ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*随*

   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -随-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[随, suí, ㄙㄨㄟˊ] to follow, to listen to, to submit to
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  迶 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To walk 迶 to the city 阝; to follow a path,  Rank: 498

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to comply with; varying according to...; to allow; surname Sui, #428 [Add to Longdo]
[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after, #1,394 [Add to Longdo]
[suí shí, ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ, / ] at any time, #2,784 [Add to Longdo]
便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual, #3,355 [Add to Longdo]
[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious, #4,105 [Add to Longdo]
[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #5,062 [Add to Longdo]
[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random, #5,074 [Add to Longdo]
[gēn suí, ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow, #6,382 [Add to Longdo]
[suí shēn, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ, / ] to (carry) on one's person; to (take) with one, #7,795 [Add to Longdo]
[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing, #8,506 [Add to Longdo]
[zhuī suí, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #12,518 [Add to Longdo]
[suí fēng, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ, / ] wind-borne; care-free, #13,013 [Add to Longdo]
[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] accompanying, #19,234 [Add to Longdo]
[wěi suí, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄟˊ, / ] to tail behind; to tag along; to follow on the heels of, #21,270 [Add to Longdo]
[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] amiable (disposition); easy-going, #23,004 [Add to Longdo]
[suí dì, ㄙㄨㄟˊ ㄉㄧˋ, / ] according to the location; everywhere; any place; from any location; from wherever you like, #23,592 [Add to Longdo]
[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, / ] essay-writing; belles-lettres, #25,221 [Add to Longdo]
[suí cóng, ㄙㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to accompany; to follow, #26,352 [Add to Longdo]
[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere, #29,630 [Add to Longdo]
[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, / ] follower; adherent; following, #31,712 [Add to Longdo]
波逐流[suí bō zhú liú, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄛ ㄓㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to go with the flow, #32,140 [Add to Longdo]
机应变[suí jī yìng biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change according to the situation (成语 saw); pragmatic, #42,012 [Add to Longdo]
入乡[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, / ] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do, #49,771 [Add to Longdo]
[Suí zhōu, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄡ, / ] Suizhou prefecture level city in Hubei, #53,942 [Add to Longdo]
[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, / ] attendant, #67,882 [Add to Longdo]
葬品[suí zàng pǐn, ㄙㄨㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] burial goods; burial gifts, #70,687 [Add to Longdo]
[suí dài, ㄙㄨㄟˊ ㄉㄞˋ, / ] to carry along; portable, #71,478 [Add to Longdo]
州市[Suí zhōu shì, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Suizhou prefecture level city in Hubei, #75,454 [Add to Longdo]
机数[suí jī shù, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] random number, #97,529 [Add to Longdo]
机存取[suí jī cún qǔ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, / ] random access (memory), #115,702 [Add to Longdo]
嫁鸡[jià jī suí jī, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] If you marry a chicken, follow the chicken (成语 saw); A woman should follow whatever her husband orders.; We must learn to accept the people around us., #117,593 [Add to Longdo]
[rèn suí, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to allow (sb to have his head); to let things happen, #148,212 [Add to Longdo]
风倒[suí fēng dǎo, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ, / ] to bend with the wind, #152,050 [Add to Longdo]
[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] unconscious; involuntary [Add to Longdo]
意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, / ] involuntary muscle [Add to Longdo]
效应[bàn suí xiào yìng, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] contingent effects [Add to Longdo]
傍柳[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, / ] prostitute [Add to Longdo]
[tīng suí, ㄊㄧㄥ ㄙㄨㄟˊ, / ] to obey; to allow [Add to Longdo]
走乡[zǒu xiāng suí xiāng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, / ] (proverb) to follow local customs; When in Rome, do as the Romans do. [Add to Longdo]
之而后[suí zhī ér hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄓ ㄦˊ ㄏㄡˋ, / ] from that; following from that; after that [Add to Longdo]
[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]
机存取存储器[suí jī cún qǔ cún chǔ qì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
机存取记忆体[suí jī cún qǔ jì yì tǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] Random access memory (RAM) [Add to Longdo]
机效应[suí jī xiào yìng, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] stochastic effect [Add to Longdo]
机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] random period of time; random interval [Add to Longdo]
[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, / ] along with; in the wake of; following [Add to Longdo]
身听[suí shēn tīng, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄊㄧㄥ, / ] Walkman (trademark); portable stereo [Add to Longdo]
风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
惟神;[かんながら;かむながら;かみながら, kannagara ; kamunagara ; kaminagara] (adv,adj-no) (1) as a god; (2) as was done in the age of the gods [Add to Longdo]
惟神の道;神の道[かんながらのみち;かむながらのみち, kannagaranomichi ; kamunagaranomichi] (n) the way of the gods [Add to Longdo]
[きずい, kizui] (adj-na,n) willful; wilful; as one pleases [Add to Longdo]
気儘[きずいきまま, kizuikimama] (n) as one pleases [Add to Longdo]
従う(P);う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u,vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P) [Add to Longdo]
に;意に(iK)[まにまに, manimani] (adv) (uk) at the mercy of (e.g.the wind); as one is told (by) [Add to Longdo]
[ずいい, zuii] (adj-na,n) voluntary; optional; (P) [Add to Longdo]
意筋[ずいいきん, zuiikin] (n) voluntary muscle [Add to Longdo]
意契約[ずいいけいやく, zuiikeiyaku] (n) negotiated contract; limited tender contract [Add to Longdo]
意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional [Add to Longdo]
[ずいいち, zuiichi] (n) best; greatest; first; (P) [Add to Longdo]
[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
[ずいかん, zuikan] (n) occasional thoughts or impressions [Add to Longdo]
[ずいき, zuiki] (n,vs) deep gratitude or happiness [Add to Longdo]
喜の涙[ずいきのなみだ, zuikinonamida] (n) tears of joy [Add to Longdo]
喜の涙を流す[ずいきのなみだをながす, zuikinonamidawonagasu] (exp,v5s) to cry tears of joy; to weep for joy [Add to Longdo]
喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
[ずいこう, zuikou] (n,vs) attendant; follower [Add to Longdo]
行員[ずいこういん, zuikouin] (n) attendant [Add to Longdo]
[ずいじ, zuiji] (n-adv,n) at any time; as occasion calls; (P) [Add to Longdo]
[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower [Add to Longdo]
従者[ずいじゅうしゃ, zuijuusha] (n) follower [Add to Longdo]
[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master) [Add to Longdo]
所(P);[ずいしょ, zuisho] (n) everywhere; at every turn; (P) [Add to Longdo]
[ずいしん, zuishin] (n) an attendant [Add to Longdo]
[ずいそう, zuisou] (n) occasional thoughts [Add to Longdo]
想録[ずいそうろく, zuisouroku] (n) essays; collection of miscellaneous thoughts [Add to Longdo]
[ずいはん, zuihan] (n,vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) {math} adjoint [Add to Longdo]
伴現象[ずいはんげんしょう, zuihangenshou] (n) epiphenomenon [Add to Longdo]
伴現象説[ずいはんげんしょうせつ, zuihangenshousetsu] (n) epiphenomenalism [Add to Longdo]
伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]
伴植物[ずいはんしょくぶつ, zuihanshokubutsu] (n) (See コンパニオンプランツ) companion plants [Add to Longdo]
筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P) [Add to Longdo]
筆家;隨筆家[ずいひつか, zuihitsuka] (n) essayist [Add to Longdo]
筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.) [Add to Longdo]
分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
全身不[ぜんしんふずい, zenshinfuzui] (n) total paralysis [Add to Longdo]
[ついずい, tsuizui] (n,vs) follow; (P) [Add to Longdo]
[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]
[ついずいせい, tsuizuisei] (n) compliance; conformance [Add to Longdo]
当代[とうだいずいいち, toudaizuiichi] (n,adj-no) the greatest of the day [Add to Longdo]
半身不[はんしんふずい, hanshinfuzui] (n,adj-no) hemiplegia (paralysis on one side of the body) [Add to Longdo]
肥後ずいき;肥後芋茎;肥後[ひごずいき, higozuiki] (n) (See 蓮芋) dried giant elephant ear stem from Higo province (eaten or used as a sex aid) [Add to Longdo]
[ふずい, fuzui] (n) paralysis; palsy [Add to Longdo]
[ふずいい, fuzuii] (n) involuntary [Add to Longdo]
意運動[ふずいいうんどう, fuzuiiundou] (n) involuntary movement [Add to Longdo]
意筋[ふずいいきん, fuzuiikin] (n) involuntary muscles [Add to Longdo]
付き従う;付きう;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter [Add to Longdo]
;附[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending [Add to Longdo]
音楽[ふずいおんがく, fuzuiongaku] (n) incidental music [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
John has put on a lot of weight recently.ジョンは最近体重が分増えた。
This essay is about a piece of luggage.この筆は1個の旅行鞄についてのものです。
This essay is about a piece of luggage.この筆は一個の旅行かばんについてのものです。
You've made remarkable progress in English in the past year.あなたはこの1年に英語が分進歩した。
The new machine will take a lot of room.その新しい機械を置いたら、スペースが分なくなるだろう。
You look very happy today, don't you?今日は分と楽しそうだね。
I haven't seen you for a long time, Bill.やあビル、分久しぶりだね。
You worked a lot this week.君は今週は分働いたね。 [M]
Yeah, it's been a long time.ほんと分久しぶりじゃない。
The situation has improved considerably compared with what it was.以前と比べると状況は分良くなった。
The weather's rather jolly today.今日は分気持ちのいい天気だ。
You may leave your seat at all.意に退席してかまいません。
You may leave your seat at will.意に退席して結構です。
You may leave your seat at will.時に退席してもかまいません。
I haven't seen you for ages. Do you remember when I saw you last?分久しぶりだね。この前、僕が君に会ったのはいつだったかね。 [M]
After all we had done, he was still ungrateful.分尽くしてやったのに、それでも彼にはありがたみが無かった。
Since he is very late, he may have met with an accident on his way.彼は分遅いので、途中で事故に遭ったのかもしれない。
I haven't seen him for a long time.彼には分長いこと会っていない。
Needless to say he is one of the best writers of the present generation.彼が当代一の作家のひとりであるのは言うまでもない。
He weighs a lot more than before.彼は以前より分体重が増えている。
He has changed a lot, and he is no longer what he used to be.彼は分変わってしまって昔の彼ではない。
He has changed a lot, and he is not what he was.彼は分変わってしまって昔の彼ではなくなっている。
He is paralyzed down one side.彼は半身不です。
#B: 次回 金曜日 雨 仕事 遅れる 仕事 多い 分 きちんと 過ぎる
She has changed greatly since I last saw her.彼女はこの前会った時から分変わった。
He worked far into the night.彼は夜分遅くまで働いた。
It took him a long time to take in what she was saying.彼女が言っていることを理解するのに彼には分時間がかかった。
She set about writing the essay.彼女は筆を書き始めた。
She broke with her family long ago.彼女は分前に家族と縁を切った。
Furthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.尚、会社説明会後でも、会社見学は時受け付けております。
Theses! ... What I write are just my ramblings, they're just something like essays.論文だなんて・・・私が書いてるのは、ただの想、エッセイみたいなもんですよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Chae Yoon is mine Kang Min Joo?[CN] 只想便找一个是不是 Episode #1.7 (2004)
We don't talk much anymore.[JA] もう分と 話してない Split the Law (2015)
And you slept past 7.[JA] 分 寝てたね There's No Place Like Home (2015)
- Which do you like? - All of them.[CN]  A Farewell to Arms (1932)
Believe you me. Ask any of the boys. They'll tell you.[CN] 这一点都不假 你便问问什么人 It Happened One Night (1934)
With you will go to the deputy parliamentary group.[JA] 副議長に行したまえ Attraction (2017)
This is the most uncomfortable chair I've ever sat in.[JA] 分と座り心地がわるい椅子だな Pilot (2016)
Fine.[CN] 你便 Gregory (2013)
"Let nothing remain of me!"[CN] 让我的一切都风而逝! The Phantom Carriage (1921)
As you wish.[CN] 你吧 Design for Living (1933)
There you go, trusting people again. How many times did I tell you--[CN] 你又便相信人了 我告诉你多少次了 It Happened One Night (1934)
Delux Charter flight stewardess.[JA] / 付の チャーターデラックスに飛びます The Whole Truth (2016)
Sure.[CN] 便 Shiri (1999)
Whatever.[CN] 你。 Momentum (2015)
We'll come back to you later in the day as more information emerges.[JA] 進展があれば 時お伝えします Money Monster (2016)
Yes. You must be very wise by now.[JA] 今や分賢くなっているでしょうね The Queen's Justice (2017)
Shut up, you silly kid, firing without orders![CN] 别乱来,你这笨蛋, 没命令就便开火 Cavalcade (1933)
Would you dare sol that name with a ie? ,[CN] 若是便便作伪证 Taki no shiraito (1933)
I rather thought I looked enormous.[JA] そうか 分巨大化したろう The Abominable Bride (2016)
That's a new color on you. I don't mind it.[JA] 分変わったわね。 Falling (2016)
To what do we owe this newfound stoicism?[JA] 今回は分と冷静だな The Bicameral Mind (2016)
For something so big, it moves quite slowly.[JA] 図体はでかいのに 分と遅いな Shin Godzilla (2016)
You seem a little defensive.[JA] 分警戒してるな Captain America: Civil War (2016)
He's traveling with the crown prince and princess?[JA] 皇太子殿下と妃殿下に行されるので? The New World (2015)
Perhaps we have come too far[JA] 恐らく 分遠くまで来てしまいました Dragon Blade (2015)
Whatever![CN] 便! How to Train Your Dragon (2010)
I would say nothing.[CN] 那就你了 Cavalcade (1933)
I will abandon the Tyrell name and all that goes with it.[JA] タイレルの名とそれに付するものを放棄します The Winds of Winter (2016)
(for marriage)[CN] 便你便你啦 Episode #1.5 (2004)
I don't know.[JA] わからないわ 分昔にやめちゃったから Oriole (2015)
I'm Kang Minjoo![CN] 不是你能便高攀的 闭上嘴把车移开 Episode #1.5 (2004)
Uh, I don't know, Gus. You can hardly lift your head.[JA] それはどうかな ガス 分つらそうだ The Finest Hours (2016)
All right, don't take them off. Do what you please, but shut up about it.[CN] 那就别脱 你便 反正闭嘴就是了 It Happened One Night (1934)
Listen, my entire squad is dead because of Jadalla Bin-Khalid and his followers, so I deserve to see this through, to keep them from killing anyone else.[JA] 聞いて、私のチーム全体が死んでいる Jadallaのために ビン・ハリドとその追者、 私はこれを見ることが必要です。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Jordan?[CN] 你便吧 The Times They Are A-Changin' (2016)
"We queens are not free to answer the call of our heart..."[CN] 像我这样的女王... 是无法心所欲的 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 分 シンプルな生活を選びましたね Confrontation (2017)
Not long after, Kinya followed her out of this world,[CN] 欣弥即步其后尘 Taki no shiraito (1933)
Their symbol for time is everywhere.[JA] " 時間 " の図形が 所にある Arrival (2016)
- Oh, put them anywhere. All right. Oh, really, why does one ever go abroad?[CN] 便放哪儿吧 哦,我再也不出国了 Cavalcade (1933)
Who do you think you are, kicking him out?[CN] 你以为你是谁 跑这儿来便赶人 The Blue Angel (1930)
Did you heal a man named pangborn? A paralyzed man?[JA] パングボーンって名の 半身不者の癒しを? Doctor Strange (2016)
It's been ages since we've had any fun together.[JA] 分ご無沙汰だわ Close Encounters (2017)
-I told you not to bring just anyone in![CN] 不要便带陌生人回来的 Episode #1.4 (2004)
Iwabuchi the loan shark tossed 300 yen at her as if it were nothing,[CN] 岩渊手将大款甩给白丝后 Taki no shiraito (1933)
He has strong nerves. But he doesn't need a whole deputation of us to meet him.[CN] 我只想自己便走一走 Cavalcade (1933)
Took you long enough to ask.[JA] 分待ったわ Passengers (2016)
Anytime![CN] 时! Jersey Boys (2014)
"Get anybody!"[CN] 便找个人 The Circus (1928)
Take a look![CN] 便看 Miss Granny (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
[ついずい, tsuizui] -folgen, jemandem_folgen [Add to Longdo]
[ふずい, fuzui] begleiten, -folgen [Add to Longdo]
[ずい, zui] FOLGEN [Add to Longdo]
[ずいいち, zuiichi] der_beste, der_groesste, der_erste [Add to Longdo]
[ずいい, zuii] freiwillig, fakultativ, nach_Belieben [Add to Longdo]
[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top