a raincoat, Mal, 因为你释放了一场狗屎风暴 because you've unleashed a shit storm of biblical proportions. A Donation to the Struggle (2016)
So, all you ever saw was this girl in the raincoat?[CN] 所以,你每次看到这个女孩,她都穿着红色雨衣? At the Devil's Door (2014)
Duringyourabsence,Adrian, oftenwouldstopbyyour that's both legs coat?[CN] "在你缺席的情况,阿德里安, 我停在你的雨衣 挂在走廊上。 Belle du Seigneur (2012)
We'll beat a tattoo at a minute or two and a rat-tat-tat-tat-tat-tattoo... and the dragon will come to the beat of the drum at a minute or two to two today... at a minute or two to two.[CN] 去找不穿绿雨衣的吕小女 We'll beat a tattoo at a minute or two 穿绿雨衣的女小吕 and a rat -tat Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
Using only a raincoat, as a parachute.[CN] 穿着雨衣和降落伞... Spy (2015)
What about, uh, the one in the raincoat?[CN] 那个穿雨衣的怎么样? And the Drug Money (2012)
Rain jackets half price.[CN] 特價 雨衣半價 Redemption (2013)
So a little tape. And we're back in business.[CN] 一段小胶带 这雨衣就又能穿了 Bill Cunningham: New York (2010)
In his little rain gear.[CN] 贾斯汀·鲍比身着小雨衣的照片 Bridegroom (2013)
Anyway, thought they would have taught you some slicker moves in the force?[CN] 无论如何, 以为他们会教你 在迫使一些雨衣动作? Jack Falls (2011)
But we have raincoats here.[CN] 不过我们有雨衣 Magic Magic (2013)
Get ready to adjust your image for tan raincoat.[CN] 现在目标调整为褐色雨衣 Intersection (2013)
Nice rain gear, Karev.[CN] Karev 雨衣不錯 That's Me Trying (2010)
♪ In your fitted raincoat and tangled winter hair ♪[CN] 装雨衣 而纠结冬毛 Love, Sex and Missed Connections (2012)
Imagine in the small Mac.[CN] 可怜的孩子得一直穿着雨衣 Un plan parfait (2012)
This... is a raincoat.[CN] 这... 是雨衣 Something Old (2013)
Well not without your trench coat and galoshes![CN] 记得带上雨衣和雨鞋 Part Three (2011)
And you, well, you should be more careful who you lend your coat to.[CN] 而你呢 你该提防问你借雨衣的人 Diary of a Wimpy Kid (2010)
So you repair the old one.[CN] 可以趁这空档来修补旧雨衣 Bill Cunningham: New York (2010)
Great.[CN] 太棒了 别忘了带雨衣和蚊帐 Great. Postcards from the Edge (2015)
What if that same virus is likely to kill me dead? As more people get sick, more people spread the virus.[CN] 想像他們的雨衣是疫苗 Do Some Shots, Save the World (2017)
Rain gear.[CN] 只能穿雨衣了 Rain gear. Choke Hold (2014)
The cloak can hide my 3D Maneuver Gear.[CN] 用雨衣把立体机动装置隐藏起来 Smile: Raid on Stohess District, Part 1 (2013)
- We're closed, guys. - "If your nerve deny you...[CN] - 伙计们,把雨衣脱了 Wild (2014)
A thing distinctly hard to say but harder still to do.[CN] 穿绿雨衣的女小吕 A thing distinctly hard to say but harder still to do. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
Man, that's like wearing a raincoat in the shower.[CN] 戴安全套有助于降低您的风险。 男人,那就像穿着雨衣洗澡。 Sex Ed (2014)
While poor Raju there can't even afford plastic rain cover[CN] 但這位兄弟連件雨衣都沒有 Dhoom 3 (2013)
We shoul have kept looking for that guy in the poncho.[CN] 我们本该继续寻找那个穿雨衣的人 Conquer (2015)
If you're doing a raincoat, go flavoured.[CN] 如果你正在做一件雨衣, 去味。 Love Bite (2012)
You're still in your raincoat, dad.[CN] 你还穿着雨衣呢 爸爸 In the Light (2010)
Wang Jing handed me a condom like it was nothing and left without a word.[CN] 王静非常冷静的 给了我一个小雨衣 就淡淡定定的走了 Due West: Our Sex Journey (2012)
All right, Raincoats.[CN] 好吧,雨衣  ()
I've got rain jackets half price.[CN] 雨衣半價 Redemption (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top