ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*负荷*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 负荷, -负荷-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] load; burden; charge, #8,312 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Streck is an older man than your husband.[CN] 他的心脏负荷过度 The Astronaut's Wife (1999)
I thinkwe could make a shit load ofmoney.[CN] 我thinkwe可以使 狗屎负荷ofmoney。 My Boyfriend's Back (1993)
The computer's overloaded![CN] 电脑超负荷了. The Andromeda Strain (1971)
But weight can also mean "load", "bundle", "burden", "responsibility"...[CN] 但重也可以指"负荷", "包袱", "负担", "责任"... Body of Love (1972)
Mechanical presses doesn't hold.[CN] 锻压机器已经负荷不了。 First on the Moon (2005)
- Seems to be a power outage.[CN] -似乎电力负荷不够了 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
Carryin' a load here.[CN] 我的负荷好重 不,我... Fargo (1996)
Who cares, you will play for me from now on![CN] 负荷不了也不打紧,你替我赌吧! The Conman (1998)
And as Sergeyev interpreted this cardiogram... it seemed to him that the heart had experienced... a sudden flare-up of electrical activity.[CN] 沙利格夫在研究这个实验... 他觉得心脏因为瞬间... 增加的电流而负荷不支 The Frighteners (1996)
'Core overload. Emergency shutdown overridden.'[CN] 反应堆超过承受能力 紧急关闭,超负荷 Galaxy Quest (1999)
Gross overload. Trim characteristics all shot to hell.[CN] 飞机负荷过重,难以平稳飞行 Saving Private Ryan (1998)
With the millwright and double shifts, we should be full bore inside the week.[CN] 机械师就位后开始两班倒 本周内全负荷开工 Boy-the-Earth-Talks-To (2005)
'Core overload. Emergency shutdown overridden.[CN] 反应堆超过承受能力 紧急关闭,超负荷 Galaxy Quest (1999)
I know we're all tired, overworked and underpaid.[CN] 我知道大家都很累 超负荷工作 薪水又低 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
When you take into account the stress factors, the design--[CN] 我们内计算了压力负荷因数以及 The Towering Inferno (1974)
They will not let me off till I go with them... respond to them and discorrupt them... and charge them full with the charge of the soul.[CN] 他们不会让我离去 直到我跟随他们 响应他们 与他们狂欢 用灵魂的负荷去充满他们 Bull Durham (1988)
Aft shields overloading.[CN] 船尾超负荷 Wing Commander (1999)
Under those conditions, taking off the carrier deck with the heavy loads that we had would have been at best precarious.[CN] 那就是完全无风 在那种条件下, 以我们带着的重磅负荷 从航母甲板上起飞 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
An unfortunate power outage.[CN] 不巧的是电力超负荷 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
[ Groaning ] Full load.[CN] [呻吟] 满负荷 The Mighty Ducks (1992)
This is too much for me. I'm having nightmares myself.[CN] 对我来说这太过负荷了 我自己也会做恶梦的 Analyze This (1999)
Next year, no more last requests.[CN] 明年,没有更多的负荷要求。 2001 Maniacs (2005)
Maybe the provisional storage is in case his neural pathways overload.[CN] 以防神经系统超负荷 Star Trek: Nemesis (2002)
I mean, power has to be going through the transformers for them to overload.[CN] 我是指,若要它超过负荷 变压器里要有电流通过才行 Small Soldiers (1998)
Even the machine can't stand it, can your heart stand it?[CN] 连机器也捱不住 你的心脏能负荷吗? The Conman (1998)
The gyro forces are too much here.[CN] 陀螺仪的负荷力太大 The Aviator (2004)
Linda's built for two, and she vibrates.[CN] 琳达可负荷两个人 还可以震动哦 Scary Movie 3 (2003)
We'll put it in my load.[CN] 我们将会把它在我的负荷 Rush and Pledge (2001)
There's a slight possibility of overload.[CN] 有可能会负荷不了 Back to the Future (1985)
Let's not tempt fate by taxing the heart.[CN] 我们别拿心脏负荷来开玩笑 House Arrest (2000)
What was made public aboutthe Event Horizon, that she was a deep space research vessel, that her reactor went critical, and that the ship blew up, none of that is true.[CN] 我们曾经对外公布 新领域号 在探索外太空时 因为反应炉负荷过度所以炸毁 Event Horizon (1997)
The quantities I'm buying now are basically beyond her capacity.[CN] 我买的数量超过她的负荷 A Scanner Darkly (2006)
His heart couldn't take the combination... and she got what she wanted.[CN] 当她还不能满足时,就悄悄地让他服食可卡因 他的心脏无法负荷,她却得偿所愿 Body of Evidence (1993)
My little charges are quite grown up.[CN] 我已经在超负荷运转了 The Lady Vanishes (1938)
I'm getting a voice message. They say their chambers coil is overloading their comm system.[CN] 对方说通讯系统负荷过重 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
You get a nice power boost. Right up until they overload and blow up.[CN] 这样能升高电压 直到超过负荷而爆炸 Small Soldiers (1998)
- He suggested, you were overworked and asked me to help you, as much as I can.[CN] - 他暗示我 你工作有点超负荷了 还拜托我一定尽可能地多帮帮你 It Happened in Broad Daylight (1958)
It's over-worked.[CN] 超负荷 Chinaman (2005)
- No, he's right. It won't hold us.[CN] 他说得对,机翼负荷不了 Foreign Correspondent (1940)
So you just go tell the press that the big Enzo Molinari... overwhelmed by his inspiring descent of 324 feet... will not be able to receive his trinket because he is--[CN] 你去告诉记者,恩佐病了 潜到324英尺使他不堪负荷 他不能接受奖牌了 The Big Blue (1988)
It was only a matter of time.[CN] 履带迟早会负荷过重 It was only a matter of time, before an overload shut it down. The Hunt for Red October (1990)
(Tibbets) As soon as the weight had left the aeroplane I immediately went into this steep turn, as did Sweeney and Marquart behind me, and we tried then to place distance between ourselves and the point of impact.[CN] 就在负荷离开飞机的一瞬间 我立即进入这种急转弯, 在我后面的斯维尼和马魁特也同样急转, The Bomb: February-September 1945 (1974)
That should free up the network.[CN] 这样网络负荷应该会好些 好的。 Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2003)
Carrying quite a load here.[CN] 我的负荷好重 Fargo (1996)
Agreed. The teaching load, facilities, drop-outs, and the new building, Dr. Bester.[CN] 赞成,教学负荷, 设备设施, 中途退学 Up the Down Staircase (1967)
It was a massive stroke. His system overloaded.[CN] 死于急性中风,身体负荷过重 The Astronaut's Wife (1999)
Those we have are tired, strained... and all overdue for relief.[CN] 而且现在的飞行员都十分疲劳紧张 都超负荷工作了 Battle of Britain (1969)
Look on the tragic loading of this bed.[CN] 看这张床上承担了多惨的负荷 Othello (1995)
Overloaded, actually. Picking up slack.[CN] 超负荷的,事实上... Cubeº: Cube Zero (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top