ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*解雇我?*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 解雇我?, -解雇我?-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're threatening to fire me now?[CN] 你威胁要解雇我? Chef (2014)
So, how can she fire me?[CN] 她怎么能解雇我? The Professor and His Beloved Equation (2006)
Why the hell would you fire me?[CN] 究竟为什么你会解雇我? Jolene (2008)
-Fire me?[CN] - 解雇我? A Cinderella Story (2004)
- You're firing me?[CN] - 您要解雇我? Submission (1976)
Yeah, yeah...[CN] 是。 /你要解雇我? Devoured (2012)
The Lord also tell you to fire me?[CN] 主也告诉你解雇我? Jolene (2008)
Don't tell me you're going to fire me? Smart girl.[CN] 难道要解雇我? Trick the Movie: Psychic Battle Royale (2010)
Why doesn't she fire me?[CN] 为什么她不解雇我? Submission (1976)
Fire me?[CN] 解雇我? Hollywood Ending (2002)
I just got a 30-day chip in there, and you're firing me?[CN] 我刚刚得到一个30天的芯片在里面, 而你解雇我? Thanks for Sharing (2012)
Fire me?[CN] 解雇我? Hotel Fear (1978)
Yes.[CN] 解雇我? Chuet sai hiu bra (2001)
And you're giving me notice?[CN] 肚子痛停了一停... 你就要解雇我? Always on My Mind (1993)
You're firing me?[CN] 你解雇我? 13 Sins (2014)
Are you going to fire me?[CN] 你要解雇我? Blue Eyes of the Broken Doll (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top