ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*采取*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 采取, -采取-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采取措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's obvious.[CN] -显然是对我们采取的连续打击的反应. The Desert Rats (1953)
Don't go one inch too far... because I may wanna do something else.[CN] 哪怕是过一点点... 我有可能会采取行动 Road House (1948)
For heaven's sake, do something![CN] 看在上帝的份上, 采取行动吧! The Hidden Room (1949)
If we don't do what's right, we're gonna have more trouble.[CN] 如果我们不采取行动 就会有更多的麻烦 High Noon (1952)
But it's sufficient grounds for action. Slade is deranged.[CN] 但是这理由足够他采取行动了 斯莱德先生疯狂了 The Lodger (1944)
Right. But not a move unless you hear the falling of bombs.[CN] - 没错,但未听到投弹声音不要采取行动 For Whom the Bell Tolls (1943)
All we can do is act after the fact.[CN] 我们只能在事发后采取行动 Cape Fear (1962)
What measures can we take to neutralise this menace from another world?[CN] 我们采取什么措施来抵抗 这来自另一世界的威胁? The Day the Earth Stood Still (1951)
Now, we must act immediately.[CN] 现在我们要立即采取行动. Ninotchka (1939)
You got to have discipline, and that means obedience.[CN] 你必须采取一定的惩罚手段, 那样才能得到服从 Blackboard Jungle (1955)
He had taken every precaution to protect his wife.[CN] 他已采取任何 可保护太太的预防措施 Vertigo (1958)
And now, unless we do something drastic, it may be too late.[CN] 现在除非我们采取紧急措施,否则可能来不及了 Sorry, Wrong Number (1948)
Keeping the victim alive for a few months and seeing which way the wind is blowing before actually finishing him off.[CN] 把人囚禁起来, 根据事态发展 再采取行动 The Hidden Room (1949)
You, Pilar, the same with the sawmill. Don't shoot unless we hear the bombs.[CN] 你, Pilar, 要对锯木厂岗哨采取同样行动 除非我们听到炸声不要开枪 For Whom the Bell Tolls (1943)
You're forcing me to take measures to protect you from yourself.[CN] 芬丝小姐 你逼我采取行动 以免你伤害到自己 The Seven Year Itch (1955)
Once the wheels are in motion...[CN] 一旦采取行动 The Hidden Room (1949)
Nevertheless, instruct Fredericks that we are putting arrangements in hand at once.[CN] 总之,指示弗雷德里克斯 我们要马上采取行动 Night Train to Munich (1940)
Maybe you'd better go after him if you don't want to lose him.[CN] 要是不想失去他 妳最好采取行动 Some Like It Hot (1959)
It is my belief that we already have sufficient evidence against Zachetti... and Mrs. Dietrichson to justify police action.[CN] 我深信我们已经 有足够证据 让警察向尼诺及狄太太采取行动 Double Indemnity (1944)
- He must make the first move.[CN] - 我一定要等他先采取行动 For Whom the Bell Tolls (1943)
The flying squad gets a tip on a lamster or a sting --[CN] 飞虎队对逃犯采取行动 Quai des Orfèvres (1947)
Particularly when they take this form.[CN] 特别是... 当它们采取这样的模式 Lawrence of Arabia (1962)
The only way to get her off may be by force.[CN] 采取武力是让她离开的唯一办法 Wild River (1960)
We ought to get a move on.[CN] 我们应该采取行动了 The 39 Steps (1935)
We must take all precaution.[CN] 查理 我很害怕 我们必须采取预防措施 Saboteur (1942)
But you can't very well blame them for that. That's why we want to place you under protective arrest.[CN] 因此我们想对您采取保护性看守 The Whole Town's Talking (1935)
I tell you something, I think more of these here dogs than I do about any 2 old, stupid, stinking convicts.[CN] 我觉得你,我更关心狗 我会采取两个措施的, 笨蛋 The Defiant Ones (1958)
At a desired depth, a messenger back and closes the bottle.[CN] 里边有水温计 金属制的器具滑落下来采取目标海水 The Silent World (1956)
- But I'm a man who needs a little action.[CN] - 但是我是一个男人,一个要采取点行动的男人 Pocketful of Miracles (1961)
Must I take drastic action to get a hearing?[CN] ―我应该采取猛烈的行动获得听证吗? The Day the Earth Stood Still (1951)
Look, I'm gonna have to put on an act for her, so after we pull out, you tell that Waf captain not to take it too seriously.[CN] 看,我必须对其采取行动, 所以后来我们退出了, 你告诉Waf上尉不要太在意. Jet Pilot (1957)
I told you something could be done.[CN] 看吧,我早就说要采取行动 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I've got to act accordingly.[CN] I've got to act accordingly. 他在你的房间里被发现, 我必须据此采取行动 Strange Cargo (1940)
I told you then that if we adopted regular, streamlined business methods... we could function as profitably... and with as little interference, as any nationally-known organization.[CN] 我告诉过你们,如果我们采取正规的 有效的经营方式... 我们可以有益地运营,而更少的问题 像其它的国内知名组织一样 The Damned Don't Cry (1950)
In this situation, I find a parallel for the present world predicament.[CN] 我们采取这方法来解决这窘境吧 Saboteur (1942)
Peters, but i don't understand what you're talking about, not that it makes any difference what i do or not, but... oh, i think i'm tired.[CN] 我不明白你所说的 不过这不会影响我采取行动 还有... The Mask of Dimitrios (1944)
-But there must be some way-- -couldn't we storm the place?[CN] 但必须采取什么办法... 如果我们要做 难道可以进攻那里吗 The Adventures of Robin Hood (1938)
You can't run loonies until they have done something.[CN] 我们不能采取行动 直到她们再次做出点什么 法律不允许 The Dark Mirror (1946)
If something isn't done, I'm afraid--[CN] 如果你们不采取措施,我恐怕... Sorry, Wrong Number (1948)
We'll flatter the writers of course but we've already taken the necessary measures[CN] 当然要阿谀一下 那些作家 但是我们已经采取 必要的措施了 Le Silence de la Mer (1949)
Mr. Elster, suspecting that all was not well with his wife's mental state, took the preliminary precaution of having her watched by Mr. Ferguson, lest any harm befall her.[CN] 艾斯特先生,他怀疑 自己太太的精神状况并不佳 因此采取防范措施 请佛格森先生监视她 避免她发生危险 Vertigo (1958)
But do something, Monsieur Cornillon![CN] 但是要采取行动 科尼罗恩先生 Ninotchka (1939)
We must do something at once.[CN] 我们要立刻采取行动 Senso (1954)
Well, I haven't done anything about it, but that letter has sat on my desk reminding me.[CN] 我没有采取任何行动 但这封信一直摆在我桌上 时时刻刻提醒我 The End of the Affair (1955)
To pick up a complete sampling reef, we must, inevitably cause some damage.[CN] 为了采取珊标本 无意当中受了伤 The Silent World (1956)
Well, it seems that i shall be compelled to take steps.[CN] 好吧,我不得不采取行动了 The Mask of Dimitrios (1944)
Which forced us to take decisive measures.[CN] 这会迫使我们采取措施 The Devil Strikes at Night (1957)
Leyden, was gullus after he tried to put certain ideas about dimitrios into practice.[CN] 其实是加勒斯, 在他企图对迪米屈斯采取行动后 The Mask of Dimitrios (1944)
I want some action, and I want it quickly. Every editor in town is in my office now.[CN] 我希望采取行动,而且我希望行动要快 现在城里的每一个主编都在我办公室里 Pocketful of Miracles (1961)
But we've got to do something about it at once.[CN] 但我们要马上采取行动 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top