ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*運*

   
243 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -運-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[運, yùn, ㄩㄣˋ] to run; ship, transport; fortune, luck
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 5,860

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] to move; to transport; to use; to apply; fortune; luck; fate, #1,358 [Add to Longdo]
运行[yùn xíng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in motion; to move; to run, #1,542 [Add to Longdo]
运用[yùn yòng, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to put to use, #2,019 [Add to Longdo]
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ˊ, / ] scheduled operations; be in operation, #2,034 [Add to Longdo]
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
奥运[Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ, / ] abbr. for 奧林匹克動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #2,711 [Add to Longdo]
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] thread (computing); operation (e.g. business); operating, #2,732 [Add to Longdo]
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fortunate; lucky; fortune; luck, #2,774 [Add to Longdo]
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]
奥运会[Ào yùn huì, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 奧林匹克動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #3,144 [Add to Longdo]
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] athlete, #3,163 [Add to Longdo]
好运[hǎo yùn, ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ, / ] good luck, #3,253 [Add to Longdo]
运气[yùn qi, ㄩㄣˋ ㄑㄧ˙, / ] luck (good or bad), #4,598 [Add to Longdo]
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games, #5,571 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
春运[Chūn yùn, ㄔㄨㄣ ㄩㄣˋ, / ] Chunyun (the high traffic load around Chinese New Year); Spring Festival travel season, #5,930 [Add to Longdo]
运转[yùn zhuǎn, ㄩㄣˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to work; to operate; to revolve; to turn around, #6,707 [Add to Longdo]
运动会[yùn dòng huì, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a sports competition, #7,188 [Add to Longdo]
营运[yíng yùn, ˊ ㄩㄣˋ, / ] running; operation (of airport, bus service, business etc), #8,034 [Add to Longdo]
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, / ] freight transport; cargo; transported goods, #9,506 [Add to Longdo]
运送[yùn sòng, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to transport; to carry, #9,850 [Add to Longdo]
转运[zhuǎn yùn, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] transportation; transfer, #12,487 [Add to Longdo]
航运[háng yùn, ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ, / ] shipping; transport, #12,595 [Add to Longdo]
运费[yùn fèi, ㄩㄣˋ ㄈㄟˋ, / ] fare, #14,648 [Add to Longdo]
运河[yùn hé, ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] canal, #14,738 [Add to Longdo]
体育运动[tǐ yù yùn dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] sports; physical culture, #14,938 [Add to Longdo]
搬运[bān yùn, ㄅㄢ ㄩㄣˋ, / ] to transport; carry; freight, #15,793 [Add to Longdo]
运算[yùn suàn, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] (mathematical) operation, #16,125 [Add to Longdo]
运动鞋[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] sports shoes, #19,192 [Add to Longdo]
应运而生[yìng yùn ér shēng, ˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ ㄕㄥ, / ] to come into being at the opportune historic moment, #19,315 [Add to Longdo]
海运[hǎi yùn, ㄏㄞˇ ㄩㄣˋ, / ] shipping by sea, #19,540 [Add to Longdo]
托运[tuō yùn, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ, / ] to book or check through (baggage), #20,040 [Add to Longdo]
桃花运[táo huā yùn, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄣˋ, / ] luck in love; romance; good luck, #21,534 [Add to Longdo]
空运[kōng yùn, ㄎㄨㄥ ㄩㄣˋ, / ] air transport, #21,684 [Add to Longdo]
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] fare; transport cost, #21,712 [Add to Longdo]
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket, #21,871 [Add to Longdo]
解放运动[jiě fàng yùn dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] liberation movement, #23,849 [Add to Longdo]
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]
运载[yùn zài, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ, / ] carry; convey; delivery; supply, #25,132 [Add to Longdo]
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] sportswear, #26,804 [Add to Longdo]
运量[yùn liàng, ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] volume of freight, #27,551 [Add to Longdo]
走运[zǒu yùn, ㄗㄡˇ ㄩㄣˋ, / ] to have good luck; lucky; in luck, #28,518 [Add to Longdo]
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, / ] sports field; playground; exercise yard, #29,191 [Add to Longdo]
禁运[jìn yùn, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄣˋ, / ] embargo; export ban (e.g. on weapons), #29,976 [Add to Longdo]
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, / ] distribution; transport and sale (of goods), #30,166 [Add to Longdo]
大运河[Dà yùn hé, ㄉㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand Canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC, #30,369 [Add to Longdo]
贩运[fàn yùn, ㄈㄢˋ ㄩㄣˋ, / ] to transport (for sale); to traffic (in sth), #30,520 [Add to Longdo]
承运[chéng yùn, ㄔㄥˊ ㄩㄣˋ, / ] to provide transport; to accept the Mandate of Heaven; to acknowledge one's calling to be emperor, #31,499 [Add to Longdo]
亚运村[Yà yùn cūn, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄘㄨㄣ, / ] Yayuncun neighborhood of Beijing, #32,659 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働[ろうどううんどう, roudouundou] (n) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงาน
[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
[うんどう, undou] (n vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย
転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ
飲酒[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง
[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา
[うんか, unka] (n) ลำคลอง
動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า
輸大臣[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway
[はこぶ, hakobu] Thai: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: to transport
[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management
[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーツアンドクラフツ[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アメーバ[アメーバうんどう, ame-ba undou] (n) ameboid movement [Add to Longdo]
インディペンデントリビング[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]
エコロジー[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement [Add to Longdo]
ギャンブル[ギャンブルうん, gyanburu un] (n) luck in gambling [Add to Longdo]
クオンツ[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
スエズ[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal [Add to Longdo]
ヅアル[ヅアルうんてん, duaru unten] (n) {comp} dual drive [Add to Longdo]
ブライト[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.) [Add to Longdo]
ブラウン[ブラウンうんどう, buraun undou] (n) Brownian motion [Add to Longdo]
ラスタファリ[ラスタファリうんどう, rasutafari undou] (n) Rastafari movement [Add to Longdo]
リズム[リズムうんどう, rizumu undou] (n) rhythmic exercises [Add to Longdo]
愛国[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement [Add to Longdo]
[あくうん, akuun] (n) bad luck [Add to Longdo]
が強い[あくうんがつよい, akuungatsuyoi] (exp) having the luck to escape trouble (your behaviour has landed you in) [Add to Longdo]
安全[あんぜんうんてん, anzen'unten] (n,vs) safe driving [Add to Longdo]
一坪[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land [Add to Longdo]
飲酒[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) drunken driving [Add to Longdo]
[うん, un] (n) fortune; luck; (P) [Add to Longdo]
がいい[うんがいい, ungaii] (exp,adj-i) (See のいい) lucky [Add to Longdo]
が悪い[うんがわるい, ungawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) is unlucky [Add to Longdo]
が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better [Add to Longdo]
が向く[うんがむく, ungamuku] (exp,v5k) to be in lucks way [Add to Longdo]
ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
に任せる[うんにまかせる, unnimakaseru] (exp,v1) to trust to luck [Add to Longdo]
のいい[うんのいい, unnoii] (exp,adj-i) (See がいい) lucky [Add to Longdo]
の悪い[うんのわるい, unnowarui] (adj-i) (See が悪い) unlucky [Add to Longdo]
の尽き[うんのつき, unnotsuki] (exp) out of luck; end of your rope [Add to Longdo]
は天に在り[うんはてんにあり, unhatenniari] (exp) (id) No flying from fate [Add to Longdo]
[はこび, hakobi] (n,n-suf) progress; pace; carriage; step; stage; (P) [Add to Longdo]
び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
び去る[はこびさる, hakobisaru] (v5r) to carry away [Add to Longdo]
び込む;びこむ[はこびこむ, hakobikomu] (v5m,vt) to carry in; to bring in [Add to Longdo]
び出す;びだす[はこびだす, hakobidasu] (v5s) to carry out [Add to Longdo]
び上げる[はこびあげる, hakobiageru] (v1) to carry or bring (up) [Add to Longdo]
び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to) [Add to Longdo]
[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as おびになる, おび下さる, etc.) (See 足をぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
を天に任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
悪く[うんわるく, unwaruku] (adv) (See が悪い,良く) unluckily [Add to Longdo]
[うんえい, un'ei] (n,vs) management; administration; operation; (P) [Add to Longdo]
営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee [Add to Longdo]
営管理官[うんえいかんりかん, un'eikanrikan] (n) administrator (government) [Add to Longdo]
営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
営資金[うんえいしきん, un'eishikin] (n) operating funds [Add to Longdo]
営者[うんえいしゃ, un'eisha] (n) manager; administrator [Add to Longdo]
営上[うんえいじょう, un'eijou] (adj-no) operational [Add to Longdo]
営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
[うんが, unga] (n) canal; waterway; (P) [Add to Longdo]
[うんき, unki] (n) fate; fortune [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸だわ」とマリアは心の中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の転を習って、免許を取りました。
People above 18 may drive.18歳以上の人は車を転できる。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威動を起こした。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄賃費が値上げになります。
We've been driving in circles for an hour.1時間もぐるぐる転しているけど、ここはどこだろう?
I wish he could have driven a car a year ago.1年前、彼に車の転ができていたらよかったのに。
That looks like an awful lot for two people.2人にとってそれは恐ろしい命であるように思える。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道賃が1割あがると発表された。
I wanted to be a bus driver when I was five.5歳の時は、バスの転手になりたかった。
Seven is sometimes considered a lucky number.7はのよい数だといわれることがある。
Seven is said to be a lucky number.7はのよい数だと言われる。
Seven is believed to be a lucky number.7は幸の数字だと信じられている。
If we can just make it through one more month, we'll be sitting pretty.あともう一ヶ月頑張ったら有利に事がぶさ。
The thing that you are intending to carry does not need to carrying.あなたがぼうと思う物はぶ必要はありません。
I think it dangerous for you to drive a car.あなたが車を転するのは危険だと思う。
Can your brother drive a car?あなたのお兄さんは車を転できますか。
Can your mother drive a car?あなたのお母さんは車を転できますか。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説明は転手の説明と一致している。
Please allow me to carry your bag.あなたのバッグをばせてください。
Let me take a look at your driver's license.あなたの転免許証をちょっと拝見させて下さい。
Shall I carry your baggage?あなたの荷物をびましょうか。
Your car handles easily.あなたの車は転しやすい。
Your shipment should be delivered within twenty four hours.あなたの船荷は、24時間以内にばれるでしょう。
Acting on your advice, I've decided to exercise more regularly.あなたの忠告に従い、私は動をもっと規則正しくすることに決めました。
You're in luck.あなたはがいい。
Besides, you lead a charmed life.あなたはの強い人よ。 [F]
You should take more exercise for the sake of your health.あなたは健康のためにもっと動をするべきだ。
Can you drive a car?あなたは自動車の転ができますか。
You cannot be too careful when you drive a car.あなたは自動車を転している時いくら注意してもしすぎることはない。
Can you drive a car?あなたは自動車を転できますか。
You must be more careful in driving a car.あなたは車を転するときには、もっと注意しなければならない。
Can you drive a car?あなたは車を転する事ができますか。
Can you drive?あなたは車を転できますか。
You'll soon get used to driving on the right.あなたは道路の右側を転することにすぐに慣れるでしょう。
Could you put those bags in the car for me?あのかばんを車にんでくれますか。
His wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.あのブロンドの女と一緒にいる現場を妻におさえられたのでは、彼ももうのつきだ。
Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?あの重いスーツケースを何とか一人でべますか。
Athletic boys are popular with girls in American schools.アメリカの学校では男子の動選手は女子に人気がある。
One rainy evening he was driving a car.ある雨の夜彼は車を転していた。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに追従した。
A woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.ある女性が先日デパートで買い物中に転免許証を失ってしまった。
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨林を保護する動を起こした。
You are fortunate to have such loving parents.あんなに愛情深いご両親がいらっしゃるなんてあなたは幸です。
It is fortunate that we should have met such kind people.あんなに親切な人たちに出会えたなんて幸なことです。
You must be a good athlete to have run a mile in such a short time.あんなに短時間で1マイル走ったなんて、君はすぐれた動選手に違いない。 [M]
He'll have an accident one of these days if he keeps driving like that.あんな転を続けていると彼はそのうちに事故を起こすだろう。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、非公式な民衆の動である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Sir. -Yes? Could you please slow down?[JA] 転手さん スピードを 緩めてもらっていいですか? Ready (2017)
There are some things that escape you.[CN] 但很幸 肯定有些事是你無法控制的 Les Visiteurs du Soir (1942)
And supply them by sea?[CN] 然後在海上支持他們 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Peter Quillin is one of the luckiest, blessed, talented fighters we have.[JA] クイリンは幸で 才能豊かなボクサーだ クイリンは幸で 才能豊かなボクサーだ サム・ワトソン ヘイモン・ボクシング CounterPunch (2017)
They hold together and bring me bad luck.[CN] 他們只會聚在一起, 帶給我壞氣. Grand Hotel (1932)
Well, the best of luck to you, sir.[CN] 祝你好,先生 The Uninvited (1944)
And if we don't find a way out of this war, we'll follow them.[JA] そして この戦争から抜け出す道を探らなければ 彼等と同じ命をたどる Eastwatch (2017)
She's so fortunate to have found here all the affection she deserves.[CN] 她很幸 能在此發現所有值得付出的感情 不是嗎? - 我們很愛她 Les Visiteurs du Soir (1942)
I wish you good fortune in the wars to come, Your Grace.[JA] 来る戦争でのご武をお祈りします Eastwatch (2017)
How commendable, this bedroom awaiting a young couple destined for each other.[CN] 讓人讚歎不已 在這裡 將會為兩個相愛的年輕人主辦婚禮 從此他們命相連 Les Visiteurs du Soir (1942)
You're determined not to please me.[CN] 你就是為了讓我尋開心應而生的 Les Visiteurs du Soir (1942)
When all things around us operate[CN] 當身邊所有的事情開始 À Nous la Liberté (1931)
You're lucky.[CN] 你很幸 Les Visiteurs du Soir (1942)
What lucky people![CN] 多幸的人啊! The Uninvited (1944)
Look, I have to pop out for a bit. You two lazy pricks can haul this fucking monstrosity up into Walshy's...[JA] 出かけるから この怪物をんでおけ The Secret of Sales (2017)
The Nibelungen treasure has arrived![CN] 尼伯龍根的財寶到了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Or inside the movement. What is the movement?[JA] そもそも そんな動が あるのかしら?  ()
You must continue It's your destiny:[CN] 你們別無選擇 唯有繼續 這是你們的命 Les Visiteurs du Soir (1942)
- If you're up, best of luck. - Thank you.[JA] 試合なら 幸を祈るよ CounterPunch (2017)
- Good luck.[CN] 祝你好 Limitless (2011)
We need to get the last of these wagons over the Blackwater Rush before nightfall.[JA] 最後の荷馬車を日暮れ前に ブラックウォーターラッシュまでぶぞ The Spoils of War (2017)
You look kind of like Grandma Moses.[CN] 你看來像祖母 我是個幸女孩 誰? Adam's Rib (1949)
You can drive as usual You can drive as usual[JA] いつもどおりに転しよう  ()
Right, put it in my car and I'll sneak out the back.[JA] 車へべ 俺は裏から出る The Secret of Sales (2017)
But if destiny has brought Daenerys Targaryen back to our shores, it has also made Jon Snow King in the North.[JA] しかし 命がデネリス・ターガリエンを この地にんできたのなら ジョン・スノウが北の王になったのも命だ The Queen's Justice (2017)
- Bless you.[CN] - 好. Grand Hotel (1932)
U.S. ABDOMEN - DRIVER'S LICENSE[JA] "腹筋 転免許 歯 胸 肩 ひざ"  ()
Any takers? Is that all right?[JA] 平均的なCB無線愛好者は 母親と暮らすトラック転手 The Widow Maker (2017)
I abandoned everything to escape a terrible fate, but I'm still so troubled.[CN] 我遠離一切 是為了逃避那幽暗無望的命主宰 但是... 我依舊迷惘 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'm incredibly fortunate to be able to do what I want, to live in a really great country and have a good start, and to have those possibilities.[JA] 好きな仕事ができて 僕は幸だ スウェーデンもこの町も すばらしい所だ チャンスに恵まれたことを 幸せに思う Barbecue (2017)
I have luck![CN] 我有好氣! Grand Hotel (1932)
Good for Leighton![CN] 他們說看見我們的騎兵了 祝雷恩頓好 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Once that is completed, the stones and irons are placed on top of the wood.[JA] 薪を組み終わったら 石と鉄をんできて― 一番上に載せる Barbecue (2017)
I'm not a big believer in kismet, but you'd have to be blind, deaf and dumb as shit not to hear destiny calling me.[JA] 〝開店セール〞 信心深くはないが これが命でない訳がない 信心深くはないが これが命でない訳がない Salesmen Are Like Vampires (2017)
Wish me luck.[JA] 幸を祈ってて Resident Evil: Vendetta (2017)
A wheel broke from the wagon loaded with wine. But I know of a cool brook nearby![CN] 酒的車,車輪壞了 不過我知道有個地方有冰涼的泉水 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I've often wondered what would happen to that porter... if somebody jumped on him from here.[CN] 我想知道, 如果有人從這兒落到那個搬工身上 ... 那個搬工會怎麼樣? Grand Hotel (1932)
"I drive someone else's car, like a bloody bus driver."[JA] "他人の車を転するなんて バスの転手みたいだろ" Sexy Rollercoasters (2017)
It's my fucking luck I end up with a band of fire worshippers.[JA] 俺が炎崇拝者どもと合流したのは 自分自身ののおかげだ Dragonstone (2017)
That's our fate[CN] 那就是我們命 À Nous la Liberté (1931)
Good luck tomorrow, Amanda.[CN] 祝你明天好 阿曼達 Adam's Rib (1949)
Forgotten in my homeland, unknown abroad, such is the traveler's fate![CN] 被家鄉遺忘 不知所往... 那就是旅行者的命 Les Visiteurs du Soir (1942)
I feel old, I feel overwhelmed, within a part of the movement.[JA] そんな動に参加して 声を上げるには 年を取りすぎてるのよ  ()
There's the ones you pity, the sad, boring type of wanker who life always seems to enjoy torturing.[JA] 人生に呪われ 不に見舞われる退屈なバカ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Good day, sir.[CN] 祝你好 À Nous la Liberté (1931)
Maybe the best guy doesn't win all the time, whoever's the luckiest wins. That doesn't get head-butted.[JA] 弱くても負傷を免れた 幸な選手が勝ち残る CounterPunch (2017)
I have luck, for the first time in my life![CN] 我氣好, 這是我一生中的第一次! Grand Hotel (1932)
I'm driving a bus. A bus driver.[JA] バスの転手か そそられる The Widow Maker (2017)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[JA] クーデターの首謀者は 民主動党と民主社会党よ 高々と福音主義を掲げてね  ()
I delivered his bones myself.[JA] 私は彼の骨をんだ Stormborn (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヅアル[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager [Add to Longdo]
転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]
搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
用管理[うんようかんり, unyoukanri] application management [Add to Longdo]
用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
相互用性[そうごうんようせい, sougounyousei] interoperability [Add to Longdo]
並列[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run [Add to Longdo]
本番[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふうん, fuun] Unglueck [Add to Longdo]
労働[ろうどううんどう, roudouundou] Arbeiterbewegung [Add to Longdo]
[こううん, kouun] Glueck [Add to Longdo]
排斥[はいせきうんどう, haisekiundou] Vertreibungskampagne [Add to Longdo]
[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]
[はこぶ, hakobu] tragen, befoerdern [Add to Longdo]
[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]
[うんめい, unmei] Schicksal [Add to Longdo]
[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
[うんが, unga] Kanal [Add to Longdo]
[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
転手[うんてんしゅ, untenshu] Fahrer [Add to Longdo]
[うんゆ, unyu] Transport, Befoerderung, Verkehr [Add to Longdo]
[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top