ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*迟迟*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟迟, -迟迟-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of our troops have crossed the Yellow River and are in position, but the Japanese have not yet made a move.[CN] 我军大部已渡过黄河抵达指定位置 但迟迟不见日军行动 Back to 1942 (2012)
What is the delay?[CN] 为何迟迟不引爆 Innocence (2012)
Chichi This place is not safe, we'd better leave[CN] 迟迟 这个地方鱼龙混杂不宜久留 My Own Swordsman (2010)
Chi Chi[CN] 迟迟 My Own Swordsman (2010)
It was cold and the ship didn't come[CN] 天气非常冷而船又迟迟不来 Waikiki Brothers (2001)
Well, what's holding us up?[CN] 去 那为啥迟迟不动身? True Crime (1999)
I hesitated to even bring up the subject of an obsessive patient because of your traumatic experience.[CN] 鉴于你的痛苦经历 我迟迟不敢跟你提起这位偏执的病人 Fromage (2013)
However, with no progress being made, and fearing the worst, We are going public now.[CN] 然而到现在迟迟未能破案 Bayside Shakedown (1998)
Mr.Fiske,why isn't this case settled?[CN] 费斯克先生 为什么这个案子 迟迟结不了案 We Are Not Animals (2007)
But if he didn't really love Elsa, why didn't he have her arrested before?[CN] 但如果他不是真的爱艾尔莎 But if he didn't really love Elsa, 为什么迟迟不让她被捉起来呢? why didn't he have her arrested before? Tea with Mussolini (1999)
You have taken good care of me[CN] 迟迟承蒙你照顾我 My Own Swordsman (2010)
If she loses consciousness and the ambulance takes too long, you can inject it yourself.[CN] 如果她失去意识 救护车又迟迟未到 你可以自行注射 Intruders (2011)
Your timidity must have kept you from mentioning it.[CN] 你可能是天性害羞 才会迟迟没有提到这件事 All About Eve (1950)
Chi Chi, run I can't[CN] 迟迟 快跑啊 My Own Swordsman (2010)
Yes. Mr. Ashbaugh was delaying.[CN] 是的 当时Ashbaugh先生迟迟不签 The Decision Tree (2013)
Uh, no, actually. Jenna couldn't come over tonight.[CN] 不,实际上珍娜 迟迟不来,今晚。 The Midnight Game (2013)
The end of winter comes late to the mountainous northwest of the United States.[CN] 美国多山的西北部 冬天迟迟不肯离开 Summer (2009)
Why do you think the city has been so slow to acknowledge and deal with this emergency?[CN] 你为什么觉得面对这次危机 纽约迟迟不肯接受和应对 The Normal Heart (2014)
She knew Varus from her days in Rome, offered respite at my villa while he waited for the absent boy to come to purpose.[CN] 她在罗马与瓦鲁斯相识 于是提议 暂休寒舍 一起等待这位迟迟不现身的孩子 Paterfamilias (2011)
Why should she wait to get back into her home that was wrongfully taken?[CN] 为什么她迟迟不能回到 被错误没收的属于她的房子... House of Sand and Fog (2003)
But you haven't killed him yet.[CN] 你迟迟不肯动手 The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)
Since Saeko is still single, why don't you marry her to Zaizen?[CN] 老公,既然佐枝子迟迟找不到对象 何不就让她嫁财前呢? The Great White Tower (1966)
Why hesitate and put off your answer?[CN] 为什么迟迟犹豫着不给人家答复呢? Brother (1960)
The surgeon can't draw blood.[CN] 高烧迟迟不退 不会的 再找另一个医生 Tragedia en la corte (2012)
You were taking so long, I came to greet you personally, Lt. Colonel Katsuragi.[CN] 由于迟迟不见人 我就过来看看 葛城二佐 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
I remember I didn't want to go to bed that night.[CN] 我迟迟不愿回去睡觉 Deadfall (2012)
Because there were so many dead that couldn't be gotten rid of, for days and days,[CN] 因为太多的死人 因此迟迟得不到清理 尸体围着毒气室被堆积起来 Shoah (1985)
But the storm did not pass.[CN] 但是这场大雪迟迟不停 Ravenous (1999)
The next day we have considerable trouble launching ourselves out of Juliaca station.[CN] 第二天,当我们要离开 胡利亚卡火车站时,遇到了大麻烦。 开往 库斯科 方向的列车迟迟没有动静。 Full Circle with Michael Palin (1997)
- What?[CN] 但是迟迟不付款 - 什么? Assassins Run (2013)
His Majesty has 14 daughters, but why is Her Highness the only one still unattached?[CN] 圣上共有十四位公主 十三位都已婚配 为何只有靖公主一人迟迟未嫁 Painted Skin: The Resurrection (2012)
But as for your fingerprints on the murder weapon... why you gave the police false information after... delaying in calling the police, gee...[CN] 但是为什么凶器上留有你的指纹 为什么你在迟迟不报警后 又给了警察错误的信息 Hired Guns (2004)
Chi Chi, you have to run[CN] 我实在跑不动 迟迟 跑不动也得跑啊 My Own Swordsman (2010)
What's taking so long, love?[CN] -怎么迟迟不出来? Hair (1979)
Lord Wang, you have 100,000 soldiers, why didn't you reinforce me in past several months?[CN] 王大人 你既领军十万 为何数月迟迟不施援手 Legendary Amazons (2011)
The ambulance was slow in coming.[CN] 救护车迟迟未到 Brave Hearts: Umizaru (2012)
And now, Paul couldn't make it, no?[CN] 保罗迟迟不来,不是吗? My Man Is a Loser (2014)
Do you want to be bribed from a delayed judgement?[CN] 迟迟未判,是不是想收钱吗? Hail the Judge (1994)
Can I try, Ms Chichi?[CN] 我能不能试一下 迟迟小姐 My Own Swordsman (2010)
The hosts suffered three casualties, will you.[CN] 当地警方迟迟无法寻获 那辆开枪的休旅车 Born to Raise Hell (2010)
He does wonder, however, what might be taking you so long.[CN] 他不明白为什么你迟迟不发表看法 Belle (2013)
Irving![CN] 艾文 为何迟迟不接电话 Irving! Roman Holiday (1953)
I lay here, my face split in half, but Father never came.[CN] 我躺在这里,脸被劈成两半 父亲大人却迟迟不来 Valar Dohaeris (2013)
That's why they keep postponing the opening.[CN] 这也是为什么他们迟迟不开放的原因 Antitrust (2001)
The Senate's confirmed a smaller percentage of Obama's judicial appointees than any other Senate and any other president.[CN] {\fn方正黑体简体\fs16\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}根据美国宪法 由总统任命法官等人选 但需参议院投票确认 地位仅次于最高法院的特区巡回法院 11个法官席位中4个席位长期空闲 奥巴马任命的3个法官迟迟得不到确认 参议院对奥巴马任命的司法官员 {\3cH202020}The Senate's confirmed a smaller percentage of Obama's judicial appointees 确认比例小于历任总统 {\3cH202020}than any other Senate and any other president. The Blackout, Part 1: Tragedy Porn (2012)
Although I had agreed to help her attack from behind is dishonorable so I couldn't draw my sword[CN] 臣虽答应飞雪出剑相助 但总以为有失正大光明 故迟迟不能出手 Hero (2002)
A government that doesn't keep it's promises?[CN] 但一个政府却迟迟没有实现他的诺言? District 13: Ultimatum (2009)
Chi Chi, quick[CN] 迟迟 My Own Swordsman (2010)
We've been waiting here all this time, waiting for rescue that has not come.[CN] 我们一直在这里等待 等待迟迟未到的救援 Par Avion (2007)
Well, I was trying to decide what panties I should wear.[CN] 喔, 我只是迟迟无法决定 要穿哪条内裤来. Van Wilder (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top